Calcium-Sandoz

Sandoz

Kalsiumtilskudd.

ATC-nr.: A12A A06

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkBRUSETABLETTER 500 mg: Hver brusetablett inneh.: Calc. lact. glucon. 1132 mg, calc. carb. 875 mg aeqv. calc. 500 mg eller 12,5 mmol , acid. citric. anhydr. 1662 mg, natr. hydrogenocarb. 250 mg, macrogol. 6000, aspartam. (E 951) 30 mg, appelsinaroma 30 mg (sorbitol (E 420), hjelpestoffer). Natriuminnhold 68,45 mg.


Indikasjoner

Forebyggelse og behandling av kalsiummangel. Kalsiumtilskudd som adjuvans til spesifikk behandling ved forebyggelse og behandling av osteoporose. Rakitt og osteomalasi, i tillegg til vitamin D3-behandling.

Dosering

Voksne: 500-1500 mg pr. dag (1-3 brusetabletter).
Barn: 500-1000 mg pr. dag (1-2 brusetabletter).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler.
Administrering: Brusetablettene skal løses i et glass vann (ca. 2 dl) og drikkes umiddelbart. Kan tas med eller uten mat, men bør tas 2 timer før eller etter inntak av mat med høyt innhold av oksalsyre eller fytinsyre, f.eks. spinat, rabarbra og fullkorn. Brusetablettene skal ikke svelges. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Sykdommer og/eller tilstander som fører til hyperkalsemi og/eller hyperkalsuri. Nefrokalsinose, nyresten.

Forsiktighetsregler

Ved mild hyperkalsuri (>300 mg eller 7,5 mmol/døgn) eller ved tidligere urinveisstener kreves overvåking av kalsiumutskillelsen i urin. Om nødvendig bør kalsiumdosen reduseres eller behandling avbrytes. Økt væskeinntak anbefales for pasienter som er utsatt for stendannelse i urinveiene. Ved nedsatt nyrefunksjon, bør kalsiumsalter overvåkes ved monitorering av kalsium- og fosfatnivå i serum. Under behandling med høye doser, og spesielt ved samtidig behandling med vitamin D, foreligger risiko for hyperkalsemi med påfølgende nyrefunksjonsforstyrrelse. Hos slike pasienter bør serumkalsiumnivået følges og nyrefunksjonen overvåkes. I litteraturen er det beskrevet en mulig økning av aluminiumabsorpsjonen med citratsalter. Brusetablettene (inneholder sitronsyre) bør brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, særlig ved samtidig bruk av aluminiumholdige preparater. Preparatet inneholder aspartam (en fenylalaninkilde), og kan være skadelig for personer med fenylketonuri. Bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Brusetablettene bør oppbevares utilgjengelig for barn. En brusetablett inneholder 0,002 enheter karbohydrat, og kan derfor brukes av diabetikere.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A12A A06
Tiaziddiuretika reduserer kalsiumutskillelse i urin. Serumkalsium bør overvåkes regelmessig ved samtidig bruk av tiaziddiuretika pga. økt risiko for hyperkalsemi. Systemiske kortikosteroider reduserer kalsiumabsorpsjonen. Ved samtidig bruk kan doseøkning av Calcium-Sandoz bli nødvendig. Når tetrasykliner gis samtidig med kalsiumpreparater kan absorpsjonen svekkes. Tetrasykliner bør derfor tas minst 2 timer før, eller 4-6 timer etter peroralt inntak av kalsium. Hyperkalsemi som følge av kalsiumbehandling, kan øke toksisiteten av hjerteglykosider. Pasienten bør overvåkes mht. EKG og serumkalsiumnivå. Ved samtidig peroral bruk av bifosfonat eller natriumfluorid, bør disse preparatene gis minst 3 timer før inntak av Calcium-Sandoz, pga. risiko for redusert absorpsjon. Oksalsyre (finnes i spinat og rabarbra) og fytinsyre (finnes i fullkorn) kan hemme kalsiumabsorpsjonen ved å danne uløselige forbindelser med kalsiumioner. Kalsiumpreparater og mat med høyt innhold av oksalsyre eller fytinsyre bør tas med 2 timers mellomrom.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Tilstrekkelig dagsdose (inkl. mat og tilskudd) for normale gravide og ammende er kalsium 1000-1300 mg. Ved graviditet bør dagsdose av kalsium ikke overstige 1500 mg. Betydelige mengder kalsium utskilles i morsmelk ved amming uten at dette har noen negative følger for den nyfødte. Kan brukes ved kalsiummangel ved graviditet og amming.

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Stoffskifte/ernæring: Hyperkalsemi, hyperkalsiuri. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Flatulens, forstoppelse, diaré, kvalme, brekninger, magesmerter. Øvrige: Hypersensitivitet, slik som utslett, kløe, urticaria. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Enkeltstående tilfeller av systemiske allergiske reaksjoner (anafylaktisk reaksjon, ansiktsødem, angionevrotisk ødem).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering fører til hyperkalsiuri og hyperkalsemi. Symptomer på hyperkalsemi kan omfatte: Kvalme, brekninger, tørste, økt tørstefornemmelse, økt vannlating, uttørring og forstoppelse. Kronisk overdosering som fører til hyperkalsemi, kan gi kalkdannelser vaskulært og på organnivå. Terskel for kalsiumforgiftning er inntatt tilskudd over 2000 mg daglig i flere måneder.
Behandling: Behandlingen stoppes umiddelbart og væskemangel korrigeres. Ved kronisk overdosering med hyperkalsemi er hydrering med saltvann første behandlingstrinn. Ett loop-diuretikum (f.eks. furosemid) kan gis for å øke kalsiumutskillelsen og forhindre volummessig overbelastning. Tiaziddiuretika bør unngås. Hos pasienter med nyresvikt er hydrering uten virkning, slik at disse bør dialyseres. Ved vedvarende hyperkalsemi bør medvirkende faktorer utelukkes, f.eks. A- eller D-hypervitaminose, primær hyperparatyreoidisme, maligne prosesser, nyresvikt, eller immobilisering.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For kalsium A12A

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kalsium er et essensielt mineral som er nødvendig ved dannelse og vedlikehold av benvev, for kroppens elektrolyttlikevekt og for riktig funksjon av flere regulerende mekanismer. Preparatet inneholder 2 kalsiumsalter, kalsiumlaktatglukonat og kalsiumkarbonat, som løses lett i vann for å gjøre den aktive, ioniserte form av kalsium fritt tilgjengelig.
Absorpsjon: Ca. 25-50% av inntatt kalsiumdose absorberes, hovedsakelig i den proksimale delen av tynntarmen.
Fordeling: 99% av kalsiumet i kroppen er konsentrert i den harde strukturen i ben og tenner. 1% finnes i intra- og ekstracellulærvæskene. Ca. 50% av totalt kalsiuminnhold i blod foreligger i fysiologisk aktiv ionisert form, med ca. 5% som kompleks med citrat, fosfat eller andre anioner. De resterende 45% er proteinbundet, hovedsakelig til albumin.
Utskillelse: I urin, feces og svette. Urinutskillelsen er avhengig av glomerulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon.

Sist endret: 19.02.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.12.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Calcium-Sandoz, BRUSETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
500 mg20 stk. (boks)
193821
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretikum (diuretika, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hyperparatyreoidisme (hyperparatyreose): En tilstand der biskjoldkjertlene produserer for mye paratyreoideahormon. Disse hormonene regulerer kalsiumnivået i blodet, og en høy hormonproduksjon fører til høyere kalsiumnivå. Dette kan gi opphav til tretthet, forstoppelse og nervøsitet. Hyperparatyreoidisme kan noen ganger skyldes en svulst i biskjoldkjertlene.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.