Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Crinone 8 % vaginalgel

progesteron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Crinone er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Crinone
 3. Hvordan du bruker Crinone
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Crinone
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Crinone er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Det aktive virkestoffet i Crinone er progesteron som tilhører gruppen kvinnelige hormoner.
Crinone vaginalgel brukes til behandling av sykdommer som skyldes progesteronmangel som:
 • sekundær amenoré (tilstand hos kvinner som har hatt menstruasjon og ikke har hatt blødning på flere måneder), i kombinasjon med østrogenterapi
 • infertilitet
 
2. Hva du må vite før du bruker Crinone
Bruk ikke Crinone:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller et av de andre innholdsstoffene i Crinone
 • dersom du har blødninger fra livmoren av ukjent årsak
 • dersom du har porfyri
 • dersom du har brystkreft eller kreft i underlivet
 • dersom du har hatt blodproppsykdom eller slaganfall
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Crinone.
Vis forsiktighet ved bruk av Crinone:
 • dersom du har uregelmessige blødninger fra underlivet
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon
Andre legemidler og Crinone
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt, eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist ved behandling med Crinone.
Du skal ikke bruke Crinone vaginalgel hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofyllt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofyllt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det skal utvises forsiktighet ved bilkjøring og betjening av maskiner på grunn av at tretthet kan forekomme.
Crinone inneholder sorbinsyre
Hjelpestoffet sorbinsyre kan forårsake lokale hudreaksjoner (f. eks. kontakteksem).
 
3. Hvordan du bruker Crinone
Bruk alltid Crinone slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalte dose:
Sekundær amenoré, i kombinasjon med østrogenterapi:
90 mg progesteron (en applikasjon - 1,125 g 8 % vaginalgel) annenhver dag, fortrinnsvis om morgenen, fra dag 15 til dag 25 i hver menstruasjonssyklus. Behandlingen bør ikke pågå lenger enn 3 måneder.
Supplement under lutealfasen som en del av behandling med avansert reproduksjonsteknologi hos infertile kvinner med dokumentert eller mistenkt progesteronmangel:
90 mg progesteron (en applikasjon - 1,125 g 8 % vaginalgel) hver dag fra ovulasjonsdag eller dagen for overføring. Daglig applikasjon bør fortsette i 10-12 uker (til placenta autonomi) dersom graviditet er påvist.
Bruksanvisning
Crinone applikeres direkte i vagina fra den spesiallagede forseglede engangsapplikatoren.
Pakk opp applikatoren, men fjern ikke lukkemekanismen ennå.
 1. Ta tak i den tykke enden på applikatoren og rist nedover som med et termometer, for å sikre at innholdet er ved den smale enden.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 2. Vri av lukkemekanismen og kast denne.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Du bør enten sitte eller ligge med bøyde knær når du skal plassere applikatoren. Den tynne enden av applikatoren skal føres forsiktig inn i vagina.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 4. Press den tykke enden av applikatoren for å avgi vaginalgelen. Fjern applikatoren og kast denne. En rest med vaginalgel er igjen i applikatoren når den kastes.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 5. Crinone dekker slimhinnene i vagina og fører til en langsom frigivelse av progesteron i minst 3 dager.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Crinone
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Crinone
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Hvis du glemmer å bruke Crinone vaginalgel en dag, skal du ta denne dosen den påfølgende dag, og deretter fortsette annen hver dag som før.
Dersom du avbryter behandling med Crinone
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Crinone forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Under behandling med Crinone kan det forekomme tretthet, søvnighet, hodepine, ømme bryst, irritasjon i skjeden, småblødninger, irritasjon på applikasjonsstedet og overfølsomhetsreaksjoner, vanligvis hudutslett.
Opplever du bivirkninger som er plagsomme, bør du ta det opp med legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Crinone
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Crinone etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke Crinone hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Crinone
 • Virkestoffet er progesteron.
 • Andre innholdsstoffer er glyserol, lett flytende parafin, hydrogenert palmeoljeglyserid, karbomer 974P, polykarbofil, konserveringsmiddelet sorbinsyre, natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Crinone ser ut og innholdet i pakningen
Crinone 8 % vaginalgel finnes i pakninger med 6 eller 15 engangsapplikatorer.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Merck AB
Box 3033, 169 03 Solna
Sverige
Tilvirker
Central Pharma (Contract Packing) Ltd
Caxton Road
Bedford, MK41 0XZ
Storbritannia
Millmount Healthcare Limited
Block-7, City North Business Campus
Stamullen, Co. Meath, K32 YD60
Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12/2018.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

slaganfall (hjerneslag, slag): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.