Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Condyline 5 mg/ml liniment, oppløsning

Podophyllotoksin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Condyline er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Condyline
 3. Hvordan du bruker Condyline
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Condyline
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Condyline er og hva det brukes mot
Condyline inneholder det virksomme stoffet podophyllotoksin som hemmer de virussmittede cellenes vekst.
Condyline brukes ved behandling av veneriske vorter (kjønnsvorter).
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Condyline
Bruk ikke Condyline
 • ved graviditet og amming
 • til behandling av åpne sår etter kirurgisk inngrep
 • til barn under 12 år
 • dersom du er allergisk overfor podophyllotoksin eller et av de andre innholdsstoffene i Condyline
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Forsiktighet må vises ved behandling av blødende vorter og vorter med sår.
 • Må ikke komme i kontakt med øynene. Dersom preparatet ved uhell kommer i øynene, skal øynene omgående skylles grundig med vann.
 • Påføring til større arealer av slimhinnen kan gi generell reaksjon og må unngås.
Andre legemidler og Condyline
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Condyline skal ikke brukes ved graviditet og amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Condyline antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Condyline
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Condyline pensles på vortene 2 ganger daglig i 3 påfølgende dager. NB! Det pensles bare så mye på at vortene akkurat dekkes. Unngå pensling utenfor vortene. Oppløsningen skal etter påføring tørke på vorten i ca. 1-2 minutter. Behandlingen kan gjentas etter 4 dagers opphold, i opptil 5 uker. Den maksimale enkeltdosen bør ikke overskride 0,5 ml ved hjemmebehandling. Hvis den overstiger 1 ml, bør penslingen foretas hos lege. Etter påføring bør linimentet tørke godt.
Bruksanvisning
Før pensling vaskes vortene med såpe og vann, og tørkes godt. Condyline påføres vortene med en plastspatel eller en bomullspinne. Unngå at opp- løsningen kommer i berøring med den omliggende hud eller slimhinne.
 • Oppløsningen skal tørke på vorten 1-2 min. etter påføring.
 • Oppløsningen skal ikke vaskes av etter penslingen.
 • Anvend en ny spatel/bomullspinne ved hver behandling.
 • Vask hendene etter påføringen.
Obs! Oppløsningen virker sterkt irriterende på frisk hud.
Må ikke brukes i lengre tid enn avtalt med legen.
Dersom du tar for mye av Condyline
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Condyline
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Condyline
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlig bivirkning er lokal irritasjon. Smerter, som regel forbigående. Uheldig virkninger på nerve- systemet kan forekomme etter meget store doser.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter)
 • ømhet i huden
 • svie i huden
 • rødme i huden
 • sårdannelse i huden
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter)
 • betennelse på forhud og tuppen av penis.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Condyline
Oppbevares ved høyst 25ºC. Må ikke oppbevares i kjøleskap. Må ikke fryses.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Condyline
 • Virkestoff er podophyllotoksin.
 • Andre innholdsstoffer er melkesyre, natrium- laktat og sterk sprit.
Hvordan Condyline ser ut og innholdet i pakningen
Glassflaske á 3,5 ml (plastspatler eller bomullspinner medfølger).
MT-innehaver og ompakker
2care4 Tømrervej 9
6710 Esbjerg V Danmark
Tilvirker
Takeda Austria GmbH Peter Strasse 25
4020 Linz Østerrike
Condyline® er et registrert varemerke, som tilhører Galderma S.A.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 10-2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kjønnsvorter (kondylomer): Vortelignende knopper som skyldes infeksjon med humant papilloma-virus (HPV). De sitter spesielt på kjønnsorganene og ved endetarmsåpningen.