Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Citalopram Orion 10 mg tabletter, filmdrasjerte

Citalopram Orion 20 mg tabletter, filmdrasjerte

Citalopram Orion 40 mg tabletter, filmdrasjerte

citalopram

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Citalopram Orion er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Citalopram Orion
 3. Hvordan du bruker Citalopram Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Citalopram Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Citalopram Orion er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Citalopram Orion er en såkalt serotoninreopptakshemmer som øker mengden av serotonin i hjernen. Serotonin er en signalsubstans i sentralnervesystemet. Serotoninforstyrrelser har vært observert ved f.eks. depresjon og angst.
Citalopram Orion brukes til:
 • behandling og forebygging av depresjon
 • behandling av panikklidelser som kan innebære angst for åpne plasser (agorafobi)
 
2. Hva du må vite før du bruker Citalopram Orion
Bruk ikke Citalopram Orion:
 • hvis du bruker såkalte MAO-hemmere, f.eks. selegilin som brukes ved Parkinsons sykdom og moklobemid som brukes ved depresjon (se også avsnittet ”Andre legemidler og Citalopram Orion”).
 • dersom du bruker linezolid (antibiotika), med mindre det finnes utstyr for nøye observasjon og overvåkning av blodtrykk (se også avsnittet ”Andre legemidler og Citalopram Orion”).
 • dersom du bruker pimozid (antipsykotisk middel) (se også avsnittet ”Andre legemidler og Citalopram Orion”).
 • dersom du er allergisk overfor citalopram eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er født med eller har hatt en episode med unormal hjerterytme (sett på EKG – en undersøkelse som vurderer hjertefunksjonen).
 • dersom du bruker legemidler mot hjerterytmeproblemer eller som kan påvirke hjerterytmen. Se også avsnittet “Andre legemidler og Citalopram Orion” under.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Citalopram Orion.
Vis forsiktighet ved bruk av Citalopram Orion:
 • dersom du har alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • dersom du har diabetes (se også avsnittet ”Andre legemidler og Citalopram Orion”).
 • dersom du har epilepsi. Behandlingen med Citalopram Orion bør avsluttes dersom det oppstår anfall eller anfallshyppigheten øker (se også avsnitt 4).
 • dersom du tidligere har hatt mani eller hypomani (mild form for mani) (se også avsnitt 4).
 • dersom du bruker legemidler som kan øke riskoen for blødninger, f.eks. blodfortynnende legemidler, betennelsesdempende legemidler eller såkalte salisylsyrederivater (f.eks. acetylsalisylsyre), eller du har hatt blødningsforstyrrelser.
 • dersom du har fått elektrokonvulsiv behandling (elektrosjokk).
 • dersom du lider av trangvinkelglaukom eller har eller har hatt grønn stær (glaukom)
 • dersom du lider av eller har lidd av hjerteproblemer eller nylig har hatt et hjerteinfarkt.
 • dersom du har lav hvilepuls og/eller du vet at du kan ha lavt saltnivå grunnet kraftig diaré og oppkast (brekninger) over lengre tid, eller bruk av diuretika (vanndrivende legemidler).
 • dersom du opplever rask eller uregelmessig hjerterytme, besvimelse, utmattelse eller svimmelhet i oppreist stilling, som kan indikere unormal hjerterytmefunksjon.
Legemidler som Citalopram Orion (såkalte SSRIer/SNRIer) kan forårsake symptomer på seksuell dysfunksjon (se avsnitt 4). I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
Barn og ungdom under 18 år
Citalopram Orion bør vanligvis ikke benyttes til barn og ungdom under 18 år. Til tross for dette kan legen forskrive Citalopram Orion til pasienter under 18 år dersom legen mener at dette er det beste for pasienten.
Rådfør deg med legen dersom du har behov for å vite mer om Citalopram Orion som er forskrevet til pasienter under 18 år.
Vær oppmerksom på at pasienter under 18 år har økt risiko for bivirkninger når de bruker denne typen preparater og disse omfatter selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjon og sinne). Informer lege dersom noen av disse symptomene oppstår eller forverrer seg hos pasienter under 18 år som bruker Citalopram Orion.
Sikkerhetsaspekter ved langtidsbehandling med Citalopram Orion med hensyn til vekst, modning og utvikling av oppførsel og følelser er ikke klarlagt i denne aldersgruppen.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca. 2 uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Vær klar over følgende:
Som for andre legemidler som brukes ved behandling av depresjoner og lignende sykdommer, så vil ikke en forbedring inntreffe umiddelbart. Etter igangsetting av behandling med Citalopram Orion kan det ta flere uker før du opplever en forbedring. Ved behandling av panikklidelser vil det vanligvis ta 2‑4 uker før man opplever en forbedring. I begynnelsen av behandlingen vil noen pasienter oppleve økt angst som vil forsvinne ved fortsatt behandling. Det er derfor viktig at du følger legens instruksjoner helt nøyaktig og ikke avslutter behandlingen eller endrer dosen uten først å ha rådført deg med lege.
Noen pasienter med en manisk-depressiv sykdom vil kunne gå over i en manisk fase. Denne er karakterisert ved uvanlige og hurtig skiftende ideer, upassende glede og overdreven fysisk aktivitet. Kontakt legen din hvis du opplever dette.
Andre symptomer som kan opptre i de første ukene av behandlingen er rastløshet eller vanskeligheter med å sitte eller stå stille. Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever disse symptomene.
Noen ganger kan det være vanskelig å oppdage disse symptomene selv og det kan derfor være nyttig å snakke med en venn eller slektning som kan hjelpe deg å observere eventuelle endringer i din oppførsel.
Informer lege eller kontakt nærmeste sykehus dersom du har ubehagelige tanker eller opplevelser eller hvis noen av de ovenfor nevnte symptomene skulle inntreffe under behandlingen.
Andre legemidler og Citalopram Orion
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du må ikke bruke Citalopram Orion samtidig med:
 • såkalte monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) f.eks. selegilin som brukes ved Parkinsons sykdom eller moklobemid som brukes ved depresjon eller antibiotikumet linezolid. Du må heller ikke bruke Citalopram Orion i løpet av de 2 første ukene etter avsluttet behandling med MAO-hemmere. Etter avsluttet behandling med Citalopram Orion må det gå minst 7 dager før behandling med MAO-hemmere igangsettes.
 • legemidler mot hjerterytmeproblemer eller legemidler som kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika
 • visse antipsykotiske legemidler (f.eks. fenotiazinderivater, pimozid, haloperidol) og trisykliske antidepressiva
 • visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloksacin, moksifloksacin, erytromycin IV, pentamidin, antimalariabehandling, særlig halofantrin)
 • visse antihistaminer (astemizol, mizolastin).
Kontakt legen din dersom du har noen ytterligere spørsmål om dette.
Samtidig bruk av følgende legemidler kan forsterke eller redusere effekten av Citalopram Orion. Informer legen din dersom du bruker:
 • såkalte serotoninreopptakshemmere (SSRI) (legemidler mot depresjon som fluoksetin, sertralin og fluvoksamin) eller såkalte trisykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin).
 • visse legemidler mot depresjon (antidepressiva) som også brukes til røykeavvenning(bupropion).
 • visse legemidler mot angst (buspiron)
 • visse legemidler mot migrene (sumatriptan eller andre triptaner)
 • visse smertestillende legemidler (tramadol)
 • legemidler som øker risikoen for blødninger, f.eks. legemidler som påvirker blodlevringen slik som blodfortynnende legemidler, betennelsesdempende legemidler (f.eks. acetylsalisylsyre), dipyridamol og tiklopidin.
 • naturlegemidler som inneholder prikkperikum (Johannesurt).
 • visse blodtrykksregulerende legemidler eller hjertemedisiner (metoprolol)
 • legemiddel mot magesår/for mye magesyre (cimetidin, lansoprazol, omeprazol, esomeprazol)
 • legemiddel til behandling av soppinfeksjoner (flukonazol)
 • visse legemidler mot psykiske lidelser (litium, tryptofan og desipramin)
 • visse legemidler til forebygging og behandling av malaria (meflokin)
Dersom du har diabetes, bør du kontrollere blodsukkerverdiene og insulineffekten. Rådfør deg med lege dersom endringer skulle inntreffe (se også avsnittet ”Advarsler og forsiktighetsregler”).
Inntak av Citalopram Orion sammen med mat, drikke og alkohol
Samtidig inntak av alkohol er ikke anbefalt under behandling med citalopram.
Tablettene skal svelges sammen med drikke og kan tas uavhengig av måltid.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Dersom du bruker Citalopram Orion i de 3 siste månedene av svangerskapet, bør du være klar over at følgende effekter kan opptre hos ditt nyfødte barn: pusteproblemer, blåaktig hud, kramper, endringer i kroppstemperaturen, problemer med mating, oppkast, lavt blodsukkernivå, spente eller slappe muskler, kraftige reflekser, skjelvinger, engstelse, irritabilitet, sløvhet, vedvarende gråt, søvnighet og problemer med å sove. Dersom ditt nyfødte barn får noen av disse symptomene, kontakt lege umiddelbart.
Informer jordmoren og/eller legen din om at du bruker Citalopram Orion. Ved bruk under graviditet, spesielt i de siste 3 månedene av graviditeten, kan legemidler som Citalopram Orion øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn, vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med ditt barn bør du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Amming
Citalopram skilles ut i morsmelk under amming.
Fertilitet
I dyrestudier har citalopram ført til redusert sædkvalitet. Dette kan i teorien påvirke fertiliteten, men det er hittil ikke sett effekter på fertilitet hos mennesker.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bruk av citalopram kan redusere yteevnen og evnen til å konsentrere seg. Unngå kjøring, bruk av maskiner samt oppgaver som krever skjerpet oppmerksomhet til du er sikker på at legemidlet ikke påvirker din yteevne.
Citalopram Orion inneholder laktose
Tablettene inneholder laktosemonohydrat 23 mg (10 mg tabletter), 46 mg (20 mg tabletter) og 91 mg (40 mg tabletter). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Andre innholdsstoffer
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, dvs. praktisk talt ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Citalopram Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Depresjon:
Voksne:
Vanlig dose er 20 mg daglig. Legen din kan øke dosen til maksimalt 40 mg daglig.
Panikklidelser:
Voksne:
Startdosen er vanligvis 10 mg daglig. Etter 1 uke kan dosen økes til 20‑30 mg daglig. Legen din kan øke dosen til maksimalt 40 mg daglig.
Eldre (over 65 år):
Eldre pasienter vil vanligvis få forskrevet en lavere startdose, 10-20 mg daglig. Deretter kan dosen økes avhengig av den enkelte pasients respons. Anbefalt maksimal dose er 20 mg daglig.
Risikopasienter
Pasienter med leverlidelser skal ikke bruke mer enn 20 mg daglig.
Behandlingen bør pågå i minst 6 måneder etter at symptomene har forsvunnet, fordi det er mulig at noen symptomer kan dukke opp igjen.
Hvis du mener at virkningen av Citalopram Orion er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Citalopram Orion
Ved overdose kan bivirkningene bli sterkere.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta om mulig med deg legemiddelpakningen dersom du kontakter lege eller sykehus.
Dersom du har glemt å ta Citalopram Orion
Ta den neste dosen til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Forsikre deg om at du har nok legemiddel når du er ute og reiser eller er på ferie.
Dersom du avbryter behandling med Citalopram Orion
Du bør ikke avslutte behandlingen med Citalopram Orion før du har rådført deg med legen din. Rådfør deg med legen dersom du ønsker å avslutte behandlingen. Behandlingen må ikke avsluttes brått.
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Når du har fullført behandlingen, anbefales det vanligvis at citalopramdosen reduseres gradvis over flere uker.
Når du slutter å bruke citalopram, spesielt hvis du slutter brått, kan du oppleve seponeringssymptomer. Dette er vanlig når behandling med citalopram avsluttes. Risikoen er høyere dersom citalopram har blitt brukt over lang tid, ved høye doser eller når dosereduksjon skjer for raskt. For de fleste vil symptomene være milde og gå over av seg selv innen 2 uker. Dersom du opplever alvorlige seponeringssymptomer når du slutter å bruke citalopram, bør du kontakte lege. Legen kan råde deg til å fortsette behandlingen og deretter redusere dosen mer gradvis.
Seponeringssymptomer kan inkludere: svimmelhet (følelse av å være ustødig eller i ubalanse), prikkende og stikkende følelse i huden, varmefølelse og (mindre vanlig) følelse av elektrisk støt bl.a. i hodet, søvnforstyrrelser (livaktige drømmer, mareritt, vanskeligheter med å sove), engstelse, hodepine, kvalme, svetting (inkludert nattesvetting), rastløshet eller opphisselse, skjelving, forvirring eller følelse av å være desorientert, emosjonell eller irritabel, diaré, synsforstyrrelser, uregelmessige eller kraftige hjerteslag.
Hvis du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet, spør legen din, apotek eller sykepleier.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkningerStopp å ta Citalopram Orion og søk umiddelbart medisinsk hjelp dersom du har noen av følgende symptomer:
 • Høy feber, rastløshet, forvirring, skjelvinger og brå/plutselige muskelsammentrekninger. Dette kan være tegn på en sjelden tilstand som kalles serotonergt syndrom
 • Hevelse i huden, tungen, lepper eller ansiktet, vanskeligheter for å puste eller svelge (allergisk reaksjon)
 • Uvanlig blødning, inkludert magetarmblødning
 • Mani.
Sjeldne, men alvorlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
Stopp a ta Citalopram Orion og rådfør deg med lege umiddelbart dersom du merker noen av følgende symptomer:
 • Oppkast og kvalme, muskelkramper og forvirring. Dette kan være tegn på en sjelden tilstand som kalles hyponatremi (lavt natriumnivå i blodet). Hyponatremi kan utvikles ved bruk av denne typen antidepressiva (SSRI), spesielt hos eldre kvinner
 • Rask, uregelmessig hjerterytme og besvimelse som kan være symptomer på en livstruende tilstand kjent som “torsades de pointes
 • Selvmordstanker eller tanker om å dø
 • Kramper eller dersom hyppigheten av krampene øker
Andre bivirkninger
Følgende bivirkninger er vanligvis milde og forsvinner ved fortsatt behandling. Rådfør deg med lege dersom bivirkningene er for plagsomme eller vedvarer lengre enn noen få dager.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • økt svetting
 • søvnighet eller uvanlig sløvhet
 • søvnløshet
 • hodepine
 • problemer med å fokusere synet
 • økt eller uregelmessig hjerterytme
 • kvalme
 • munntørrhet
 • kraftløshet.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • vekttap
 • nedsatt appetitt
 • søvnproblemer
 • konsentrasjonsvansker
 • unormale drømmer
 • hukommelsestap
 • angst
 • seksuelle problemer (nedsatt seksuell lyst eller seksuell evne, impotens, problemer med å få utløsning hos menn, unormal eller manglende orgasme hos kvinner)
 • smertefull menstruasjon
 • opphisselse
 • nervøsitet
 • apati
 • forvirring
 • migrene
 • skjelvinger
 • prikking og stikking i huden
 • svimmelhet
 • oppmerksomhetsforstyrrelse
 • ringelyd i øret
 • økt eller nedsatt blodtrykk
 • betennelse i nesen og nesebihulene
 • diaré
 • forstoppelse
 • fordøyelsesproblemer
 • oppkast
 • magesmerter
 • luft i tarmen og økt spyttproduksjon
 • kløe
 • smerter i muskler eller ledd
 • vannlatingsproblemer eller økt urinproduksjon
 • utmattethet
 • gjesping.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • økt appetitt
 • vektøkning
 • aggresjon
 • tap av personlighet
 • hallusinasjoner
 • lykkefølelse (eufori)
 • økt seksuell lyst
 • besvimelse
 • utvidelse av pupillen (mydriasis)
 • sakte hjerterytme
 • rask hjerterytme
 • hoste
 • økt leverenzymaktivitet
 • allergiske reaksjoner (f.eks. utslett)
 • hårtap
 • økt følsomhet overfor sollys
 • hemmet vannlating
 • kraftig menstruasjon
 • hevelse i armer og bein
 • sykdomsfølelse.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • bevegelsesforstyrrelser
 • smaksforstyrrelser
 • unormale blødninger
 • mild leverforstyrrelse
 • feber.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • hjerterytmeforstyrrelser (supraventrikulær arytmi)
 • galaktore (utskillelse av melk fra brystet, som ikke forbindes med fødsel eller amming).
Ukjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • unormalt lave blodplatenivåer (trombocytopeni)
 • utilstrekkelig antidiuretisk hormonsekresjon
 • lave kaliumnivåer i blod (hypokalemi) som kan føre til muskelsvakhet, rykninger eller unormal hjerterytme
 • panikkanfall
 • tanngnissing
 • rastløshet
 • krampeanfall
 • unormale muskelbevegelser eller stivhet
 • ufrivillige muskelbevegelser (ataksi)
 • synsforstyrrelser
 • forlenget QT-intervall på EKG
 • ventrikulær arytmi
 • svimmelhet når man reiser seg opp fra sittende eller liggende stilling på grunn av lavt blodtrykk (ortostatisk hypotensjon)
 • neseblødning
 • unormale leverfunksjonstester
 • plutselig hevelse i hud eller slimhinner
 • blødningsforstyrrelser inkludert blødninger i hud og slimhinner (ekkymose)
 • uregelmessig menstruasjon
 • smertefulle ereksjoner (hos menn).
Økt risiko for beinbrudd er observert hos pasienter som bruker denne type legemidler.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Citalopram Orion
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste datoen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Citalopram Orion
 • Virkestoff er citalopramhydrobromid tilsvarende henholdsvis 10, 20 eller 40 mg citalopram per tablett.
 • De andre innholdsstoffene i tablettkjernen er maisstivelse, laktosemonohydrat, kopovidon, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat.
 • Innholdsstoffer i filmdrasjeringen er hypromellose, makrogol og titandioksid (E171).
Hvordan Citalopram Orion ser ut og innholdet i pakningen
10 mg tablett: hvit, bikonveks, rund, filmdrasjert tablett, merket med A på den ene siden og 05 på den andre siden.
20 mg tablett: hvit, bikonveks, kapselformet, filmdrasjert tablett, merket med A på den ene siden og 06 på den andre siden (delestrek mellom 0 og 6). Tabletten kan deles i to like doser.
40 mg tablett: hvit, bikonveks, kapselformet, filmdrasjert tablett, merket med A på den ene siden og 07 på den andre siden (delestrek mellom 0 og 7). Tabletten kan deles i to like doser.
PVC/PVDC/AL-blisterpakninger
Pakningsstørrelser:
28 tabletter (2 × 14 tabletter)
98 tabletter (7 × 14 tabletter)
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
HDPE- plastboks:
Citalopram Orion 10 mg tabletter, filmdrasjerte: 30, 100 og 1000 tabletter
Citalopram Orion 20 mg tabletter, filmdrasjerte: 30, 56, 100, 250 og 1000 tabletter
Citalopram Orion 40 mg tabletter, filmdrasjerte: 30, 56, 100 og 500 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Lokal representant
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agorafobi (plassangst): Fobi for offentlige steder. Personer som lider av agorafobi føler et stort ubehag for å være på steder med mange mennesker, f.eks. varehus, T-bane eller buss. Symptomer er svette, hjertebank og kvalme.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.