Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cisplatin Accord 1mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

cisplatin

Navnet på legemidlet ditt er "Cisplatin Accord 1 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske", men i resten av pakningsvedlegget vil det kalles "Cisplatin Accord".
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cisplatin Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cisplatin Accord
 3. Hvordan du bruker Cisplatin Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cisplatin Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cisplatin Accord er og hva det brukes mot
Cisplatin Accord utgjør en del av en gruppe legemidler som kalles cytostatika, som brukes ved behandling av kreft. Cisplatin Accord kan brukes som monoterapi, men brukes normalt i kombinasjon med andre cytostatika.
Hva brukes det til?
Cisplatin Accord kan ødelegge celler i kroppen som kan forårsake enkelte krefttyper (tumor i testiklene, tumor i eggstokkene, tumor i blæren, tumor i hode- og nakkeepitel, lungekreft og livmorhalskreft i kombinasjon med radioterapi).
 
2. Hva du må vite før du bruker Cisplatin Accord
Bruk ikke Cisplatin Accord:
 • dersom du er allergisk overfor cisplatin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hatt hypersensitivitet ovenfor lignende kreftlegemidler i fortiden
 • dersom du har alvorlig nyresykdom
 • dersom du har problemer med hørselen
 • dersom du har veldig lavt antall av blodceller (kalt myelosuppresjon), (legen din vil sjekke dette med en blodprøve)
 • dersom du er dehydrert
 • dersom du trenger å ta en vaksine mot gulfeber
 • dersom du ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Cisplatin Accord:
 • dersom du har symptomer på nerveskade (perifer nevropati) som prikking, nummenhet eller dårlig følelse ved berøring
 • dersom du har utført stråling mot hodet ditt.
Andre legemidler og Cisplatin Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, som for eksempel:
 • noen typer antibiotika, som cefalosporiner, aminoglykosider og amfoterisin B og andre substanser som brukes i medisinsk avbildning kan gjøre bivirkningene til cisplatin verre: dette gjelder spesielt nyreproblemer
 • noen vanndrivende tabletter kalt loop diuretika, antibiotika kalt aminoglykosider og et kreftlegemiddel som kalles ifosfamid kan gjøre bivirkningene som påvirker hørselen verre
 • bleomycin (kreftlegemiddel), metotreksat (brukes mot kreft og artritt) og paklitaksel (kreftlegemiddel) kan føre til flere bivirkninger dersom du også bruker cisplatin
 • effektiviteten til antikoagulantia kan påvirkes, dette vil legen din monitorere med blodprøver
 • bruk av noen antihistaminer kan skjule symptomer på forandringer i balanse (som svimmelhet og øresus (tinnitus))
 • effektiviteten til noen medisiner som brukes til behandling av kramper (f. eks fenytoin) kan bli redusert, og derfor kan det være nødvendig å sjekke nivåer i blodet
 • cisplatin kan også gjøre bivirkningene av kreftlegemidlet ifosfamid verre.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Grunnet den potensielle risikoen for misdannelser hos barnet skal mannlige og kvinnelige pasienter bruke egnet prevensjon både under behandling med cisplatin og i minst seks måneder etter at behandlingen er avsluttet.
Behandling med cisplatin kan potensielt forårsake permanent sterilitet hos menn. Det er anbefalt at de som ønsker å bli fedre i fremtiden diskuterer muligheten for konservering (nedfrysing) av sæd før behandlingen starter. Snakk med legen din om du har noen bekymringer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner om du opplever bivirkninger som påvirker din evne til å utføre disse oppgavene.
Cisplatin Accord inneholder natrium
Cisplatin Accord inneholder 3,5 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver ml. Dette tilsvarer 38,3
% av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 
3. Hvordan du bruker Cisplatin AccordDosering og administrasjonsmåte
Cisplatin Accord bør kun administreres av en spesialist innen kreftbehandling.
Konsentratet fortynnes med en natriumkloridløsning.
Cisplatin Accord administreres kun som en injeksjon i en vene (en intravenøs infusjon). Egnet utstyr bør være tilgjengelig for å kontrollere anafylaktiske reaksjoner.
Cisplatin Accord skal ikke komme i kontakt med materialer som inneholder aluminium.
Den anbefalte dosen av Cisplatin Accord avhenger av din forfatning, de forventede effektene av behandlingen og hvorvidt Cisplatin Accord gis på egenhånd (monoterapi) eller i kombinasjon med andre legemidler (kombinasjonsterapi).
Cisplatin Accord (monoterapi):
Følgende doseringer anbefales:
 • Én enkel dose på 50 til 120 mg/m² kroppsoverflate, hver 3. til 4. uke.
 • 15 til 20 mg/m² pr. dag i løpet av en 5-dagers periode, hver 3. til 4. uke.
Cisplatin Accord i kombinasjon med andre kjemoterapeutiske legemidler (kombinert kjemoterapi):
 • 20 mg/m² eller mer, hver 3. til 4. uke.
Ved behandling av livmorhalskreft brukes Cisplatin Accord i kombinasjon med radioterapi. En typisk dose er 40 mg/m² ukentlig i 6 uker.
For å forhindre eller redusere nyreproblemer, anbefales det å drikke rikelige mengder vann i døgnet etter behandling med Cisplatin Accord.
Dersom du tar for mye av Cisplatin Accord
Legen vil påse at du får riktig dose for din tilstand. Ved overdosering kan du oppleve økte bivirkninger. Legen kan gi deg symptomatisk behandling for disse bivirkningene. Hvis du tror at du har fått for mye Cisplatin Accord, må du kontakte lege omgående.
Alltid bruk dette legemidlet nøyaktig som din lege eller apoteket har sagt. Spør lege eller apotek dersom du har spørsmål.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du opplever følgende bivirkninger, er det viktig at du forteller legen din om det umiddelbart:
 • alvorlig allergisk reaksjon – du kan oppdage et plutselig kløende utslett, hevelse i hender, føtter, ankler, ansikt, lepper, munn eller hals (som kan føre til vanskeligheter med å puste eller svelge), og du kan føle at du skal besvime
 • alvorlige brystsmerter som muligens stråler til kjeven eller armen med svetting, tap av pust og kvalme (hjerteinfarkt)
 • smerte eller hevelse på injeksjonsstedet i løpet av injeksjoner (kan forårsakes av at injeksjonen ikke treffer blodåren ordentlig, som kan føre til alvorlig skade i vevet rundt injeksjonsstedet)
 • slag
 • hjernedysfunksjon (forvirring, tilsløret tale, noen ganger blindhet, hukommelsestap og paralyse).
Dette er alvorlige bivirkninger og du kan ha behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp.
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer)
 • nedsatt beinmargsfunksjon (som kan påvirke produksjonen av blodceller)
 • nedsatt antall hvite blodceller, som gjør at du lettere kan få en infeksjon (leukopeni)
 • nedsatt antall blodplater, som øker sjansen for blåmerker og blødninger (trombocytopeni)
 • reduksjon i antall røde blodceller som kan forårsake svakhet og blek hud (anemi)
 • redusert nivå av natrium i blodet
 • høy kroppstemperatur.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • alvorlig smerte eller hevelse i et av beinene, brystsmerter eller vanskeligheter med å puste (dette indikerer muligens skadelige blodpropper i en vene)
 • rask, uregelmessig eller sakte puls
 • blodforgiftning (sepsis).
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • alvorlige allergiske reaksjoner (se ovenfor)
 • skader på øret (ototoksisitet)
 • redusert nivå av magnesium i blodet
 • unormal sædproduksjon.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • økt risiko for akutt leukemi
 • anfall
 • tap av bevissthet, hodepine, forvirring og synstap
 • tap av noen typer hjernefunksjon, inkludert hjerne dysfunksjon karakterisert av spasmer og redusert nivå av bevissthet
 • hjerteinfarkt
 • inflammasjon i slimhinner i munnen (stomatitt)
 • perifer nevropati i sansenerver, karakterisert av kiling, kløing eller prikking uten årsak og noen ganger med tap av smak, følelse, syn og plutselige smerter som går fra nakken gjennom ryggen og til beinene når man bøyer seg fremover.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • hjertearrest.
Ikke kjente (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • tegn på infeksjon som feber eller sår hals
 • hemolytisk anemi
 • lavere frigjøring av antidiuretisk hormon (ADH) som kan føre til lavt natrium i blodet og tilbakeholding av vann
 • økt amylase (enzym) i blodet
 • dehydrering
 • redusert nivå av kalsium, fosfat og kalium i blodet
 • høye nivåer av urinsyre i blodet
 • kramper i muskler
 • spinal sykdom som kan føre til en følelse av elektriske bølger som går gjennom kroppen
 • tap av smak
 • problemer med synet (tåkete tyn, rare farger, tap av syn eller øyesmerter)
 • ringing i øret eller døvhet
 • hjerteproblemer
 • uvanlig kalde eller hvite hender og føtter
 • prikking, nummenhet eller tremor i hender, føtter, armer og ben
 • vedvarende hodepine
 • følelse av å være syk
 • tap av appetitt, anoreksi
 • hikke
 • diaré
 • øking i leverenzymer, økt bilirubin
 • vanskeligheter med å puste
 • problemer med nyrer eller urinen
 • hårtap
 • utslett
 • ekstrem trøtthet/svakhet
 • hevelse eller sårhet der injeksjonen ble gitt
 • kramper eller spasmer
 • brennende eller prikkende følelse
 • uforventede blåmerker eller blødninger
 • hemolytisk uremisk syndrom som kan føre til forandringer i nyrene og blodet.
Cisplatin Accord kan føre til problemer med blodet, lever og nyrer. Legen din vil ta blodprøver for å overvåke disse problemene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cisplatin AccordOppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen (for å unngå at Cisplatin Accord eksponeres for lys).
Cisplatin Accord 1 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske
Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på hetteglasset og ytteremballasjen etter "Utløpsdato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
Alt materiale som er brukt til klargjøring og administrasjon, eller som har vært i kontakt med Cisplatin Accord på noen måte, må destrueres i samsvar med lokale cytotoksiske retningslinjer.
Hvis oppløsningen er uklar eller har uoppløselig bunnfall, må flasken kastes.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cisplatin Accord
Cisplatin Accord inneholder virkestoffet cisplatin.
Hver milliliter (ml) oppløsning inneholder 1 milligram (mg) cisplatin. Dette legemidlet presenteres i gule glassbeholdere kalt hetteglass.

Presentasjoner

10 ml

25 ml

50 ml

100 ml

Mengde cisplatin

10 mg

25 mg

50 mg

100 mg

Det leveres i pakker som inneholder ett enkelt hetteglass (ikke alle omtalte presentasjoner vil nødvendigvis bli markedsført).
Andre innholdsstoffer inkluderer vann til injeksjonsvæske, natriumklorid, saltsyre (til pH- justering) og/eller natriumhydroksid (til pH-justering).
Hvordan Cisplatin Accord ser ut og innholdet i pakningen:
Cisplatin Accord er en klar, fargeløs til lysegul oppløsning i et gult hetteglass, tilnærmet fritt for partikler, med gjennomsiktig avtakbar forsegling.
Pakke med 1 hetteglass til injeksjon med 10 ml, hvert hetteglass til injeksjon inneholder 10 mg cisplatin.
Pakke med 1 hetteglass til injeksjon med 25 ml, hvert hetteglass til injeksjon inneholder 25 mg cisplatin.
Pakke med 1 hetteglass til injeksjon med 50 ml, hvert hetteglass til injeksjon inneholder 50 mg cisplatin.
Pakke med 1 hetteglass til injeksjon med 100 ml, hvert hetteglass til injeksjon inneholder 100 mg cisplatin.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Innehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht Nederland
Tilvirker
Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,
Storbritannia
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.01.2020
 
Vær klar over at dette er et pakningsvedlegg for pasienten og IKKE preparatomtalen. Se preparatomtalen for fullstendig informasjon om dette produktet.Følgende informasjon er kun beregnet på leger og sykepleiere: Tilberedning og håndtering av legemidlet
Som med alle antineoplastiske legemidler, må man være påpasselig ved behandling av cisplatin. Fortynning bør utføres under aseptiske forhold av opplært personell i et område spesielt avsatt til dette. Beskyttende hansker bør brukes. Forholdsregler bør tas for å unngå kontakt med hud og slimhinner. Hvis hudkontakt likevel skulle intreffe, bør huden vaskes med såpe og vann omgående. Prikking, svie og rødhet er observert ved hudkontakt. Ved kontakt med slimhinner bør det skylles med rikelige mengder vann. Dyspné, brystsmerter, halsirritasjon og kvalme er rapportert etter innånding.
Gravide kvinner må unngå kontakt med cytostatika. Cisplatin Accord skal ikke brukes under graviditet med mindre legen vurderer risikoen for den enkelte pasient å være klinisk berettiget.
Avfallsstoffer fra kroppen og oppkast bør kasseres med omhu.
Hvis oppløsningen er uklar eller har uoppløselig bunnfall, bør flasken kastes.
En skadet flaske må betraktes og behandles med samme forsiktighet som kontaminert avfall. Kontaminert avfall må lagres i avfallsbeholdere merket spesifikt for dette. Se avsnittet "Destruksjon".
Tilberedning av den intravenøse administrasjonen
Ta det nødvendige oppløsningsvolumet fra flasken, og fortynn med minst 1 liter av følgende oppløsninger:
 • natriumklorid 0,9 %
 • blanding av natriumklorid 0,9 % / glukose 5 % (1:1), (resulterende endelige konsentrasjoner: natriumklorid 0,45 %, glukose 2,5 %)
 • natriumklorid 0,9 % og 1,875 % mannitol til injeksjonsvæske
 • natriumklorid 0,45 %, glukose 2,5 % og 1,875 % mannitol til injeksjonsvæske
Undersøk alltid injeksjonsvæsken før bruk. Oppløsningen skal kun administreres hvis den er klar og fri for partikler.
Må IKKE komme i kontakt med injeksjonsmateriale som inneholder aluminium. Må IKKE administreres ufortynnet.
Med hensyn til mikrobiologisk, kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk av ufortynnede oppløsninger, se "Oppbevaringsbetingelser" nedenfor.
Destruksjon
Alt materiale som er brukt til klargjøring og administrasjon, eller som har vært i kontakt med cisplatin på noen måte, må destrueres i samsvar med lokale cytotoksiske retningslinjer. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
Uforlikeligheter
Må ikke komme i kontakt med aluminium. Cisplatin kan reagere med metallisk aluminium og danne svart bunnfall av platina. Alle IV-sett, kanyler, katetere og sprøyter som inneholder aluminium bør unngås.
Cisplatin brytes ned ved oppløsning i midler med lavt kloridinnhold. Kloridkonsentrasjonen bør minst tilsvare 0,45 % natriumklorid.
Grunnet mangel på undersøkelser av forlikelighet, må ikke dette legemidlet blandes med andre legemidler.
Antioksidanter (for eksempel natriummetabisulfitt), bikarbonater (natriumbikarbonat), sulfater, fluorouracil og paklitaksel kan inaktivere cisplatin i infusjonssystemer.
Oppbevaringsbetingelser Legemidler i salgsklar forpakning:Konsentrat til infusjonsvæske 1 mg/ml
Ufortynnet oppløsning: Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Hvis oppløsningen er uklar eller har uoppløselig bunnfall, må den ikke brukes.
Fortynnet oppløsning:
For oppbevaringsbetingelser for det fortynnede legemidlet, se "Konsentrat til infusjonsvæske etter fortynning" nedenfor.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Konsentrat til infusjonsvæske etter fortynning:
Etter fortynning
Kjemisk og fysisk stabilitet etter fortynning med infusjonsvæske, beskrevet i pkt. “Tilberedning og håndtering av legemidlet”, angir at etter fortynning med anbefalt intravenøs væske, er Cisplatin Accord stabil i 24 timer ved 20–25 °C romtemperatur.
Fra et mikrobiologisk ståsted, bør den fortynnede oppløsningen brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser før bruk brukerens ansvar, og fortynning bør utføres i kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adh (vasopressin, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulfeber: Akutt infeksjonssykdom, hovedsakelig fra tropiske land, forårsaket av et virus som spres fra mygg til mennesker. Den alvorligste formen gir feber, gulsott og nyreskade.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.