Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Clarithromycin Accord 250 mg filmdrasjerte tabletter

Clarithromycin Accord 500 mg filmdrasjerte tabletter

klaritromycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Clarithromycin Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Clarithromycin Accord
 3. Hvordan du bruker Clarithromycin Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Clarithromycin Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Clarithromycin Accord er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Clarithromycin Accord inneholder virkestoffet klaritromycin, som tilhører en gruppe legemidler kalt makrolidantibiotika.
Antibiotika hemmer veksten av enkelte bakterier som forårsaker infeksjoner.
Clarithromycin Accord brukes til å behandle bakterieinfeksjoner som du har fått påvist hos legen, for eksempel:
 • brystinfeksjoner, for eksempel bronkitt og lungebetennelse fått utenfor sykehus (samfunnservervet pneumoni)
 • infeksjoner i svelget og bihulene
 • infeksjoner i hud og bløtvev (f.eks. impetigo, erysipelas, erytrasma)
 • sammen med egnet behandling mot sår i magesekken og øvre del av tarmen (tolvfingertarmen) forårsaket av infeksjon med Helicobacter pylori (kun hos voksne)
Clarithromycin Accord er indisert til voksne og ungdom fra 12 år.
 
2. Hva du må vite før du bruker Clarithromycin Accord
Bruk ikke Clarithromycin Accord hvis:
 • dersom du er allergisk overfor klaritromycin, andre makrolidantibiotika, for eksempel erytromycin eller azitromycin, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker
  • ergotaminlignende legemidler (legemidler til behandling av akutte migreneanfall)
  • astemizol eller terfenadin (legemidler til behandling av høysnue eller allergier)
  • cisaprid (legemiddel til behandling av fordøyelsesproblemer)
  • pimozid (legemiddel til behandling av psykoser)
  • kolkisin (legemiddel til behandling av urinsyregikt)
  • lovastatin, simvastatin eller atorvastatin (legemidler brukt for å senke nivået av kolesterol (en bestemt type fett) i blodet)
  • du tar andre legemidler som er kjent for å forårsake alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen
 • dersom du har lave nivåer av kalium i blodet (en tilstand kalt hypokalemi)
 • dersom du har alvorlig leversykdom samtidig med nyresykdom
 • dersom du har uregelmessig hjerterytme
Advarsler og forsiktighetsregler
Rårdfør deg med lege eller apotek før du bruker Clarithromycin Accord:
 • dersom du er allergisk overfor antibiotika linkomycin eller klindamycin
 • dersom du har lever- eller nyreproblemer
 • dersom du har hjerteproblemer, spesielt hjerterytmeproblemer (f.eks. lang QT-tid-syndrom)
 • dersom du har eller er utsatt for soppinfeksjoner (f.eks. trøske)
 • dersom du har diabetes
 • dersom du er gravid eller ammer
 • dersom du utvikler alvorlig diaré mens du tar Clarithromycin Accord, eller til og med flere uker etter at du har sluttet å ta det.
Vær spesielt forsiktig med Clarithromycin Accord.
Hvis du har unormalt lave nivåer av magnesium i blodet (hypomagnesemi), må du rådføre deg med lege før du tar disse tablettene.
Barn under 12 år
Clarithromycin Accord er ikke egnet til bruk hos barn under 12 år.
Andre legemidler og Clarithromycin Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke Clarithromycin Accord hvis du tar:
 • ergotamin, dihydroergotamin (legemidler til behandling av migrene)
 • terfenadin eller astemizol (legemidler til behandling av høysnue eller allergier)
 • cisaprid (legemiddel til behandling av fordøyelsesproblemer)
 • pimozid (legemidler til behandling av psykiatriske lidelser)
 • kolkisin (legemiddel til behandling av urinsyregikt)
 • simvastatin eller lovastatin (legemidler brukt til å senke kolesterolet)
 • tikagrelor eller ranolazin (legemidler til behandling av hjerteproblemer)
Forsiktighet må utvises hvis du tar
 • digoksin, disopyramid eller kinidin (legemidler til behandling av ulike hjertelidelser)
 • cilostazol (legemiddel til behandling av dårlig blodsirkulasjon)
 • metylprednisolon (et kortikosteroid)
 • antikoagulasjonsmidler som tas gjennom munnen (f.eks. warfarin; brukt til å fortynne blodet)
 • nateglinid, pioglitazon, repaglinid, rosiglitazon eller insulin (legemidler brukt for å senke blodsukkernivået)
 • sildenafil, vardenafil og tadalafil (legemidler til behandling av impotens hos voksne menn eller til behandling av høyt blodtrykk i blodårene i lungene)
 • vinblastin (legemiddel til behandling av kreft)
 • valproat, karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin (legemidler til behandling av epilepsi)
 • teofyllin (legemiddel til behandling av pustevansker)
 • omeprazol (legemiddel til behandling av fordøyelsesproblemer og magesår), med mindre legen din har foreskrevet det til deg for behandling av sår i magesekken eller øvre del av tarmen (tolvfingertarmen) forårsaket av infeksjon med Helicobacter pylori
 • ciklosporin, sirolimus or takrolimus (brukt for å forhindre organavstøting etter transplantasjon), etravirin, efavirenz, nevirapin, atazanavir, sakinavir, zidovudin eller ritonavir (legemidler brukt til behandling av humant immunsviktvirus (HIV)-infeksjon)
 • rifampicin, rifapentin, flukonazol, itrakonazol eller rifabutin (legemidler brukt til behandling av enkelte infeksjoner)
 • tolterodin (legemiddel til behandling av overaktiv urinblære)
 • verapamil (legemiddel til behandling av høyt blodtrykk)
 • johannesurt (et plantebasert produkt brukt til å behandle depresjon)
 • benzodiazepiner, for eksempel midazolam, triazolam og alprazolam brukt som beroligende legemidler
Clarithromycin Accord har ingen interaksjoner med p-piller.
Inntak av Clarithromycin Accord sammen med mat og drikke
Clarithromycin Accord kan tas med eller uten mat.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Clarithromycin Accord kan gjøre at du føler deg søvnig, svimmel eller forvirret. Du må ikke kjøre eller bruke maskiner hvis du er påvirket. Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Clarithromycin Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og ungdom (fra 12 år)
 • For infeksjoner i brystet, svelget eller bihulene, samt infeksjoner i hud og bløtvev:
  250 mg to ganger daglig. Legen din kan øke dosen til 500 mg to ganger daglig ved alvorlige infeksjoner. Den normale varigheten av behandlingen er 6 til 14 dager.
 • For behandling av magesår forårsaket av infeksjon med Helicobacter pylori: Clarithromycin Accord-tabletter skal tas i en dose på 500 mg to ganger daglig sammen med andre legemidler til behandling av infeksjon med Helicobacter pylori.
  Legen din vil bestemme den beste behandlingskombinasjonen for deg. Hvis du ikke er sikker på hvilket legemiddel du skal ta, og når du skal ta det, må du rådføre deg med legen.
Bruk hos barn og ungdom
Clarithromycin Accord er ikke anbefalt til bruk hos barn under 12 år. Hos disse pasientene er andre legemiddelformer tilgjengelig, f.eks. suspensjoner.
Nedsatt lever- eller nyrefunksjon
Hvis du har leverproblemer eller alvorlige nyreproblemer, kan legen være nødt til å redusere dosen din. Clarithromycin Accord skal ikke tas i mer enn 14 dager hvis du har disse problemene.
Hvordan du skal ta tablettene
Clarithromycin Accord-tabletter skal svelges, helst med et glass vann.
Dersom du tar for mye av Clarithromycin Accord
Hvis du tar flere tabletter på én dag enn legen har anvist ved et uhell, eller hvis et barn svelger tabletter ved et uhell, må du kontakte legen eller nærmeste sykehus øyeblikkelig. En overdose vil sannsynligvis forårsake brekninger og magesmerter.
Ta dette pakningsvedlegget, eventuelle gjenværende tabletter og beholderen med deg til sykehuset eller legen, slik at de vet hvilke tabletter du har tatt.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Clarithromycin Accord
Hvis du glemmer å ta en tablett, må du ta den så snart du husker det, med mindre det nesten er tid for den neste. Ta ikke flere tabletter på én dag enn legen har anvist. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Clarithromycin Accord
Ikke slutt å ta legemidlet hvis du føler deg bedre. Det er viktig å ta tablettene så lenge legen har anvist det, ellers kan problemet vende tilbake, og legemidlet kan være mindre effektivt neste gang.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du opplever noe av det følgende når som helst under behandlingen, må du SLUTTE Å TA tablettene og kontakte lege umiddelbart:
 • alvorlig eller langvarig diaré, som kan inneholde blod eller slim. Diaré kan forekomme over to måneder etter behandling med klaritromycin, men du må fremdeles kontakte legen din.
 • utslett, pustevansker, besvimelse eller opphovning i ansiktet og svelget. Dette er et tegn på at du har utviklet en allergisk reaksjon.
 • gulfarging av huden (gulsott), hudirritasjon, blek avføring, mørk urin, ømhet i magen eller nedsatt matlyst. Dette kan være tegn på at leveren ikke fungerer skikkelig.
 • alvorlige hudreaksjoner, for eksempel blemmer i huden, munnen, leppene, øynene og kjønnsorganene (symptomer på en sjelden allergisk reaksjon kalt Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse).
 • Rask eller uregelmessig puls
 • Sterke smerter i magen og ryggen, forårsaket av betennelse i bukspyttkjertelen.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • hodepine
 • søvnvansker
 • endret smakssans
 • mageproblemer, for eksempel kvalme, oppkast, magesmerter, fordøyelsesproblemer, diaré
 • unormal leverfunksjon (påvist i blodprøver)
 • hudutslett
 • økt svetting
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • “trøske” (soppinfeksjon) i munnhulen eller på kjønnsorganene
 • et redusert antall av enkelte blodceller (som kan gjøre infeksjoner mer sannsynlige eller øke risikoen for blåmerker eller blødning)
 • nedsatt matlyst, halsbrann, oppblåsthet, forstoppelse, tarmgass
 • angst, nervøsitet, søvnighet, tretthet, svimmelhet, skjelving eller risting, eller uvelhet
 • øresus eller hørselstap
 • vertigo (svimmelhet)
 • betennelse i munnen eller på tungen
 • munntørrhet
 • leddsmerter
 • smerter i brystet eller endret hjerterytme, for eksempel hjertebank
 • endrede nivåer av produkter produsert i leveren, leverbetennelse, svekket leverfunksjon eller leversvikt (du kan oppdage gulfarging av huden, mørk urin, blek avføring eller kløe i huden)
 • unormale resultater fra blodprøver
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall brukere):
 • opphovning, rødhet eller kløe i huden. Av og til kan det opptre et skjellaktig, brunt utslett og små følbare blødninger i huden, ofte ledsaget av ledd- og magesmerter (Henoch-Schönleins purpura), kontakt lege umiddelbart hvis du opplever en alvorlig hudreaksjon: et rødt, skjellaktig utslett med kuler under huden og blemmer (eksantematøs pustulose).
 • akne
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • forvirring, desorientering, hallusinasjoner (å se ting som ikke er der), endret virkelighetssans eller panikk, depresjon, unormale drømmer eller mareritt
 • kramper (anfall)
 • blødning
 • misfarging på tungen eller tennene
 • nedsatt smakssans eller evne til å lukte skikkelig
 • døvhet
 • muskelsmerter eller tap av muskelvev. Hvis du lider av myasthenia gravis (en tilstand der musklene blir svake og lett slitne), kan klaritromycin forverre disse symptomene
 • betennelse i nyrene eller svekket nyrefunksjon (du kan oppleve tretthet, hevelse eller opphovning i ansiktet, magen, lårene eller anklene, eller problemer med vannlatingen), eller nyresvikt
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Clarithromycin Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på blisterpakningen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Clarithromycin Accord
 • Hver tablett med Clarithromycin Accord inneholder 250 mg eller 500 mg av virkestoffet klaritromycin.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose (E460), krysskarmellosenatrium, povidone K30, talkum (E553b), kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat (E470b), stearinsyre 50.
  Filmdrasjering: Opadry-gul inneholder hypromellose 2910 (5mPa.s) (E464), propylenglykol (E1520), titandioksid (E171), vanillin, hydroksypropylcellulose (E463), talkum (E553b), kinolingul (E104)
Hvordan Clarithromycin Accord ser ut og innholdet i pakningen
Clarithromycin Accord 250 mg tabletter er lysegule, ovale, bikonvekse filmdrasjerte tabletter, merket med “C1” på én side. Tabletten på 250 mg er ca. 14,90 mm lang og ca. 7,10 mm bred.
Clarithromycin Accord 500 mg tabletter er lysegule, ovale, bikonvekse filmdrasjerte tabletter, merket med “C” og “2” på hver side av delestreken på én side. Tabletten kan deles inn i like doser. Tabletten på 500 mg er ca. 18,60 mm og ca. 8,85 mm bred.
Clarithromycin Accord 250 mg tabletter leveres i blisterpakninger på 10, 12, 14, 16, 20, 21, 30, 250 eller 500 tabletter.
Clarithromycin Accord 500 mg tabletter leveres i blisterpakninger på 7, 10, 14, 16, 20, 21, 28, 30, 250 eller 500 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkereInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirkere:
Accord Healthcare Limited
Sage House, 319, Pinner Road
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF
Storbritannia
Wessling Hungary Kft.
Budapest, Fóti út 56, 1047
Ungarn
LABORATORI FUNDACIÓ DAU
C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca,
08040 Barcelona
Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.10.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erysipelas (rosen): En akutt hudinfeksjon forårsaket av streptokokker. Sykdommen rammer først og fremst barn og eldre mennesker. Typiske symptomer er rødhet som raskt sprer seg og føles varmt ved berøring. Ansiktet er mest utsatt.

erytrasma (erythrasma): En kronisk bakterieinfeksjon i store hudfolder forårsaket av Corynebakterier.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impetigo (brennkopper): Bakterieinfeksjon som skyldes stafylokokker eller hemolytiske streptokokker. Typiske symptomer er små blemmer som sprekker og dekkes av en gulaktig skorpe. Sees oftest i ansiktet, særlig rundt nese og munn, og på armer/ben.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.