Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Buventol Easyhaler Inhalasjonspulver, 100 mikrogram og 200 mikrogram per dose

salbutamol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Buventol Easyhaler er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Buventol Easyhaler
 3. Hvordan du bruker Buventol Easyhaler
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Buventol Easyhaler
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Buventol Easyhaler er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Buventol Easyhaler inneholder salbutamol som er et middel som utvider bronkiene slik at luftpassasjen i lungene forbedres.
Buventol Easyhaler benyttes til behandling av astma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor utvidelsen av bronkiene er nødvendig hos voksne og barn over 6 år. Symptomatisk behandling av astmaanfall og forverring av astma. Forebygging av treningsinduserte- eller allergiutløste bronkospasmer.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Buventol Easyhaler
Bruk ikke Buventol Easyhaler:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Buventol Easyhaler.
Vis forsiktighet ved bruk av Buventol Easyhaler:
 • Hvis effekten av Buventol Easyhaler varer mindre enn 3 timer, tyder dette på en forverring av sykdommen og lege må kontaktes.
Du bør alltid fortelle legen om du har andre helseproblemer, spesielt hvis du har hjerteproblemer, diabetes, ubalanse i skjoldbruskkjertelen (hypertyreose) eller lave kaliumverdier i blodet ditt.
Dersom du har for lave kaliumverdier i blodet ditt (hypokalemi) kan denne tilstanden forverres hvis Buventol Easyhaler benyttes i kombinasjon med vanndrivende midler, steroider eller visse andre legemidler mot astma (xantinderivater).
Dersom du har diabetes, kan høye doser Buventol Easyhaler øke ditt blodsukkernivå. Du må derfor følge nøye med på ditt blodsukker.
Barn
Ingen spesielle forsiktighetsregler for barn.
Andre legemidler og Buventol Easyhaler:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Enkelte blodtrykksmedisiner (såkalte ”ikke-kardioselektive betablokkere) vil kunne redusere eller blokkere effekten av Buventol Easyhaler.
Graviditet og amming
Graviditet: Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Unødvendig bruk av preparatet under graviditet bør unngås, og kun vurderes dersom den forventede fordelen for moren er større enn mulig risiko for fosteret.
Amming: Salbutamol utskilles i morsmelk og det er mulighet for at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Buventol Easyhaler under amming annet enn når legen har bestemt det.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Buventol Easyhaler
Preparatet er kun beregnet til inhalasjon. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Den anbefalte dosen er:
Voksne
Akutt bronkospasme: 100-400 mikrogram ved behov
Forebygging av allergi- eller anstrengelsesutløst bronkospasme: 100-400 mikrogram 10-15 min. før eksponering eller anstrengelse.
Vedlikeholdsbehandling: 100-400 mikrogram 2-4 ganger daglig.
Maksimal dose: 1600 mikrogram per dag.
Barn over 6 år
Akutt bronkospasme: 100-200 mikrogram ved behov
Forebygging av allergi- eller anstrengelsesutløst bronkospasme: 100-200 mikrogram 10-15 min. før eksponering eller anstrengelse.
Vedlikeholdsbehandling: 100-200 mikrogram 2-4 ganger daglig.
Maksimal dose: 800 mikrogram per dag
Barn bør alltid ha tilsyn av en voksen når de bruker inhalatoren.
En illustrert bruksanvisning er vedlagt pakningen.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dersom du tar for mye av Buventol Easyhaler:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger som forårsakes ved normal bruk av Buventol Easyhaler er milde og forsvinner vanligvis ved kontinuerlig behandling. Enkelte pasienter opplever lett skjelving eller hjertebank. Disse bivirkningene er doseavhengige.
Mindre vanlige bivirkninger er hodepine, overfølsomhetsreaksjoner (hevelse i hud og slimhinner, hudutslett, lavt blodtrykk).
Sjeldne bivirkninger er innsnevring av luftrørsgreiner (bronkospasme), irritasjon i munn og svelg, hypokalemi (for lav konsentrasjon av kalium i blodet), muskelkramper, rastløshet, svimmelhet, adferdsforstyrrelser og søvnforstyrrelser.
Enkelte tilfeller av rask eller uregelmessig hjerterytme og nedsatt blodtilførsel til hjertet er rapportert.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Buventol Easyhaler
Buventol Easyhaler skal oppbevares ved romtemperatur på et tørt sted.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Buventol Easyhaler etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Dersom preparatet tas ut av aluminiumsfolien er holdbarheten kun 6 måneder.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Buventol Easyhaler
 • Virkestoff er: Salbutamolsulfat tilsvarende salbutamol 100 mikrogram eller 200 mikrogram
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Lokal representant
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.07.2018
 
BRUKSANVISNING FOR EASYHALER
Buventol Easyhaler er lett å bruke. Les igjennom denne bruksanvisningen først.
Den forteller hva du skal gjøre og hva du bør være oppmerksom på.
PAKK OPP EASYHALER
Easyhaler (Figur 1) leveres i en foliepose for å holde pulveret tørt.
Åpne ikke posen før du er klar til å begynne å bruke Easyhaler.
Figur 1.
Mangler tekstalternativ for bilde
Det finnes et beskyttelseshylster som er frivillig å bruke.
Hvis du ikke bruker beskyttelseshylsteret, gå videre til avsnittet ”Ta en dose av Buventol Easyhaler” (se figur 3b).
Åpne beskyttelseshylsteret og sett inn Easyhaler i det (figur 2). Kontrollere at munnstykkehetten dekker munnstykket på Easyhaler (det hindrer at Easyhaler doserer ved en feiltagelse).
Figur 2.
Mangler tekstalternativ for bilde
Lukk beskyttelseshylsteret hvis du ikke skal bruke Easyhaler umiddelbart.
TA EN DOSE AV BUVENTOL EASYHALER
Hvis du bruker et luftrørsutvidende inhalasjonspreparat skal du ta det først.
Åpne beskyttelseshylsteret hvis du bruker det.
Fjern munnstykkehetten.A. Rist
Rist Easyhaler kraftig opp og ned tre til fem ganger (figur 3a eller 3b) for riktig pulverstrøm og riktig dose. Hold deretter Easyhaler i loddrett posisjon.
Figur 3a.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 3b.
Mangler tekstalternativ for bilde
B. Klikk
Hold Easyhaler mellom pekefingeren og tommelen og trykk en gang til du hører et klikk (figur 4a eller 4b) og la den klikke tilbake for å dosere pulver i inhalasjonskanalen i munnstykket.
Fortsett å holde Easyhaler loddrett.
Figur 4a.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 4b.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvis du tror at du har trykket på Easyhaler mer enn en gang, se avsnittet OBS! (figur 6a eller 6b).
C. Inhaler
I sittende eller stående stilling
 • Pust rolig ut (men IKKE pust ut i Easyhaler).
 • Plasser munnstykket i munnen mellom tennene og lukk leppene rundt munnstykket.
 • Pust dypt og kraftig inn (figur 5a eller 5b).
 • Fjern munnstykket fra munnen
 • Hold pusten i minst 5 sekunder, pust deretter normalt.
Figur 5a.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 5b.
Mangler tekstalternativ for bilde
Kontroller at du ikke puster ut i Easyhaler, da dette kan tette den. Hvis dette inntreffer se avsnitt OBS! (figur 6a eller 6b).
Figur 6a.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 6b.
Mangler tekstalternativ for bilde
Gjenta A, B og C hvis du har fått foreskrevet mer enn en dose.
Sett tilbake munnstykkehetten på munnstykket. Lukk beskyttelseshylsteret hvis du bruker det.
OBS!
Hvis du ved en feiltakelse trykker på Easyhaler, eller om du har trykket mer enn én gang, eller om du har pustet ut i den, slå på munnstykket for å tømme ut pulveret på bordet eller i håndflaten (figur 6a eller 6b). Dette sikrer korrekt dosering. Begynn deretter på nytt med trinn A, B og C.
RENGJØRING
Rengjør munnstykket minst en gang i uken med en ren, tørr klut eller med mykt papir. Bruk ikke vann eller andre væsker, pulveret er ømfintlig for fuktighet.
Hvis du bruker beskyttelseshylster kan du ta ut Easyhaler for å tørke av den.
Når du setter den tilbake i beskyttelseshylsteret skal du sette munnstykkehetten på munnstykket for å forhindre dosering ved en feiltakelse.
SKAFFE EN NY EASYHALER
Easyhaler har et telleverk som viser hvor mange doser det finnes igjen (figur 7a eller 7b). Telleverket teller ned for hver femte dose.
Figur 7a.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 7b.
Mangler tekstalternativ for bilde
Når tallene blir røde er det 20 doser igjen.
Hvis du ikke allerede har skaffet en ny Easyhaler, kontakt legen din for å få en ny resept. Når telleverket står på 0 må du bytte Easyhaler selv om du fortsatt kan se pulver i vinduet på baksiden av Easyhaler (figur 8).
Figur 8.
Mangler tekstalternativ for bilde
Spar på beskyttelseshylsteret og bruk det til din neste Easyhaler.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

Easyhaler