Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Capsina 0,075 % krem

capsaicin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Capsina er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Capsina
 3. Hvordan du bruker Capsina
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Capsina
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Capsina er og hva det brukes mot
Capsina brukes ved smerter som kan opptre etter et utbrudd av helvetesild.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Capsina
Bruk ikke Capsina dersom:
 • du er allergisk overfor capsaicin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du har skadet eller betent hud.
Advarsler og forsiktighetsregler
Det aktive virkestoffet gir opphav til irritasjon i øyne og på hud. Huden bør vaskes før påføring av ny krem. Kremen skal kun brukes på uskadet hud. Kremen bør ikke brukes til hudområder i nærheten av øynene. Vær forsiktig slik at du ikke får krem i øynene. Dersom det skulle skje, bør du skylle med rent vann og kontakte lege.
Barn
Det er ingen erfaring med bruk av Capsina til barn.
Andre legemidler og Capsina
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Det finnes ingen data fra bruk av capsaicin på gravide kvinner.
Det er ukjent om Capsina går over i morsmelk.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Capsina inneholder cetylalkohol
Cetylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontaktdermatitt).
 
3. Hvordan du bruker Capsina
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanlig dosering er:
Voksne: Kremen påføres det smertefulle hudområdet 3-4 ganger daglig. Vask hendene etter påføringen for å unngå unødig irritasjon.
Dersom du tar for mye av Capsina
Hvis kremen ved et uhell blir inntatt og svelget skal lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.  22 59 13 00) kontaktes. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Capsina forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Huden kan reagere med en forbigående varmefølelse.
Sjeldne: Hudrødme, utslett på stedet der kremen påføres. Hoste, snue og/eller pusteproblemer på grunn av at kremen har tørket på huden og luftbåren capsaicin har nådd munn/nese.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Capsina
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tuben etter EXP.Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdingsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Capsina
 • Virkestoffet er capsaicin. 1 gram krem inneholder 0,75 mg capsaicin.
 • Andre hjelpestoffer er cetylalkohol, benzylalkohol (konserveringsmiddel), isopropylmyristat, hvit vaselin, glyserolstearat, macrogol 100 stearat, sorbitol og renset vann.
Hvordan Capsina ser ut og innholdet i pakningen
Capsina er en hvit, myk krem.
Hver tube inneholder 45 g krem.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Bioglan AB
Box 50310
20213 Malmö
Sverige
Tilvirker:
Pharmasol Ltd.
North Way
Walworth Industrial Estate
Andover, Hants
SP10 5AZ
England
og
Bioglan AB
Box 50310
202 13 Malmö
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hudrødme (erytem): Diffus rødhet i huden.