Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

COSOPT sine 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning

dorzolamid/timolol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva COSOPT sine er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker COSOPT sine
 3. Hvordan du bruker COSOPT sine
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer COSOPT sine
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva COSOPT sine er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
COSOPT sine inneholder to legemidler: dorzolamid og timolol.
 • Dorzolamid tilhører en gruppe legemidler som kalles karboanhydrasehemmere.
 • Timolol tilhører en gruppe legemidler som kalles betablokkere.
Disse legemidlene senker trykket i øyet på hver sin måte.
COSOPT sine benyttes for å senke forhøyet trykk i øyet ved behandling av grønn stær (glaukom) når det ikke er tilstrekkelig med betablokker-øyedråper alene.
COSOPT sine er en steril oppløsning som ikke inneholder konserveringsmiddel.
 
2. Hva du må vite før du bruker COSOPT sine
Bruk ikke COSOPT sine
 • dersom du er allergisk overfor dorzolamidhydroklorid, timololmaleat, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har eller har hatt luftveisproblemer, slik som astma eller alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (kols, alvorlig lungesykdom som kan forårsake hvesing, pustevansker og/eller langvarig hoste)
 • hvis du har langsom hjerterytme, hjertesvikt eller hjerterytmeforstyrrelser (uregelmessige hjerteslag)
 • hvis du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller tidligere har hatt nyrestein
 • hvis du har økt surhetsgrad i blodet forårsaket av opphopning av klorid i blodet (hyperkloremisk acidose).
Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker på om du skal bruke dette legemidlet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker COSOPT sine dersom du har eller har hatt:
 • hjerte-/karsykdommer (symptomer kan inkludere brystsmerter eller tetthet i brystet, andpustenhet eller følelse av kvelning), hjertesvikt, lavt blodtrykk
 • forstyrrelser i hjerterytmen, for eksempel langsom hjerterytme
 • pustevansker, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)
 • dårlig blodsirkulasjon (slik som Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)
 • diabetes, fordi timolol kan skjule tegn og symptomer på lavt blodsukker
 • overaktiv skjoldbruskkjertel, fordi timolol kan skjule tegn og symptomer
 • allergier eller anafylaktiske reaksjoner (alvorlige allergiske reaksjoner)
 • muskelsvakhet eller myasthenia gravis
 • hvis du bruker myke kontaktlinser. COSOPT sine er ikke undersøkt hos pasienter som bruker kontaktlinser.
Dersom du har kontaktallergi overfor sølv bør du ikke bruke dette legemidlet, da dråpene kan inneholde spor av sølv fra flaskekorken.
Før en eventuell operasjon, fortell legen at du bruker COSOPT sine, ettersom timolol kan påvirke effekten av legemidler som brukes under anestesi.
Selv om COSOPT sine brukes i øyet, kan det påvirke hele kroppen. Rådfør deg med lege hvis du i løpet av behandlingen med COSOPT sine:
 • får øyeirritasjon eller nye øyeproblemer som f.eks. rødhet i øyet eller hovne øyelokk.
 • har mistanke om at COSOPT sine forårsaker en allergisk reaksjon eller overfølsomhet (f.eks. hudutslett, alvorlig hudreaksjon eller rødhet og kløe i øyet). Slutt å bruke dette legemidlet og kontakt legen så fort som mulig.
 • får en øyeinfeksjon, øyeskade, øyeoperasjon eller det oppstår en reaksjon, inkludert nye eller forverrede symptomer.
Bruk hos eldre
I studier med Cosopt (med konserveringsmiddel) var effekten lik hos eldre og yngre pasienter.
Bruk hos pasienter med nedsatt leverfunksjon
Informer legen hvis du har eller har hatt leverproblemer.
Bruk hos barn
Det er begrenset erfaring med bruk av Cosopt (med konserveringsmiddel) hos spedbarn og barn.
Andre legemidler og COSOPT sine
COSOPT sine kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler du bruker, inkludert andre øyedråper til behandling av grønn stær (glaukom). Informer legen dersom du bruker eller har tenkt å bruke legemidler som senker blodtrykket, hjertemedisiner eller diabetesmedisiner. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig hvis du:
 • bruker legemidler til behandling av høyt blodtrykk eller hjertesykdommer (slik som kalsiumblokkere, betablokkere eller digoksin)
 • bruker legemidler for å behandle forstyrrelser eller uregelmessigheter i hjerterytmen, slik som kalsiumblokkere, betablokkere eller digoksin
 • bruker andre øyedråper som inneholder betablokkere
 • bruker andre karboanhydrasehemmere, som for eksempel acetazolamid
 • bruker monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere)
 • bruker legemidler som du kan ha fått på grunn av vannlatingsproblemer (parasympatomimetika). Dette er en type legemiddel som også benyttes for å opprettholde normal tarmfunksjon
 • bruker narkotiske legemidler, som for eksempel morfin, til behandling av moderate til sterke smerter
 • bruker legemidler til behandling av diabetes
 • bruker legemidler mot depresjon som fluoksetin og paroksetin
 • bruker et sulfapreparat
 • bruker kinidin (brukes til å behandle hjertesykdom og noen typer malaria).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Bruk under graviditet
Bruk ikke COSOPT sine hvis du er gravid, med mindre legen din anser det som nødvendig.
Bruk ved amming
Bruk ikke COSOPT sine hvis du ammer. Timolol kan gå over i morsmelken. Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin mens du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner har ikke blitt undersøkt. Det er bivirkninger knyttet til COSOPT sine, for eksempel tåkesyn, som kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Vent med å kjøre eller bruke maskiner til du føler deg bra og kan se klart.
 
3. Hvordan du bruker COSOPT sine
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Hvor mye og hvor lenge du skal bruke legemidlet bestemmes av legen.
Den anbefalte dosen er 1 dråpe i øyet/øynene morgen og kveld.
Når COSOPT sine brukes sammen med andre øyedråper, skal dråpene tas med minst 10 minutters mellomrom.
Dosen må ikke endres uten at du rådfører deg med lege.
Hvis du har problemer med å bruke øyedråpene, få hjelp av et familiemedlem eller omsorgsperson.
Unngå at spissen på flasken berører øyet eller området rundt øyet. Dette kan forårsake skade på øyet. Det kan også føre til forurensing av øyedråpene med bakterier som kan forårsake øyeinfeksjoner. En slik infeksjon kan føre til alvorlige skader på øyet med påfølgende tap av synet. For å unngå forurensing av flasken, vask hendene før du bruker dette legemidlet og unngå at spissen på flasken berører noe.
Bruksanvisning:Før drypping av øyedråpene:
 • Vask hendene før du åpner flasken.
 • Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at forseglingen på flaskehalsen er brutt før du har tatt flasken i bruk.
 • Første gang du bruker flasken, før du drypper en dråpe i øyet, skal du øve på å bruke flasken ved å klemme langsomt på den til det kommer ut en dråpe et annet sted enn i øyet.
 • Når du føler deg trygg på at du kan dryppe én dråpe av gangen, velg den stillingen som er mest behagelig for deg for drypping av dråpene (du kan sitte, ligge på ryggen eller stå foran et speil).
 • Hver gang du åpner en ny flaske, drypp én dråpe som du kaster, for å klargjøre flasken.
Drypping:
 1. Hold i flasken rett nedenfor korken og vri korken for å åpne flasken. For å unngå å forurense oppløsningen, skal du ikke la flasketuppen berøre noe.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Bøy hodet bakover og hold flasken over øyet.
3. Trekk nedre øyelokk ned og se opp. Klem forsiktig midt på flasken og la en dråpe falle ned i øyet. Vær oppmerksom på at det kan gå noen få sekunder fra du klemmer til dråpen kommer ut. Ikke klem for hardt.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Lukk øyet og press en finger mot indre øyekrok i ca. 2 minutter. Dette bidrar til å hindre at legemidlet spres til resten av kroppen.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Gjenta instruksjon 2–4 for å dryppe en dråpe i det andre øyet, dersom legen har sagt at du skal gjøre det. Noen ganger er det bare nødvendig å behandle ett øye, og legen vil informere om dette gjelder deg og hvilket øye som trenger behandling.
6. Etter bruk og før du setter på korken, skal flasken ristes nedover en gang, uten at dråpespissen berøres. Dette for å fjerne eventuelle rester av væske fra tuppen, som er nødvendig for å sikre at dråpene kommer ut slik de skal ved neste drypping.
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Tørk av eventuelt overskudd av oppløsning på huden rundt øyet.
8. På slutten av legemidlets holdbarhet på 2 måneder etter åpning, vil det være igjen litt COSOPT sine i flasken. Ikke forsøk å bruke legemidlet som er igjen i flasken etter at du har fullført behandlingskuren. Bruk ikke øyedråpene i mer enn 2 måneder etter åpning av flasken.
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du er usikker på hvordan du skal bruke dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av COSOPT sine
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du drypper for mange dråper i øyet eller drikker innholdet i flasken, kan du blant annet bli ør, få pustebesvær eller langsom puls. Kontakt lege umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta COSOPT sine
Det er viktig at du bruker COSOPT sine som forskrevet av legen.
Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så fort som mulig. Men, hvis det nesten er tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og følg vanlig doseringsplan.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med COSOPT sine
Hvis du vil avbryte behandlingen, må du kontakte legen din først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger:
Dersom du får noen av følgende bivirkninger, skal du slutte å bruke dette legemidlet og umiddelbart
oppsøke legehjelp, da dette kan være tegn på en reaksjon på legemidlet.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • brystsmerter, ødem (væskeansamling), endringer i hjerterytmen eller hastigheten på hjerteslagene, stuvningssvikt (hjertesykdom med kortpustethet og hevelser i føtter og ben grunnet væskeansamling), hjertestans, hjerteblokk, lavt blodtrykk, hjerneiskemi (redusert blodforsyning til hjernen), hjerneslag
 • kortpustethet, åndedrettssvikt, forsnevrede luftveier i lungene
 • tegn og symptomer på allergiske reaksjoner som rammer hele kroppen, inkludert angioødem, elveblest, kløe, utslett, anafylaksi
 • alvorlige hudreaksjoner, inkludert hevelser under huden
Andre bivirkninger:
Dersom ikke bivirkningene er alvorlige kan du vanligvis fortsette å bruke øyedråpene. Kontakt lege eller apotek dersom du er bekymret. Ikke avbryt behandling med COSOPT sine uten samråd med lege.
Følgende bivirkninger er rapportert med COSOPT sine eller ett av virkestoffene enten i kliniske studier eller etter markedsføring:
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):
 • Svie og brennende følelse i øynene, smaksforandring
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Effekter på øyet: rødhet i og rundt øyet/øynene, tåreflod eller kløe i øyet/øynene, hornhinnesår (skade på øyeeplets fremre overflate), hevelse og/eller irritasjon i eller rundt øyet, følelse av å ”ha noe i øyet”, redusert følsomhet i øyet (kjenner ikke at man ”har noe i øyet”), øyesmerter, tørre øyne, tåkesyn
 • Generelle bivirkninger: hodepine, bihulebetennelse (følelse av tetthet i nesen), kvalme, svakhet/tretthet, utmattelse (fatigue)
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • Effekter på øyet: betennelse i regnbuehinnen, synsforstyrrelser inkludert brytningsendringer (i noen tilfeller pga. avsluttet pupillesammentrekkende behandling)
 • Generelle bivirkninger: svimmelhet, depresjon, lav puls, besvimelse, kortpustethet (åndenød), fordøyelsesbesvær og nyrestein
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • Effekter på øyet: forbigående nærsynthet som kan forsvinne ved avslutning av behandling, avløsning av laget under netthinnen som inneholder blodårer, etter grå stær-operasjon, noe som kan gi synsforstyrrelser, hengende øyelokk (medfører halvveis lukket øye), dobbeltsyn, belegg på øyelokkene, hevelse i hornhinnen (med symptomer på synsforstyrrelser), lavt trykk i øyet
 • Generelle bivirkninger: kraftige hjerteslag som kan være raske eller uregelmessige (palpitasjoner), Raynauds sykdom, hevelse eller kuldefølelse i hender og føtter og nedsatt blodsirkulasjon i armer og ben, kramper og/eller smerter i bena under gange (klaudikasjon), hoste, irritasjon i halsen, munntørrhet, søvnløshet, mareritt, hukommelsessvikt, prikking eller nummenhet i hender eller føtter, økning i tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsykdom), nedsatt sexlyst, systemisk lupus erythematosus (SLE, autoimmun sykdom som kan forårsake en betennelse i indre organer), øresus, rennende eller tett nese, neseblødning, diaré, kontakteksem, hårtap, hudutslett med sølvfarget utseende (psoriasislignende utslett), Peyronies sykdom (som kan forårsake en bøyning av penis), allergilignende reaksjoner som utslett, elveblest, kløe, i sjeldne tilfeller mulig hevelse i lepper, øyne og munn, pipende pust.
Som andre legemidler som brukes i øynene, tas timolol opp i blodet. Dette kan gi lignende bivirkninger som de som ses når betablokkere inntas via munnen. Forekomsten av bivirkninger etter bruk i øyet er lavere enn når legemidlene for eksempel inntas via munnen eller injiseres. Følgende ytterligere bivirkninger er sett med andre betablokkere som brukes til behandling av øyesykdommer.
Ikke kjent (forekommer hos et ukjent antall personer):
Lavt blodsukker, magesmerter, oppkast, muskelsmerter som ikke er forårsaket av trening, seksuell dysfunksjon, hallusinasjon og følelse av å ha fremmedlegeme i øyet (rusk i øyet).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer COSOPT sine
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Etter åpning av flasken kan oppløsningen brukes i 2 måneder. Flasken må holdes tett lukket.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at forseglingen er brutt første gang du bruker flasken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av COSOPT sine
 • Virkestoffer er dorzolamid og timolol.
  1 ml inneholder 20 mg dorzolamid (som 22,26 mg dorzolamidhydroklorid) og 5 mg timolol (som 6,83 mg timololmaleat).
 • Andre innholdsstoffer er hydroksyetylcellulose, mannitol, natriumsitrat, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan COSOPT sine ser ut og innholdet i pakningen
COSOPT sine er en klar, fargeløs til nesten fargeløs, lett viskøs oppløsning, så godt som fri for synlige partikler, som leveres i en hvit plastflaske med hvit Novelia-dråpespiss og forseglet skrukork av hvit plast.
Pakningsstørrelser: 1, 2 eller 3 flasker i en eske.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Santen Oy Niittyhaankatu 20
33720 Tampere Finland
Tilvirker
Tubilux Pharma, Via Costarica 20, 00071 Pomezia (Roma), Italia
Santen Oy, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.03.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

klaudikasjon (claudicatio intermittens, åreforkalkning i benene, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.