Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Carvedilol Hexal 6,25 mg, tabletter

Carvedilol Hexal 12,5 mg tabletter

Carvedilol Hexal 25 mg tabletter

karvedilol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Carvedilol Hexal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Carvedilol Hexal
 3. Hvordan du bruker Carvedilol Hexal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Carvedilol Hexal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Carvedilol Hexal er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Carvedilol Hexal brukes til å behandle:
 • høyt blodtrykk,
 • kronisk stabil angina pectoris, en tilstand som kjennetegnes ved brystsmerter
 • moderat til alvorlig stabil hjertesvikt, som tilleggsbehandling til standardbehandling.
Karvedilol tilhører legemiddelgruppen som kalles betablokkere.
 
2. Hva du må vite før du bruker Carvedilol Hexal
Bruk ikke Carvedilol Hexal:
 • dersom du er allergisk overfor karvedilol eller noen av innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du noen gang har hatt pipende pust på grunn av astma
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt (hevelse i hendene, anklene og føttene dine) som blir behandlet med legemidler som blir satt inn i en av blodårene dine (intravenøst).
 • dersom du har problemer med leveren din
 • dersom du har problemer med hjertet ditt (for eksempel «hjerteblokk» eller sakte hjerteslag). Carvedilol Hexal er ikke passende for noen personer med visse hjerteproblemer
 • dersom du har veldig lavt blodtrykk
Ikke bruk Carvedilol Hexal hvis noe av det som står ovenfor gjelder for deg. Hvis du er usikker skal du snakke med legen din eller apotek før du bruker Carvedilol Hexal.
Advarsler og forsiktighetsregler:
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Carvedilol Hexal
 • dersom du har problemer med lungene dine.
 • dersom du har problemer med nyrene dine.
 • dersom du har diabetes (høyt blodsukker).
 • dersom du bruker kontaktlinser.
 • dersom du har problemer med blodkarene dine (perifer karsykdom).
 • dersom du har problemer med skjoldbruskkjertelen
 • dersom du tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (for eksempel hurtig hevelse som har gitt puste- eller svelgevansker, hevelse i hender, føtter eller ankler eller et alvorlig utslett).
 • dersom du har allergi og er i behandling for å desensibilisere deg.
 • dersom du har problemer med blodsirkulasjonen i fingrene og tærne («Raynauds fenomen»).
 • dersom du har en hudlidelse som kalles «psoriasis», etter at du har tatt betablokkere
 • dersom du har en type av angina som kalles «Prinzmetals angina»
 • dersom du har en utvekst på en av binyrene dine («feokromocytom»).
Hvis noe av det som står ovenfor gjelder for deg, eller hvis du er usikker, skal du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker Carvedilol Hexal.
Barn og ungdom
Carvedilol Hexal er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år på grunn av manglende/utilstrekkelige data om sikkerhet og effekt.
Andre legemidler og Carvedilol Hexal:
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og urtemedisiner. Dette er fordi Carvedilol Hexal kan påvirke måten noen legemidler virker på. Andre legemidler kan også påvirke måten Carvedilol Hexal virker på.
Det er spesielt viktig at du informerer legen eller apoteket hvis du tar noen av følgende legemidler:
 • Andre legemidler for hjertet ditt eller blodtrykket, også vanndrivende tabletter (diuretika), kalsiumkanalblokkere (for eksempel diltiazem eller verapamil), legemidler til kontroll av uregelmessige hjerteslag (for eksempel digoksin og amiodaron).
 • Katekolamintappende legemidler (for eksempel reserpin og monoaminoksiadasehemmere (MAO-hemmere som for eksempel isokarboksasid og fenelzin (brukes til behandling av depresjon)).
 • Fluoksetin (legemiddel mot depresjon).<
 • Legemidler mot diabetes, som for eksempel insulin og metformin.
 • Klonidin (brukes til behandling av høyt blodtrykk, migrene og hetetokter i overgangsalderen).
 • Rifampicin (brukes til behandling av infeksjoner).
 • Ciklosporin (brukes etter organtransplantasjon).
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDer), for eksempel acetylsalisylsyre, indometacin og ibuprofen).
 • Beta-agonistiske bronkodilatorer (brukes til behandling av stramminger i brystet og pipende pust på grunn av astma eller andre sykdommer i brystet (for eksempel salbutamol og terbutalinsulfat)).
Operasjoner
Dersom du skal opereres, fortell kirurgen at du tar Carvedilol Hexal. Dette er fordi noen anestesimidler kan senke blodtrykket ditt, og derfor kan det bli for lavt.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ikke ta Carvedilol Hexal hvis du er gravid, prøver å bli gravid eller ammer, med mindre legen din har sagt at du kan gjøre det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Du kan føle deg svimmel mens du bruker Carvedilol Hexal. Dette er mer sannsynlig når du begynner behandlingen eller hvis du endrer dosen, og hvis du drikker alkohol. Hvis dette skjer, må du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner. Rådfør deg med legen din hvis du merker andre problemer som kan påvirke kjøring, bruk av verktøy eller maskiner mens du bruker Carvedilol Hexal.
Carvedilol Hexal inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Carvedilol Hexal
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
6,25/12,5/25 mg: Tabletter som inneholder en større eller mindre mengde virkestoff er tilgjengelige.
6,25 mg:
Behandling av høyt blodtrykk
Voksne:
 • Startdose: 2 tabletter én gang daglig i de første 2 dagene.
Behandlingen fortsetter deretter med 4 tabletter én gang daglig.
 • Maksimumsdose: 4 tabletter to ganger daglig.
Eldre:
 • Startdose: 2 tabletter én gang daglig.
Denne dosen kan økes gradvis etter behov.
 • Maksimumsdose: 4 tabletter to ganger daglig.
Behandling av angina pectoris
 • Startdose: 2 tabletter to ganger daglig i de første 2 dagene.
Behandlingen fortsetter deretter med 4 tabletter to ganger daglig.
 • Maksimumsdose: 8 tabletter to ganger daglig.
Eldre bør ta maksimalt 4 tabletter to ganger daglig.
Behandling av hjertesvikt
 • Startdose: 1/2 tablett to ganger daglig.
Avhengig av responsen din på behandlingen kan denne dosen økes gradvis etter to eller flere uker til: 1 tablett to ganger daglig, deretter 2 tabletter to ganger daglig, etterfulgt av 4 tabletter to ganger daglig.
 • Maksimumsdose: 4 tabletter to ganger daglig.
Maksimumsdosen for personer over 85 kg som ikke har alvorlig hjertesvikt er 8 tabletter to ganger daglig.
Legen din vil overvåke deg nøye etter oppstart av behandlingen eller etter økninger av dosen.
12,5 mg:
Behandling av høyt blodtrykk.
Voksne:
 • Startdose: 1 tablett én gang daglig i de første 2 dagene.
Behandlingen fortsetter deretter med 2 tabletter én gang daglig.
 • Maksimumsdose: 2 tabletter to ganger daglig.
Eldre:
 • Startdose: 1 tablett én gang daglig.
Denne dosen kan økes gradvis etter behov.
 • Maksimumsdose: 2 tabletter to ganger daglig.
Behandling av angina pectoris
 • Startdose: 1 tablett to ganger daglig i de første 2 dagene.
Behandlingen fortsetter deretter med 2 tabletter to ganger daglig.
 • Maksimumsdose: 4 tabletter to ganger daglig.
Eldre bør ta maksimalt 2 tabletter to ganger daglig.
Behandling av hjertesvikt
 • Startdose: 3,125 mg karvedilol (1) to ganger daglig.
Avhengig av responsen din på behandlingen kan denne dosen økes gradvis etter to eller flere uker til: 1/2 tablett to ganger daglig, deretter 1 tablett to ganger daglig etterfulgt av 2 tabletter to ganger daglig.
 • Maksimumsdose: 2 tabletter to ganger daglig.
Maksimumsdosen for personer over 85 kg som ikke har alvorlig hjertesvikt er 4 tabletter to ganger daglig.
Legen din vil overvåke deg nøye etter oppstart av behandlingen eller etter økninger av dosen.
(1) Tabletter med mindre mengde virkestoff må brukes til denne doseringen.
25 mg:
Behandling av høyt blodtrykk.
Voksne:
 • Startdose: 1/2 tablett én gang daglig i de første 2 dagene.
Behandlingen fortsetter deretter med 1 tablett én gang daglig.
 • Maksimumsdose: 1 tablett to ganger daglig.
Eldre:
 • Startdose: 1/2 tablett én gang daglig.
Denne dosen kan økes gradvis etter behov.
 • Maksimumsdose: 1 tablett to ganger daglig.
Behandling av angina pectoris
 • Startdose: 1/2 tablett to ganger daglig i de første 2 dagene.
Behandlingen fortsetter deretter med 1 tablett to ganger daglig.
 • Maksimumsdose: 2 tabletter to ganger daglig.
Eldre bør ta maksimalt 1 tablett to ganger daglig.
Behandling av hjertesvikt
 • Startdose: 3,125 mg karvedilol (1) to ganger daglig.
Avhengig av responsen din på behandlingen kan denne dosen økes gradvis etter to eller flere uker til: 6,25 mg karvedilol (1) to ganger daglig, deretter 1/2 tablett to ganger daglig, etterfulgt av 1 tablett to ganger daglig.
 • Maksimumsdose: 1 tablett to ganger daglig.
Maksimumsdosen for personer over 85 kg som ikke har alvorlig hjertesvikt er 2 tabletter to ganger daglig.
Legen din vil overvåke deg nøye etter oppstart av behandlingen eller etter økninger av dosen.
(1) Tabletter med mindre mengde virkestoff må brukes til denne doseringen.
Nedsatt leverfunksjon som ikke er alvorlig og redusert nyrefunksjon
Dosen bestemmes av legen som justerer den slik at den passer til deg.
Administrasjonsmåte
Ta tablettene sammen med et glass vann, med eller uten mat. Hjertesviktpasienter bør imidlertid ta Carvedilol Hexal sammen med et måltid.
Slik deler du tablettene
Legg tabletten med delelinjen opp på en flat og hard overflate. Trykk jevnt mot midten av tabletten med fingeren inntil den deler seg i to deler.
Behandlingsvarighet
Skal bestemmes av legen som behandler deg.
Dersom du tar for mye Carvedilol Hexal
Kontakt lege, legevakt eller Giftinformasjonen (Tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Følgende symptomer kan oppstå hvis du har tatt for mange tabletter: langsomme hjerteslag, svimmelhet eller ørhet, åndenød, pipende pust eller ekstrem tretthetsfølelse.
Dersom du har glemt å ta Carvedilol Hexal
Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så snart du kommer på det. Hvis det er kort tid til den nesten dosen, kan du hoppe over den glemte dosen.
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose av Carvedilol Hexal.
Dersom du avbryter behandling med Carvedilol Hexal
Ikke slutt å bruke dette legemidlet uten å rådføre deg med legen din. Legen vil nok at du skal trappe ned
Carvedilol Hexal i løpet av 1 til 2 uker.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Tegn på alvorlige allergiske reaksjoner kan omfatte rask hevelse i halsen, ansiktet, leppene og munnen. Dette kan gjøre det vanskelig å puste og svelge.
Brystsmerter, ledsaget av åndenød, svetting og kvalme.
Sjeldnere vannlating (urinering) med hevelse i beina, som kan tyde på problemer med nyrene.
Alvorlige hudreaksjoner, f. eks. utslett, rødhet i huden, blemmer på leppene, øyne eller munnen, hudavskalling (symptomer på erythema multiforme), sårdannelse i munnen, leppene og huden (tegn på Stevens-Johnson syndrom), øverste laget av huden løsner fra lagene under over hele kroppen (tegn på toksisk epidermal nekrolyse).
Svært lavt blodsukker (hypoglykemi) som kan forårsake anfall eller bevisstløshet.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere)
 • Svimmelhet.
 • Hodepine.
 • Svakhets- og tretthetsfølelse.
 • Problemer med hjertet. Tegnene omfatter brystsmerter, tretthet, åndenød og hevelser i armer og ben.
 • Lavt blodtrykk. Tegnene omfatter svimmelhet og ørhet.
Det er mest sannsynlig at svimmelhet, hodepine samt svakhets- og tretthetsfølelse vil være milde og forekomme i begynnelsen av behandlingen.
Vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 – 10 av 100 brukere):
 • Infeksjoner i luftveiene (bronkitt), lungene (pneumoni), nese og hals (øvre luftveier). Tegnene omfatter pipende pust, åndenød, trykk i brystet og sår hals.
 • Urinveisinfeksjoner som kan gjøre vannlatingen vanskelig.
 • Lavt antall røde blodceller (anemi). Tegnene omfatter tretthetsfølelse, blek hud, flimrende følelse i hjertet (palpitasjoner) og åndenød.
 • Vektøkning.
 • Økning av kolesterolnivået i blodet (vises ved en blodprøve).
 • Manglende blodsukkerkontroll hos personer med diabetes.
 • Nedtrykthet.
 • Problemer med synet, såre eller tørre øyne på grunn av nedsatt tåreproduksjon.
 • Langsom puls.
 • Svimmelhet eller ørhet når du reiser deg opp.
 • Væskeretensjon. Tegnene omfatter: hevelse i hele kroppen, hevelse av deler av kroppen, for eksempel hender, føtter, ankler og ben samt en økning av mengden av blod i kroppen.
 • Problemer med blodomløpet i armer og ben. Tegnene omfatter kalde hender og føtter, blekhet, prikking og smerter i fingrene og smerter i bena som blir verre hvis du går.
 • Pusteproblemer.
 • Kvalme og oppkast.
 • Diare.
 • Magesmerter/fordøyelsesvansker.
 • Smerter, muligens i armer og ben.
 • Problemer med nyrene, også endring i hvor ofte du later vannet.
Mindre vanlige (kan forekomme hos 1 – 10 av 1000 brukere)
 • Søvnforstyrrelser.
 • Besvimelse.
 • Prikking og nummenhet i hender og føtter.
 • Hudproblemer, også utslett som kan dekke store deler av kroppen, et hevet utslett (elveblest), kløe og flekker med tørr hud.
 • Økt svetting.
 • Hårtap.
 • Mistet evne til å få ereksjon (erektil dysfunksjon).
 • Forstoppelse.
Sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 – 10 av 10 000 brukere):
 • Lavt antall blodplater. Tegnene omfatter blåmerker og neseblod.
 • Tett nese, pipende pust og influensalignende symptomer.
 • Munntørrhet.
Svært sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 brukere)
 • Lavt antall av alle typer av hvite blodceller. Tegnene omfatter infeksjoner i munnen, tannkjøttet, halsen og lungene.
 • Allergiske (hypersensitivitets-) reaksjoner. Tegnene kan omfatte vansker med å puste eller svelge, forårsaket av plutselig hevelse i halsen og ansiktet eller hevelse av hender, føtter og ankler.
 • Nyreproblemer som vises på en blodprøve.
 • Noen kvinner kan få vansker med blærekontrollen når de later vannet (urininkontinens). Dette blir vanligvis bedre når behandlingen avsluttes.
Karvedilol kan også forårsake utvikling av tegn på diabetes hos personer som er en meget mild form for diabetes som kalles «latent diabetes».
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Carvedilol Hexal
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakning.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Carvedilol Hexal
Virkestoff er karvedilol henholdsvis 6,25 mg, 12,5 mg og 25 mg.
Andre hjelpestoffer er laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, kopovidon, povidon K30, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat og fargestoffer (rød jernoksid (E172) bare i 12,5 mg tabletter og gul jernoksid (E172) bare i 6,25 mg tabletter og 12,5 mg tabletter).
Hvordan Carvedilol Hexal ser ut og innholdet i pakningen
6,25 mg: Gul, rund, konveks, todelt tablett med trykkfølsom delestrek, merket C2.
12,5 mg: Mørk rosa, rund, konveks, todelt tablett med trykkfølsom delestrek, merket C3.
25 mg: Hvit, rund, konveks, todelt tablett med trykkfølsom delestrek, merket C4.
Dersom du ønsker å dele tabletten, skal du legge den på et hardt underlag med delestreken opp. Trykk med én finger midt på tabletten, så vil den dele seg i to.
Pakningsstørrelser:
Tablettbeholder med lokk i polyetylen (PE-HD): 28, 30, 60, 100, 250 og 500 tabletter.
Blisterpakning (Al, PVC): 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 60x1, 98, 98x1 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker:
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.04.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.