Calcium-Sandoz

Sandoz
BRUSETABLETTER 500 mg: Hver brusetablett inneh.: Kalsiumlaktatglukonat 1132 mg og kalsiumkarbonat 875 mg tilsv. kalsium 500 mg (12,5 mmol), aspartam, natriumhydrogenkarbonat, appelsinaroma (inneholder sorbitol, benzylalkohol, svoveldioksid, glukose 13,08 mg), sitronsyre, makrogol 6000.


Indikasjoner

Forebyggelse og behandling av kalsiummangel. Kalsiumtilskudd som adjuvans til spesifikk behandling ved forebyggelse og behandling av osteoporose. Rakitt og osteomalasi, i tillegg til vitamin D3-behandling.

Dosering

Voksne: 500-1500 mg pr. dag (1-3 brusetabletter).
Barn: 500-1000 mg pr. dag (1-2 brusetabletter).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler.
Administrering: Brusetablettene skal løses i et glass vann (ca. 2 dl) og drikkes umiddelbart. Kan tas med eller uten mat, men bør tas 2 timer før eller etter inntak av mat med høyt innhold av oksalsyre eller fytinsyre, f.eks. spinat, rabarbra og fullkorn. Brusetablettene skal ikke svelges. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Sykdommer og/eller tilstander som fører til hyperkalsemi og/eller hyperkalsuri. Nefrokalsinose, nyresten.

Forsiktighetsregler

Ved mild hyperkalsuri (>300 mg eller 7,5 mmol/døgn) eller ved tidligere urinveisstener kreves overvåking av kalsiumutskillelsen i urin. Om nødvendig bør kalsiumdosen reduseres eller behandling avbrytes. Økt væskeinntak anbefales for pasienter som er utsatt for stendannelse i urinveiene. Ved nedsatt nyrefunksjon, bør kalsiumsalter overvåkes ved monitorering av kalsium- og fosfatnivå i serum. Under behandling med høye doser, og spesielt ved samtidig behandling med vitamin D, foreligger risiko for hyperkalsemi med påfølgende nyrefunksjonsforstyrrelse. Hos slike pasienter bør serumkalsiumnivået følges og nyrefunksjonen overvåkes. I litteraturen er det beskrevet en mulig økning av aluminiumabsorpsjonen med sitratsalter. Brusetablettene (inneholder sitronsyre) bør brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, særlig ved samtidig bruk av aluminiumholdige preparater. Preparatet inneholder aspartam, natrium, sorbitol, benzylalkohol, svoveldioksid og glukose. Inneholder 68,45 mg (2,98 mmol) natrium, tilsv. 3,4% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium på 2 g for en voksen. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner. I.v. administrering av benzylalkohol er forbundet med alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte («gasping syndrom»). Det er ukjent ved hvilken mengde benzylalkohol blir toksisk. Økt risiko for opphopning av benzylalkohol hos yngre barn. Større mengder må kun gis dersom strengt nødvendig. Det må utvises forsiktighet ved bruk av større volum, spesielt hos gravide og ammende og pasienter med nedsatt lever- og nyrefunksjon pga. risikoen for opphopning og toksisitet (metabolsk acidose). Svoveldioksid kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasmer. Aspartam er en kilde til fenylalanin, og kan være skadelig for personer med fenylketonuri. Pasienter med glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. Kan være skadelig for tennene. Brusetablettene bør oppbevares utilgjengelig for barn. En brusetablett inneholder 0,002 enheter karbohydrat, og kan derfor brukes av diabetikere.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Tiaziddiuretika reduserer kalsiumutskillelse i urin. Serumkalsium bør overvåkes regelmessig ved samtidig bruk av tiaziddiuretika pga. økt risiko for hyperkalsemi. Systemiske kortikosteroider reduserer kalsiumabsorpsjonen. Ved samtidig bruk kan doseøkning av Calcium-Sandoz bli nødvendig. Når tetrasykliner gis samtidig med kalsiumpreparater kan absorpsjonen svekkes. Tetrasykliner bør derfor tas minst 2 timer før, eller 4-6 timer etter peroralt inntak av kalsium. Hyperkalsemi som følge av kalsiumbehandling, kan øke toksisiteten av hjerteglykosider. Pasienten bør overvåkes mht. EKG og serumkalsiumnivå. Ved samtidig peroral bruk av bifosfonat eller natriumfluorid, bør disse preparatene gis minst 3 timer før inntak av Calcium-Sandoz, pga. risiko for redusert absorpsjon. Oksalsyre (finnes i spinat og rabarbra) og fytinsyre (finnes i fullkorn) kan hemme kalsiumabsorpsjonen ved å danne uløselige forbindelser med kalsiumioner. Kalsiumpreparater og mat med høyt innhold av oksalsyre eller fytinsyre bør tas med 2 timers mellomrom.

Graviditet, amming og fertilitet

Tilstrekkelig dagsdose (inkl. mat og tilskudd) for normale gravide og ammende er kalsium 1000-1300 mg. Ved graviditet bør dagsdose av kalsium ikke overstige 1500 mg. Betydelige mengder kalsium utskilles i morsmelk ved amming uten at dette har noen negative følger for den nyfødte. Kan brukes ved kalsiummangel ved graviditet og amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
SjeldneBrekning, diaré, flatulens, forstoppelse, kvalme, magesmerte
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhet, slik som utslett, kløe, urticaria
Svært sjeldneEnkeltstående tilfeller av systemiske allergiske reaksjoner (anafylaktisk reaksjon, ansiktsødem, angioødem)
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyperkalsemi, hyperkalsiuri
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
Stoffskifte/ernæringHyperkalsemi, hyperkalsiuri
Sjeldne
GastrointestinaleBrekning, diaré, flatulens, forstoppelse, kvalme, magesmerte
ImmunsystemetOverfølsomhet, slik som utslett, kløe, urticaria
Svært sjeldne
ImmunsystemetEnkeltstående tilfeller av systemiske allergiske reaksjoner (anafylaktisk reaksjon, ansiktsødem, angioødem)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering fører til hyperkalsiuri og hyperkalsemi. Symptomer på hyperkalsemi kan omfatte: Kvalme, brekninger, tørste, økt tørstefornemmelse, økt vannlating, uttørring og forstoppelse. Kronisk overdosering som fører til hyperkalsemi, kan gi kalkdannelser vaskulært og på organnivå. Terskel for kalsiumforgiftning er inntatt tilskudd over 2000 mg daglig i flere måneder.
Behandling: Behandlingen stoppes umiddelbart og væskemangel korrigeres. Ved kronisk overdosering med hyperkalsemi er hydrering med saltvann første behandlingstrinn. Ett loop-diuretikum (f.eks. furosemid) kan gis for å øke kalsiumutskillelsen og forhindre volummessig overbelastning. Tiaziddiuretika bør unngås. Hos pasienter med nyresvikt er hydrering uten virkning, slik at disse bør dialyseres. Ved vedvarende hyperkalsemi bør medvirkende faktorer utelukkes, f.eks. A- eller D-hypervitaminose, primær hyperparatyreoidisme, maligne prosesser, nyresvikt, eller immobilisering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kalsium er et essensielt mineral som er nødvendig ved dannelse og vedlikehold av benvev, for kroppens elektrolyttlikevekt og for riktig funksjon av flere regulerende mekanismer. Preparatet inneholder 2 kalsiumsalter, kalsiumlaktatglukonat og kalsiumkarbonat, som løses lett i vann for å gjøre den aktive, ioniserte form av kalsium fritt tilgjengelig.
Absorpsjon: Ca. 25-50% av inntatt kalsiumdose absorberes, hovedsakelig i den proksimale delen av tynntarmen.
Fordeling: 99% av kalsiumet i kroppen er konsentrert i den harde strukturen i ben og tenner. 1% finnes i intra- og ekstracellulærvæskene. Ca. 50% av totalt kalsiuminnhold i blod foreligger i fysiologisk aktiv ionisert form, med ca. 5% som kompleks med sitrat, fosfat eller andre anioner. De resterende 45% er proteinbundet, hovedsakelig til albumin.
Utskillelse: I urin, feces og svette. Urinutskillelsen er avhengig av glomerulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Calcium-Sandoz, BRUSETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg20 stk. (boks)
193821
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.01.2020