Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Bufomix Easyhaler 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalasjon, inhalasjonspulver

budesonid/formoterolfumaratdihydrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bufomix Easyhaler 80/4,5 er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bufomix Easyhaler 80/4,5
 3. Hvordan du bruker Bufomix Easyhaler 80/4,5
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bufomix Easyhaler 80/4,5
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Bufomix Easyhaler 80/4,5 er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Bufomix Easyhaler er en inhalator som brukes til å behandle astma hos voksne, ungdom og barn som er 6 år og eldre. Den inneholder to ulike legemidler: budesonid og formoterolfumaratdihydrat.
 • Budesonid tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider. Det virker ved å redusere og forebygge hevelse og betennelse i lungene.
 • Formoterolfumaratdihydrat tilhører en gruppe legemidler som kalles langtidsvirkende beta-2-agonister eller bronkodilatorer. Det virker avslappende på muskulaturen i luftveiene. Dette hjelper deg til å puste lettere.
Dette legemidlet er ikke beregnet for personer med alvorlig astma. Bufomix Easyhaler kan forskrives på to forskjellige måter for astma.
a) Noen personer får forskrevet to astmainhalatorer: Bufomix Easyhaler og en separat inhalator med anfallsmedisin (for symptomlindring).
 • De bruker Bufomix Easyhaler hver dag. Dette hjelper til å forebygge forekomst av astmasymptomer.
 • De bruker en inhalator med anfallsmedisin når de får astmasymptomer, for å gjøre det lettere å puste igjen.
b) Noen personer får forskrevet Bufomix Easyhaler som sin eneste astmainhalator.
 • De bruker Bufomix Easyhaler hver dag. Dette hjelper til å forebygge forekomst av astmasymptomer.
 • De bruker også Bufomix Easyhaler når de trenger ekstra doser for å behandle astmasymptomer, for å gjøre det lettere å puste igjen. De trenger ingen separat inhalator til slik bruk.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Bufomix Easyhaler 80/4,5
Bruk ikke Bufomix Easyhaler 80/4,5:
 • dersom du er allergisk overfor budesonid, formoterolfumaratdihydrat eller laktose, som inneholder små mengder melkeproteiner (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Bufomix Easyhaler dersom:
 • du har diabetes
 • du har en lungeinfeksjon
 • du har høyt blodtrykk eller dersom du noen gang har hatt hjerteproblemer (inkludert ujevn hjerterytme, svært hurtig puls, innsnevrede arterier eller hjertesvikt)
 • du har problemer med skjoldbruskkjertelen eller binyrene
 • du har lavt kaliumnivå i blodet
 • du har alvorlige leverproblemer.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Skyll munnen etter hver inhalasjonsdose for å unngå soppinfeksjon i munnen.
Andre legemidler og Bufomix Easyhaler
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Bufomix Easyhaler, og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).
Spesielt bør du informere lege eller apotek dersom du tar noen av de følgende legemidlene:
 • Betablokkere (slik som atenolol eller propranolol mot høyt blodtrykk) inkludert øyedråper (slik som timolol mot grønn stær).
 • Legemidler mot hurtig eller ujevn hjerterytme (slik som kinidin).
 • Legemidler som digoksin, som ofte brukes for å behandle hjertesvikt.
 • Vanndrivende, også kjent som diuretika (slik som furosemid). Disse brukes for å behandle høyt blodtrykk.
 • Kortisonlegemidler som tas gjennom munnen (slik som prednisolon).
 • Xantinlegemidler som ofte brukes mot astma (slik som teofyllin eller aminofyllin).
 • Andre bronkodilatorer (slik som salbutamol).
 • Trisykliske antidepressiva (slik som amitriptylin) og det antidepressive legemidlet nefazodon.
 • Antipsykotiske legemidler (slik som klorpromazin eller proklorperazin).
 • Legemidler for å behandle infeksjoner (slik som ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycin og telitromycin).
 • Legemidler for å behandle Parkinsons sykdom (slik som levodopa).
 • Legemidler mot problemer med stoffskiftet (slik som levotyroksin).
Ta kontakt med lege eller apotek før bruk av Bufomix Easyhaler dersom noe av det som er nevnt ovenfor gjelder deg, eller dersom du er usikker på om det gjelder deg.
Informer også din lege eller apotek dersom du skal ha generell anestesi i forbindelse med en operasjon eller tannbehandling.
Graviditet og amming
 • Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Bruk ikke Bufomix Easyhaler dersom ikke legen gir deg beskjed om det.
 • Ikke slutt å bruke Bufomix Easyhaler dersom du blir gravid, men ta umiddelbart kontakt med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bufomix Easyhaler har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.
Bufomix Easyhaler inneholder laktose
Bufomix Easyhaler inneholder laktose, som er en type sukker. Dersom legen har informert deg om at du har intoleranse mot noen typer sukker, skal du snakke med legen før du bruker dette legemidlet. Mengden laktose i dette legemidlet forårsaker vanligvis ikke problemer for personer med laktoseintoleranse.
Innholdsstoffet laktose inneholder små mengder melkeproteiner, som kan forårsake allergiske reaksjoner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Bufomix Easyhaler 80/4,5
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Det er viktig å bruke Bufomix Easyhaler hver dag, selv når du ikke har astmasymptomer.
 • Legen din vil undersøke dine astmasymptomer regelmessig.
Dersom du har tatt kortisontabletter mot astma kan det hende legen din reduserer antallet tabletter du kan ta når du begynner å bruke Bufomix Easyhaler. Dersom du har tatt kortisontabletter i lang tid kan det hende at legen din vil ta blodprøver av deg fra tid til annen. Ved reduserte doser med kortisontabletter kan du føle deg generelt uvel selv om symptomene i luftveiene forbedres. Du kan oppleve symptomer som tett eller rennende nese, svakhet eller ledd- og muskelsmerter og utslett (eksem). Dersom noen av disse symptomene plager deg, eller hvis symptomer som hodepine, tretthet, kvalme (føle seg uvel) eller brekninger (oppkast) forekommer, må du umiddelbart kontakte legen din. Det kan hende du må ta et annet legemiddel hvis du utvikler symptomer på allergi eller leddbetennelse. Du bør rådføre deg med legen din hvis du lurer på om du bør fortsette å bruke Bufomix Easyhaler.
Det kan hende legen din vil vurdere å legge til ekstra doser med kortisontabletter til det vanlige behandlingsregimet ditt i stressperioder (for eksempel når du har en infeksjon i luftveiene eller før en operasjon).
Viktig informasjon om dine astmasymptomer
Dersom du føler at du blir kortpustet eller får hvesende pust mens du bruker Bufomix Easyhaler, bør du fortsette å bruke Bufomix Easyhaler, men oppsøke lege så snart som mulig, da du kan ha behov for tilleggsbehandling.
Kontakt lege umiddelbart
 • dersom pusteproblemene blir verre, eller om du ofte våkner opp om natten med astmasymptomer.
 • dersom du føler deg tett i brystet om morgenen, eller dersom tettheten i brystet varer lenger enn vanlig.
Dette kan tyde på at astmaen din ikke er tilstrekkelig under kontroll og at du kan ha umiddelbart behov for annen behandling eller tilleggsbehandling.
ASTMA
Bufomix Easyhaler kan forskrives mot astma på to ulike måter. Mengden Bufomix Easyhaler som du skal bruke og når du skal bruke det avhenger av hvordan det er forskrevet til deg.
a) Hvis du har fått forskrevet Bufomix Easyhaler og en separat symptomlindrende inhalator, les avsnitt ‘A) Bruk Bufomix Easyhaler og en separat symptomlindrer’.
b) Hvis du har fått forskrevet Bufomix Easyhaler som eneste inhalator, les avsnitt ‘B) Bruk Bufomix Easyhaler som eneste astmainhalator’.
A) Bruk Bufomix Easyhaler og en separat symptomlindrer
Bruk Bufomix Easyhaler hver dag. Dette hjelper til å hindre at astmasymptomer oppstår.
Voksne (18 år og eldre):
 • Vanlig dose er 1 eller 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Legen din kan øke doseringen til 4 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Dersom symptomene er godt kontrollerte er det mulig at legen din ber deg om å ta legemidlet 1 gang daglig.
Ungdom (12‑17 år):
 • Vanlig dose er 1 eller 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Dersom symptomene er godt kontrollerte er det mulig at legen din ber deg om å ta legemidlet 1 gang daglig.
Barn (6‑11 år):
 • Vanlig dose er 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
Bufomix Easyhaler 80/4,5 er ikke anbefalt til bruk hos barn under 6 år.
Legen din (eller astmasykepleier) vil hjelpe deg å håndtere astmaen din. De vil justere dosen av legemidlet til den laveste dosen som kontrollerer astmaen din. Ikke juster dosen uten å snakke med legen din (eller astmasykepleier) først.
Bruk den separate symptomlindrende inhalatoren for å behandle astmasymptomer når de oppstår. Ha alltid den symptomlindrende inhalatoren med deg slik at du kan bruke den når du trenger det. Ikke bruk Bufomix Easyhaler for å behandle astmasymptomer - bruk den symptomlindrende inhalatoren.
B) Bruk Bufomix Easyhaler som eneste astmainhalator
Bruk kun Bufomix Easyhaler på denne måten dersom legen har sagt at du skal gjøre det og hvis du er 12 år eller eldre.
Bruk Bufomix Easyhaler hver dag. Dette hjelper til å hindre at astmasymptomer oppstår. Du kan ta:
 • 1 inhalasjon om morgenen og 1 inhalasjon om kvelden
eller
 • 2 inhalasjoner om morgenen
eller
 • 2 inhalasjoner om kvelden.
Bruk også Bufomix Easyhaler som symptomlindrende inhalator for å behandle astmasymptomer når de oppstår.
 • Dersom du får astmasymptomer, ta 1 inhalasjon og vent noen minutter.
 • Dersom du ikke føler deg bedre, ta ytterligere én inhalasjon.
 • Ta ikke mer enn 6 inhalasjoner på en gang.
Ha alltid Bufomix Easyhaler med deg, slik at du kan bruke den når du trenger det.
En daglig dose på mer enn 8 inhalasjoner er vanligvis ikke nødvendig. Imidlertid kan legen gi deg lov til å ta opptil 12 inhalasjoner daglig i en begrenset periode.
Ta kontakt med lege eller sykepleier dersom du regelmessig trenger 8 eller flere inhalasjoner i løpet av en dag. Det kan være at de trenger å endre behandlingen din.
Bruk ikke mer enn totalt 12 inhalasjoner i løpet av et døgn.
Dersom du er i aktivitet og får astmasymptomer, kan du bruke Bufomix Easyhaler som beskrevet her. Bruk imidlertid ikke Bufomix Easyhalerrett før aktivitet for å hindre at astmasymptomer oppstår.
Klargjøring av din nye Bufomix Easyhaler inhalator

Bufomix Easyhaler er enkel å bruke. Les gjennom disse instruksjonene først: de forteller deg hva skal gjøre og hva du skal være oppmerksom på.
PAKK OPP INHALATOREN
Ta inhalatoren ut av pakningen. Den leveres i en foliepose for å holde pulveret tørt. Den skal kun tas ut av posen når du er klar for å bruke den.
Sjekk at du har alle delene (Figur 1):
 • En inhalator, med en hette på munnstykket
 • Muligens et beskyttelseshylster
Hvis du ikke bruker beskyttelseshylster, gå videre til del “Ta en dose av Bufomix Easyhaler”.
Mangler tekstalternativ for bilde

Plasser inhalatoren i beskyttelseshylsteret:
Åpne beskyttelseshylsteret (Figur 2). Kontroller at hetten til munnstykket dekker munnstykket på inhalatoren (dette hindrer at inhalatoren doserer ved en feiltagelse). Plasser inhalatoren i beskyttelseshylsteret for å forbedre holdbarheten av produktet. Lukk beskyttelseshylsteret hvis du ikke skal bruke inhalatoren umiddelbart.
Mangler tekstalternativ for bilde

TA EN DOSE AV BUFOMIX EASYHALER
Åpne beskyttelseshylsteret til Bufomix Easyhaler dersom du bruker dette.
Fjern hetten til munnstykket.
A. Rist
 • Rist inhalatoren kraftig opp og ned 3 til 5 ganger (Figur 3a eller 3b) for riktig pulverstrøm og riktig dose.
Påse at:
 • du rister den opp og ned
 • du ikke trykker på den mens du rister den.
Mangler tekstalternativ for bilde

B. Klikk
 • Hold inhalatoren loddrett mens du holder den mellom en finger og tommelen (Figur 4a eller 4b).
 • Trykk til du hører et klikk, og la den klikke tilbake for å dosere pulver i inhalasjonskanalen i munnstykket.
Påse at:
 • Hetten til munnstykket ikke sitter på inhalatoren. Det vil hindre at du får trykket på den.
 • du trykker kun én gang, like før du skal ta medisinen. Hvis du trykker mer enn én gang, se avsnittet “Hvis du har problemer med å bruke inhalatoren”.
 • du holder inhalatoren loddrett mens du trykker på den og inhalerer dosen.
Mangler tekstalternativ for bilde

C. Inhaler
I sittende eller stående stilling
 • Pust ut som normalt
 • Plasser munnstykket i munnen mellom tennene og lukk leppene tett rundt munnstykket
 • Pust dypt og kraftig inn (Figur 5a eller 5b)
 • Ta inhalatoren ut av munnen, pust som normalt – vekk fra inhalatoren.
Påse at:
 • hele munnstykket er godt inne i munnen slik at pulveret ikke kommer på tennene
 • leppene tetter godt rundt munnstykket
 • du ikke puster ut i inhalatoren. Dette er viktig da det kan tette inhalatoren. Hvis du pustet ut i inhalatoren, se avsnittet “Hvis du har problemer med å bruke inhalatoren”.
Mangler tekstalternativ for bilde

Hvis du har problemer med å bruke inhalatoren
 • Ikke ha hastverk. Det er viktig å puste normalt. Øv noen ganger, foran speilet, hvis det hjelper.
 • Hvis du ved en feiltagelse trykker på inhalatoren, eller hvis du har trykket mer enn én gang, eller hvis du har pustet ut i den, slå på munnstykket for å tømme ut pulveret på bordet eller i håndflaten (Figur 6a eller 6b). Dette sikrer korrekt dosering. Begynn deretter på nytt med trinn A, B og C.
Mangler tekstalternativ for bilde

Hvis du skal ta en andre inhalasjon
 • Start på nytt med trinn A, B og C (husk at du må riste inhalatoren igjen).
Etter at du har brukt inhalatoren
 • Sett hetten på munnstykket igjen. Hvis du bruker et beskyttelseshylster så lukk det.
 • Rens munnen med vann etter dine daglige morgen- og/eller kveldsdoser, og spytt ut.
Som med alle inhalatorer, skal omsorgspersoner sikre at barn som får foreskrevet Bufomix Easyhaler bruker riktig inhalasjonsteknikk som beskrevet ovenfor.
Rengjøring av Easyhaler
Rengjør munnstykket på Easyhaler minst én gang i uken med en tørr klut. Bruk ikke vann: pulveret i inhalatoren er ømfintlig for fuktighet.
Hvis du bruker beskyttelseshylster kan du ta Easyhaler ut for å tørke av den. Når du setter den tilbake i beskyttelseshylsteret skal du sette på hetten til munnstykket for å forhindre dosering ved en feiltagelse.
Skaffe en ny Easyhaler

Inhalatoren har et dosetelleverk som viser hvor mange doser det er igjen (Figur 7a eller 7b). Telleverket teller ned for hver femte dose. Når tallene blir røde er det 20 doser igjen.
Hvis du ikke allerede har skaffet en ny Easyhaler, kontakt legen din for å få en ny resept. Når telleverket står på 0, må du bytte Easyhaler selv om du fortsatt kan se pulver gjennom det klare vinduet på baksiden av inhalatoren.
Mangler tekstalternativ for bilde

 • Ta den gamle Easyhaler ut av beskyttelseshylsteret (hvis du bruker dette).
 • Behold beskyttelseshylsteret og kast den gamle inhalatoren (se avsnitt 5. Hvordan oppbevare Bufomix Easyhaler).
 • Ta den nye inhalatoren ut av posen. Sett den nye inhalatoren inn i beskyttelseshylsteret (hvis du bruker dette), med hetten til munnstykket på.
  Nå kan du bruke den nye inhalatoren som vanlig. Se avsnitt 3 for mer detaljer.
Dersom du tar for mye av Bufomix Easyhaler
Ta kontakt med lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er viktig at du tar dosen din som angitt på apotekets etikett eller som avtalt med legen din. Du må ikke overskride foreskrevet dose uten å kontakte legen din.
De mest vanlige symptomene som oppstår dersom du bruker mer Bufomix Easyhaler 80/4,5 enn du skal er skjelving, hodepine eller hurtig hjerterytme.
Dersom du har glemt å bruke Bufomix Easyhaler
 • Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det. Ta derimot ikke den dosen du glemte dersom det snart er tid for neste dose.
 • Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Bufomix Easyhaler forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom noe av det følgende oppstår, slutt å bruke Bufomix Easyhaler og snakk med lege umiddelbart:
 • Hovenhet i ansiktet, spesielt rundt munnen (tunge og/eller svelg og/eller svelgeproblemer) eller elveblest sammen med pustebesvær (angioødem) og/eller plutselig følelse av å besvime. Dette kan bety at du har fått en allergisk reaksjon. Dette skjer sjeldent, og påvirker færre enn 1 av 1000 personer.
 • Plutselig akutt hvesing eller kortpustethet umiddelbart etter at du har brukt inhalatoren. Dersom noen av disse symptomene forekommer må du umiddelbart slutte å bruke Bufomix Easyhaler inhalatoren din og bruke den "symptomlindrende inhalatoren” din. Kontakt legen din umiddelbart da det kan være nødvendig å endre behandlingen din. Dette skjer svært sjeldent og påvirker færre enn 1 av 10 000 personer.
Andre mulige bivirkninger:
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • Hjertebank (du merker hjerteslagene), skjelving eller risting. Dersom dette oppstår er det som regel mildt og forsvinner vanligvis etter en tids bruk av Bufomix Easyhaler.
 • Trøske (soppinfeksjon) i munnen. Sjansen for dette minsker dersom du skyller munnen med vann etter at du har brukt Bufomix Easyhaler.
 • Lett sårhet i svelget, hoste og hes stemme.
 • Hodepine.
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • Rastløshet, nervøsitet eller uro.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhet.
 • Kvalme (føle seg syk).
 • Rask hjerterytme.
 • Blåmerker.
 • Muskelkramper.
 • Tåkesyn.
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
 • Utslett, kløe.
 • Kramper i luftveiene (sammentrekning av musklene i luftveiene som forårsaker hvesende pust). Ta umiddelbart kontakt med lege og slutt å bruke Bufomix Easyhaler dersom den hvesende pusten kommer raskt etter bruk av Bufomix Easyhaler.
 • Lavt kaliumnivå i blodet.
 • Ujevn hjerterytme.
Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer):
 • Depresjon.
 • Atferdsendringer, spesielt hos barn.
 • Brystsmerter eller tranghet i brystet (angina pectoris).
 • Økning i blodsukkeret (glukose).
 • Smaksforstyrrelser, som f.eks. vond smak i munnen.
 • Endringer i blodtrykket.
Inhalerte kortikosteroider kan påvirke normal produksjon av steroidhormoner i kroppen, spesielt dersom du bruker høye doser over lang tid. Følgende effekter kan oppstå:
 • endring i benmineraltettheten (nedsatt bentetthet)
 • katarakt (uklarhet i øyelinsen)
 • glaukom (økt trykk i øyet)
 • vekstforsinkelser hos barn og ungdom
 • påvirkning av binyren (en liten kjertel ved siden av nyren).
Sannsynligheten for at disse effektene oppstår er mye mindre ved bruk av inhalerte kortikosteroider enn ved bruk av kortisontabletter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Bufomix Easyhaler 80/4,5
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke inhalatoren etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller inhalatorens etikett etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC etter at folieposen er åpnet. Oppbevares beskyttet mot fuktighet. Det anbefales å oppbevare Easyhaleren i beskyttelseshylsteret.
 • Hvis Bufomix Easyhaler utsettes for fuktighet, skal den byttes ut med en ny.
 • Bufomix Easyhaler skal byttes 4 måneder etter at du åpnet folieposen. For lettere å huske kan du skrive ned datoen for når du åpnet posen her
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bufomix Easyhaler 80/4,5
 • Virkestoffer er budesonid og formoterolfumaratdihydrat. Hver inhalerte dose inneholder 80 mikrogram budesonid og 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
 • Annet innholdsstoff er laktosemonohydrat (som inneholder melkeprotein).
Hvordan Bufomix Easyhaler 80/4,5 ser ut og innholdet i pakningen
Bufomix Easyhaler 80/4,5 er en inhalator som inneholder legemidlet ditt. Inhalasjonspulveret er hvitt til gulaktig av farge. Hver inhalator inneholder 60 eller 120 doser og er en hvit beholder med en rød øvre del. Bufomix Easyhaler 80/4,5 er tilgjengelig i pakningsstørrelser med 1 eller 3 inhalatorer.
Ikke alle pakningsstørrelser vil bli markedsført.
Pakken din kan inneholde et beskyttelseshylster. Hvis du trenger et beskyttelseshylster, vennligst kontakt innehaver av markedsføringstillatelsen (detaljer nedenfor).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Orion Pharma AS
norweb@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.02.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

Bufomix Easyhaler