Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Combiflure 1,25 mg/ml + 3 mg/ml øyedråper, oppløsning

fluoresceinnatrium/oksybuprokainhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Combiflure er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du gis Combiflure
 3. Hvordan Combiflure gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Combiflure oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Combiflure er og hva det brukes mot
Combiflure inneholder virkestoffene oksybuprokain og fluorescein. Oksybuprokain er et lokalbedøvelsesmiddel som brukes til å gjøre øyets overflate midlertidig nummen. Fluorescein er et fargestoff som gjør det lettere å diagnostisere hornhinneskade. Disse øyedråpene brukes til å stille en diagnose. De brukes i forbindelse med måling av trykk i øyet og undersøkelser av hornhinneskade.
 
2. Hva du må vite før du gis Combiflure
Combiflure må ikke gis:
 • dersom du er allergisk overfor oksybuprokain, fluorescein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor andre lokalbedøvelsesmidler fra para-aminobenzo-gruppen, eller dersom du er allergisk overfor tilsetningsstoffer med parabener.
Advarsler og forsiktighetsregler
Du må fjerne kontaktlinser før du gis disse dråpene, ettersom fluoresceinet i dette legemidlet kan føre til misfarging av myke kontaktlinser. Du kan sette inn kontaktlinsene igjen én time etter at du ble gitt legemidlet.
Unngå å gni øyet mens bedøvelsen virker.
Kontakt lege omgående dersom du opplever symptomer på alvorlig allergisk/anafylaktisk reaksjon (se avsnitt 4).
Andre legemidler og Combiflure
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Disse øyedråpene kan redusere effekten av sulfonamidholdige legemidler (som brukes til å behandle infeksjoner).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du gis dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Disse øyedråpene kan forårsake forbigående tåkesyn. Ikke kjør bil eller bruk maskiner før du har fått normalt syn igjen.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan Combiflure gis
Dette legemidlet skal bare brukes i øynene. Legen din vil gi deg dråpene. Den vanlige dosen til voksne og barn er 1-2 dråper i hvert øye. Overflaten på øyet blir nummen i løpet av ett minutt og gjør det mulig å måle trykket i øyet.
Hvis det gis flere forskjellige legemidler i samme øye, skal det være et opphold på minst 5 minutter mellom øyedråpene.
Dersom du gis for mye av Combiflure
Overdosering er usannsynlig, fordi øyedråpene brukes på øyets overflate (topikalt).
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege omgående dersom du opplever noe av følgende (symptomer på en alvorlig allergisk/anafylaktisk reaksjon): hevelse i ansiktet, utslett, generell kløe, elveblest, stramhet i brystet, pustevansker, frysninger, hetetokter, hodepine, generell følelse av uvelhet, kvalme, rastløshet, høy puls eller lavt blodtrykk.
Andre mulige bivirkninger:
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:
 • irritasjon i øyet
 • følelse av fremmedlegeme i øyet når følelsen av nummenhet har avtatt
 • overfladisk hornhinneskade ved gjentatt bruk
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer:
 • hevelse i øyet (hornhinnen)
 • misfarging av øyet (hornhinnen)
 • regnbuehinnebetennelse
 • lav puls
 • redusert blodtrykk
 • svimmelhet
 • kvalme
Ikke kjent: kan forekomme hos et ukjent antall personer:
 • midlertidig tåkesyn etter drypping
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan Combiflure oppbevares
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
 • Holdbarheten etter åpning av flasken er 28 dager når den oppbevares ved høyst 25ºC.
 • Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Combiflure
 • Virkestoffer er fluoresceinnatrium og oksybuprokainhydroklorid. Hver ml oppløsning inneholder 1,25 mg fluoresceinnatrium og 3 mg oksybuprokainhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er klorbutanolhemihydrat, natriumklorid, povidon og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Combiflure ser ut og innholdet i pakningen
Øyedråper, oppløsning. Gul (fluorescerende), klar oppløsning, nesten uten partikler.
Hvit plastflaske, gult skrulokk i plast.
Pakningsstørrelse: 5 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 17.01.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
INFORMASJON TIL HELSEPERSONELL
Se preparatomtalen for fullstendig forskrivningsinformasjon.
Utseende
Hvit flaske i plast (PP) med gult skrulokk i plast (HDPE).
Pakningsstørrelse: 5 ml.
Dosering og administrasjonsmetode
Voksne og barn: 1 til 2 dråper i øyet. Overflaten på øyet blir nummen innen ett minutt, slik at intraokulært trykk kan måles.
Forsiktighetsregler
Kontaktlinser av alle typer må fjernes før øyedråpene brukes. Kontaktlinser kan settes inn én time etter at øyedråpene er brukt.
Påføring:
 1. Åpne flasken. Ikke la dråpespissen komme i kontakt med noen overflater, da dette kan kontaminere innholdet.
 2. Påføring er enklest å få til når pasienten lener hodet litt bakover eller ligger.
 3. Dra ned pasientens nedre øyelokk og be pasienten om å se opp. Trykk lett på flasken og klem ut en dråpe inn i det nedre øyelokket.
 4. Umiddelbart etter drypping må pasienten få beskjed om å holde øyet lukket og trykke med pekefingeren på den innerste delen av øyet i ett minutt. Lukk flasken.
Holdbarhet
2 år. Holdbarheten etter åpning av flasken er 28 dager når den oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevaringsbetingelser
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Etter åpning kan flasken oppbevares ved høyst 25ºC i 28 dager. Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

regnbuehinnebetennelse (iritt): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.