Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Burinex 1 mg tablett

bumetanid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Burinex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite til før du bruker Burinex
 3. Hvordan du bruker Burinex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Burinex
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Burinex er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Burinex er et kraftig og hurtigvirkende urindrivende middel (diuretika).
Øker utskillelsen av urin. Effekt sees allerede etter en halv time og varer inntil ca 4 timer.
Burinex 1 mg brukes til behandling av væskeansamlinger (ødemer) i kroppen.
 
2. Hva du må vite til før du bruker Burinex
Bruk ikke Burinex:
 • dersom du er allergisk overfor bumetanid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved alvorlige forstyrrelser i væske- og saltbalansen
 • ved vedvarende anuri (opphørt urinproduksjon)
 • ved hjernesykdom inkl. koma forårsaket av alvorlig leversykdom
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Burinex hvis du har:
 • en sterkt nedsatt leverfunksjon
 • for lavt blodtrykk
 • obstruksjon av urinveiene
 • alvorlig eller fremadskridende nedsatt nyrefunksjon
 • forhøyet urinstoff eller kreatinin
 • diabetes (sukkersyke) eller mistanke om dette
 • overfølsomhet for sulfonamider
Så lenge du får behandling med Burinex bør du ta regelmessige prøver av kaliumnivået i blodet. Hvis du samtidig får behandling med protonpumpehemmere (brukes mot magesår), bør du ta regelmessige prøver av magnesiumnivået i blodet. Bumetanid kan, som andre diuretika, forårsake økning av urinsyre i blod. Si alltid ifra at du får behandling med Burinex når du tar blod- og urinprøver.
Påvisning av bumetanid i urinen ved dopingtest medfører diskvalifikasjon av idrettsutøvere.
Barn
Burinex anbefales ikke til barn på grunn av begrenset informasjon om sikkerhet, effekt og dosering.
Andre legemidler og Burinex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av behandling med Burinex. Snakk med legen din hvis du bruker:
 • hjertemedisin (digitalisglykosider og medisin mot uregelmessig hjerterytme)
 • litium
 • NSAIDs (smertestillende og betennelsesdempende midler)
 • medisin mot for høyt blodtrykk
 • aminoglykosider (en type antibiotika)
 • probenecid (middel mot urinsyregikt)
Inntak av Burinex sammen med mat og drikke
Burinex tas med et glass vann.
Burinex kan tas sammen med mat, men perioden med økt vannlating forlenges.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Bør ikke brukes under graviditet. Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Amming: Skal ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Burinex påvirker normalt ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Enkelte kan imidlertid føle seg svimmel og trett, særlig i starten av behandlingen, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på preparatet før du kjører bil eller utfører annet presisjonsbetont arbeid.
Burinex inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Burinex
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den individuelt for deg.
Burinex bør ikke tas like før sengetid. Hyppig vannlating vil forstyrre nattesøvnen.
Burinex anbefales ikke til barn.
Dersom du tar for mye av Burinex
Symptomer som kan opptre er sterkt øket vannlating, væskemangel, tørste og munntørrhet, kraftløshet, sløvhet, døsighet, forvirring, magebesvær, rastløshet, muskelsmerter og -kramper, krampeanfall.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Burinex
Hvis det er gått mindre enn 12 timer, ta tabletten nå. Hvis det er gått mer enn 12 timer, vent å ta den neste tabletten til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Burinex
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Forstyrrelse av væske- og saltbalansen (kalium, natrium, magnesium), vannlatingsforstyrrelser, svimmelhet, tretthet, hodepine, magesmerter og ubehag, kvalme, muskelsmerter, muskelkramper.
Mindre vanlige: Forandringer i blodet, uttørring (dehydrering), forstyrrelser i sukkerstoffskiftet, for høyt innhold av urinsyre i blodet og gikt, besvimelse, hørselsforstyrrelser, brystsmerter og ubehag, for lavt blodtrykk, tungpusthet, hoste, oppkast, diare, forstoppelse, munntørrhet og tørste, utslett, kløe, øket hudfølsomhet for lys, redusert nyrefunksjon, perifert ødem (væskeansamling i føtter, ankler eller legger).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Burinex
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Burinex etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Burinex
Virkestoff er:
Bumetanid 1 mg.
Andre innholdsstoffer er:
Agar, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, maisstivelse, polysorbat 80, povidon, vannfri kolloidal silika, talkum.
Hvordan Burinex ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, rund, flat tablett. 1 mg tabletter har delestrek.
Tablettene er i blisterpakning, pakningsstørrelse: 98 tabletter og 100 tabletter.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Laboratoires LEO
39 Route de Chartres
28500 Vernouillet
Frankrike
Burinex er et registrert varemerke som tilhører Karo Pharma Aktiebolag.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.