Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Cosentyx 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

sekukinumab (secukinumab)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, eller apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cosentyx er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cosentyx
 3. Hvordan du bruker Cosentyx
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cosentyx
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cosentyx er og hva det brukes mot
Cosentyx inneholder virkestoffet sekukinumab. Sekukinumab er et monoklonalt antistoff som tilhører en gruppe legemidler som kalles interleukin-hemmere (IL-hemmere). Dette legemidlet virker ved å nøytralisere aktiviteten til et protein som kalles IL‑17A, som finnes i økte mengder ved sykdommer slik som psoriasis psoriasisartritt og aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom).
Cosentyx brukes til å behandle følgende betennelsessykdommer:
 • Plakkpsoriasis
 • Psoriasisartritt
 • Aksial spondyloartritt, inkludert ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom, radiografisk aksial spondyloartritt) og ikke-radiografisk spondyloartritt
Plakkpsoriasis
Cosentyx brukes til å behandle en hudsykdom som kalles “plakkpsoriasis”, som forårsaker betennelse i huden. Cosentyx reduserer betennelsen og andre symptomer på sykdommen. Cosentyx brukes hos voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis.
Fordelen ved å bruke Cosentyx mot plakkpsoriasis er at du får en forbedret tilheling av huden, og den reduserer symptomene dine, slik som skjelling, kløe og smerter.
Psoriasisartritt
Cosentyx brukes til å behandle en sykdom som kalles “psoriasisartritt”. Dette er en betennelsessykdom i leddene, ofte forbundet med psoriasis. Dersom du har aktiv psoriasisartritt vil du først få andre legemidler. Dersom du ikke responderer godt nok på disse legemidlene, kan du få Cosentyx for å redusere tegn og symptomer på aktiv psoriasisartritt, forbedre din fysiske funksjon og bremse skaden på brusk og ben i leddene som er rammet av sykdommen.
Cosentyx brukes hos voksne med aktiv psoriasisartritt, og kan brukes alene eller sammen med et annet legemiddel som kalles metotreksat.
Fordelen ved å bruke Cosentyx mot psoriasisartritt er at det vil redusere tegn og symptomer på sykdommen, bremse skaden på brusk og ben i leddene og forbedre evnen din til å gjøre vanlige daglige aktiviteter.
Aksial spondyloartritt, inkludert ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom, radiografisk aksial spondyloartritt) og ikke-radiografisk aksial spondyloartritt
Cosentyx brukes til å behandle sykdommer som kalles “ankyloserende spondylitt” (”Bekhterevs sykdom”) og “ikke-radiografisk aksial spondyloartritt”. Disse er betennelsessykdommer som primært påvirker ryggraden og forårsaker betennelse av leddene i ryggsøylen. Dersom du har ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) eller ikke-radiografisk aksial spondyloartritt, vil du først få andre legemidler. Dersom du ikke responderer godt nok på disse legemidlene, kan du få Cosentyx for å redusere tegn og symptomer på sykdommen, redusere betennelse og forbedre din fysiske funksjon.
Cosentyx brukes hos voksne med aktiv ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) og aktiv ikke-radiografisk aksial spondyloartritt.
Fordelen ved å bruke Cosentyx mot ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) ogikke-radiografisk aksial spondyloartritt er at det vil redusere tegn og symptomer på sykdommen og forbedre din fysiske funksjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Cosentyx
Bruk ikke Cosentyx:
 • dersom du er allergisk overfor sekukinumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
  Dersom du tror du kan være allergisk, spør legen din om råd før du bruker Cosentyx.
 • Dersom du har en aktiv infeksjon som legen din synes er viktig å ta hensyn til.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cosentyx:
 • dersom du har en nåværende infeksjon
 • dersom du har langvarige eller gjentatte infeksjoner.
 • dersom du har tuberkulose.
 • dersom du har hatt en allergisk reaksjon overfor lateks.
 • dersom du har Crohns sykdom.
 • dersom du har ulcerøs kolitt.
 • dersom du nylig har fått en vaksine eller dersom du skal få en vaksine under behandling med Cosentyx.
 • dersom du får noen andre behandlinger mot psoriasis, slik som et annet immundempende legemiddel eller lysbehandling med ultrafiolett lys (UV-lys).
Vær oppmerksom på infeksjoner og allergiske reaksjoner
Cosentyx kan potensielt forårsake alvorlige bivirkninger, inkludert infeksjoner og allergiske reaksjoner. Du må være oppmerksom på tegn på disse tilstandene mens du tar Cosentyx.
Slutt å bruke Cosentyx og informer legen din eller søk medisinsk hjelp umiddelbart ved tegn som indikerer en mulig alvorlig infeksjon eller en allergisk reaksjon. Slike tegn er listet opp under “Alvorlige bivirkninger” i avsnitt 4.
Barn og ungdom
Cosentyx er ikke anbefalt hos barn og ungdom (under 18 år) fordi det ikke har blitt undersøkt i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Cosentyx
Rådfør deg med lege eller apotek:
 • dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • dersom du nylig har fått eller snart skal få en vaksine. Du bør ikke få visse typer vaksiner (levende vaksiner) mens du bruker Cosentyx.
Graviditet, amming og fertilitet
 • Det anbefales å unngå bruk av Cosentyx under graviditet. Effekten av dette legemidlet hos gravide kvinner er ikke kjent. Dersom du er kvinne og kan bli gravid, anbefales du å ikke bli gravid. Du må bruke sikker prevensjon mens du bruker Cosentyx og i minst 20 uker etter den siste dosen med Cosentyx.
  Rådfør deg med lege dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Rådfør deg med lege dersom du ammer eller planlegger å amme. Du og legen din må avgjøre om du skal amme eller bruke Cosentyx. Du skal ikke gjøre begge deler. Etter bruk av Cosentyx bør du ikke amme i minst 20 uker etter den siste dosen.
Kjøring og bruk av maskiner
Cosentyx har liten sannsynlighet for å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Cosentyx
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek dersom du er usikker.
Cosentyx gis via injeksjon under huden (kalles subkutan injeksjon). Du og legen din skal avgjøre om du skal injisere Cosentyx selv.
Det er viktig at du ikke prøver å injisere deg selv før du har blitt opplært av lege, sykepleier eller apotek. En omsorgsperson kan også gi deg din Cosentyx-injeksjon etter riktig opplæring.
For detaljerte instruksjoner vedrørende hvordan Cosentyx skal injiseres, se “Instruksjoner for bruk av Cosentyx ferdigfylt sprøyte” på slutten av dette pakningsvedlegget.
Hvor mye Cosentyx blir gitt og for hvor lenge
Legen din vil bestemme hvor mye Cosentyx du trenger og hvor lenge.
Plakkpsoriasis
 • Den anbefalte dosen er 300 mg ved subkutan injeksjon.
 • Hver 300 mg dose blir gitt som to injeksjoner på 150 mg.
Etter den første dosen vil du få ytterligere ukentlige injeksjoner i uke 1, 2, 3 og 4 etterfulgt av månedlige injeksjoner. Ved hvert tidspunkt vil du få en dose på 300 mg gitt som to injeksjoner på 150 mg.
Psoriasisartritt
For pasienter med psoriasisartritt som også har moderat til alvorlig plakkpsoriasis, eller pasienter som ikke responderer godt på legemidler som kalles TNF-blokkere:
 • Den anbefalte dosen er 300 mg ved subkutan injeksjon.
 • Hver 300 mg dose gis som to injeksjoner på 150 mg
Etter den første dosen vil du få ytterligere ukentlige injeksjoner i uke 1, 2, 3 og 4 etterfulgt av månedlige injeksjoner. Ved hvert tidspunkt vil du få en dose på 300 mg gitt som to injeksjoner på 150 mg.
For andre pasienter med psoriasisartritt:
 • Den anbefalte dosen er 150 mg ved subkutan injeksjon.
Etter den første dosen vil du få ytterligere ukentlige injeksjoner i uke 1, 2, 3 og 4 etterfulgt av månedlige injeksjoner.
Basert på responsen din kan legen øke dosen din til 300 mg.
Ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom, radiografisk aksial spondyloartritt)
 • Den anbefalte dosen er 150 mg ved subkutan injeksjon.
Etter den første dosen vil du få ytterligere ukentlige injeksjoner i uke 1, 2, 3 og 4 etterfulgt av månedlige injeksjoner.
Basert på responsen din kan legen øke dosen din til 300 mg. Hver dose på 300 mg gis som to injeksjoner på 150 mg.
Ikke-radiografisk aksial spondyloartritt
 • Den anbefalte dosen er 150 mg ved subkutan injeksjon.
Etter den første dosen vil du få ytterligere ukentlige injeksjoner i uke 1, 2, 3 og 4 etterfulgt av månedlige injeksjoner.
Cosentyx er en langtidsbehandling. Legen din vil jevnlig kontrollere tilstanden din for å sjekke at behandlingen har ønsket effekt.
Dersom du tar for mye av Cosentyx
Informer legen din dersom du har fått mer Cosentyx enn du skulle eller dosen har blitt gitt før den skulle i henhold til legens forskrivning.
Dersom du har glemt å ta Cosentyx
Dersom du har glemt å injisere en dose med Cosentyx, injiser den neste dosen så snart du husker det. Snakk deretter med legen din for å klarlegge når du skal injisere den neste dosen.
Dersom du avbryter behandling med Cosentyx
Det er ikke farlig å avslutte bruk av Cosentyx. Dersom du stopper, kan imidlertid symptomene dine på psoriasis, psoriasisartritt eller aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom) komme tilbake.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Slutt å bruke Cosentyx og informer legen din eller søk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du får noen av følgende bivirkninger.
Mulig alvorlig infeksjon – tegnene kan inkludere:
 • feber, influensalignende symptomer, nattesvette
 • tretthet eller kortpustethet, hoste som ikke forsvinner
 • varm, rød og smertefull hud, eller et smertefullt hudutslett med blemmer
 • brennende følelse når du tisser.
Alvorlige allergiske reaksjoner – tegnene kan inkludere:
 • puste- eller svelgevansker
 • lavt blodtrykk, som kan forårsake svimmelhet eller omtåkethet
 • hevelse i ansiktet, lepper, tunge eller hals
 • alvorlig kløe i huden, med et rødt utslett eller kuler.
Legen din vil bestemme om og når du kan starte behandlingen igjen.
Andre bivirkninger
De fleste av de følgende bivirkningene er milde til moderate. Informer lege, apotek eller sykepleier dersom noen av disse bivirkningene blir alvorlige.
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer):
 • øvre luftveisinfeksjoner med symptomer som sår hals og tett nese (nasofaryngitt, rhinitt)
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • forkjølelsessår (oral herpes)
 • diaré
 • rennende nese
 • fotsopp (tinea pedis)
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • munntrøske (oral candidiasis)
 • tegn på lavt nivå av hvite blodceller, slik som feber, sår hals eller munnsår på grunn av infeksjoner (nøytropeni)
 • infeksjon i ytre øregang (ekstern otitt)
 • puss fra øyet med kløe, rødhet og hevelse (konjunktivitt)
 • kløende utslett (urtikaria)
 • nedre luftveisinfeksjoner
 • magekramper og -smerte, diaré, vektnedgang eller blod i avføring (tegn på tarmproblemer)
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
 • alvorlig allergisk reaksjon med sjokk (anafylaktisk reaksjon)
 • rødhet og avflassing av hud over store deler av kroppen, som kan være kløende eller smertefullt (eksfoliativ dermatitt)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • soppinfeksjoner i hud og slimhinner (inkludert soppinfeksjon i spiserøret)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cosentyx
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet:
 • etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller etiketten på sprøyten etter “EXP”.
 • dersom væsken inneholder lett synlige partikler, er uklar eller er tydelig brun.
Oppbevar den ferdigfylte sprøyten forseglet i esken for å beskytte mot lys. Oppbevares i kjøleskap mellom 2ºC og 8ºC. Skal ikke fryses. Skal ikke ristes.
Hvis nødvendig, kan Cosentyx oppbevares utenfor kjøleskap i en enkeltperiode på inntil 4 dager ved romtemperatur, ved høyst 30ºC.
Dette legemidlet er kun til engangsbruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cosentyx
 • Virkestoff er sekukinumab. Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 150 mg sekukinumab.
 • Andre innholdsstoffer er trehalosedihydrat, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, metionin, polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Cosentyx ser ut og innholdet i pakningen
Cosentyx injeksjonsvæske, oppløsning er en klar væske. Fargen kan variere fra fargeløs til lysegul.
Cosentyx er tilgjengelig i enkeltpakninger som inneholder 1 eller 2 ferdigfylt(e) sprøyte(r) og i multipakninger som inneholder 6 (3 pakninger med 2) ferdigfylte sprøyter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irland
Tilvirker
Novartis Pharma GmbH
Roonstraße 25
D-90429 Nürnberg
Tyskland
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6336 Langkampfen
Østerrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.04.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.
 
Instruksjoner for bruk av Cosentyx ferdigfylt sprøyte
Les ALLE instruksjonene nedenfor før injisering. Det er viktig at du ikke prøver å injisere deg selv før du har fått opplæring av lege, sykepleier eller apotek. Pakningen inneholder Cosentyx ferdigfylt (e) sprøyte (r) enkeltvis forseglet i en plastblister.
Din ferdigfylte sprøyte med Cosentyx
Mangler tekstalternativ for bilde
Etter at legemidlet har blitt injisert vil sprøytebeskyttelsen aktiveres slik at kanylen dekkes. Denne skal bidra til å beskytte helsepersonell, pasienter som selv injiserer legemidler forskrevet av lege, og personer som hjelper selvinjiserende pasienter, mot å bli stukket av kanylen ved et uhell.
Hva du i tillegg trenger til injeksjonen:
 • Spritserviett.
 • Bomullsdott eller gasbind.
 • Avfallsbeholder for skarpe gjenstander.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Viktig sikkerhetsinformasjonAdvarsel: Oppbevar sprøyten utilgjengelig for barn.
 1. Kanylehetten til sprøyten kan inneholde tørr gummi (lateks), som ikke bør håndteres av personer som er sensitive overfor dette stoffet.
 2. Ikke åpne den forseglete ytterpakningen før du er klar til å bruke dette legemidlet.
 3. Ikke bruk dette legemidlet dersom enten forseglingen på ytterpakningen eller forseglingen på blisteren er brutt, da bruk kan være utrygt for deg.
 4. La aldri sprøyten ligge tilgjengelig slik at andre kan tukle med den.
 5. Ikke rist sprøyten.
 6. Vær påpasselig med at sprøytebeskyttelsesvingene ikke røres før bruk. Ved å røre dem kan sprøytebeskyttelsen aktiveres for tidlig.
 7. Ikke fjern kanylehetten før rett før injeksjonen.
 8. Sprøyten kan ikke gjenbrukes. Den brukte sprøyten skal umiddelbart etter bruk kastes i en avfallsbeholder for skarpe gjenstander.
Oppbevaring av Cosentyx ferdigfylt sprøyte
 1. Oppbevar dette legemidlet forseglet i ytterpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares i kjøleskap mellom 2ºC og 8ºC. SKAL IKKE FRYSES.
 2. Husk å ta sprøyten ut av kjøleskapet og la den nå romtemperatur før den klargjøres for injeksjon (15‑30 minutter).
 3. Bruk ikke sprøyten etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller sprøyteetiketten etter «EXP». Dersom den har utløpt, skal hele pakningen returneres til apoteket.
Injeksjonsstedet
Mangler tekstalternativ for bilde
Injeksjonsstedet er det stedet på kroppen hvor du skal sette sprøyten.
 • Det anbefalte stedet er forsiden av lårene dine. Du kan også bruke nedre del av magen, men ikke området 5 centimeter rundt navlen.
 • Velg et nytt sted hver gang du injiserer deg selv.
 • Ikke injiser i områder hvor huden er tynn, affisert, rød, skallete eller fortykket. Unngå områder med arr eller strekkmerker.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom en omsorgsperson gir deg injeksjonen, kan også yttersiden av overarmene brukes.
Tilberedning av den ferdigfylte sprøyten med Cosentyx klar til bruk
Merk: For en 300 mg dose, tilbered 2 ferdigfylte sprøyter og injiser innholdet av begge.
 1. Ta pakningen som inneholder sprøyten ut av kjøleskapet og la den ligge uåpnet i ca. 15‑30 minutter slik at den når romtemperatur.
 2. Når du er klar til å bruke sprøyten, vask hendene dine grundig med såpe og vann.
 3. Rengjør injeksjonsstedet med en spritserviett.
 4. Fjern sprøyten fra ytterpakningen og ta den ut av blisteren.
 5. Kontroller sprøyten. Væsken skal være klar. Fargen kan variere fra fargeløs til lysegul. Du kan muligens se en liten luftboble, dette er normalt. SKAL IKKE BRUKES dersom væsken inneholder lett synlige partikler, er uklar eller er tydelig brun. SKAL IKKE BRUKES dersom sprøyten er ødelagt. I alle disse tilfellene, skal hele pakningen returneres til apoteket.
Hvordan den ferdigfylte sprøyten med Cosentyx brukes
Mangler tekstalternativ for bilde
Ta forsiktig kanylehetten av sprøyten. Kast kanylehetten. Du kan muligens se en dråpe med væske på tuppen av kanylen. Dette er normalt.
Mangler tekstalternativ for bilde
Klem forsiktig huden ved injeksjonsstedet og stikk, som vist, kanylen inn. Press kanylen helt inn for å være sikker på at alt legemidlet blir overført.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hold sprøyten som vist. Trykk stempelet ned så sakte som mulig slik at stempelhodet når helt inn mellom sprøytebeskyttelsesvingene.
Hold stempelet presset helt ned mens du holder sprøyten på plass i 5 sekunder.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hold stempelet helt i bunnen mens du forsiktig trekker kanylen rett opp fra injeksjonsstedet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Slipp stempelet langsomt og la sprøytebeskyttelsen automatisk dekke den eksponerte kanylen.
Det kan muligens være litt blod på injeksjonsstedet. Du kan trykke en bomullsdott eller litt gasbind mot injeksjonsstedet og holde det der i 10 sekunder. Ikke gni på injeksjonsstedet. Ved behov kan du dekke injeksjonsstedet med et lite plaster.
Instruksjoner for avhending
Mangler tekstalternativ for bilde
Sprøyten kastes i en avfallsbeholder for skarpe gjenstander (en beholder som kan lukkes og ikke kan stikkes hull i). For din egen og andres sikkerhet og helse, må kanyler og brukte sprøyter aldri gjenbrukes.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

ankyloserende spondylitt (bekhterevs sykdom, morbus bechterew, mb. bekhterev, marie-strümpells syndrom): Morbus bechterew også kjent som Bekhterevs sykdom eller ankyloserende spondylitt. En betennelsessykdom som først og fremst påvirker leddene mellom ryggvirvlene i ryggen. Leddene blir skadet og ryggraden blir mer rigid. Det begynner vanligvis i korsryggen og gå opp. Det er spesielt unge menn som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

ekstern otitt (otitis externa, øregangsbetennelse): Betennelse i ytre øregang, inkl. øregangen, ørebrusken og trommehinnen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tinea pedis (fotsopp, tinea interdigitale): Soppinfeksjon på føttene som vanligvis arter seg som et flassende utslett mellom tærne. Smitter ofte gjennom offentlige dusjer, bassenger eller badstuer.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.