Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Brexidol 20 mg tabletter

piroksikam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Brexidol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Brexidol
 3. Hvordan du bruker Brexidol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Brexidol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Brexidol er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Brexidol påvirker betennelsestilstander i kroppen og har samtidig smertestillende og febernedsettende effekt.
Før Brexidol blir foreskrevet, vil legen vurdere din nytte av dette legemidlet mot din risiko for å utvikle bivirkninger. Det kan hende at legen vil undersøke deg igjen. Legen vil da fortelle deg hvor ofte du skal til kontroll mens du tar Brexidol.
Brexidol brukes til å lindre enkelte symptomer forårsaket av artrose (en sykdom som bryter ned leddene), leddgikt (revmatoid artritt) eller Bekhterevs sykdom (revmatisme i ryggraden). Disse symptomene kan være hevelser, stivhet og leddsmerte. Legemidlet helbreder ikke sykdommen din og vil kun være til hjelp så lenge du tar det.
Legen din vil kun foreskrive Brexidol til deg når du ikke har oppnådd tilfredsstillende smertelindring med andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs).
 
2. Hva du må vite før du bruker Brexidol
Bruk ikke Brexidol dersom:
 • du er allergisk overfor piroksikam eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du tidligere har hatt sår, blødning eller perforasjon i mage-tarm-kanalen.
 • du for tiden har sår, blødning eller perforasjon i mage-tarm-kanalen.
 • du eller noen i din familie har eller har hatt mage-tarm-sykdommer (betennelse i magesekk eller tarm) eller andre lidelser som gjør deg mer utsatt for blødninger, som f.eks. ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, kreft i mage-tarm-kanalen, divertikulitter (betente eller infiserte utposinger på tykktarmen).
 • du tar andre NSAIDs, inkludert koksiber og acetylsalisylsyre, som finnes i mange legemidler brukt til smertelindring og febernedsettelse.
 • du tar legemidler for å forebygge blodpropper (f.eks. warfarin).
 • du tidligere har hatt alvorlige allergiske reaksjoner ved bruk av Brexidol, andre NSAIDs eller andre legemidler, spesielt alvorlige hudreaksjoner. Eksempler på dette er eksfoliativ dermatitt (huden blir intenst rød og skaller av i store flak), Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (se beskrivelse under «Advarsler og forsiktighetsregler»).
 • du har alvorlig leversykdom (levercirrhose).
 • du har en alvorlig hjertesykdom.
 • du har alvorlig høyt blodtrykk.
 • du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • du er mer enn 6 måneder gravid.
Dersom noe av dette gjelder for deg, skal du ikke bruke Brexidol. Informer legen din umiddelbart.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Brexidol.
Brexidol kan, som alle NSAIDs, forårsake alvorlige reaksjoner i mage og tarm slik som smerter, blødning, sår og perforasjon.
Du må umiddelbart slutte med Brexidol og gi beskjed til legen din hvis du har magesmerter eller andre tegn på blødninger i mage eller tarm, slik som forbigående svart eller blodig avføring eller blodig oppkast.
Potensielt livstruende hudutslett (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) har blitt rapportert ved bruk av Brexidol. Utslettene viser seg først som røde flekker på overkroppen, sentralt i flekkene vil huden ha tendens til å løsne fra underlaget, noe som fører til dannelse av en blemme. Andre tegn å se etter omfatter sår i munn, hals, nese, kjønnsorganer, samt betennelse i øyets bindehinne (konjunktivitt) som gir røde og hovne øyne. Disse potensielt livstruende hudutslettene kommer ofte sammen med influensalignende symptomer. Utslettet kan utvikle seg og gi utstrakt blemmedannelse eller avskalling av huden. Det er høyest risiko for alvorlige hudreaksjoner de første ukene etter behandlingsstart. Om du på noe tidspunkt ved bruk av Brexidol har fått Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse, må du ikke på noe tidspunkt begynne å bruke Brexidol igjen. Dersom du får utslett eller disse hudsykdommene, avslutt behandlingen med Brexidol, ta umiddelbart kontakt med lege og fortell legen din at du bruker dette legemidlet.
Du må umiddelbart slutte med Brexidol og gi beskjed til legen din hvis du får en allergisk reaksjon som f.eks. utslett, hevelser i ansiktet, hvesende pust eller pustevansker.
Eldre pasienter
Eldre har større risiko for bivirkninger, og høye doser bør derfor unngås. Hvis du er over 70 år kan det hende at legen din ønsker å begrense behandlingens varighet og sjekke deg opp oftere mens du behandles med Brexidol.
Hvis du er over 70 år, eller du tar andre medisiner som kortison, eller spesielle legemidler mot depresjon kalt selektive serotonin reopptakshemmere (SSRIer), eller acetylsalisylsyre for å unngå blodpropp, kan det være at legen din vil gi deg et legemiddel som beskytter mage og tarm i tillegg til Brexidol.
Du skal ikke bruke dette legemidlet dersom du er over 80 år.
Dersom du har eller har hatt medisinske problemer eller allergier, eller ikke er sikker på om du kan bruke Brexidol, skal du snakke med legen din før du bruker dette legemidlet.
Du må forsikre deg om at du har fortalt legen om eventuelle andre legemidler du tar, også de som kan kjøpes uten resept.
Brexidol bør brukes med forsiktighet, og kun etter avtale med lege dersom:
 • du lider av astma
 • du har nedsatt nyrefunksjon
 • du er dehydrert
 • du har en leverskade
 • du har økt blødningstendens.
Brexidol kan skjule (maskere) infeksjoner i kroppen din, slik at disse ikke oppdages før de har blitt alvorlige.
Ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Brexidol med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Brexidol bør lege kontaktes.
Legemidler som Brexidol kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag, spesielt i høye doser og ved langtidsbehandling. Det er derfor viktig at du ikke tar Brexidol i lengre perioder enn anbefalt, og ikke tar mer enn anbefalt dose. Hvis du har hjerteproblemer, har hatt hjerneslag eller tror du er i risikogruppen for å få slike problemer (f.eks. dersom du har forhøyet blodtrykk, diabetes (sukkersyke), forhøyet kolesterol eller hvis du røyker), bør du søke råd hos lege eller apotek før oppstart av behandling.
Barn
Sikkerhet og effekt hos barn under 5 år er ikke undersøkt.
Andre legemidler og Brexidol
Fortell legen din om eventuelle andre legemidler du bruker, eller nylig (siste uke) har brukt – også legemidler du har kjøpt uten resept. Legemidler kan av og til påvirke effekten av hverandre. Legen kan bestemme at du må begrense bruken av Brexidol eller av andre legemidler, eller at du kanskje må ta et annet legemiddel. Det er spesielt viktig at du forteller legen din dersom du tar:
 • acetylsalisylsyre eller andre NSAIDs for smertelindring
 • kortikosteroider, som brukes til behandling av en rekke tilstander som f.eks. allergier og ubalanse i kroppens hormoner
 • legemiddel for å forebygge blodpropp, f.eks. warfarin og tiklopidin
 • visse legemidler mot depresjon kalt SSRIer (selektive serotonin reopptakshemmere)
 • legemidler som hemmer blodets levringsevne, f.eks. acetylsalisylsyre
 • midler mot sukkersyke (antidiabetika)
 • metotreksat, brukes bl.a. mot kreft, gikt og psoriasis
 • cimetidin, legemiddel som hemmer syreproduksjonen i magen
 • probenecid, brukes mot gikt eller for å forsterke effekten av penicillin
 • kolestyramin, brukes til å senke kolesterolinnholdet i blodet
 • legemidler som er vanndrivende
 • legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere og betablokkere)
 • ciklosporin og takrolimus, immundempende legemidler som brukes i forbindelse med organtransplantasjon eller mot atopisk eksem
 • litium, brukes mot bipolar sykdom.
Dersom noe av dette gjelder deg, informer legen din umiddelbart.
Inntak av Brexidol sammen med mat og drikke
Samtidig inntak av alkohol og Brexidol øker blødningsfaren.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Fertilitet
Brexidol kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Graviditet
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), må du informere legen din før du bruker Brexidol dersom du er gravid. Bruk ikke Brexidol dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Amming
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Bruk likevel ikke Brexidol under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Brexidol kan gi svimmelhet og tretthet, særlig i starten av behandlingen, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes.
Brexidol inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Brexidol
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen vil følge deg opp jevnlig for å være sikker på at du tar optimal dose av Brexidol. Legen vil justere behandlingen til den laveste dosen som best lindrer dine symptomer. Du må under ingen omstendigheter endre dosen uten først å snakke med legen din. Dersom du mener at legemidlet ikke er effektivt nok, må du snakke med legen din. Legen kan ved behov forskrive Brexidol sammen med et legemiddel som beskytter mage-tarm-kanalen mot mulige bivirkninger.
Voksne og eldre personer
Maksimal anbefalt daglig dose er 1 tablett (20 mg) som tas én gang daglig. Dersom du er over 70 år kan det hende at legen vil forskrive en lavere daglig dose og redusere behandlingstiden.
Bruk av Brexidol hos barn og ungdom
Den anbefalte dosen er:
Barn > 46 kg: maksimalt 1 tablett (20 mg) som tas én gang daglig
Barn 16-25 kg: 1/2 tablett (10 mg) daglig
Barn 26-45 kg: 3/4 tablett (15 mg) daglig
Barn under 5 år: Sikkerhet og effekt til barn under 5 år er ikke undersøkt.
Dersom du tar for mye av Brexidol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Brexidol
Ta tabletten så snart du husker det. Dersom det nesten er tid for neste dose, skal du ikke ta den glemte dosen, men ta den neste ved riktig tid.
Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste bivirkningene oppstår i fordøyelsessystemet.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Hodepine, forstoppelse, kvalme, oppkast, fordøyelsesbesvær, betennelse i munnens slimhinner (stomatitt), diaré.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
Tretthet, svimmelhet, hevelser (ødemer), hevelser ved anklene, magesår, blødende magesår, kløe, eksem, økte leververdier (transaminaser).
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
Lav konsentrasjon av blodplater (trombocytopeni), reduksjon i antall hvite blodceller (leukopeni), økning i antall av en type hvite blodceller (eosinofili), spesielle typer blodmangel (aplastisk og hemolytisk anemi), hemmet levring av blod (trombocyttaggregasjon), neseblod, alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi, serumsyke), redusert eller økt blodsukker, depresjon, hallusinasjoner, prikking/nummenhet i huden, synsforstyrrelser, tåkesyn, øresus (tinnitus), nedsatt hørsel, hjertebank, blodårebetennelse, sammentrekninger av luftveiene, perforasjoner i mage-tarmkanal (sår som danner hull), betennelse i bukspyttkjertelen, gulsott, leverbetennelse (hepatitt), hevelser i tunge, hals og lepper (angioødem), håravfall, elveblest, lysømfintlighetsreaksjoner, hudblemmer (vesicobulløs reaksjon), løsning av neglen (onykolyse), hudutslett (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse), bloduttredelser i hud- eller slimhinner (purpura), blod i urinen, nyresykdommer (nefritt, nefrotisk syndrom, nyresvikt), endringer i blodprøver (reversibel økning i BUN og kreatinin, positiv ANA-test).
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Tilbakeholdelse av væske i kroppen, unormale drømmer, forvirringstilstand, humørsvingninger, nervøsitet, vertigo (en form for svimmelhet), blod i avføringen, oppkast av blod, betennelse i slimhinnen i magesekken, alvorlig hudlidelse med rødt blemmelignende utslett (erythema multiforme), kraftig utslett som er hissigrødt og flassende (eksfoliativ dermatitt).
Legemidler som Brexidol kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Brexidol
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC i originalpakningen.
Bruk ikke Brexidol etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Brexidol tabletter
 • Virkestoff er piroksikam beta syklodekstrin tilsv. 20 mg piroksikam.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, krysspovidon, natriumstivelsesglykolat, vannfri kolloidal silika, pregelatinisert stivelse, magnesiumstearat (E 572).
Hvordan Brexidol ser ut og innholdet i pakningen
Gule, sekskantede tabletter med delestrek.
Brexidol tabletter er pakket i blisterpakninger som leveres i pappesker som inneholder 20 og 100 tabletter.
MT-innehaver og ompakker
2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V, Danmark
Tilvirker
CHIESI FARMACEUTICI SpA, Via Palermo, 26/A, 43122 Parma, Italia, Chiesi Farmaceutici S.p.A., 96 Via S. Leonardo 26/A, 43122 Parma, Italia
Brexidol er et registrert varemerke som tilhører Chiesi Farmaceutici SpA.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05-2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bekhterevs sykdom (morbus bechterew, mb. bekhterev, marie-strümpells syndrom, ankyloserende spondylitt): Morbus bechterew også kjent som Bekhterevs sykdom eller ankyloserende spondylitt. En betennelsessykdom som først og fremst påvirker leddene mellom ryggvirvlene i ryggen. Leddene blir skadet og ryggraden blir mer rigid. Det begynner vanligvis i korsryggen og gå opp. Det er spesielt unge menn som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar sykdom (bipolar lidelse, bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

nefrotisk syndrom: Tilstand som kjennetegnes av store mengder protein i urinen, lavt albuminnivå i blodet og væskeansamling i kroppen. Skyldes ofte nyresykdom.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.