Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cisordinol 20 mg/ml, dråper, oppløsning

Cisordinol 2 mg, tabletter

Cisordinol 10 mg, tabletter

Cisordinol 25 mg, tabletter

zuklopentiksol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å motta legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cisordinol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cisordinol
 3. Hvordan du bruker Cisordinol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cisordinol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cisordinol er og hva det brukes mot
Cisordinol inneholder virkestoffet zuklopentiksol. Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Cisordinol er et neuroleptikum. Det har antipsykotisk virkning, dvs. det demper eller fjerner helt psykotiske symptomer som hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser, og det demper angst og uro.
Cisordinol brukes ved akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, mani og ved behandlingstrengende atferdsforstyrrelser hos psykisk utviklingshemmede.
 
2. Hva du må vite før du bruker Cisordinol
Bruk ikke Cisordinol:
 • dersom du er allergisk overfor zuklopentiksol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved nedsatt bevissthet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cisordinol dersom:
 • legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Rådfør deg med lege før samtidig bruk av andre legemidler.
 • du har andre sykdommer som alvorlig hjerte- og kretsløpslidelser, leverlidelser, den sjeldne muskelsykdommen myasthenia gravis, ubehandlet trangvinkel glaukom (en spesiell type grønn stær) eller forstørret prostata
 • du har en arvelig hjertetilstand i familien som kalles lang QT-tid
 • ved hypokalemi eller hypomagnesemi (for lite kalium eller magnesium i blodet, eller ved arvelig anlegg for dette)
 • ved risikofaktorer for hjerneslag (røyking, høyt blodtrykk)
 • du får ufrivillige bevegelser under behandling
 • du har hatt eller har kramper
 • samtidig med andre neuroleptika (antipsykotika)
 • høye doser, spesielt hos eldre pasienter, kan gi blodtrykksfall
 • pasienter i langtidsbehandling bør kontrolleres regelmessig
 • langvarig munntørrhet kan gi tann- og slimhinneskader
 • du eller noen andre i familien din har hatt blodpropp, siden denne type legemidler har gitt blodpropp
Inntak av Cisordinol sammen med mat, drikke og alkohol
Cisordinol kan tas med eller uten mat.
Cisordinol kan forsterke den sløvende effekten av alkohol. Det frarådes å drikke alkohol under behandlingen med Cisordinol.
Andre legemidler og Cisordinol:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Forsiktighet anbefales når Cisordinol brukes samtidig med følgende legemidler:
 • Barbiturater og karbamezepin (legemidler mot epilepsi)
 • Trisykliske antidepressiva (legemidler mot depresjon)
 • Litium og høye doser med andre legemidler mot psykoser
 • Levodopa (til behandling av parkinsonisme)
 • Metoklopramid (til behandling av mage-tarmsykdommer)
 • Syrenøytraliserende legemidler
 • Insulin (det kan være nødvendig å justere dosen av antidiabetika)
 • Legemidler som forlenger QT-intervallet
 • Legemidler som påvirker elektrolyttbalansen
Den sløvende effekten av visse sovemidler kan forsterkes.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet.
Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte der mødrene har brukt Cisordinol siste trimester (siste tre måneder av svangerskapet): skjelving, muskelstivhet og /eller svakhet, søvnighet, uro, pusteproblemer og problemer med matinntak. Hvis barnet ditt utvikler noen av disse symtomene må du kontakte legen din.
Amming
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig.
Fertilitet.
Studier hos dyr har vist at Cisordinol kan påvirke fertiliteten. Rådfør deg med legen din.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre riskofylt arbeid. Les nøye informasjonen i pakningsvedlegget. Er du i tvil, kontakt apotek eller lege.
Evnen til å kjøre bil og betjene maskiner kan påvirkes pga tretthet. Inntil du kjenner hvordan du reagerer på behandlingen må du utvise forsiktighet i slike situasjoner.
Rådfør deg med lege før samtidig bruk av andre legemidler, også legemidler du får kjøpt uten resept.
Cisordinol filmdrasjerte tabletter inneholder laktose og hydrogenert ricinusolje
Dersom legen din har fortalt at du har intoleranse overfor enkelte sukkertyper, for eksempel laktose, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Hydrogenert ricinusolje kan gi mageproblemer og diaré.
Cisordinol dråper inneholder etanol.
Dråpene inneholder 14,2 vol% etanol (alkohol), dvs. opptil 240 mg per dose, tilsvarende 5 ml øl, eller 2 ml vin per dose. Kan være skadelig for personer med alkoholproblemer. Må tas hensyn til hos gravide, ammende og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdom eller epilepsi.
 
3. Hvordan du bruker Cisordinol
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Tabletter og dråper:
Ved psykoser brukes normalt en dose mellom 10 og 50 mg daglig. I visse tilfeller kan vesentlig høyere doser være nødvendige. Doseringen varierer meget avhengig av sykdomstilstanden. Virkningen på psykotiske symptomer kommer som regel først etter noen ukers behandling.
Ved behandlingstrengende atferdsforstyrrelser hos psykisk utviklingshemmede anvendes normalt mellom 6 og 20 mg daglig, men høyere doser kan være nødvendige.
Cisordinol tabletter tas som regel én gang daglig gjerne sent på dagen. Tablettene svelges med vann. Dråpene kan blandes i f.eks. juice, kaffe, te.
Vend flasken helt opp-ned. Hvis ingen dråper renner ut, slå lett på flasken for at det skal begynne å renne.
Mangler tekstalternativ for bilde
Behandlingens varighet bestemmes av legen. Avbryt ikke behandlingen uten etter avtale med legen.
Bruk av Cisordinol hos barn og ungdom
Det anbefales ikke bruk av Cisordinol hos barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye Cisordinol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Cisordinol forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du får noen av følgende symptomer skal du kontakte legen eller dra til sykehus umiddelbart:
Mindre vanlige (oppleves av flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 pasienter)
 • Uvanlige bevegelser i munn og tunge. Dette kan være tidlige tegn på en bivirkning som kalles tardive dyskinesier.
Svært sjeldne (oppleves av færre enn 1 av 10 000 pasienter)
 • Høy feber, uvanlig stivhet i muskler og endret bevissthet, samtidig med svette og hjertebank. Dette kan være symptomer på en sjelden bivirkning som kalles malignt neuroleptikasyndrom og som er rapportert ved bruk av ulike antipsykotika.
 • Gul farge i huden og det hvite i øyet (gulsott) pga. leverpåvirkning.
Følgende bivirkninger er mest uttalt i begynnelsen av behandlingen og de fleste går over ved fortsatt behandling:
Svært vanlige (oppleves av flere enn 1 av 10 pasienter)
 • Søvnighet, vanskeligheter med å sitte eller stå stille (akatisi), ufrivillige bevegelser (hyperkinesi), langsom eller redusert bevegelighet (hypokinesi)
 • Munntørrhet
Vanlige (oppleves av flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 pasienter)
 • Hjertebank (takykardi), følelse av rask, sterk eller uregelmessig hjertebank (palpitasjoner)
 • Tremor, vridning eller ufrivillige bevegelser eller unormal holdning pga. vedvarende muskelsammentrekninger (dystoni), økt muskelstivhet (hypertoni), svimmelhet, hodepine, kriblende følelse, prikking eller nummenhet i huden (parestesier), konsentrasjonsvansker, amnesi, unormal gange
 • Synsforstyrrelser (vanskeligheter med å fokusere på objekt nær øyet, akkomodasjonsforstyrrelser)
 • Følelse av at en roterer eller svaier når en står stille (vertigo)
 • Nesetetthet, pustevansker (dyspne)
 • Økt spyttsekresjon, forstoppelse oppkast, fordøyelsesbesvær, buksmerter (dyspepsi), diare
 • Vannlatingsbesvær (urinretensjon, polyuri)
 • Økt svette (hyperhidrose), kløe (pruritus)
 • Muskelsmerter (myalgi)
 • Økt appetitt, vektøkning
 • Tretthet, kraftløshet (asteni), utilpasshet, smerter
 • Søvnløshet, depresjon, nervøsitet, mareritt, agitasjon, nedsatt seksuallyst (nedsatt libido)
Mindre vanlige (oppleves av flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 pasienter)
 • Livlige reflekser (hyperrefleksi), ufrivillige bevegelser (dyskinesi), parkinsonisme, besvimelse, (synkope), koordinasjonsproblemer (ataksi), talevansker, redusert muskeltonus (hypotoni), kramper, migrene
 • Ufrivillige øyebevegelser (okulogyrisk krise), utvidete pupiller (mydriasis)
 • Overfølsomhet for lyd (hyperacusis), øresus (tinnitus)
 • Buksmerter, kvalme, flatulens
 • Utslett, hudreaksjoner pga. overømfintlighet for lys, pigmentforandringer, fet, skinnende og gulaktig hud pga. sekresjon av sebum (seborré), eksem eller betennelse i huden (dermatitt), underhudsblødning (purpura)
 • Muskelstivhet, kjevesperre, vridning av nakke og unaturlig hodeposisjon (torticollis)
 • Nedsatt appetitt, vektreduksjon
 • Lavt blodtrykk (hypotensjon), hetetokter
 • Tørste, nedsatt kroppstemperatur (hypotermi), feber (pyreksi)
 • Unormale leverfunksjonstester
 • Seksuelle forstyrrelser (forsinket ejakulasjon, ereksjonsproblemer, problemer å oppnå orgasme (kvinner), vaginal tørrhet)
 • Likegyldighet til omgivelsene (apati), mareritt, økt seksuell lyst (økt libido), forvirring
Sjeldne (oppleves av flere enn 1 av 10 000, men færre enn 1 av 1000 pasienter)
 • Lavt blodplatetall (trombocytopeni), lavt antall hvite blodplater (neutropeni), lavt antall hvite blodlegemer (leukopeni), benmargsdepresjon (agranulocytose)
 • Økt nivå av prolaktin i blodet (hyperprolaktinemi)
 • Høyt blodsukker (hyperglykemi), unormal glukosetoleranse, økt nivå av fett i blodet (hyperlipidemi)
 • Overfølsomhet (hypersensitivitet), akutt systemisk og alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon)
 • Brystutvikling hos menn (gynekomasti), økt melkeproduksjon (galaktoré), menstruasjonsforstyrrelser (amenoré), vedvarende, smertefull ereksjon uten seksuell lystfølelse (priapisme)
Som for andre legemidler med samme virkning som zuklopentiksol (virkestoffet i Cisordinol), er det rapportert sjeldne tilfeller av følgende bivirkninger:
 • QT forlengelse (langsom hjerterytme og endret EKG)
 • Uregelmessig hjerterytme (ventrikulære arytmier, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi)
 • Torsades de Pointes (en spesiell type arytmier)
I sjeldne tilfeller kan arytmier ha ført til plutselig død.
Blodpropp i venene, særlig i bena (symptomer er hovne ben, smerte og rødhet), kan fraktes gjennom blodårene til lungene og gi brystsmerter og pustevansker. Hvis du merker slike symptomer må du kontakte lege umiddelbart.
Hos eldre med demens er det sett en liten økning i antall dødsfall hos de som er behandlet med antipsykotika sammenlignet med de som ikke får antipsykotika.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cisordinol
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen (etter Utløpsdato:). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dråper oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses. Dråpene bør brukes innen 6 uker etter åpning og oppbevares ved høyst 25ºC. Flasken bør oppbevares i den ytre kartongen for å beskytte mot lys.
Tabletter 2 mg: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Tabletter 10 mg og 25 mg: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av CisordinolCisordinol dråper 20 mg/ml:
Virkestoff er zuklopentixol dihydroklorid
Hjelpestoffer er sprit 96 %, renset vann. Svak bitter smak.
Cisordinol tabletter 2, 10 og 25 mg:
Virkestoff er zuklopentixol dihydroklorid.
Hjelpestoffer er potetstivelse, laktose, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, glyserol, talkum, lakserolje, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 6000. Fargestoffer: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
H. Lundbeck AS
Ottiliavej 9
2500 Valby
Danmark
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Norge
H. Lundbeck AS
Strandveien 15
1366 Lysaker
Tlf: +47 91 300 800
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 12.04.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akatisi: Rastløshet, angst og manglende evne til å sitte stille. Tilstanden er en relativt vanlig bivirkning av behandling med nevroleptika (antipsykotika).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, manglende mens, fravær av mens): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hyperkinesi (motorisk hyperaktivitet): Ufrivillige kroppsbevegelser med unormal styrke, retning og hastighet.

hyperlipidemi (hyperlipemi): Hyperlipidemi betyr et kontinuerlig høyt fettinnhold i blodet. Forhøyede nivåer av fettstoffer i blodet øker risikoen for hjerte-karsykdommer.

hyperprolaktinemi: Ved hyperprolaktinemi er det forhøyede nivåer av hormonet prolaktin i blodet. Prolaktin utskilles normalt når barnet suger på morens bryst, og gjør at brystene produsere mer melk.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypotoni (muskelhypotoni, hypotoni i musklene): Hypotoni er minsket/nedsatt muskelspenning.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

nedsatt libido (nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst, redusert libido): Nedsatt seksuell lyst.

neutropeni (nøytropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

polyuri (økt diurese, økt urinmengde, økt urinproduksjon): Økt urinutskillelse der kroppen produserer unormalt mye urin.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

ventrikkelflimmer (ventrikkelfibrillering, hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.