Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Bronwel Comp mikstur, oppløsning

Ekstrakt av timian og altearot

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Bronwel Comp brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apoteket har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 5 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bronwel Comp er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bronwel Comp
 3. Hvordan du bruker Bronwel Comp
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bronwel Comp
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Bronwel Comp er og hva det brukes mot
Bronwel Comp er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lette opphosting av seigt slim ved forkjølelse og for å lindre irritasjon i svelg og hals ved tørrhoste hos voksne og barn over 6 år.
Indikasjonene for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på erfaring fra lang brukstradisjon.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 5 dager.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Bronwel Comp
Bruk ikke Bronwel Comp:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffene (timian og altearot), planter i leppeblomstfamilien eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege ved feber, pustevansker eller langvarig hoste.
Barn
Da det ikke foreligger tilstrekkelige data er bruk til barn under 6 år ikke anbefalt. Lege bør konsulteres.
Andre legemidler og Bronwel Comp
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Interaksjoner med andre legemidler er ikke kjent.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer eller tror du kan være gravid.
Da det ikke foreligger tilstrekkelige data er bruk under graviditet og amming ikke anbefalt.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Det er ikke kjent at noen av innholdsstoffene forårsaker døsighet.
Bronwel Comp inneholder konserveringsmidlene metylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat
som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund) (se ”Bruk ikke Bronwel Comp”).
Bronwel Comp inneholder xylitol som kan ha en avførende effekt.
 
3. Hvordan du bruker Bronwel Comp
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apoteket har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Voksne, eldre og ungdom over 12 år:
15 ml hver 3–4. time (Ved behov inntil 6 ganger daglig, maksimal døgndose 90 ml).
Barn 6–12 år:
7,5 ml hver 3–4. time (Ved behov inntil 6 ganger daglig, maksimal døgndose er 6 doser per dag (45 ml)).
Barn under 6 år:
Bruk til barn under 6 år er ikke anbefalt fordi det ikke foreligger tilstrekkelig data fra bruk hos barn.
Bruksmåte:
Mikstur, oppløsning til inntak via munnen.
Mål opp Bronwel Comp i det tilhørende målebegeret, og drikk det helst ufortynnet.
Ved behov kan Bronwel Comp blandes med vann eller varmt te.
Behandlingstid:
Egenbehandling med Bronwel Comp bør begrenses til fem dager. Rådfør deg med lege dersom ingen vesentlig bedring skjer.
Dersom du tar for mye av Bronwel Comp
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for stor dose av dette legemidlet kan eventuelle bivirkninger bli mer intense.
Kontakt lege dersom dette skjer.
Dersom du har glemt å ta Bronwel Comp
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Legemidler som inneholder timian kan forårsake overfølsomhetsreaksjoner samt magebesvær. Hyppigheten er ikke kjent.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Bronwel Comp
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Lukk flasken godt etter bruk. Etter at flasken er åpnet, kan du bruke innholdet innen 4 uker
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bronwel Comp
 • Virkestoffer per 15 ml (16,7 g) mikstur, oppløsning er:
  0,12 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (7 – 13 : 1) av Thymus vulgaris L., herba eller Thymus zygis L., herba eller en blanding av begge arter (timian).
  Ekstraksjonsmiddel: vann.
0,83 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (1 : 12 – 14) av Althaeae officinalis, radix (altearot).
Ekstraksjonsmiddel: vann.
 • Andre innholdsstoffer: xylitol, metylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat, bringebærjuicekonsentrat, bringebærsmak, xantangummi, sitronsyremonohydrat, maltodekstrin, gummi arabikum, renset vann.
Hvordan Bronwel Comp ser ut og innholdet i pakningen
Brunrød, tyktflytende væske med lukt og smak av timian og bringebær.
Pakning: Brun glassflaske med forseglet skrukork, målebeger medfølger.
Pakningsstørrelser: 120 ml 200 ml and 240 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, A-1160 Vienna, Østerrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Phytosun, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Sverige
Tilvirker
Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, A-1160 Vienna, Østerrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.06.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.