Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Campral 333 mg enterotablett

akamprosat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Campral er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Campral
 3. Hvordan du bruker Campral
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Campral
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Campral er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskriving som er angitt på apoteketiketten.
Campral bidrar til å forhindre risikoen for tilbakefall etter avvenningsbehandling hos alkoholavhengige pasienter. Behandlingen skal kombineres med rådgivning.
 
2. Hva du må vite før du bruker Campral
Bruk ikke Campral dersom:
 • du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har nedsatt nyrefunksjon
 • du ammer
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Campral.
Vis forsiktighet ved bruk av Campral dersom:
 • du har kraftig nedsatt leverfunksjon
Campral bør ikke gis til pasienter som er under 18 år eller over 65 år.
Andre legemidler og Campral
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Erfaring med behandling under graviditet er lite kjent. Du skal derfor bare bruke Campral hvis legen din anbefaler det.
Det er ukjent om Campral utskilles i morsmelk. Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Campral skal derfor ikke brukes ved amming. Legen din vil anbefale deg enten å avstå fra amming eller fra å bruke Campral.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Akamprosat påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Campral
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene svelges hele.
Pasienter som veier 60 kg eller mer: 2 tabletter 3 ganger daglig (2 tabletter om morgenen, 2 tabletter midt på dagen og 2 tabletter om kvelden).
Pasienter som veier mindre enn 60 kg: 2 tabletter om morgenen, 1 tablett midt på dagen og 1 tablett om kvelden.
Anbefalt behandlingstid er ett år.
Hvis du mener at virkningen av Campral er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen din eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Campral
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering er diaré.
Dersom du har glemt å ta Campral
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere): Diaré.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere): Magesmerter, kvalme, brekninger, flatulens, kløe, hudutslett, nedsatt seksuell lyst, frigiditet (manglende kjønnsdrift) og impotens.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere): Økt seksuell lyst.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere): Alvorlig allergisk reaksjon med elveblest og hevelser i ansiktet og svelget (angioødem).
Ingen kjent frekvens: Blemmer på hud og slimhinner.
Slutt å bruke Campral og kontakt lege umiddelbart dersom du får noen av følgende sympromer (angioødem):
 • hevelser i ansiktet
 • vanskeligheter med å svelge
 • elveblest og pustevanseker
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Campral
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Campral
 • Virkestoff er akamprosat.
 • Andre innholdsstoffer er krysspovidon, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumsilikat, natriumstivelsesglykolat, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat, Eudragit L30D, talkum, propylenglykol.
Hvordan Campral ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, bikonveks, innpreget ”333” på den ene siden.
Pakningsstørrelser på 84 eller 6×84 enterotabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Santé s.a.s., 37, rue Saint-Romain, F-69379 Lyon Cedex 08, Frankrike
Tilvirker
Merck Santé s.a.s, 2 rue du Pressoir Vert, 45400 Semoy, Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 14.02.2018.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).