Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

CERUBIDIN 20 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning

daunorubicin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cerubidin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cerubidin
 3. Hvordan du bruker Cerubidin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cerubidin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cerubidin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cerubidin er et cytostatikum, det vil si et legemiddel som virker mot kreft.
Cerubidin brukes til behandling av leukemi, eller blodkreft.
Virkningen er ikke fullstendig klarlagt, men antas å skyldes hemming av dannelsen av RNA og DNA, arvestoffene i kreftcellene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Cerubidin
Bruk ikke Cerubidin
 • dersom du er allergisk overfor daunorubicin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), eller andre antracykliner.
 • dersom du er eldre.
 • dersom du har hjertesvikt.
 • dersom du har betydelig nedsatt leverfunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Cerubidin. Informer legen din:
 • dersom du har hjertesykdom
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon
 • dersom du har en infeksjon
Behandlingen skal foretas på sykehus eller i nært samarbeid med en sykehusavdeling.
For å overvåke behandlingen underveis, vil det bli gjennomført undersøkelser av hjertet samt foretatt hyppige blodprøver.
Andre legemidler og Cerubidin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Må ikke blandes med heparin eller andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet:
Man vet ikke sikkert om Cerubidin kan være skadelig for fosteret, og Cerubidin skal derfor ikke brukes av gravide.
Amming:
Man vet ikke om Cerubidin går over i morsmelk, og du bør ikke amme mens du bruker Cerubidin.
Fertilitet:
Cerubidin kan føre til at sædcellene blir skadet, menn som behandles bør derfor bruke prevensjon.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Cerubidin
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Cerubidin leveres som tørrstoff som skal løses opp i sterilt vann. Denne løsningen blandes med saltvann, og denne oppløsningen tilsettes gjennom slangen til en raskt rennende drypp-infusjon.
Bruk av Cerubidin hos barn
Ingen kontrollerte kliniske forsøk av Cerubidin hos barn er utført. For akutt lymfatisk og myelogen leukemi er det i litteraturen omtalt bruk av Cerubidin også hos barn. Sikkerheten ser ikke ut til å være forskjellig hos barn og voksne.
Dersom du tar for mye av Cerubidin
Det har ikke vært rapportert om overdosering etter bruk av Cerubidin.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis ditt barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Cerubidin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (kan inntreffe hos flere enn 1 av 10 personer): Sykdom i benmargen (benmargssvikt). Nedsatt funksjon av benmargen. Alvorlig infeksjon (inkludert blodforgiftning og lungebetennelse).
Vanlige bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer): Magesår, magekatarr, diaré, EKG-forandringer, håravfall, eksem, ødeleggelse av vev hvis Cerubidin blir injisert utenfor årene, høy feber, rødlig misfarging av urinen.
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås utfra tilgjengelige data): Betennelse i tykktarmen (kolitt), betennelse i tynntarm og tykktarm (enterokolitt), alvorlige komplikasjoner som skyldes nedbrytning av mange kreftceller på kort tid og som kan gi kramper, nyresvikt og hjerteproblemer (tumorlysesyndrom), leukemi som skyldes behandlingen (sekundær leukemi).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cerubidin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Da Cerubidin er et cytostatikum, vil det alltid bli oppbevart på sykehus.
Oppbevares ved høyst 25ºC .
Ferdig tilberedt infusjonsvæske bør brukes umiddelbart og må beskyttes mot direkte sollys. Ferdig tilberedt løsning skal anvendes innen 12 timer ved romtemperatur (15-25ºC) eller innen 24 timer oppbevart i kjøleskap (2-8ºC).
Bruk ikke Cerubidin etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cerubidin
 • Virkestoff er daunorubicinhydroklorid tilsvarende daunorubicin 20 mg
 • Hjelpestoff er mannitol.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker
Tilvirker:
Cenexi - Laboratoires Thissen SA, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 29.09.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

enterokolitt (tarmkatarr, tynn- og tykktarmsbetennelse): Betennelse både i tynn- og tykktarmen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.