Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Burinex 0,5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

bumetanid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Burinex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Burinex
 3. Hvordan du bruker Burinex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Burinex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Burinex er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Burinex er et kraftig og hurtigvirkende vanndrivende middel (diuretika).
Øker utskillelsen av urin.
Burinex brukes til behandling av væskeansamlinger (ødemer) i kroppen også ved nedsatt nyrefunksjon. Brukes også dersom du har sterkt nedsatt nyrefunksjon eller nyresvikt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Burinex
Bruk ikke Burinex hvis:
 • du er allergisk overfor bumetanid, formaldehyd eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har alvorlige forstyrrelser i væske- og saltbalansen
 • du har vedvarende anuri (opphørt urinproduksjon)
 • du har hjernesykdom inkl. koma forårsaket av leversykdom
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Burinex hvis du har:
 • overfølsomhet for formaldehyd (forekommer i spormengder under oppbevaring av legemidlet)
 • en sterkt nedsatt leverfunksjon
 • for lavt blodtrykk
 • obstruksjon av urinveiene
 • alvorlig eller fremadskridende nedsatt nyrefunksjon
 • forhøyet urinstoff eller kreatinin
 • diabetes (sukkersyke) eller mistanke om dette
 • overfølsomhet for sulfonamider
Så lenge du får behandling med Burinex bør du ta regelmessige prøver av kaliumnivået i blodet. Hvis du samtidig får behandling med protonpumpehemmere (brukes mot magesår), bør du ta regelmessige prøver av magnesiumnivået i blodet. Bumetanid kan, som andre diuretika, forårsake økning av urinsyre i blod. Si alltid ifra at du får behandling med Burinex når du tar blod- og urinprøver.
Påvisning av bumetanid i urinen ved dopingtest medfører diskvalifikasjon av idrettsutøvere.
Barn
Burinex anbefales ikke til barn på grunn av begrenset informasjon om dosering, sikkerhet og effekt.
Andre legemidler og Burinex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av behandling med Burinex.
Snakk med legen din hvis du bruker:
 • hjertemedisin (digitalisglykosider og medisin mot uregelmessig hjerterytme)
 • litium
 • NSAIDs (smertestillende og betennelsesdempende midler)
 • medisin mot for høyt blodtrykk
 • aminoglykosider (en type antibiotika)
 • probenecid (middel mot urinsyregikt)
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Bør ikke brukes under graviditet. Det er mulig at fosteret kan påvirkes.
Amming: Skal ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Burinex påvirker normalt ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Enkelte kan imidlertid føle svimmelhet og tretthet, særlig i starten av behandlingen, noe som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne hvordan du reagerer på preparatet før du kjører bil eller utfører annet presisjonsarbeid.
 
3. Hvordan du bruker Burinex
Burinex vil bli gitt av en lege eller under overvåking av en lege.
Du vil få denne medisinen ved injeksjon i en vene (intravenøs injeksjon) eller i en muskel (intramuskulær injeksjon). Dosen og injeksjonsmåten vil avhenge av dine spesielle behov og sykdommen du behandles for. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den individuelt for deg.
Burinex anbefales ikke til barn.
Dersom du tar for mye av Burinex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved høye doser og under langvarig behandling kan det forekomme elektrolyttforstyrrelser, uttørring (dehydrering) og kraftig vannlating.
Symptomer på elektrolyttforstyrrelser er munntørrhet, tørste, slapphet, glemsomhet, døsighet, omtåkethet, gastrointestinale forstyrrelser, rastløshet, muskelsmerter samt kramper og krampeanfall.
Behandling: Symptomatisk. Justering av væske og elektrolyttforstyrrelser.
Dersom du har glemt å ta Burinex
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Burinex
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan oppstå:
Vanlige: Forstyrrelse av væske- og saltbalansen (kalium, natrium, magnesium), vannlatingsforstyrrelser, svimmelhet, tretthet, hodepine, magesmerter og ubehag, kvalme, muskelsmerter, muskelkramper.
Mindre vanlige: Forandringer i blodet, uttørring (dehydrering), forstyrrelse i sukkerstoffskiftet, for høyt innhold av urinsyre i blodet og gikt, besvimelse, hørselsforstyrrelser, brystsmerter og ubehag, for lavt blodtrykk, tungpusthet, hoste, oppkast, diaré, forstoppelse, munntørrhet og tørste, utslett, kløe, øket hudfølsomhet for lys, redusert nyrefunksjon, perifert ødem (væskeansamling i føtter, ankler, eller legger).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Burinex
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar ampullen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Burinex
Virkestoff er: Bumetanid 0,5 mg/ml
Andre innholdsstoffer er: Xylitol 45 mg, dinatriumfosfatdihydrat 0,9 mg, natriumdihydrogenfosfatdihydrat 0,27 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.
Hvordan Burinex ser ut og innholdet i pakningen
Hver ampulle inneholder 4 ml injeksjonsvæske. Pakningsstørrelse: 5 × 4 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sverige
medinfo@karopharma.com
Tilvirker:
Cenexi
52 rue Marcel et Jacques Gaucher
94120 Fontenay-sous-Bois
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 01.03.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.