Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Certican 0,1 mg dispergerbare tabletter

Certican 0,25 mg dispergerbare tabletter

everolimus

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Certican er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Certican
 3. Hvordan du bruker Certican
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Certican
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Certican er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Certican er everolimus.
Everolimus tilhører en gruppe legemidler som kalles immunsuppressive legemidler. Det brukes hos voksne for å forhindre at kroppen avstøter et nyre-, hjerte- eller levertransplantat. Certican brukes sammen med andre legemidler som ciklosporin ved nyre- og hjertetransplantasjon, takrolimus ved levertransplantasjon, og kortikosteroider.
 
2. Hva du må vite før du bruker Certican
Bruk ikke Certican
 • dersom du er allergisk overfor everolimus eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor sirolimus.
Dersom noe av dette gjelder deg må du informere legen din, og du må ikke ta Certican.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Certican.
 • Legemidler som demper immunsystemet, slik som Certican, kan påvirke kroppens evne til å bekjempe infeksjoner. Det anbefales å kontakte legen din eller transplantasjonssenteret dersom du har feber eller føler deg dårlig eller har lokale symptomer som hoste eller en brennende følelse ved vannlating, som er alvorlige eller vedvarende i flere dager. Kontakt legen din eller transplantasjonssenteret øyeblikkelig dersom du føler deg forvirret, har talevansker, hukommelsestap, hodepine, nedsatt syn eller anfall, siden dette kan være symptomer på en sjelden, men svært alvorlig tilstand som kalles progressiv multippel leukoencefalopati (PML).
 • Dersom du nylig har hatt store operasjoner, eller dersom du fremdeles har sår etter operasjoner som ikke har grodd. Certican kan øke risikoen for sårhelingsproblemer.
 • Legemidler som demper immunsystemet, slik som Certican øker faren for å utvikle kreft, spesielt i huden og i lymfesystemet. Derfor bør du begrense eksponering for sollys og UV-stråler ved å bruke beskyttende klær og solkrem med høy beskyttelsesfaktor.
 • Legen din vil kontrollere nyrefunksjon og nivå av fettstoffer (lipider) og sukker i blodet, samt proteinutskillelsen i urinen din.
 • Informer legen din hvis du har leverproblemer eller du tidligere har hatt en sykdom som kan ha påvirket leveren din. I slike tilfeller kan det være nødvendig å endre Certican dosen.
 • Informer legen din dersom du får symptomer i luftveiene (for eksempel hoste, pustevansker og tungpustethet). Han/hun vil avgjøre om du skal fortsette Certican behandlingen, hvordan du skal fortsette behandlingen, og/eller om du trenger andre medisiner for å bli kvitt symptomene.
 • Certican kan redusere spermproduksjonen hos menn og dermed redusere muligheten for å få barn. Effekten er vanligvis reversibel. Mannlige pasienter som ønsker å få barn bør diskutere behandlingen sin med legen.
Eldre (65 år og eldre)
Det er begrenset erfaring med bruk av Certican hos eldre mennesker.
Barn og ungdom (under 18 år)
Certican anbefales ikke til barn og ungdom med transplantert nyre fordi det ikke er nok erfaring i bruk av Certican hos denne aldersgruppen. Certican bør ikke brukes hos barn og ungdom med transplantert lever.
Andre legemidler og Certican
Rådfør deg med lege eller apotek hvis du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Enkelte legemidler kan påvirke effekten av Certican. Informer legen din dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • immunsuppressive legemidler unntatt ciklosporin, takrolimus eller kortikosteroider.
 • antibiotika, for eksempel rifampicin, rifabutin, klaritromycin, erytromycin eller telitromycin.
 • antivirale legemidler, for eksempel ritonavir, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, indinavir eller amprenavir, som brukes til å behandle HIV-infeksjon.
 • legemidler som brukes ved behandling av soppinfeksjoner, for eksempel vorikonazol, flukonazol, ketokonazol eller itrakonazol.
 • enkelte legemidler som brukes i behandlingen av epilepsi, for eksempel fenytoin, fenobarbital eller karbamazepin.
 • legemidler som brukes ved høyt blodtrykk eller hjerteproblemer, for eksempel verapamil, nikardipin eller diltiazem.
 • dronedaron, et legemiddel som brukes til å regulere hjerterytmen.
 • legemidler som brukes ved høyt kolesterolnivå i blodet, for eksempel atorvastatin pravastatin eller fibrater.
 • legemidler som brukes ved behandling av akutte anfall, eller som brukes sedativt før eller under operasjoner eller andre medisinske prosedyrer, for eksempel midazolam.
 • oktreotid, et legemiddel som brukes ved behandling av akromegali, en sjelden hormonlidelse som vanligvis oppstår hos middelaldrende voksne.
 • imatinib, et legemiddel som brukes til å hemme veksten av abnormale celler.
 • johannesurt (Hypericum perforatum), et naturlegemiddel mot depresjon.
 • rådfør deg med legen din før du tar vaksiner.
Inntak av Certican sammen med mat og drikke
Nærvær av mat kan avgjøre hvor mye Certican som tas opp i kroppen. For å holde nivået av Certican i kroppen konstant skal du alltid ta medisinen på samme måte. Enten skal du alltid ta det sammen med mat, eller du skal alltid ta det på tom mage.
Ta ikke Certican sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice da dette kan påvirke effekten av Certican.
Graviditet, amming og fertilitet
Bruk ikke Certican dersom du er gravid unntatt i tilfeller der legen finner det strengt nødvendig. Dersom du er kvinne og kan bli gravid bør du bruke sikker prevensjon under behandlingen og i 8 uker etter avsluttet behandling.
Dersom du tror at du kan være gravid, skal du rådføre deg med lege eller apotek før du tar Certican.
Bruk ikke Certican mens du ammer. Det er ikke kjent om Certican går over i morsmelk.
Certican kan påvirke mannlig fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Certican inneholder laktose
Certican dispergerbare tabletter inneholder laktose. Dersom du ikke tolererer enkelte sukkertyper (glukose, galaktose, laktose) bør du snakke med legen din før du tar Certican.
 
3. Hvordan du bruker Certican
Legen vil bestemme nøyaktig hvor stor dose Certican du skal ta og når du skal ta den.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal ta
 • Vanlig startdose er 1,5 mg daglig hos nyre- og hjertetransplanterte og 2,0 mg daglig hos levertransplanterte som vanligvis deles i to doser, én om morgenen og én om kvelden
Hvordan du tar Certican
Certican skal kun tas via munnen.
Den første dosen skal tas så raskt som mulig etter nyre- og hjertetransplantasjon, og ca. 4 uker etter levertransplantasjon.
Tablettene skal tas sammen med ciklosporin til mikroemulsjon hos nyre- og hjertetransplanterte og sammen med takrolimus hos levertransplanterte.
Du må ikke bytte fra Certican dispergerbare tabletter til Certican tabletter uten at legen din er informert.
 • Legg den dispergerbare Certican-tabletten i et plastglass med ca. 25 ml vann
 • Den største mengden Certican som kan løses i 25 ml vann er 1,5 mg
 • Vent i 2 minutter slik at tabletten løser seg opp, virvle deretter forsiktig på glasset før du drikker væsken
 • Umiddelbart etterpå skal du skylle glasset med ytterligere 25 ml vann og drikke opp alt vannet
Overvåking under behandling med Certican
Legen din kan justere dosen din avhengig av Certican-nivået i blodet og hvordan du reagerer på behandlingen. Han/hun vil jevnlig ta blodprøver for å måle nivået av everolimus og ciklosporin. Legen din vil også nøye overvåke nyrefunksjonen din, blodlipider, blodsukker og proteinutskillelsen i urinen din.
Dersom du tar for mye av Certican
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt lege umiddelbart dersom du har tatt for mye av dette legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Certican
Dersom du har glemt å ta en dose Certican, skal du ta den så fort du husker det. Deretter skal du fortsette å ta legemidlet som vanlig. Rådfør deg med legen din. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Certican
Du skal ikke avbryte behandlingen annet enn når legen har bestemt det. Du må ta dette legemidlet så lenge du trenger et immunsuppressivt legemiddel for å forhindre at nyre-, hjerte- eller levertransplantatet avstøtes. Dersom du stopper å ta Certican er det større risiko for at kroppen din avstøter det transplanterte organet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Siden Certican alltid gis i kombinasjon med andre legemidler, er det imidlertid ikke sikkert at bivirkningene kun skyldes Certican.
Følgende bivirkninger krever øyeblikkelig medisinsk oppfølging:
 • infeksjoner
 • inflammasjon (en type betennelse) i lungene
 • allergiske reaksjoner
 • feber og blåmerker under huden som opptrer som røde flekker, med eller uten uforklarlig tretthet, forvirring, gulning av huden eller øynene, redusert urinmengde (trombotisk mikroangiopati, hemolytisk-uremisk syndrom).
Dersom du utvikler noe av følgende:
 • vedvarende eller forverrede lunge-/pusteproblemer slik som hoste, pustevansker eller tungpustethet
 • feber, generell sykdomsfølelse, bryst- eller magesmerter, frysninger, brennende følelse ved vannlatning
 • hovent ansikt, lepper, tunge eller svelg
 • vansker med å svelge
 • spontane blåmerker eller blødning uten noen klar årsak
 • utslett
 • smerte, uvanlig varme, hevelse eller væsking fra operasjonsområdet, bør du avbryte behandlingen med Certican og umiddelbart ta kontakt med legen din.
Andre rapporterte bivirkninger inkluderer:
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 pasienter):
 • infeksjoner (virus-, bakterie- og soppinfeksjoner)
 • nedre luftveisinfeksjoner, for eksempel infeksjon i lungene, inkludert lungebetennelse
 • øvre luftveisinfeksjoner, for eksempel betennelse i svelget og vanlig forkjølelse
 • urinveisinfeksjoner
 • anemi (redusert antall røde blodceller)
 • redusert antall hvite blodceller, som innebærer en økt risiko for infeksjoner, redusert antall blodplater, som kan føre til blødninger og/eller blåmerker under huden
 • høyt nivå av fettstoffer (lipider, kolesterol og triglyserider) i blodet
 • nyoppstått diabetes (høyt blodsukker)
 • redusert kaliumnivå i blodet
 • angst
 • problemer med å sovne (insomnia)
 • hodepine
 • væskeansamling i sekken rundt hjertet, som hvis det blir alvorlig, kan det redusere hjertets pumpeevne
 • høyt blodtrykk
 • venøs trombose (blokkering av en hovedvene av en blodpropp)
 • væskeansamling på lungene og i brysthulen, som hvis det blir alvorlig, kan gjøre deg andpusten
 • hoste
 • andpustenhet
 • diaré
 • kvalme
 • oppkast
 • mage- (buk-) smerter
 • generell smerte
 • feber
 • væskeansamlinger i kroppen
 • unormal sårtilheling
Vanlige (kan påvirke opp til 1 av 10 pasienter):
 • blodforgiftning
 • sårinfeksjoner
 • kreft og godartet svulst
 • hudkreft
 • nyreskader med lavt nivå av blodplater og røde blodceller, med eller uten utslett (trombocytopenisk purpura/hemolytisk uremisk syndrom)
 • nedbrytning av røde blodceller
 • lavt nivå av røde blodceller og blodplater
 • rask hjerterytme
 • neseblødning
 • redusert antall blodceller (symptomer kan inkludere svakhet, blåmerker og hyppige infeksjoner)
 • blodpropp i blodårene i nyren som kan føre til tap av transplantat oftest innen de første 30 dagene etter nyretransplantasjon
 • blødersykdommer
 • cyster som inneholder lymfevæske
 • smerte i munn eller hals
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • munnsår
 • kviser
 • elveblest (urtikaria) og andre allergiske symptomer slik som hevelse i ansiktet eller halsen (angioødem)
 • utslett
 • leddsmerter
 • muskelsmerter
 • proteiner i urinen
 • nyreproblemer
 • impotens
 • brokk på operasjonsstedet
 • unormale leververdier
 • menstruasjonsforstyrrelser (inkludert fraværende eller kraftige blødninger)
Mindre vanlige (kan påvirke opp til 1 av 100 pasienter):
 • kreft i lymfatisk vev (lymfom/post-transplant lymfoproliferativ sykdom)
 • redusert testosteronnivå
 • lungebetennelse
 • leverbetennelse
 • gulsott
 • ovariecyster
Andre bivirkninger
Andre bivirkninger har oppstått hos et lite antall personer, hvor den nøyaktige frekvensen ikke er kjent:
 • unormal opphoping av proteiner i lungene (symptomer kan inkludere vedvarende tørrhoste, utmattelse, og vanskeligheter med å puste)
 • betennelse i blodårene
 • alvorlig utslett med hevelse i huden
 • oppsvulming, følelse av tunghet eller stramhet, smerte, begrenset mobilitet i kroppsdeler (dette kan skje hvor som helst i kroppen og er et potensielt tegn på en uvanlig oppbygging av væske i bløtvev grunnet en blokkasje i lymfesystemet, også kjent som lymfødem)
Dersom du har noen spørsmål angående disse bivirkningene, ta kontakt med legen din.
I tillegg kan det oppstå bivirkninger du ikke vil merke selv, som for eksempel unormale laboratorieverdier, inkludert prøver på nyrefunksjonen. Legen din vil derfor regelmessig ta blodprøver under behandlingen for å følge med på eventuelle endringer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Certican
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
 • Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
 • Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at pakningen er skadet eller viser synlige tegn på forringelse.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Certican
 • Virkestoff er everolimus. Hver dispergerbare tablett inneholder 0,1 mg eller 0,25 mg everolimus.
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Certican 0,1 mg dispergerbare tabletter: butylhydroksytoluen (E 321), magnesiumstearat, laktosemonohydrat (1 mg), hypromellose, krysspovidon, silika, kolloidal vannfri og laktose, vannfri (72 mg).
  • Certican 0,25 mg dispergerbare tabletter: butylhydroksytoluen (E 321), magnesiumstearat, laktosemonohydrat (2 mg), hypromellose, krysspovidon, silika, kolloidal vannfri og laktose, vannfri (179 mg).
Hvordan Certican ser ut og innholdet i pakningen
 • Certican 0,1 mg dispergerbare tabletter er hvite til gulaktige, runde, flate tabletter på 7 mm preget med ”I” på den ene siden og ”NVR” på den andre siden.
 • Certican 0,25 mg dispergerbare tabletter er hvite til gulaktige, runde, flate tabletter på 9 mm preget med ”JO” på den ene siden og ”NVR” på den andre siden.
Certican dispergerbare tabletter leveres i pakninger med 50, 60, 100 eller 250 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. Certican er også tilgjengelig som tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Norge AS, Postboks 4284 Nydalen, 0401 Oslo
Tilvirker
Novartis Farmacéutica S.A., Ronda de Santa Maria 158, 08210 Barberà del Vallés, Barcelona, Spania
Novartis Norge AS, Postboks 4284 Nydalen, 0401 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.02.2020
 
PÅFØLGENDE INFORMASJON ER BARE BEREGNET PÅ HELSEPERSONELLInformasjon vedrørende bruk og håndtering av de dispergerbare tablettene
Administrering i 10 ml oral sprøyte. Legg Certican dispergerbare tabletter i en sprøyte. Maksimal mengde Certican som kan oppløses i en 10 ml sprøyte er 1,25 mg. Tilsett vann til 5 ml-merket. Vent 90 sekunder samtidig som sprøyten rystes forsiktig. Etter at tablettene er oppløst, gis væsken direkte i munnen. Rens sprøyten med 5 ml vann og administrer i munnen. Drikk ytterligere 10-100 ml vann eller fortynnet saft.
Administrering i plastkopp. Legg Certican dispergerbare tabletter i en plastkopp med ca. 25 ml vann. Maksimal mengde Certican som kan oppløses i 25 ml vann er 1,5 mg. Koppen skal stå i ca. 2 minutter slik at tablettene oppløses. Ryst forsiktig før væsken drikkes. Umiddelbart etter inntak skal koppen skylles med ytterligere 25 ml vann. Drikk all væsken.
Administrering via nasal sonde. Legg Certican dispergerbare tabletter i et lite plast medisinbeger med 10 ml vann. Vent i 90 sekunder mens medisinbegeret virvles forsiktig. Trekk oppløsningen opp i en sprøyte og injiser langsomt (innen 40 sekunder) i sonden. Rens medisinbegeret (og sprøyten) 3 ganger med 5 ml vann og injiser i sonden. Til slutt skylles sonden med 10 ml vann. Sonden bør holdes lukket i minst 30 minutter etter administrering av Certican.
Dersom ciklosporin mikroemulsjon også administreres via sonde, bør denne gis før Certican. De to legemidlene bør ikke blandes.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akromegali: Sykdom som manifesterer seg ved at hender, føtter og ulike deler av ansiktet forstørres. Tilstanden skyldes vanligvis en godartet svulst i hypofysen i hjernen, hvor produksjonen av veksthormon skjer. Svulsten fører til økt produksjon av veksthormon.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

pml (progressiv multifokal leukoencefalopati): En sjelden infeksjonssykdom i hjernen som følge av infeksjon med John Cunningham-virus.

sedativ: Avslappende, beroligende.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

venøs trombose (venetrombose, veneblodpropp): Blodpropp i en vene.