Clarithromycin Accord

Accord


Makrolidantibiotikum.

J01F A09 (Klaritromycin)TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg og 500 mg: Hver tablett inneh.: Klaritromycin 250 mg, resp. 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), kinolingult (E 104).


Indikasjoner

Voksne og ungdom: Bakterielle infeksjoner forårsaket av klaritromycinfølsomme bakterier. Streptokokkfaryngitt, akutt bakteriell sinusitt, akutt forverring av kronisk bronkitt. Mild til moderat samfunnservervet bakteriell pneumoni. Hudinfeksjoner og bløtvevsinfeksjoner av mild til moderat alvorlighetsgrad. Til voksne i passende kombinasjon med antibakterielle legemiddelregimer og et legemiddel mot ulcussykdom for utrydding av H. pylori hos pasienter med ulcussykdom assosiert med H. pylori. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Avhenger av infeksjon og alvorlighetsgrad, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Normal behandlingsvarighet er 6-14 dager. Behandlingen skal fortsette i minst 2 dager etter at symptomene har avtatt. Ved betahemolytiske streptokokkinfeksjoner skal behandlingsvarigheten være minst 10 dager for å forebygge komplikasjoner.
Voksne (inkl. eldre) og ungdom: Normal dosering er 250 mg 2 ganger daglig. Dosen kan økes til 500 mg daglig ved alvorlige infeksjoner.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forsiktighet skal utvises. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet anbefales ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Dosejustering som regel ikke nødvendig, unntatt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Dersom dosejustering er nødvendig skal døgndosen halveres. Behandlingsvarighet bør ikke overskride 14 dager. Barn <12 år: Tabletter ikke egnet, andre legemiddelformer bør vurderes.
Administrering: Tas med minst 1 glass vann. Kan tas med eller uten mat. Tabletter 250 mg: Kan deles for å lette svelging, ikke for å dele i like doser. Tabletter 500 mg: Kan deles i 2 like doser (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for makrolidantibiotika eller hjelpestoffene. Samtidig bruk av ergotamin eller dihydroergotamin grunnet akutt ergotamintoksisitet. Samtidig bruk av astemizol, cisaprid, pimozid og terfenadin da dette kan gi QT-forlengelse og arytmier, inkl. ventrikulær takykardi, ventrikkelflimmer og torsades de pointes. Hypokalemi (risiko for QT-forlengelse). Tidligere QT-forlengelse (medfødt eller ervervet) eller ventrikulær hjertearytmi, inkl. torsades de pointes. Samtidig bruk av kolkisin eller andre sterke CYP3A4-hemmere. Samtidig bruk av tikagrelor eller ranolazin. Samtidig bruk av simvastatin eller lovastatin, disse legemidlene skal seponeres ved klaritromycinbehandling. Alvorlig leversvikt i kombinasjon med nedsatt nyrefunksjon.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet anbefales ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet skal utvises ved nedsatt leverfunksjon eller ved samtidig behandling med andre potensielt levertoksiske legemidler. Forsiktighet ved overfølsomhet for linkomycin eller klindamycin, da disse pasientene også kan være overfølsomme for klaritromycin. Fare for utvikling av superinfeksjoner ved langtidsbruk. Pseudomembranøs kolitt er sett ved bruk av makrolider, og bør vurderes ved alvorlig diaré under/etter behandlingen. Klaritromycin kan utløse eller forverre myasthenia gravis, og bør brukes med forsiktighet hos denne pasientgruppen. Forlenget hjerterepolarisering og QT-intervall (som kan gi økt risiko for utvikling av hjertearytmi og torsades de pointes) er sett. Pga. økt risiko for ventrikulære arytmier (inkl. torsades de pointes), bør klaritromycin brukes med forsiktighet ved koronar arteriesykdom, alvorlig hjertesvikt, ledningsforstyrrelser, klinisk relevant bradykardi, elektrolyttforstyrrelser som hypomagnesemi eller ved samtidig bruk av andre legemidler som kan gi QT-forlengelse (astemizol, cisaprid, pimozid og terfanadin er kontraindisert). Følsomhetstesting må gjøres ved ervervet pneumoni utenfor sykehus og ved milde til moderate hud- og bløtdelsinfeksjoner. Ved sykehuservervet pneumoni skal klaritromycin brukes i kombinasjon med ytterligere egnede antibiotika. Ved alvorlige akutte overfølsomhetsreaksjoner, som anafylaksi, alvorlig kutane bivirkninger (SCAR), f.eks. akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP), Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, DRESS og Henoch-Schönleins purpura, skal klaritromycinbehandling seponeres umiddelbart og egnet behandling initieres øyeblikkelig. Forsiktighet bør utvises ved behandling med CYP3A4-induktor. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av triazolobenzodiazepiner. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av andre ototoksiske midler, overvåkning av vestibulær og auditiv funksjon skal utføres under og etter behandling. Samtidig bruk av perorale blodglukosesenkende midler og/eller insulin kan føre til signifikant hypoglykemi. Nøye overvåkning av blodglukose er anbefalt. I kombinasjon med warfarin er det risiko for alvorlig hemoragi og signifikant økning i INR og protrombintid.

Interaksjoner