Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Brevibloc 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

esmololhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Brevibloc er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Brevibloc
 3. Hvordan du blir gitt Brevibloc
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Brevibloc
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Brevibloc er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens foreskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Brevibloc inneholder et legemiddel kalt esmolol. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles betablokkere. Det virker ved å kontrollere frekvensen og styrken på hjerteslagene dine. Det kan også brukes til å redusere blodtrykket ditt.
Det brukes til å behandle:
 • hjerterytmeforstyrrelser når hjertet ditt slår for fort
 • hjerterytmeforstyrrelser og en økning i blodtrykket ditt hvis dette skjer under eller rett etter en operasjon
 
2. Hva du må vite før du bruker Brevibloc
Legen din vil ikke gi deg Brevibloc hvis:
 • du er allergisk (overfølsom) overfor esmolol, andre betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Tegn på en allergisk reaksjon kan omfatte kortpustethet, pipende pust, utslett, kløe eller hevelse i ansiktet og leppene
 • du har en svært langsom hjerterytme (mindre enn 50 slag per minutt)
 • du har en rask eller vekslende rask og langsom hjerterytme
 • du har noe som kalles alvorlig hjerteblokk, som er et problem med de elektriske impulsene som styrer hjerterytmen din
 • du har lavt blodtrykk
 • du har et problem med blodforsyningen til hjertet ditt
 • du har symptomer på alvorlig hjertesvikt
 • dersom du mottar eller nylig har mottatt verapamil. Du må ikke motta Brevibloc før det har gått 48 timer etter du har sluttet å få verapamil
 • du har en kjertelsykdom kalt feokromocytom, som er ubehandlet. Feokromocytom oppstår i binyrene, og kan føre til en plutselig økning av blodtrykket, sterk hodepine, svetting og økt hjerterytme (hjertebank)
 • du har forhøyet blodtrykk i lungene (pulmonal hypertensjon)
 • du har astmasymptomer som forverres raskt
 • du har økte syrenivåer i kroppen (metabolsk acidose)
Du vil ikke få Brevibloc hvis noe av dette gjelder deg. Spør legen, sykepleieren eller apoteket før du får Brevibloc hvis du er usikker på om du har noen av disse tilstandene.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek før du bruker Brevibloc. Legen din vil vise forsiktighet ved bruk av dette legemidlet dersom:
 • du behandles for enkelte hjerterytmeforstyrrelser som kalles supraventrikulære arytmier og du:
  • Har andre hjerteproblemer eller
  • Bruker andre legemidler for hjertet
 • Bruk av Brevibloc på denne måten kan forårsake alvorlige reaksjoner som kan være dødelige, inkludert:
  • Tap av bevissthet
  • Sjokk (når hjertet ikke pumper nok blod)
  • Hjerteanfall (hjertestans)
 • du utvikler lavt blodtrykk (hypotensjon). Tegn på dette kan være at du føler deg svimmel eller ør, særlig når du reiser deg opp. Lavt blodtrykk blir vanligvis bedre innen 30 minutter etter at behandlingen med Brevibloc er avsluttet.
 • du har langsom hjerterytme før behandlingen
 • hjerterytmen faller til mindre enn 50 til 55 slag per minutt. Hvis dette skulle skje, kan legen din gi deg en lavere dose eller stoppe behandlingen med Brevibloc.
 • du har hjertesvikt
 • du har problemer med de elektriske impulsene som styrer hjerterytmen (hjerteblokk)
 • du har en kjertelsykdom kalt feokromocytom, som behandles med legemidler kalt alfa-reseptorblokkere.
 • du behandles for høyt blodtrykk (hypertensjon) som er forårsaket av lav kroppstemperatur (hypotermi)
 • du har innsnevringer i luftveiene eller pipende pust, som ved astma
 • du har diabetes (sukkersyke) eller lavt blodsukker. Brevibloc kan forsterke effektene av legemidler som brukes ved diabetes.
 • du utvikler hudproblemer. De kan være forårsaket av at oppløsningen lekker rundt injeksjonsstedet. Hvis det skjer, vil legen din bruke en annen vene til injeksjonen.
 • du har en spesiell type angina (brystsmerter) kalt Prinzmetals angina.
 • du har lavt blodvolum (med lavt blodtrykk). Du kan lettere utvikle sirkulatorisk sammenbrudd.
 • du har sirkulasjonsproblemer, for eksempel bleke fingre (Raynauds sykdom) eller du verker, er trett, eller du av og til får brennende smerter i bena.
 • du har nyreproblemer. Hvis du har nyresykdom eller du trenger nyredialyse, kan du utvikle høye nivåer av kalium i blodet (hyperkalemi). Dette kan forårsake alvorlige hjerteproblemer.
 • du har noen form for allergier eller er i risikogruppen for anafylaktiske reaksjoner (alvorlige allergiske reaksjoner). Brevibloc kan gjøre allergier mer alvorlige og vanskeligere å behandle.
 • du, eller noen i familien, har psoriasis (der det oppstår områder med skjelldannelse i huden).
 • du har en sykdom kalt hypertyroidisme (en overaktiv skjoldbruskkjertel).
Endring av dosen er vanligvis ikke nødvendig hvis du har leverproblemer.
Kontakt lege, sykepleier eller apotek hvis noe av dette gjelder deg (eller du er usikker) før du får dette legemidlet. Det kan hende at du må undersøkes nøye og at behandlingen din må endres.
Andre legemidler og Brevibloc
Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler, inkludert naturlegemidler og urtemedisiner. Legen vil kontrollere at eventuelle andre medisiner du tar, ikke endrer måten Brevibloc virker på.
Det er spesielt viktig at du sier fra til legen, sykepleieren eller apoteket hvis du tar noe av følgende:
 • Legemidler som kan senke blodtrykket eller redusere hjertefrekvensen.
 • Legemidler som brukes til å behandle hjerterytmeforstyrrelser eller brystsmerter (angina) slik som verapamil og diltiazem. Du bør ikke få Brevibloc før det har gått 48 timer etter du har sluttet å få verapamil.
 • Nifedipin som brukes til å behandle brystsmerter (angina), høyt blodtrykk og Raynauds sykdom
 • Legemidler som brukes til å behandle hjerterytmeforstyrrelser (slik som kinidin, disopyramid eller amiodaron) og hjertesvikt (slik som digoksin, digitoksin, digitalis).
 • Legemidler som brukes til å behandle diabetes (sukkersyke), inkludert insulin og legemidler som tas via munnen.
 • Legemidler kjent som ganglieblokkere (slik som trimetafan).
 • Legemidler som brukes til å lindre smerter, slik som ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler, kjent som NSAIDs.
 • Floktafenin, som er et smertestillende middel
 • Amisulprid, et legemiddel som brukes til å behandle mentale problemer
 • Trisykliske antidepressiva (slik som imipramin og amitriptylin) eller andre legemidler for mentale helseproblemer.
 • Barbiturater (slik som fenobarbital som brukes til behandling av epilepsi) eller fenotiaziner (slik som klorpromazin som brukes til behandling av mentale sykdommer)
 • Klozapin, som brukes til å behandle mentale sykdommer.
 • Adrenalin (epinefrin), som brukes til å behandle allergiske reaksjoner.
 • Legemidler som brukes til å behandle astma.
 • Legemidler som brukes til å behandle forkjølelse eller tett nese.
 • Reserpin, som brukes til å behandle høyt blodtrykk.
 • Klonidin, som brukes til å behandle høyt blodtrykk og migrene.
 • Moksonidin, som brukes til å behandle høyt blodtrykk.
 • Meldrøye(ergot)derivater, legemidler som hovedsakelig brukes i behandlingen av Parkinsons sykdom.
 • Warfarin, som brukes til å fortynne blodet.
 • Morfin, som er et sterkt smertestillende middel.
 • Suksametoniumklorid (også kjent som succinylkolineller scolin) eller mivakurium, som brukes som muskelavslappende middel, vanligvis ved operasjoner.
  Legen vil også ta spesielle hensyn ved bruk av Brevibloc under operasjoner, når du får bedøvelse og annen behandling.
Spør legen, sykepleieren eller apoteket før du får Brevibloc hvis du er usikker på om noe av det ovennevnte gjelder for deg.
Testene du må ta mens du bruker Brevibloc
Bruk av legemidler som Brevibloc over lengre tid kan føre til en reduksjon av kraften i hjerteslagene dine.
Brevibloc brukes bare i et begrenset tidsrom, så dette vil trolig ikke skje deg. Under behandlingen vil du bli nøye overvåket, og behandlingen med Brevibloc vil bli redusert eller stoppet hvis kraften i hjerteslagene dine reduseres.
Legen din vil også sjekke blodtrykket ditt under behandling med Brevibloc.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Du bør ikke motta Brevibloc hvis du er gravid, eller hvis du tror du kan være gravid. Kvinner i fertil alder bør bruke sikker prevensjon (f.eks. kondom).
Si fra til legen din hvis du ammer. Brevibloc kan gå over i morsmelk, så du bør ikke motta Brevibloc hvis du ammer.
Brevibloc inneholder natrium
Brevibloc inneholder ca. 28 mg natrium per hetteglass. Dette kan være viktig dersom du må kontrollere saltinnholdet i maten.
 
3. Hvordan du blir gitt BreviblocDen anbefalte dosen
Legen bestemmer hvor mye av legemidlet du behøver og hvor lenge du skal få det.
Brevibloc vil normalt ikke bli gitt i mer enn 24 timer.
Hvordan Brevibloc blir gitt
Brevibloc er klar til bruk og du vil få en langsom injeksjon (infusjon) gjennom en nål som settes inn i en blodåre i armen din.
Brevibloc må ikke blandes med natriumhydrogenkarbonat eller andre legemidler.
Behandlingen gis i to trinn:
 • trinn: en stor dose gis i løpet av ett minutt. Dette øker nivåene i blodet ditt raskt.
 • trinn: en mindre dose gis deretter i løpet av fire minutter.
 • og 2. trinn kan deretter gjentas og justeres i samsvar med hvordan hjertet ditt reagerer. Så snart en forbedring har funnet sted, blir 1. trinn (den store dosen) stoppet, og 2. trinn (den mindre dosen) vil bli redusert etter behov.
 • Etter at tilstanden har stabilisert seg, kan du bli gitt en annen hjertemedisin, mens dosen med Brevibloc gradvis reduseres.
 • Hvis hjerterytmen eller blodtrykket øker under en operasjon eller like etter, vil du få større doser av Brevibloc i en kort periode.
Eldre
Legen din vil starte behandlingen din med en lavere dose.
Barn
Barn under 18 år skal ikke motta Brevibloc.
Dersom du får for mye av Brevibloc
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Brevibloc vil bli gitt deg av en opplært og kvalifisert person. Det er derfor ikke sannsynlig at du vil få for mye. Hvis dette imidlertid skulle skje, vil legen stoppe behandlingen med Brevibloc og gi deg tilleggsbehandling om nødvendig.
Hvis du tror at en dose av Brevibloc er glemt
Brevibloc vil bli gitt deg av en opplært og kvalifisert person. Det er derfor ikke sannsynlig at du vil mangle en dose. Hvis du imidlertid tror at det er hoppet over en dose, må du ta kontakt med lege, sykepleier eller apotek så snart som mulig.
Dersom du avbryter behandling med Brevibloc
Plutselig stans i bruken av Brevibloc kan føre til at symptomer som rask hjerterytme (takykardi) og høyt blodtrykk (hypertensjon) kommer tilbake. For å unngå dette skal legen din stoppe behandlingen gradvis. Hvis det er kjent at du har koronarsykdom (kan assosieres med tidligere angina eller hjerteanfall), vil legen din ta ekstra forholdsregler når behandlingen med Brevibloc stoppes.
Hvis du har ytterligere spørsmål vedrørende bruk av dette produkt, ta kontakt med legen din, sykepleier eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkningene forsvinner i løpet av 30 minutter etter at behandlingen med Brevibloc er stoppet. Følgende bivirkninger er blitt rapportert med Brevibloc.
Kontakt lege, sykepleier eller apotek umiddelbart dersom du merker noen av de følgende bivirkningene, som kan være alvorlige. Det kan også være nødvendig å stoppe infusjonen.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Blodtrykksfall. Dette kan raskt korrigeres ved å redusere dosen med Brevibloc eller stoppe behandlingen. Blodtrykket ditt vil bli målt ofte under behandlingen.
 • Overdreven svetting.
Vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 personer)
 • Nedsatt matlyst
 • Engstelse eller depresjon
 • Svimmelhet
 • Søvnighet
 • Hodepine
 • Prikking i huden (”nålestikk”)
 • Konsentrasjonsvansker
 • Forvirring eller agitasjon (opphissing)
 • Sykdomsfølelse (kvalme og brekninger)
 • Svakhetsfølelse
 • Tretthet (fatigue)
 • Irritasjon og hardhet i huden der Brevibloc ble injisert
Mindre vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 av 100 personer)
 • Unormale tanker
 • Plutselig tap av bevissthet
 • Besvimelse eller være nær å besvime
 • Anfall (kramper)
 • Taleproblemer
 • Synsproblemer
 • Langsom hjerterytme
 • Problemer med de elektriske impulsene som styrer hjerterytmen
 • Forhøyet trykk i lungearteriene
 • Hjertet kan ikke pumpe nok blod (hjertesvikt)
 • En forstyrrelse i hjerterytmen, noen ganger kjent som palpitasjoner (ventrikulære ekstrasystoler)
 • En hjerterytmeforstyrrelse (nodal rytme)
 • Ubehag i brystet forårsaket av dårlig blodgjennomstrømning gjennom blodårene i hjertemuskelen (angina pectoris)
 • Dårlig sirkulasjon i armer eller ben
 • Blekhet eller rødme
 • Kortpustethet eller tetthet i brystet som gjør det vanskelig å puste
 • Væske i lungene
 • Pipende pust
 • Tett nese
 • Unormale, rallende lyder når du puster
 • Endret smakssans
 • Fordøyelsesbesvær.
 • Forstoppelse.
 • Munntørrhet
 • Magesmerter
 • Misfarging av huden.
 • Rødskjær i huden
 • Smerter i muskler eller sener, inkludert rundt skulderblader og ribben
 • Vannlatingsproblemer (urinretensjon)
 • Frysninger eller feber
 • Smerte og hevelse (ødem) i venen der Brevibloc ble injisert
 • Brennende følelse eller blåmerker på injeksjonsstedet
Svært sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 personer)
 • Alvorlig reduksjon i hjerterytme (sinusarrest).
 • Ingen elektrisk aktivitet i hjertet (asystole)
 • Ømme blodkar med et område med varm, rød hud (tromboflebitt)
 • Død hud forårsaket av at oppløsningen lekker rundt injeksjonsstedet
Ikke kjent: (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Økte nivåer av kalium i blodet (hyperkalemi)
 • Økte syrenivåer i kroppen (metabolsk acidose)
 • Økt kontraksjonsfrekvens i hjertet (økt idioventrikulær rytme)
 • Krampe i hjertearterien
 • Svikt i den normale blodsirkulasjonen (hjertestans)
 • Psoriasis (der det oppstår områder med skjelldannelse i huden).
 • Opphovning av huden i ansiktet, lemmer, tunge eller svelg (angioødem)
 • Elveblest (urtikaria)
 • Betennelse i en vene eller sårdannelse på infusjonsstedet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Brevibloc
 • Oppbevares utilgjengelig for barn
 • Bruk ikke Brevibloc etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter «EXP:». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC.
 • Åpnet produkt er stabilt i 24 timer i kjøleskap (2-8ºC). Det bør uansett brukes umiddelbart etter åpning.
 • Ikke bruk Brevibloc hvis du ser partikler i oppløsningen eller dersom den er misfarget.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Brevibloc
 • Virkestoffet er esmololhydroklorid. Én ml inneholder 10 mg esmololhydroklorid.
  Hvert hetteglass inneholder 100 mg esmololhydroklorid i 10 ml oppløsning
 • Andre innholdsstoffer er: natriumacetat og iseddiksyre, natriumklorid, sterilt vann (kalt vann til injeksjonsvæske). Natriumhydroksid eller saltsyre kan tilsettes for å sikre riktig pH.
Hvordan Brevibloc ser ut og innholdet i pakningen
Brevibloc er en klar, fargeløs til lysegul steril oppløsning for intravenøs injeksjon. Den leveres i gule hetteglass på 10 ml.
Pakningsstørrelser på 3, 5, 10 og 20 hetteglass inneholdende 100 mg/10 ml.
Ikke alle pakningsstørrelsene vil nødvendigvis bli markedsført,
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Baxter AS
Gjerdrumsvei 11
N-0484 Oslo
Norge
Tilvirker:
Baxter S.A
Boulevard René Branquart, 80
7860 Lessines
Belgia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Medlemsland:

Legemidlets navn:

Belgia

Brevibloc 10 mg/ml, solution injectable

Danmark

Brevibloc

Finland

Brevibloc 10 mg/ml injektioneste, liuos

Tyskland

Brevibloc 10 mg/ml Injektionslösung

Irland

Brevibloc Premixed 10mg/ml, Solution for Injection

Luxembourg

Brevibloc 10 mg/ml, solution injectable

Nederland

Brevibloc 10 mg/ml, oplossing voor injectie

Norge

Brevibloc 10 mg/ml, Injeksjonsvæske, oppløsning

Portugal

Brevibloc Premixed 10 mg/ml, Solução injectável

Spania

Brevibloc 10 mg/ml, solución para inyección

Sverige

Brevibloc 10 mg/ml, Injektionsvätska, lösning

England

Brevibloc Premixed 10mg/ml, Solution for Injection

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.01.2019
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Dette avsnittet innholder praktisk informasjon vedrørende administrasjon. Les preparatomtalen (SPC) for fullstendig informasjon vedrørende dosering og administrasjonsmåte, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler etc.
Dosering og administrasjonsmåte:
Brevibloc 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en bruksklar 10 mg/ml oppløsning anbefalt for intravenøs administrasjon. Denne doseformen brukes til å administrere riktig Brevibloc-startdose eller -bolusdose ved hjelp av en håndholdt sprøyte.
Doseringen er sammenfattet i følgende tabeller.
Tabell 1.
Volum av Brevibloc 10 mg/ml nødvendig for en INITIAL STARTDOSE på 500 mikrogram/kg/minutt.

Volum (ml)

Pasientvekt (kg)

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Tabell 2.
Volum av Brevibloc 10 mg/ml nødvendig for å gi VEDLIKEHOLDSDOSER ved infusjonshastigheter mellom 12,5 og 300 mikrogram/kg/minutt.

Pasient-
vekt
(kg)

Infusjonshastighet

12,5 mikrog/
kg/min

25 mikrog/
kg/min

50 mikrog/
kg/min

100 mikrog/
kg/min

150 mikrog/
kg/min

200 mikrog/
kg/min

300 mikrog/
kg/min

Volum som skal administreres per time for å oppnå doseringshastighet (ml/t)

40

3 ml/t

6 ml/t

12 ml/t

24 ml/t

36 ml/t

48 ml/t

72 ml/t

50

3,75 ml/t

7,5 ml/t

15 ml/t

30 ml/t

45 ml/t

60 ml/t

90 ml/t

60

4,5 ml/t

9 ml/t

18 ml/t

36 ml/t

54 ml/t

72 ml/t

108 ml/t

70

5,25 ml/t

10,5 ml/t

21 ml/t

42 ml/t

63 ml/t

84 ml/t

126 ml/t

80

6 ml/t

12 ml/t

24 ml/t

48 ml/t

72 ml/t

96 ml/t

144 ml/t

90

6,75 ml/t

13,5 ml/t

27 ml/t

54 ml/t

81 ml/t

108 ml/t

162 ml/t

100

7,5 ml/t

15 ml/t

30 ml/t

60 ml/t

90 ml/t

120 ml/t

180 ml/t

110

8,25 ml/t

16,5 ml/t

33 ml/t

66 ml/t

99 ml/t

132 ml/t

198 ml/t

120

9 ml/t

18 ml/t

36 ml/t

72 ml/t

108 ml/t

144 ml/t

216 ml/t

Perioperativ takykardi og hypertensjon
Ved perioperativ takykardi og hypertensjon kan doseregimet variere på følgende måte:
For intraoperativ behandling – under anestesi når det er nødvendig med umiddelbar kontroll:
 • En bolusinjeksjon på 80 mg gis i 15 til 30 sekunder etterfulgt av en infusjon på 150 mikrogram/kg/minutt. Titrer infusjonshastigheten etter behov opptil 300 mikrogram/kg/minutt. Infusjonsvolum som kreves for ulik pasientvekt er vist i tabell 2.
Ved oppvåkning fra anestesi
 • En infusjon på 500 mikrogram/kg/minutt gis i 4 minutter etterfulgt av en infusjon på 300 mikrogram/kg/minutt. Infusjonsvolum som kreves for ulik pasientvekt er vist i tabell 2.
For postoperative situasjoner der det er mulighet for titrering
 • En startdose på 500 mikrogram/kg/minutt gis i 1 minutt før hvert titreringstrinn for å gi rask innsettende effekt. Bruk titreringstrinn på 50, 100, 150, 200, 250 og 300 mikrogram/kg/minutt gitt over 4 minutter, og stans ved ønsket terapeutisk effekt. Infusjonsvolum som kreves for ulik pasientvekt er vist i tabell 2.
Uforlikelighet:
Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler eller natriumhydrogenkarbonat.
Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering:
Hvert hetteglass er beregnet til engangsbruk. Unngå kontakt med basiske løsninger.
Før administrering, kontroller visuelt at oppløsningen ikke inneholder partikler eller er misfarget. Bruk bare oppløsning som er klar og fargeløs eller lett farget.
Ikke anvendt oppløsning og beholderne bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

asystole (hjertestans, hjertestopp): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.