Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Colpermin 187 mg harde enterokapsler

peppermynteolje

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Colpermin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Colpermin
 3. Hvordan du bruker Colpermin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Colpermin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Colpermin er og hva det brukes mot
Colpermin er et plantebasert legemiddel som inneholder peppermynteolje. Colpermin brukes til lindring av lettere kramper i mage- og tarmkanalen, luft i magen og magesmerter, spesielt hos pasienter som lider av irritabel tarmsyndrom.
 
2. Hva du må vite før du bruker Colpermin
Bruk ikke Colpermin
 • dersom du er allergisk overfor peppermynteolje, mentol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har blitt fortalt av legen at du har en leversykdom
 • dersom du lider av betennelse i gallegangen (kolangitt)
 • dersom du lider av lav produksjon av magesyre (en tilstand kalt aklorhydri)
 • dersom du har gallestein eller andre forstyrrelser i gallen
 • til barn under 8 år
Colpermin inneholder jordnøttolje (peanøttolje)
Dersom du er allergisk overfor peanøtter eller soya må du ikke bruke dette legemidlet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Colpermin.
Du må fortelle lege eller apotek hvis du allerede lider av halsbrann eller spiserørsbrokk (en tilstand der en del av magesekken stikker oppover i brystet). I disse tilfellene kan symptomene forverre seg etter inntak av dette legemidlet, og behandlingen skal derfor avbrytes.
Colpermin kapsler skal svelges hele, ikke knuses, tygges eller tas under måltid. Dette kan føre til for tidlig frisetting av peppermynteoljen, som muligens fører til irritasjon i munn og spiserør.
Barn
Dette legemidlet er bare anbefalt til bruk hos barn 8 år og eldre, og ikke for bruk til barn under 8 år.
Andre legemidler og Colpermin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig bruk av andre legemidler som reduserer magesyre (som histamin‑2 blokkere og protonpumpehemmere) eller syrenøytraliserende midler, kan forårsake for tidlig frisetting av peppermynteoljen og bør derfor tas minst 2 timer før eller etter inntak av dette legemidlet.
Inntak av Colpermin sammen med mat og drikke
Samtidig inntak av mat kan forårsake for tidlig frisetting av peppermynteolje. Dette legemidlet skal derfor tas minst 2 timer før eller etter et måltid.
Graviditet og amming
På grunn av mangelen på tilstrekkelige data er bruk ikke anbefalt under graviditet, ved amming og hos kvinner i fertil alder som ikke bruker prevensjon.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Colpermin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk hos voksne og eldre personer
Den anbefalte dosen er 1 kapsel 3 ganger daglig. Dosen kan økes til maksimalt 2 kapsler 3 ganger daglig hvis nødvendig.
Bruk hos ungdom 12 til 17 år
Den anbefalte dosen er 1 kapsel 3 ganger daglig.
Bruk hos barn 8 til 11 år
Den anbefalte dosen er 1 kapsel 2 ganger daglig.
Barn under 8 år
Dette legemidlet må ikke brukes til barn under 8 år.
Spesielle populasjoner
Det finnes ikke tilstrekkelige data på instruksjoner for dosering dersom nedsatt nyrefunksjon.
Colpermin kapsler skal svelges hele med tilstrekkelig mengde væske for å tillate enkel passering av kapselen. Kapslene skal ikke tygges, knuses eller deles.
Vær forsiktig når du tar kapslene ut av blisterstripen.
Colpermin skal tas minst 2 timer før eller etter et måltid.
Behandlingens varighet er vanligvis 1 til 2 uker. Maksimal varighet av behandlingen er 3 måneder av gangen. Informer lege eller apotek hvis symptomene vedvarer etter to uker.
Dersom du tar for mye av Colpermin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering kan være:
 • alvorlige mage- og tarmsymptomer som diaré, endetarmssår, kvalme
 • epileptiske anfall, tap av bevisstheten, pustebesvær
 • forstyrrelse av hjerterytmen
 • mangel på koordinasjon av muskelbevegelser og andre problemer i det sentrale nervesystemet
Dersom du har glemt å ta Colpermin
Hvis du glemmer å ta en dose til riktig tid, skal neste dose tas som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta dette legemidlet og oppsøk øyeblikkelig legehjelp
Dersom du utvikler alvorlige allergiske reaksjoner inkludert anafylaktisk sjokk (plutselig alvorlig allergisk reaksjon med tegn på blodtrykksfall og pustevansker) som krever øyeblikkelig medisinsk behandling, skjelving eller risting, bevegelsesforstyrrelser med balanseproblemer, langsom hjerterytme og rødt utslett. Frekvensen av disse reaksjonene er ikke kjent.
Følgende bivirkninger ble rapportert med omtrent de frekvenser som vist:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
Hodepine, halsbrann, ubehag i endetarmen, unormalt lukt fra avføring, tørr munn, følelse av ubehag og uro i magen og trang til å kaste opp, oppkast.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
Overfølsomhet, kløende hud, mageblødning, uklart syn.
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer):
Smerter rundt anus, diaré, vanskelig og smertefull vannlating, betent penishode, unormal urinlukt.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Colpermin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret etter utløpsdato (EXP). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskyttes mot lys og fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Colpermin
 • Virkestoff er peppermynteolje. Hver harde enterokapsel inneholder 187 mg (0,2 ml) Mentha x piperita L., aetheroleum (peppermynteolje).
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Kapselinnhold:
   • Voks, hvit
   • Jordnøttolje, renset (peanøttolje)
   • Silika, kolloidal vannfri
  • Kapselskall:
   • Gelatin
   • Indigokarmin (E132)
   • Titandioksid (E171)
   • Metakrylsyremetylmetakrylatkopolymer (1:2)
   • Metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1) dispersjon 30 %
   • Trietylsitrat
   • Glyserolmonostearat 40‑55
   • Makrogol 4000
   • Talkum
Hvordan Colpermin ser ut og innholdet i pakningen
Colpermins kapselbunn er lys blå ugjennomsiktig, og kapseltoppen er mørkt blå ugjennomsiktig med en blå stripe mellom kropp og lokk. Kapselstørrelse 19,4 mm × 6,8 mm.
Colpermin kommer i blister med 10 kapsler, pakket som 30 eller 100 harde enterokapsler per eske (3 eller 10 blister). Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Tillotts Pharma GmbH
Warmbacher Strasse 80
79618 Rheinfelden
Tyskland
Lokal representant
Tillotts Pharma AB
Gustavslundsvägen 135
167 51 Bromma
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.09.2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).