Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Calcium-Sandoz 500 mg, brusetabletter

kalsiumlaktatglukonat, kalsiumkarbonat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Calcium-Sandoz brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Calcium-Sandoz er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Calcium-Sandoz
 3. Hvordan du bruker Calcium-Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Calcium-Sandoz
 6. . Ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Calcium-Sandoz er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/ eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Calcium-Sandoz er en rik kilde for kalsium som er et essensielt mineral, nødvendig for benbygning og benvedlikehold.
Calcium-Sandoz anvendes til forebyggelse og behandling av kalsiummangel, og kan bli brukt, sammen med andre legemidler, til å forebygge og behandle osteoporose (benskjørhet).
Calcium-Sandoz brukes også, i tillegg til vitamin D3, til behandling av rakitt (svekking av voksende ben hos barn) og osteomalasi (svekking av ben hos voksne).
Kalsium absorberes fra tarmen og transporteres gjennom kroppen via blodet.
Kalsium spiller også en viktig rolle i flere av kroppens funksjoner. Det er essensielt for nerve-, muskel- og hjertefunksjon og for levringen av blod. I tillegg, bidrar det til virkningen av mange hormoner. For å oppfylle disse ulike funksjonene må kalsium være tilgjenglig til de aktuelle vev i riktig konsentrasjon.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Calcium-Sandoz
Bruk ikke Calcium-Sandoz
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor noen av innholdsstoffene i Calcium-Sandoz (listet opp i avsnitt 6);
 • hvis du har et høyt kalsiumnivå i blodet (hyperkalsemi);
 • hvis du har en høy kalsiumutskillelse i urin (hyperkalsiuri);
 • hvis du har visse nyreproblemer, blant annet nyrestein (nefrolithiasis) og oppsamling av kalsium i nyrevev (nefrokalsinose).
Vis forsiktighet ved bruk av Calcium-Sandoz
 • Hvis du lider av en nyresykdom, må produktet kun brukes etter anbefaling fra lege, spesielt hvis du også tar legemidler som inneholder aluminium.
 • Bruk ikke D-vitamin produkter sammen med Calcium-Sandoz uten medisinsk råd.
Bruk av andre legemidler sammen med Calcium-Sandoz
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
 • Hvis du tar, eller nylig har tatt hjerteglykosider, tiazid-diuretika (vanndrivende midler) eller kortikosteroider, må du følge legens anvisninger nøye.
 • Hvis du tar bisfosfonater som tas gjennom munnen eller natriumfluorid, bør Calcium-Sandoz tas minst tre timer etter disse medisinene.
 • Hvis du tar medisiner i en gruppe antibiotika kalt tetracykliner, bør Calcium-Sandoz tas minst 2 timer etter eller 4–6 timer før tetracyclinet.
Inntak av Calcium-Sandoz sammen med mat og drikke:
 • Calcium-Sandoz bør tas tidligst to timer etter inntak av mat med høyt innhold av oksalsyre eller fytinsyre, for eksempel spinat, rabarbra og fullkorn.
Graviditet og amming
 • Hvis du er gravid eller ammer, søk råd fra din lege eller på apotek før bruk av Calcium-Sandoz.
 • Calcium-Sandoz kan brukes under graviditet eller amming i tilfelle av kalsiummangel. Generelt er det tilstrekkelige daglige inntaket for kalsium (inkludert mat og tilskudd) 1000-1300 mg for gravide og ammende kvinner. Totalt daglig inntak bør ikke overstige 1500 mg kalsium under graviditet og amming.
 • Kalsium passerer over i morsmelk uten å ha en negativ effekt på det ammende barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
 • Calcium-Sandoz antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Calcium-Sandoz
 • Calcium-Sandoz kan brukes av personer med diabetes (sukkersyke). (Én 500 mg brusetablett inneholder 0,002 karbohydratenheter.)
 • Calcium-Sandoz 500 mg inneholder 68,45 mg natrium per brusetablett. Pasienter som følger en kontrollert natriumdiett bør søke råd fra lege før bruk av Calcium-Sandoz.
 • Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 • Calcium-Sandoz inneholder aspartam, en fenylalaninkilde, og kan være skadelig for personer med fenylketonuri.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Calcium-Sandoz
Som med alle legemidler, følg alltid brukerveiledningen nøye for å være sikker på at Calcium-Sandoz virker som den skal. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Dosering:
Barn: én brusetablett (én enkel dose) én eller to ganger daglig (tilsvarer 500-1000 mg kalsium).
Voksne: én brusetablett (én enkel dose) én, to eller tre ganger daglig (tilsvarer 500-1500 mg kalsium).
Oppløs Calcium-Sandoz i et glass vann (ca 2 dl) og drikk med en gang. Ikke svelg eller tygg tablettene.
Calcium-Sandoz kan tas med eller uten mat. (Se avsnittet ”Inntak av Calcium-Sandoz sammen med mat og drikke” for mer informasjon.)
Hvor lenge bør du ta Calcium-Sandoz
Ta anbefalt dosering Calcium-Sandoz i så lang tid som du har fått anbefalt av din lege. Siden Calcium-Sandoz anvendes til forebyggelse og behandling av kalsiummangel, og tas sammen med andre legemidler til å forebygge og behandle en tilstand som heter osteoporose (benskjørhet), er det sannsynligvis en langtidsbehandling.
Dersom du tar for mye av Calcium-Sandoz
Overdosering kan føre til symptomer som kvalme, brekninger, tørste eller forstoppelse.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Calcium-Sandoz
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Calcium-Sandoz forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært sjeldne bivirkninger (oppstår hos færre enn 1 av 10000 personer) inkluderer:
alvorlige allergiske reaksjoner som hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg som kan forårsake vanskeligheter med å svelge.
SLUTT å ta Calcium-Sandoz og fortell din lege umiddelbart hvis du opplever noen av de allergiske reaksjoner nevnt ovenfor.
Sjeldne bivirkninger (oppstår hos færre enn 1 person av 1000) inkluderer:
kvalme, diaré, magesmerter, forstoppelse, flatulens, brekninger, kløe, rødhet og/eller svie i huden.
Mindre vanlige bivirkninger (oppstår hos færre enn 1 person av 100) kan inkludere:
for høyt kalsium nivå i blodet (hyperkalsemi) eller økt utskillelse av kalsium i urinen (hyperkalsiuri).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er beskrevet i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Calcium-Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Calcium-Sandoz etter utløpsdatoen skrevet på ytterpakningen og på bunnen av røret. Datoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen. Hold tuben tett lukket.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. . Ytterligere informasjon
Sammensetning av Calcium-Sandoz
 • Virkestoff er: kalsiumlaktatglukonat og kalsiumkarbonat.
  Hver brusetablett inneholder 1132 mg kalsiumlaktatglukonat og 875 mg kalsiumkarbonat (tilsvarende 500 mg kalsium per brusetablett).
 • Hjelpestoffer er: vannfri sitronsyre, appelsinaroma (som inneholder appelsinoljer, maltodekstrin, akasiagummi, sorbitol (E420), dekstrose), aspartam (E951), makrogol 6000 og natriumhydrogenkarbonat.
Hvordan Calcium-Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Calcium-Sandoz er hvite, runde flate brusetabletter med skråkant, og med appelsinaroma.
Calcium-Sandoz 500 mg brusetabletter selges i pakninger med 20 tabletter.
Brusetablettene er pakket i rør av polypropylen og håndteringssikre polyetylen stoppere med fuktfjerner, med 20 tabletter i hver.
Innehaveren av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker:
Salutas Pharma GmbH, Dieselstraße 5, D-70839 Gerlingen, Tyskland
GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC; 23 Rue Francois Jacob,
92500 Rueil Malmaison, Frankrike
Famar Orleans, 5, Avenue de Concyr, F-45071 Orléans La Source Cedex 02, Frankrike
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee, 1, 39179 Barleben, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.01.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

dekstrose (glukose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.