Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Canesten, 500 mg vaginalkapsel, myk + 10 mg/g krem, (kombinasjonspakning)

klotrimazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Canesten brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Canesten er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Canesten
 3. Hvordan du bruker Canesten
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Canesten
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Canesten er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Canesten inneholder soppmidlet klotrimazol som virker mot flere typer mikroorganismer, f.eks. dermatofytter (sopp i huden), gjær- og muggsopper.
Voksne og ungdom over 15 år: behandling av soppinfeksjon i og rundt skjeden. Infeksjonene skyldes vanligvis Candida (gjærsopp). Symptomene kan være kløe, en brennende fornemmelse og gulhvit utflod.
 
2. Hva du må vite før du bruker Canesten
Bruk ikke Canesten dersom:
 • du er allergisk overfor klotrimazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Behandling skal ikke startes uten at lege først er rådført dersom:
 • det er første gang du har infeksjon i underlivet
 • du i løpet av en periode på to måneder har gjentatte infeksjoner. Underliggende sykdommer som kan forårsake soppinfeksjoner bør da utelukkes.
 • du er mellom 12- 15 år eller etter overgangsalderen, for å utelukke andre sykdommer. Canesten skal ikke brukes av barn under 12 år.
 • du har noen av følgende symptomer, da disse kan være forårsaket av annen sykdom enn soppinfeksjoner:
  • illeluktende utflod
  • feber (38 °C eller mer)
  • smerter i nedre del av magen
  • ryggsmerter
  • blødninger fra skjeden
  • kvalme
  • verkende skuldre
Tamponger, vaginalvæske til skylling, sæddrepende middel eller andre produkter til bruk i skjeden skal ikke brukes under behandling med Canesten.
Unngå samleie når du har en infeksjon og når du bruker Canesten, da infeksjonen kan overføres til din partner, og ettersom Canesten kan redusere effekten og sikkerheten av lateksprodukter som kondom og pessar. Redusert effekt er midlertidig og varer bare mens behandlingen pågår.
Seksualpartner bør bare behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betennelse). Behandlingen av seksualpartner skal ikke starte før lege er rådført.
Unngå at kremen kommer i kontakt med øynene under behandling. Skal ikke svelges. Vask hendene etter hver behandling.
Andre legemidler og Canesten
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ta kontakt med lege dersom du bruker takrolimus eller sirolimus (legemidler som virker dempende på immunforsvaret). Samtidig bruk med Canesten kan øke virkningen av takrolimus og sirolimus, og legen vil derfor følge behandlingen ekstra nøye.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Canesten skal brukes med forsiktighet under graviditet, spesielt i første del av svangerskapet (1. trimester) og kun i henhold til legens forskrivning. Det er begrenset informasjon om behandling med klotrimazol hos gravide. Dyrestudier har imidlertid ikke vist noen skadelige effekter på avkommet.
Dersom du bruker Canesten ved graviditet bør du unngå bruk av applikator, da den kan gi irritasjon i livmorhalsen. Under graviditet foretrekkes derfor behandling med vaginalkapsler, eller vaginaltabletter, fremfor vaginalkrem, da disse kan føres inn med fingrene (uten bruk av applikator).
Amming: Canesten skal brukes med forsiktighet under amming og kun i henhold til legens forskrivning, da dyrestudier har vist at klotrimazol overføres til morsmelk.
Fertilitet: Det er ikke utført studier der fertilitet er undersøkt. Legemidlet har imidlertid ikke vist noen effekter på fertilitet i dyrestudier.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Canesten inneholder cetostearylalkohol og benzylalkohol
Canesten krem inneholder hjelpestoffet cetostearylalkohol, som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). Canesten krem inneholder 20 mg benzylalkohol i hvert gram. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner og milde lokale irritasjoner.
 
3. Hvordan du bruker Canesten
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanligvis er både skjeden og ytre kjønnsorganer angrepet, så du bør behandle begge områder. Sopp i skjeden kan behandles med Canesten 500 mg vaginalkapsel. Sopp på de ytre kjønnsorganer kan behandles med Canesten 10 mg/g krem.
Bruk ikke applikator dersom du er gravid, se avsnitt 2 ʺGraviditet og ammingʺ.
Av praktiske grunner bør behandling foretas utenom menstruasjonsperioden.
Behandlingen skal fullføres selv om plagene er borte.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
Seksualpartner bør bare behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betennelse) og først etter å ha rådført seg med lege.
Canesten vaginalkapsel og krem er luktfrie og misfarger ikke undertøyet.
Behandling av soppinfeksjon i skjeden:
Voksne og ungdom over 15 år: 1 vaginalkapsel (500 mg) føres inn i skjeden som engangsdose om kvelden. Sett vaginalkapselen så dypt inn i skjeden som mulig ettersom det kreves en viss fuktighet for at vaginalkapselen skal løse seg opp . Behandlingen bør skje ved leggetid om kvelden og er enklest å utføre når du ligger på ryggen med bena fra hverandre og knærne løftet.
Behandling av soppinfeksjon på de ytre kjønnsorganene:
Voksne og ungdom over 15 år: Smør kremen tynt på de ytre kjønnsorganene som er angrepet (kjønnslepper eller penis). Gjenta behandlingen 2-3 ganger daglig i 1-2 uker.
Bruksanvisning:
500 mg vaginalkapsel:
1. Trekk stempelet ut av applikatoren (A) til den stopper. Trykk vaginalkapselen inn i applikatoren (B).
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Fest vaginalkapselen i applikatorholderen (B) ved å vri lett på den.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Før forsiktig applikatoren med vaginalkapselen så dypt inn i skjeden som mulig. Det er best å ligge på ryggen med beina lett opptrukket. Før hele stempelet helt inn (A). Dra deretter applikatoren ut med stempelet inntrykt.
Mangler tekstalternativ for bilde
Innføring av vaginalkapsel uten bruk av applikator:
Vaginalkapselen føres inn i skjeden med fingrene.
Dersom du tar for mye av Canesten
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Canesten
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (oppstår hos mellom 1 av 1000 og 1 av 100 pasienter):
Hudreaksjoner som kløe, utslett, svie, irritasjon eller ubehag.
Sjeldne bivirkninger (oppstår hos mellom 1 av 10 000 og 1 av 1000 pasienter):
Allergiske reaksjoner som besvimelse, lavt blodtrykk, pustevansker eller utslett.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Magesmerter, bekkensmerter, hevelser, rød hud (erytem), hud som flasser på/rundt kjønnsorganene eller blødninger fra skjeden.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Canesten
Vaginalkapsel: Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Krem: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på tuben/blisteret etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Canesten
500 mg vaginalkapsel, myk:
 • Virkestoff er klotrimazol: 1 vaginalkapsel inneholder 500 mg klotrimazol.
 • Andre innholdsstoffer er hvit vaselin, flytende parafin, gelatin, glyserol, titandioksid (E 171), kinolingult (E 104) og paraoransje (E 110).
10 mg/g krem:
 • Virkestoff er klotrimazol: 1 gram krem inneholder 10 mg klotrimazol.
 • Andre innholdsstoffer er sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, benzylalkohol, renset vann.
Hvordan Canesten ser ut og innholdet i pakningen
Hvordan Canesten ser ut:
Canesten 500 mg vaginalkapsel, myk: Gul, myk vaginalkapsel.
10 mg/g krem: Hvit, ugjennomsiktig krem.
Pakningsstørrelser:
Canesten 500 mg vaginalkapsel, myk + 10 mg/g krem: 1 stk. vaginalkapsel i PVC/PVdC/PVC-blister med applikator av polypropylen + 20 gram krem i aluminiumstube.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Sverige
Tlf: +46 08-580 223 00
Tilvirker:
GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.12.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).