Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Centyl med kaliumklorid 2,5 mg tablett, filmdrasjert

Bendroflumetiazid 2,5 mg, kaliumklorid 573 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Centyl med kaliumklorid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Centyl med kaliumklorid
 3. Hvordan du bruker Centyl med kaliumklorid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Centyl med kaliumklorid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Centyl med kaliumklorid er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Centyl med kaliumklorid er et vanndrivende middel (diuretikum) som øker utskillelsen av urin og et blodtrykksenkende (antihypertensivt) middel. Inneholder kaliumklorid for å minske risikoen for kaliummangel.
Preparatet brukes ved behandling av væskeopphopning i kroppen (ødemer), ved forhøyet blodtrykk og hos pasienter med diabetes insipidus (produksjon av store mengder tynn urin). Forebyggende behandling av pasienter med tilbakevendende blære- og nyrestein.
 
2. Hva du må vite før du bruker Centyl med kaliumklorid
Bruk ikke Centyl med kaliumklorid:
 • dersom du er allergisk overfor bendroflumetiazid, kaliumklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon med mindre hyppige elektrolyttkontroller gjennomføres
 • ved urinsyregikt
 • ved svære elektrolyttforstyrrelser
 • ved forandringer i binyrebarken
 • ved for høyt blodtrykk under graviditet
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Centyl med kaliumklorid.
Behandling med Centyl med kaliumklorid kan forårsake forstyrrelser i væske- og saltbalansen. Det er derfor svært viktig at pasienter som bruker Centyl med kaliumklorid går til jevnlige legekontroller. Særlig oppmerksomhet ved for mye kalium hos pasienter med nyresvikt og for lite kalium hos eldre pasienter med hjerte- og leversvikt. Ved forsnevringer i urinveiene kan symptomene forverres ved bruk av diuretika. Unngå streng saltfattig kost. Behandling kan forårsake økt blodsukker, latent sukkersyke kan bli konstatert ved bruk av Centyl med kaliumklorid. Forverring eller aktivering av SLE (systemisk lupus erythematosus) er blitt rapportert. Kaliumtilsetningen i Centyl med kaliumklorid gir ikke alltid betryggende forebyggelse mot kaliumtap, og ved kaliummangel vil kaliumtilsetningen være utilstrekkelig. Preparatet gir positivt svar på dopingtest.
Andre legemidler og Centyl med kaliumklorid
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av behandling med Centyl med kaliumklorid. Det er derfor viktig at du forteller din lege hvilke andre legemidler du bruker. Centyl med kaliumklorid kan gi økt følsomhet for digitalisglykosider ved lavt kaliumnivå, kaliumverdiene i blodet bør kontrolleres regelmessig. Hvis du bruker litium må verdiene i blodet kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk av Centyl med kaliumklorid. Vær spesielt oppmerksom ved samtidig bruk av andre blodtrykksmedisiner, da virkningen av begge preparater kan økes. Sotalol: Dersom du bruker tiazider og har for lav konsentrasjon av kalium i blodet kan risikoen for uregelmessig hjerterytme utløst av sotalol øke. Personer med sukkersyke (diabetes mellitus) kan få et økt behov for insulin. Samtidig bruk av midler som demper betennelsestilstander i kroppen (NSAID) kan motvirke den blodtrykksenkende effekten av Centyl med kaliumklorid. Nedsatt absorpsjon av virkestoffet ved nærvær av midler som øker utskillelsen av gallesyre (kolestyramin, kolestipol). Centyl med kaliumklorid må ikke gis sammen med kaliumsparende diuretika.
Graviditet, amming og fertilitet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Kontakt derfor lege før bruk av Centyl med kaliumklorid under graviditet.
Amming: Det er sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Centyl med kaliumklorid skal derfor ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Centyl med kaliumklorid kan gi svimmelhet og hodepine, særlig i starten av behandlingen, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes.
 
3. Hvordan du bruker Centyl med kaliumklorid
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Doseringen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Den vanlige dosen er:
Væskeansamlinger (ødemer): 1-2 tabletter daglig. Dosen kan gis kontinuerlig eller i perioder, f.eks. i 3-5 av ukens dager.
Forhøyet blodtrykk: 1-2 tabletter daglig. Bruk lavest mulig vedlikeholdsdose. Kan brukes alene eller i kombinasjon med andre antihypertensiva. Dosen av disse må da reduseres. Dosen bør fortrinnsvis tas om morgenen.
Forebyggende behandling av tilbakevendende blære- og nyrestein: 1 tablett 2 ganger daglig.Legens dosering må ikke overskrides.
Preparatet bør fortrinnsvis tas om morgenen med et glass vann.
Tablettene skal svelges hele.
Tabletten inneholder en hvit kjerne som kommer ut sammen med avføringen.
Hvis du mener at virkningen av Centyl med kaliumklorid er for kraftig eller svak, bør du rådføre deg med legen eller apotek om dette.
Dersom du tar for mye av Centyl med kaliumklorid:
Overdosering kan føre til forstyrrelser mellom saltene i kroppen. Se for øvrig også under avsnittet bivirkninger.
Kontakt lege, apotek, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Centyl med kaliumklorid:
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Centyl med kaliumklorid
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Svimmelhet, hodepine, tretthet, slapphet. Kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse. Forstyrrelse av vann- og saltbalansen (kalium- og natriummangel). For mye urinsyre i blodet. Økt sukkerinnhold i blodet. Svimmelhet når man reiser seg opp (postural hypotensjon).
Mindre vanlige: Smerter i musklene, muskelkrampe. Hudutslett, lysømfintlighet. For lavt innhold av klor i blodet. Økt utskillelse av magnesium i urinen.
Sjeldne: Allergiske reaksjoner. Forandringer i blodet. Impotens. Påvirkning av nyrefunksjonen.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): For høyt innhold av kalsium i blodet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Centyl med kaliumklorid
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Centyl med kaliumklorid
Virkestoffer er:
Bendroflumetiazid 2,5 mg, kaliumklorid 573 mg
Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er:
Etylcellulose, stearylalkohol, magnesiumstearat, glyserol 85 %, hypromellose15 cps, hypromellose 3 cps, polysorbat 20, sitronsyremonohydrat, sakkarinnatrium, talkum, kinolingult (E104), patentblått(E 131), titandioksid (E 171).
Hvordan Centyl med kaliumklorid ser ut og innholdet i pakningen
Grønn filmdrasjert tablett. Pakningsstørrelse: 100 tabletter. Pakket i plastboks med silikagel integrert i korken.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sverige
medinfo@karopharma.com
Tilvirker:
Paramedical A/S
Vassingerødvej 3-7
DK-3540 Lynge
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 01.03.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

diabetes insipidus: Diabetes insipidus er en sykdom der en kjertel i hjernen (hypofysen) ikke fungerer normalt. Dette kan bl.a. skyldes en svulst eller en hodeskade. Sykdommen gir sykelig stor urinmengde. Urinvolumet kan bli over 10 ganger større enn vanlig.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.