Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Calcigran Forte 1000 mg/800 IE tyggetabletter

kalsium/kolekalsiferol (vitamin D3)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Calcigran Forte er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Calcigran Forte
 3. Hvordan du bruker Calcigran Forte
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Calcigran Forte
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Calcigran Forte er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Calcigran Forte er
Calcigran Forte er hvite, runde tyggetabletter som inneholder kalsium og vitamin D3 som er nødvendig for dannelse og vedlikehold av benbygningen.
Hva Calcigran Forte brukes mot
Brukes ved forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel hos voksne med en identifisert risiko for vitamin D- og kalsiummangel, og som tilleggsbehandling ved beinskjørhet (osteoporose) når det er risiko for vitamin D- og kalsiummangel.
 
2. Hva du må vite før du bruker Calcigran Forte
Bruk ikke Calcigran Forte
 • dersom du er allergisk overfor kalsium, vitamin D eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer.
 • dersom du har høyt kalsiuminnhold i blod eller i urin.
 • dersom du har nyresten.
 • dersom du har høyt innhold av vitamin D i blodet (D-hypervitaminose).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Calcigran Forte
 • dersom du er på langtidsbehandling, særlig hvis du også tar diuretika (vanndrivende midler til behandling av høyt blodtrykk og væskeansamling) eller hjerteglykosider (digitalispreparater til behandling av hjertesykdommer).
 • dersom du har tegn på nedsatt nyrefunksjon eller høy tendens til nyrestendannelse.
 • dersom du har sarkoidose (en sykdom i immunforsvaret som kan føre til økt nivå av vitamin D).
 • dersom du har beinskjørhet og samtidig ikke kan bevege deg rundt.
 • dersom du tar andre legemidler som inneholder vitamin D. Ytterligere doser med kalsium eller vitamin D skal følges grundig opp av lege.
Barn
Calcigran Forte er ikke beregnet til bruk hos barn.
Andre legemidler og Calcigran Forte
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du også tar tetrasykliner (en type antibiotikum), bør du ta disse minst 2 timer før eller 4-6 timer etter inntak av Calcigran Forte. Calcigran Forte kan påvirke absorpsjonen av tetrasykliner dersom de tas samtidig.
Legemidler som inneholder bisfosfonater (middel mot beinskjørhet) bør tas minst 1 time før inntak av Calcigran Forte.
Kalsium kan redusere effekten av levotyroksin. Levotyroksin skal derfor tas enten 4 timer før eller etter inntak av Calcigran Forte.
Effekten av kinolonantibiotikum kan reduseres dersom det tas samtidig med kalsium. Ta kinolonantibiotikum 2 timer før eller 6 timer etter inntak av Calcigran Forte.
Kalsiumsalter kan redusere absorpsjonen av jern, sink og strontiumranelat. Jern, sink og strontiumranelat skal derfor tas enten 2 timer før eller etter inntak av Calcigran Forte.
Andre midler som kan påvirke eller påvirkes av Calcigran Forte er:
 • tiaziddiuretika (vanndrivende middel til behandlingen av høyt blodtrykk eller væskeansamling)
 • hjerteglykosider (til behandling av hjertesykdommer).
Orlistat (brukes i behandling av fedme) kan påvirke absorpsjonen av fettløselige vitaminer, for eksempel vitamin D3.
Legen din vil gi deg ytterligere instruksjoner hvis du bruker noen av de ovenfor nevnte legemidlene.
Inntak av Calcigran Forte sammen med mat og drikke
Calcigran Forte kan tas med eller uten mat og drikke.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dersom du er gravid, kan du bruke Calcigran Forte ved kalsium- og vitamin D-mangel. Det daglige inntaket skal ikke overstige 2500 mg kalsium og 4000 IE vitamin D ved graviditet, da for stor dose kan ha skadelig virkning på det ufødte barnet.
Calcigran Forte kan brukes ved amming. Kalsium og vitamin D utskilles i morsmelk. Dette må det tas hensyn til dersom det gis tillegg av vitamin D til barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Calcigran Forte har ingen kjent påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Calcigran Forte inneholder isomalt og sukrose
Calcigran Forte inneholder sukrose (1,5 mg) som kan være skadelig for tennene. Tablettene inneholder også isomalt (E953). Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Calcigran Forte er så godt som «natriumfritt »:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 23 mg natrium i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt ».
 
3. Hvordan du bruker Calcigran Forte
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Den anbefalte dosen er 1 tyggetablett 1 gang daglig. Tabletten kan tygges eller suges.
Bruk av Calcigran Forte hos barn
Calcigran Forte er ikke beregnet til bruk hos barn.
Dersom du tar for mye av Calcigran Forte
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Calcigran Forte
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Overfølsomhetsreaksjoner har forekommet med ukjent hyppighet (hyppigheten kan ikke bestemmes ut fra tilgjengelige data). Dersom du opplever følgende symptomer, bør du kontakte lege øyeblikkelig:
hevelse i ansikt, tunge, lepper (angioødem) eller hevelse i svelg (larynksødem).
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 brukere)
Høyt kalsiuminnhold i blod (hyperkalsemi) eller urin (hyperkalsiuri) kan forekomme ved høye doser.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 brukere)
Forstoppelse, smerter/ubehag i øvre del av magen (dyspepsi), tarmgass (flatulens), kvalme, magesmerter, diaré.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 brukere)
Kløe, utslett og elveblest. Melk-alkalisyndrom (også kalt Burnetts syndrom og sees vanligvis bare når store mengder kalsium inntas), symptomer er hyppig behov for å late vannet, hodepine, nedsatt appetitt, kvalme eller oppkast, uvanlig tretthet eller svakhet, sammen med økte nivåer av kalsium i blodet og nedsatt nyrefunksjon.
Dersom du har nedsatt nyrefunksjon kan du ha en økt risiko for å få forhøyede mengder av fosfater i blodet, nyrestein og økt mengde kalsium i nyrene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Calcigran Forte
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og kartongen etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger brukes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Calcigran Forte
Virkestoffer er:
 • kalsiumkarbonat 2500 mg (tilsvarende 1000 mg kalsium)
 • kolekalsiferol (vitamin D3) 800 IE (20 mikrogram)
Andre innholdsstoffer er xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), smaksaroma (sitron), magnesiumstearat, sukralose (E955), mono- og diglyserider av fettsyrer, tokoferol, sukrose, modifisert maisstivelse, triglyserider av middels kjedelengde, natriumaskorbat, vannfri kolloidal silika.
Hvordan Calcigran Forte ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, runde tyggetabletter. Kan ha små flekker.
Pakningsstørrelser:
Tablettbeholder med HDPE-skrulokk: 60 og 60 (2 × 30) tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Takeda AS,
Drammensveien 852,
1383 Asker, Norge
eller
Takeda Pharma AS,
55B Jaama Street,
63308 Polva, Estland
Calcigran Forte er et registrert varemerke som tilhører Takeda AS.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05-2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

beinskjørhet (osteoporose, benskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

vitamin d-mangel: Mangel på vitamin D kan gi svekkelse i benvev og muskelvev. Hos barn kan mangel på vitamin D gi rakitt.