Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Bufomix Easyhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalasjon, inhalasjonspulver

budesonid/formoterolfumaratdihydrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bufomix Easyhaler er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bufomix Easyhaler
 3. Hvordan du bruker Bufomix Easyhaler
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bufomix Easyhaler
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Bufomix Easyhaler er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Bufomix Easyhaler er en inhalator som benyttes til å behandle astma hos voksne og ungdom i alderen 12-17 år. Den brukes også til å behandle symptomer på kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) hos voksne over 18 år. Den inneholder to ulike legemidler: budesonid og formoterolfumaratdihydrat.
 • Budesonid tilhører en gruppe legemidler som kalles ”kortikosteroider”. Det virker ved å redusere og forebygge hevelse og betennelse i lungene.
 • Formoterolfumaratdihydrat tilhører en gruppe legemidler som kalles ”langtidsvirkende beta2- agonister” eller ”bronkodilatorer”. Det virker avslappende på muskulaturen i luftveiene. Dette hjelper deg til å puste lettere.
Astma
Bufomix Easyhaler kan forskrives på to forskjellige måter for astma.
a) Noen personer får forskrevet to astmainhalatorer: Bufomix Easyhaler og en separat inhalator med anfallsmedisin for symptomlindring.
 • De bruker Bufomix Easyhaler hver dag. Dette hjelper for å forebygge forekomst av astmasymptomer.
 • De bruker inhalator med anfallsmedisin når de får astmasymptomer, for å gjøre det lettere å puste igjen.
b) Noen personer får forskrevet Bufomix Easyhaler som sin eneste astmainhalator.
 • De bruker Bufomix Easyhaler hver dag. Dette hjelper for å forebygge forekomst av astmasymptomer.
 • De bruker også Bufomix Easyhaler når de trenger ekstra doser for å behandle astmasymptomer, for å gjøre det lettere å puste igjen og for å hindre at astmasymptomer oppstår (f.eks., under trening eller ved eksponering for allergener) dersom dette er avtalt med legen. De trenger ingen separat inhalator til slik bruk
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
Bufomix Easyhaler kan også brukes til å behandle symptomer på KOLS hos voksne. KOLS er en kronisk sykdom i lungene, som ofte skyldes røyking.
 
2. Hva du må vite før du bruker Bufomix Easyhaler
Bruk ikke Bufomix Easyhaler:
 • dersom du er allergisk overfor budesonid, formoterol eller annet innholdsstoff i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) som er laktose (som inneholder små mengder melkeprotein).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Bufomix Easyhaler dersom:
 • du har diabetes
 • du har en lungeinfeksjon
 • du har høyt blodtrykk eller dersom du noen gang har hatt hjerteproblemer (inkludert ujevn hjerterytme, svært hurtig puls, innsnevrede arterier eller hjertesvikt)
 • du har problemer med skjoldbruskkjertelen eller binyrene
 • du har lavt kaliumnivå i blodet
 • du har alvorlige leverproblemer.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser. Skyll munnen etter hver inhalasjonsdose for å unngå soppinfeksjon i munnen.
Andre legemidler og Bufomix Easyhaler
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Bufomix Easyhaler, og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).
Spesielt bør du informere lege eller apotek dersom du tar noen av de følgende legemidlene:
 • Betablokkere (slik som atenolol eller propranolol for høyt blodtrykk) inkludert øyedråper (slik som timolol for glaukom).
 • Legemidler for hurtig eller ujevn hjerterytme (slik som kinidin).
 • Legemidler som digoksin, som ofte brukes for å behandle hjertesvikt.
 • Diuretika, også kjent som ”vanndrivende” (slik som furosemid). Disse brukes for å behandle høyt blodtrykk.
 • Steroidlegemidler som tas oralt (slik som prednisolon).
 • Xantinlegemidler (slik som teofyllin eller aminofyllin). Disse brukes ofte til å behandle astma.
 • Andre bronkodilatorer (slik som salbutamol).
 • Trisykliske antidepressiva (slik som amitriptylin) og det antidepressive legemidlet nefazodon.
 • Fentiazin-legemidler (slik som klorpromazin eller proklorperazin).
 • Legemidler for å behandle infeksjoner (slik som ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycin og telitromycin).
 • Legemidler for Parkinsons sykdom (slik som levodopa).
 • Legemidler for tyroidea problemer (slik som levotyroksin).
Ta kontakt med lege eller apotek før bruk av Bufomix Easyhaler dersom noe av det ovennevnte gjelder deg, eller dersom du er usikker på om det gjelder deg.
Informer også din lege eller apotek dersom du skal legges i narkose i forbindelse med en operasjon eller tannbehandling.
Graviditet og amming
 • Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Bruk ikke Bufomix Easyhaler dersom ikke legen gir deg beskjed om det.
 • Slutt ikke å bruke Bufomix Easyhaler dersom du blir gravid, men ta umiddelbart kontakt med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bufomix Easyhaler har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.
Bufomix Easyhaler inneholder laktose,
som er en type sukker. Dersom legen har informert deg om at du har intoleranse mot noen typer sukker, bør du snakke med legen før du bruker dette legemidlet. Mengden laktose i dette legemidlet forårsaker vanligvis ikke problemer for personer med laktoseintoleranse.
Innholdsstoffet laktose inneholder små mengder melkeproteiner, som kan forårsake allergiske reaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Bufomix Easyhaler
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Det er viktig å bruke Bufomix Easyhaler hver dag, selv om du ikke har astma- eller KOLS- symptomer på det tidspunktet.
 • Legen din vil undersøke dine astmasymptomer regelmessig.
Dersom du har tatt steroidtabletter for astma eller KOLS kan det hende legen din reduserer antallet tabletter du kan ta når du begynner å bruke Bufomix Easyhaler. Dersom du har tatt steroidtabletter oralt i lang tid kan det hende at legen din vil ta blodprøver av deg fra tid til annen. Ved reduksjon av orale steroidtabletter kan du føle deg generelt uvel selv om symptomene i brystet forbedres. Du kan oppleve symptomer som tett eller rennende nese, svakhet eller ledd- og muskelsmerter og utslett (eksem). Dersom noen av disse symptomene plager deg, eller hvis symptomer som hodepine, tretthet, kvalme (føle seg uvel) eller brekninger (oppkast) forekommer må du umiddelbart kontakte legen din. Det kan hende du må ta et annet legemiddel hvis du utvikler symptomer på allergi eller leddbetennelse. Du bør rådføre deg med legen din hvis du lurer på om du bør fortsette å bruke Bufomix Easyhaler.
Det kan hende legen din vil vurdere å legge til ytterligere steroidtabletter til det vanlige behandlingsregimet ditt i perioder med stress (for eksempel når du har en infeksjon i brystet eller før en operasjon).
Viktig informasjon om dine astma- eller KOLS-symptomer
Dersom du føler at du blir kortpustet eller får hvesende pust mens du bruker Bufomix Easyhaler, bør du fortsette å bruke Bufomix Easyhaler, men oppsøke lege så snart som mulig da du kan ha behov for tilleggsbehandling.
Kontakt lege umiddelbart:
 • dersom pusteproblemene blir verre, eller du ofte våkner opp om natten med astma.
 • dersom du føler deg tett i brystet om morgenen, eller at brysttettheten varer lenger enn vanlig.
Dette kan tyde på at din astma eller KOLS ikke er tilstrekkelig under kontroll og at du kan ha behov for annen behandling eller tilleggsbehandling umiddelbart.
ASTMA
Bufomix Easyhaler kan forskrives mot astma på to ulike måter. Mengden Bufomix Easyhaler som du skal bruke og når du skal bruke det avhenger av hvordan det er forskrevet til deg.
a) Hvis du har fått forskrevet Bufomix Easyhaler og en separat symptomlindrende inhalator, les avsnitt ‘A) Bruk Bufomix Easyhaler og en separat symptomlindrer’.
b) Hvis du har fått forskrevet Bufomix Easyhaler som eneste inhalator, les avsnitt ‘B) Bruk Bufomix Easyhaler som eneste astmainhalator’.
A) Bruk Bufomix Easyhaler og en separat symptomlindrer
Bruk Bufomix Easyhaler hver dag. Dette hjelper til å hindre at astmasymptomer oppstår.
Voksne (18 år og eldre):
 • Vanlig dose er 1 eller 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Legen din kan øke doseringen til 4 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Dersom symptomene er velkontrollerte er det mulig at legen din ber deg om å ta legemidlet 1 gang daglig.
Ungdom (12-17 år):
 • Vanlig dose er 1 eller 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
 • Dersom symptomene er velkontrollerte er det mulig at legen din ber deg om å ta legemidlet 1 gang daglig.
En lavere styrke av Bufomix Easyhaler er tilgjengelig for barn fra 6 til 11 år.
Bufomix Easyhaler er ikke anbefalt til bruk hos barn under 6 år.
Legen din (eller astmasykepleier) vil hjelpe deg å håndtere din astma. De vil justere dosen av legemidlet til den laveste dosen som kontrollerer din astma. Ikke juster dosen uten å snakke med legen din (eller astmasykepleier) først.
Bruk den separate symptomlindrende inhalatoren for å behandle astmasymptomer når de oppstår. Ha alltid den symptomlindrende inhalatoren med deg slik at du kan bruke den når du trenger det. Ikke bruk Bufomix Easyhaler for å behandle astmasymptomer - bruk den symptomlindrende inhalatoren.
B) Bruk Bufomix Easyhaler som eneste astmainhalator
Bruk kun Bufomix Easyhaler på denne måten dersom legen har sagt at du skal gjøre det og hvis du er 12 år eller eldre.
Bruk Bufomix Easyhaler hver dag. Dette hjelper til å hindre at astmasymptomer oppstår. Du kan ta:
 • 1 inhalasjon om morgenen og 1 inhalasjon om kvelden
eller
 • 2 inhalasjoner om morgenen
eller
 • 2 inhalasjoner om kvelden.
Legen kan øke dosen til 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
Bruk også Bufomix Easyhaler som symptomlindrende inhalator for å behandle astmasymptomer når de oppstår og for å hindre at astmasymptomer oppstår (f.eks. under trening eller ved eksponering for allergener).
 • Dersom du får astmasymptomer, ta 1 inhalasjon og vent noen minutter.
 • Dersom du ikke føler deg bedre, ta ytterligere én inhalasjon.
 • Ta ikke mer enn 6 inhalasjoner på en gang.
Ha alltid Bufomix Easyhaler med deg, slik at du kan bruke den når du trenger det.
En daglig dose på mer enn 8 inhalasjoner er vanligvis ikke nødvendig. Imidlertid kan legen gi deg lov til å ta opptil 12 inhalasjoner daglig i en begrenset periode.
Ta kontakt med lege eller sykepleier dersom du regelmessig trenger 8 eller flere inhalasjoner i løpet av en dag. Det kan være at de trenger å endre behandlingen din.
Bruk ikke mer enn totalt 12 inhalasjoner i løpet av et døgn.
Dersom du er i aktivitet og får astmasymptomer, kan du bruke Bufomix Easyhaler som beskrevet her. Det er viktig at du og legen diskuterer hvordan du bruker Bufomix Easyhaler for å hindre at astmasymptomer oppstår. Hvor ofte du trener og hvor ofte du eksponeres for allergener kan påvirke behandlingen som forskrives til deg.
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 • Skal bare brukes til voksne (18 år og eldre).
 • Vanlig dose er 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
Legen din kan også forskrive andre bronkodilaterende legemidler, for eksempel antikolinergika (slik som tiotropium eller ipratropiumbromid) for din KOLS-sykdom.
Dersom du tar for mye av Bufomix Easyhaler
Ta kontakt med lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er viktig at du tar dosen din som angitt på apotekets etikett eller som avtalt med legen din. Du må ikke overskride foreskrevet dose uten å kontakte legen din.
De mest vanlige symptomene som oppstår dersom du bruker mer Bufomix Easyhaler enn du skal er skjelving, hodepine eller hurtig hjerterytme.
Dersom du har glemt å bruke Bufomix Easyhaler
 • Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det. Ta derimot ikke den dosen du glemte dersom det snart er tid for neste dose.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Inhalatorens bruksanvisning er bakerst i pakningsvedlegget.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Dersom noe av det følgende oppstår, slutt å bruke Bufomix Easyhaler og snakk med lege umiddelbart:
 • Hovenhet i ansiktet, spesielt rundt munnen (tunge og/eller svelg og/eller svelgeproblemer) eller elveblest sammen med pustebesvær (angioødem) og/eller plutselig følelse av å besvime. Dette kan bety at du har fått en allergisk reaksjon. Dette skjer sjeldent, og kan påvirke opptil 1 av 1000 personer.
 • Plutselig akutt hvesing eller kortpustethet umiddelbart etter at du har brukt inhalatoren. Dersom noen av disse symptomene forekommer må du umiddelbart slutte å bruke Bufomix Easyhaler inhalatoren din og bruke den "symptomlindrende inhalatoren” din. Kontakt legen din umiddelbart da det kan være nødvendig å endre behandlingen din. Dette skjer svært sjeldent og kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer.
Rådfør deg med legen din hvis du opplever noe av det følgende mens du tar Bufomix Easyhaler, det kan være symptomer på en lungeinfeksjon:
 • feber eller frysninger
 • økt slimproduksjon, forandring i slimfarge
 • økt hoste eller økte pustevansker
Lungebetennelse (infeksjon i lungene) hos KOLS-pasienter er en vanlig bivirkning (kan påvirke opptil 1 av 10 personer).Andre mulige bivirkninger:
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • Hjertebank (du merker hjerteslagene dine), skjelving eller risting. Dersom dette oppstår er det som regel milde symptomer som vanligvis forsvinner når du fortsetter å bruke Bufomix Easyhaler.
 • Trøske (soppinfeksjon) i munnen. Sjansen for dette minsker dersom du skyller munnen med vann etter at du har brukt Bufomix Easyhaler.
 • Mild sårhet i svelget, hoste og hes stemme.
 • Hodepine.
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • Rastløshet, nervøsitet eller uro.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhet.
 • Kvalme (føle seg uvel).
 • Rask hjerterytme.
 • Blåmerker.
 • Muskelkramper.
 • Tåkesyn.
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
 • Utslett, kløe.
 • Kramper i luftveiene (sammentrekning av musklene i luftveiene som forårsaker hvesende pust). Ta umiddelbart kontakt med lege og slutt å bruke Bufomix Easyhaler dersom den hvesende pusten inntrer raskt etter bruk av Bufomix Easyhaler.
 • Lavt kaliumnivå i blodet.
 • Ujevn hjerterytme.
Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer):
 • Depresjon.
 • Atferdsendringer, spesielt hos barn.
 • Brystsmerter eller tranghet i brystet (angina pectoris).
 • Økning i blodsukkeret (glukose).
 • Smaksforstyrrelser, som f.eks. vond smak i munnen.
 • Endringer i blodtrykket.
Inhalerte kortikosteroider kan påvirke normal produksjon av steroidhormoner i kroppen, spesielt dersom du bruker høye doser over lang tid. Følgende effekter kan oppstå:
 • endring i benmineraltettheten (nedsatt bentetthet)
 • katarakt (uklarhet på øyelinsen)
 • glaukom (økt trykk i øyet)
 • vekstforsinkelser hos barn og ungdom
 • påvirkning av binyren (en liten kjertel ved siden av nyren).
Sannsynligheten for at disse effektene oppstår er mye mindre ved bruk av inhalerte kortikosteroider enn ved bruk av kortikosteroidtabletter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Bufomix Easyhaler
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, folieposen eller inhalatorens etikett etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC etter at folieposen er åpnet og beskyttes mot fuktighet. Det anbefales å oppbevare Easyhaleren i beskyttelseshylsteret.
 • Erstatt Bufomix Easyhaler med en ny hvis den utsettes for fuktighet.
 • Bufomix Easyhaler byttes 4 måneder etter at du åpnet folieposen. For lettere å huske kan du skrive ned datoen for når du åpnet posen.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bufomix Easyhaler
 • Virkestoffer er budesonid og formoterolfumaratdihydrat. Hver inhalerte dose inneholder 160 mikrogram budesonid og 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
 • Annet innholdsstoff er laktosemonohydrat (som inneholder melkeprotein).
Hvordan Bufomix Easyhaler ser ut og innholdet i pakningen
Bufomix Easyhaler er en inhalator som inneholder legemiddelet ditt. Inhalasjonspulveret er hvitt til gulaktig av farge. Hver inhalator inneholder 60 eller 120 doser og er en hvit beholder med en rød øvre del. Bufomix Easyhaler er tilgjengelig i pakningsstørrelser med 1 eller 3 inhalatorer, 120 doser fås også i pakningsstørrelse med 2 inhalatorer.
Ikke alle pakningsstørrelser vil bli markedsført.
Pakken din kan inneholde et beskyttelseshylster. Hvis du trenger et beskyttelseshylster, vennligst kontakt innehaver av markedsføringstillatelsen (detaljer nedenfor).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation Orionintie 1
FI-02200 Espoo Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1
FI-02200 Espoo Finland
Lokal representant
Orion Pharma AS medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.05.2020
Detaljert og oppdatert informasjon om hvordan du bruker dette produktet er tilgjengelig ved skanning av denne QR-koden (også inkludert på ytre kartong og etikett på inhalator) med en smarttelefon. Den samme informasjonen er også tilgjengelig på følgende URL: www.oeh.fi/bfsc.
Mangler tekstalternativ for bilde
 
Hvordan du bruker Easyhaler-inhalatorenOm din Easyhaler-inhalator
Bufomix Easyhaler kan være forskjellig fra andre inhalatorer du har brukt tidligere. Derfor er det svært viktig at du bruker den korrekt, ettersom feil bruk kan føre til at du ikke får i deg riktig mengde medisin. Du kan bli veldig uvel eller det kan føre til at din astma og kols ikke blir behandlet på riktig måte.
Lege, sykepleier eller apotek vil vise deg hvordan du skal bruke inhalatoren riktig. Sørg for at du har forstått hvordan du skal bruke inhalatoren riktig. Dersom du er usikker, rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek. Som med alle inhalatorer skal omsorgspersoner forsikre seg at barn som får Bufomix Easyhaler bruker riktig inhalasjonsteknikk, som beskrevet nedenfor. Du kan også bruke instruksjonsvideoen på www.oeh.fi/bfsc.
Når du først får Easyhaler-inhalatoren

Inhalatoren kommer i en foliepose. Du skal ikke åpne folieposen før du er klar til å bruke medisinen, ettersom den bidrar til å holde pulveret tørt inne i inhalatoren.
Når du er klar til å starte behandlingen, kan du åpne posen og notere ned datoen, f.eks. i kalenderen din.
Bruk inhalatoren innen 4 måneder etter at du har tatt den ut av folieposen.

Mangler tekstalternativ for bilde

BRUKSANVISNING

Trinn 1: RIST
 • Fjern beskyttelseshetten over munnstykket
 • Rist inhalatoren 3 til 5 ganger mens du holder den i loddrett stilling
Viktige punkter å huske
 • Det er viktig å holde inhalatoren i loddrett stilling
 • Dersom du ved et uhell klikker ned inhalatoren når du rister den, tøm ut pulveret fra munnstykket som vist nedenfor

Mangler tekstalternativ for bilde

Trinn 2: TRYKK
 • Fortsett å holde inhalatoren loddrett mellom pekefinger og tommel
 • Press ned inntil du hører et klikk og la inhalatoren klikke tilbake igjen. Dette frigjør en dose
 • Trykk ned kun én gang
Viktige punkter å huske
 • Inhalatoren kan ikke trykkes ned dersom beskyttelseshetten fortsatt er på
 • Trykk ned kun én gang
 • Dersom du ved et uhell trykker mer enn én gang, tøm ut pulveret fra munnstykket, se nedenfor
 • Frigjør dosen med et trykk før du inhalerer, ikke samtidig
 • Hold inhalatoren loddrett når du trykker og når du inhalerer dosen. Dersom du tipper på den, kan pulveret falle ut før du rekker å inhalere det

Mangler tekstalternativ for bilde

Trinn 3: PUST INN
 • Fortsett å holde inhalatoren loddrett
  • Pust ut som normalt
 • Plasser munnstykket i munnen mellom tennene og lukk leppene tett rundt munnstykket
 • Pust inn dypt og kraftfullt
 • Ta inhalatoren ut av munnen før du puster ut igjen som normalt.
Viktige punkter å huske
 • Sørg for at hele munnstykket er godt inne i munnen, slik at medisinen kommer ned i lungene
 • Sørg for at leppene skaper en tett forsegling rundt munnstykket
 • Ikke pust ut i inhalatoren. Det er viktig ettersom det kan tilstoppe inhalatoren. Dersom du har pustet ut i inhalatoren, skal du tømme munnstykket for pulver, se nedenfor

Mangler tekstalternativ for bilde

Dersom du trenger å ta en dose til, gjenta trinn 1-3 Rist - Trykk - Pust innEtter at du har brukt inhalatoren:
 • Sett beskyttelseshetten tilbake igjen på munnstykket. Dette hindrer inhalatoren i å utløses ved et uhell.
 • Etter du har tatt dosen, skal du skylle munnen med vann og spytte ut igjen.

Hvordan tømme pulveret ut av munnstykket
Dersom du ved uhell utløser inhalatoren eller du har utløst den mer enn én gang, eller hvis du puster rett inn i den, skal du tømme munnstykket.
 • Bank munnstykket ned på et bord eller inn i håndflaten for å tømme ut pulveret.
  • Start på nytt med trinnene Rist – Trykk – Pust inn.

Mangler tekstalternativ for bilde

Rengjøring av Easyhaler-inhalatoren
Hold inhalatoren din tørr og ren. Dersom det er nødvendig, kan du tørke av munnstykket på inhalatoren din med en tørr klut eller et papirtørk. Ikke bruk vann ettersom pulveret i inhalatoren er følsomt for fuktighet.

Bruk av Easyhaler-inhalator med beskyttelsesdeksel Du kan bruke et beskyttelsesdeksel på inhalatoren din. Det forbedrer holdbarheten til produktet. Første gang du setter inhalatoren i beskyttelsesdekselet må du sørge for at beskyttelseshetten er på inhalatorens munnstykke for å hindre at den utløses ved et uhell. Du kan bruke inhalatoren uten å ta den ut av beskyttelsesdekselet.
Følg de samme instruksjonene som ovenfor, 1. Rist – 2. Trykk
– 3. Pust inn.
Husk:
 • Hold inhalatoren i loddrett posisjon når du trykker ned.
 • Sett beskyttelseshetten på igjen etter du har tatt dosen, ettersom dette hindrer at inhalatoren blir utløst ved et uhell.

Mangler tekstalternativ for bilde

Når skal du bytte til en ny Easyhaler-inhalator Dosetelleren viser hvor mange doser som er igjen. Telleren flytter seg for hvert femte trykk. Når dosetellereren begynner å bli rød, er det 20 doser igjen.
Kontakt legen din og få en ny resept dersom du ikke allerede har en ny Easyhaler-inhalator. Når telleren kommer til 0 (null), må du erstatte Easyhaler-inhalatoren.
Dersom du bruker beskyttelsesdeksel, kan du beholde dette, og sette inn din nye inhalator.

Mangler tekstalternativ for bilde

Husk
 • 1. Rist – 2. Trykk – 3. Pust inn.
 • Etter at du har tatt en dose, skyll munnen din med vann og spytt ut.
 • Pass på at inhalatoren din ikke blir våt. Beskytt den mot fuktighet.

Hvis du har ytterligere spørsmål angående bruk av dette produktet, kontakt lege eller apotek.
Mangler tekstalternativ for bilde
Skann denne koden eller se www.oeh.fi/bfsc for å se instruksjoner for bruk av Easyhaler-inhalatoren.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

Bufomix Easyhaler