Brevibloc

Baxter (Baxter AS)


Betablokker.

C07A B09 (Esmolol)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Esmololhydroklorid 10 mg, natriumacetat, iseddiksyre, natriumklorid, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Esmololhydroklorid 10 mg, natriumacetat, konsentrert eddiksyre, natriumklorid, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Indikasjoner

Supraventrikulær takykardi (bortsett fra preeksitasjonssyndromer) eller ikke-kompensatorisk sinustakykardi: For rask kontroll av ventrikkelfrekvens ved atrieflimmer eller -flutter i perioperative, postoperative eller andre tilstander der kortvarig kontroll av ventrikkelfrekvensen med korttidsvirkende middel er ønskelig. Ved ikke-kompensatorisk sinustakykardi der rask hjerterytme krever spesielle tiltak. Takykardi og hypertensjon i perioperativ fase: Takykardi og hypertensjon som oppstår under induksjon av anestesi og trakeal intubasjon, under kirurgi, ved oppvåkning fra anestesi og i postoperativ periode der lege vurderer at slike tiltak kreves. Ikke indisert for bruk til barn <18 år eller til bruk ved kroniske tilstander.

Dosering

Supraventrikulær takyarytmi (bortsett fra preeksitasjonssyndromer) eller ikke-kompensatorisk sinustakykardi
Titreres individuelt. Justering avhengig av hemodynamisk respons (hjerterytme, blodtrykk) kan være nødvendig. Effektiv vedlikeholdsdose er 50-200 µg/kg/minutt. 25 µg/kg/minutt kan brukes. Doser >200 µg/kg/minutt gir liten ekstra effekt for lavere hjerterytme, og bivirkningsfrekvensen øker. Flytskjema for initiering og vedlikehold av behandling: Initialt gis 500 µg/kg/minutt over 1 minutt, etterfulgt av en vedlikeholdsdose på 50 µg/kg/minutt administrert over 4 minutter. Samme vedlikeholdsdose gis videre ved tilfredsstillende respons. Hvis ingen respons oppnås innen 5 minutter, gjentas initialdosen på 500 µg/kg/minutt over 1 minutt, med en vedlikeholdsdose på 100 µg/kg/minutt gitt over 4 minutter. Ny vedlikeholdsdose gis videre (100 µg/kg/minutt) ved tilfredsstillende respons. Ved fortsatt uteblitt respons i 5 minutter, gjentas initialdosen på 500 µg/kg/minutt over 1 minutt, deretter administreres en vedlikeholdsdose på 150 µg/kg/minutt over 4 minutter. Ny vedlikeholdsdose gis videre (150 µg/kg/minutt) ved tilfredsstillende respons. Ved fortsatt uteblitt respons, gjentas initialdosen på 500 µg/kg/minutt over 1 minutt, etterfulgt av en vedlikeholdsdose på 200 µg/kg/minutt og vedlikehold.
Tabell 1. Volum av Brevibloc 10 mg/ml for initial startdose på 500 µg/kg/minutt:

 

 

 

Pasientvekt (kg)

 

 

 

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Volum (ml)

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Tabell 2. Volum av Brevibloc 10 mg/ml for vedlikeholdsdoser ved infusjonshastigheter mellom 12,5 og 300 µg/kg/minutt:

 

Infusjonshastighet (µg/kg/minutt)

 

12,5

25

50

100

150

200

300

Pasientvekt (kg)

Volum som skal administreres/time for å oppnå doseringshastighet (ml/time)

40

3

6

12

24

36

48

72

50

3,75

7,5

15

30

45

60

90

60

4,5

9

18

36

54

72

108

70

5,25

10,5

21

42

63

84

126

80

6

12

24

48

72

96

144

90

6,75

13,5

27

54

81

108

162

100

7,5

15

30

60

90

120

180

110

8,25

16,5

33

66

99

132

198

120

9

18

36

72

108

144

216

Når ønsket hjerterytme eller sikkerhetsendepunkt (f.eks. senket blodtrykk) er oppnådd, utelates startdosen, og den trinnvise dosen i vedlikeholdsinfusjonen reduseres fra 50 µg/kg/minutt til 25 µg/kg/minutt eller lavere. Om nødvendig kan intervallet mellom titreringstrinnene økes fra 5 til 10 minutter.
Perioperativ takykardi og hypertensjon
Infusjonsvolum som kreves for ulik pasientvekt er vist i tabell 2. For intraoperativ behandling: Ved behov for umiddelbar kontroll under anestesi, gis 80 mg bolusdose over 15-30 sekunder, etterfulgt av en infusjon på 150 µg/kg/minutt. Titrer etter behov til 300 µg/kg/minutt. Ved oppvåkning fra anestesi: 500 µg/kg/minutt gis som infusjon over 4 minutter, etterfulgt av infusjon på 300 µg/kg/minutt. For postoperative situasjoner der det er mulighet for titrering: Først gis en initialdose på 500 µg/kg/minutt over 1 minutt før hvert titreringstrinn, for å gi rask innsettende effekt. Bruk titreringstrinn på 50, 100, 150, 200, 250 og 300 µg/kg/minutt over 4 minutter, og stans ved ønsket terapeutisk effekt. Anbefalte maksimaldoser: Høyere doser (250-300 µg/kg/minutt) kan være nødvendig for tilstrekkelig kontroll av blodtrykk. Sikkerhet ved doser >300 µg/kg/minutt er ikke tilstrekkelig undersøkt.
Ytterligere informasjon vedrørende dosering
Når ønsket terapeutisk effekt eller et sikkerhetsendepunkt (f.eks. senket blodtrykk) er nådd, utelates startdosen, og den trinnvise infusjonen reduseres til 12,5 til 25 µg/kg/minutt. Intervallet mellom titreringstrinnene kan også økes fra 5 til 10 minutter. Seponeres når hjerterytmen eller blodtrykket raskt nærmer seg eller overstiger sikkerhetsgrensen. Etter at hjerterytmen eller blodtrykket har gått tilbake til et akseptabelt nivå, gjenopptas infusjonen uten startinfusjon og med en lavere dose.
Erstatning med alternative legemidler
Når Brevibloc skal erstattes med alternative legemidler, skal preparatomtalen vurderes nøye for det valgte alternative legemidlet, og dosen av Brevibloc reduseres som følger: Innen 1. time etter 1. dose av det alternative legemidlet, reduseres infusjonshastigheten av Brevibloc med halvparten (50%). Etter administrering av 2. dose av det alternative legemidlet, overvåkes pasientens respons, og hvis tilfredsstillende kontroll opprettholdes den 1. timen, avbrytes infusjonen av Brevibloc.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen spesielle forholdsregler.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet utvises ved administrering via infusjon. Utskillelse av syremetabolitten blir betydelig redusert ved nyresykdom i siste stadium, med ca. ti ganger økt eliminasjonshalveringstid og betydelig forhøyede plasmanivåer.
  • Barn og ungdom ≤18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ikke indisert til denne pasientgruppen.
  • Eldre: Eldre skal behandles med forsiktighet, og starte med en lavere dose.
Tilberedning/Håndtering Bruksklar oppløsning. Til engangsbruk. Unngå kontakt med basiske løsninger. Før administrering, kontroller visuelt at oppløsningen ikke inneholder partikler eller er misfarget. Bruk bare oppløsning som er klar og fargeløs, eller lett farget. Skal ikke blandes med andre legemidler eller natriumhydrogenkarbonatoppløsninger. For nærmere informasjon om håndtering av infusjonsvæske, se SPC.
Administrering I.v. administrering. Administrering i >24 timer er ikke evaluert, og skal bare gjøres med forsiktighet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre betablokkere (kryssreaksjon mellom betablokkere er mulig). Alvorlig sinusbradykardi (<50 slag pr. minutt). Syk sinussyndrom; alvorlige AV-nodale ledningsforstyrrelser (uten pacemaker); 2. eller 3. grads AV-blokk. Kardiogent sjokk. Alvorlig hypotensjon. Dekompensert hjertesvikt. Samtidig eller nylig i.v. administrering av verapamil. Preparatet skal ikke administreres i løpet av de første 48 timene etter seponering av verapamil. Ubehandlet feokromocytom. Pulmonal hypertensjon. Akutt astmaanfall. Metabolsk acidose.

Forsiktighetsregler

Ved bivirkninger kan dosen reduseres eller seponeres. Farmakologiske bivirkninger skal forsvinne innen 30 minutter. Ved lokal reaksjon på infusjonsstedet, skal alternativt infusjonssted brukes, og det må tas forholdsregler for å forhindre ekstravasasjon. Infusjonen bør avsluttes gradvis pga. risiko for rebound-takykardi og rebound-hypertensjon. Utvis forsiktighet ved plutselig seponering hos pasienter med koronarsykdom (CAD). Hos alle pasienter anbefales det å overvåke blodtrykk og EKG kontinuerlig. Bruk for kontroll av ventrikulær respons ved supraventrikulære arytmier, bør utføres med forsiktighet når pasienten er hemodynamisk kompromittert eller bruker andre legemidler som reduserer noe av følgende: Perifer resistens, fylling av myokard, myokardial kontraktilitet eller utbredelse av elektriske impulser i myokard. På tross av raskt innsettende og avsluttende effekt, kan det oppstå alvorlige reaksjoner, inkl. bevissthetstap, kardiogent sjokk og hjertestans. Det er rapportert om flere dødsfall ved komplekse kliniske tilstander der preparatet formodentlig er brukt til kontroll av ventrikkelfrekvensen. Hyppigst observerte bivirkning er hypotensjon, som er doserelatert, men som kan oppstå ved enhver dose. Dette kan være alvorlig. Ved episoder av hypotensjon skal infusjonshastigheten reduseres eller, om nødvendig, behandlingen avbrytes. Hypotensjon er vanligvis reversibel (i løpet av 30 minutter etter seponering). I noen tilfeller kan det være nødvendig med ytterligere intervensjon for å gjenopprette blodtrykk. Hos pasienter med lavt systolisk blodtrykk må det utvises ekstra forsiktighet ved dosejustering og under vedlikeholdsinfusjon. Bradykardi, inkl. alvorlig bradykardi, og hjertestans har oppstått. Skal brukes med stor forsiktighet hos pasienter med lav hjerterytme før behandling, og kun dersom de mulige fordelene vurderes å oppveie risiko. Hvis pulsen synker til <50-55 slag pr. minutt ved hvile, og pasienten har bradykardirelaterte symptomer, må dosen reduseres eller administreringen avbrytes. Sympatisk stimulering er nødvendig for å støtte sirkulasjonsfunksjonen ved kongestiv hjertesvikt. Betablokade innebærer en mulig risiko for ytterligere depresjon av myokardkontraktilitet og kan føre til mer alvorlig svikt. Fortsatt myokardial depresjon med betablokkere over tid kan, i noen tilfeller, føre til hjertesvikt. Utvis forsiktighet ved nedsatt hjertefunksjon. Ved første tegn eller symptom på forestående hjertesvikt skal preparatet seponeres. Selv om seponering kan være tilstrekkelig pga. den korte halveringstiden, bør spesialbehandling også vurderes. Pga. negativ effekt på ledningstiden skal betablokkere kun gis med forsiktighet til pasienter med førstegrads hjerteblokk eller andre forstyrrelser i hjerteledningen. Hos pasienter med feokromocytom skal preparatet brukes med forsiktighet, og kun etter forbehandling med alfa-reseptorblokkere. Utvis forsiktighet ved behandling av hypertensjon som følge av indusert hypotermi. Pga. at β1-selektiviteten ikke er absolutt, bør preparatet brukes med forsiktighet hos pasienter med bronkospastiske sykdommer. Det skal derfor titreres forsiktig for å oppnå lavest mulig effektiv dose. I tilfelle av bronkospasme må infusjonen avsluttes umiddelbart, og en β2-agonist skal administreres om nødvendig. Hvis et β2-reseptorstimulerende middel allerede brukes, kan det bli nødvendig å revurdere dosen av dette. Bruk med forsiktighet hos pasienter som tidligere har hatt pipende pust eller astma. Bruk med forsiktighet hos diabetikere eller ved mistenkt eller bekreftet hypoglykemi. Betablokkere kan maskere prodromale symptomer på hypoglykemi, slik som takykardi. Reaksjoner på infusjonsstedet har oppstått og omfatter irritasjon og inflammasjon på infusjonsstedet samt mer alvorlige reaksjoner som tromboflebitt, nekrose og sårdannelse, særlig assosiert med ekstravasasjon. Infusjon i små vener eller gjennom et butterfly-kateter bør unngås. Betablokkere kan øke antallet og varigheten av anginaanfall ved Prinzmetals angina pga. uhindret alfa-reseptormediert vasokonstriksjon av koronararteriene. Ikke-selektive betablokkere skal ikke brukes, og β1-selektive blokkere skal bare brukes med største forsiktighet. Hos hypovolemiske pasienter kan preparatet svekke reflekstakykardi og øke risikoen for sirkulatorisk sammenbrudd, og skal derfor brukes med forsiktighet. Ved perifere sirkulasjonsforstyrrelser (Raynauds sykdom, claudicatio intermittens), skal betablokkere brukes med største forsiktighet, da det kan forekomme forverring av disse sykdommene. Noen betablokkere, spesielt de som administreres i.v., er assosiert med økning i serumkaliumnivåer og hyperkalemi. Det er økt risiko ved f.eks. nedsatt nyrefunksjon og hemodialyse. Betablokkere kan øke både følsomheten for allergener, og alvorlighetsgraden av anafylaktiske reaksjoner, og kan medføre manglende respons på vanlige doser adrenalin. Betablokkere er assosiert med utvikling av psoriasis eller psoriasislignende utbrudd, og forverring av psoriasis. Pasienter som selv har psoriasis eller som har det i familien, skal kun få betablokkere administrert etter nøye vurdering av forventede fordeler og risikoer. Betablokkere kan maskere kliniske tegn på hypertyreoidisme (som f.eks. takykardi). Plutselig seponering av eksisterende betablokkbehandling hos pasienter med risiko for eller som mistenkes å ha utviklet tyreotoksikose, kan fremskynde en tyreotoksisk krise. Disse pasientene må overvåkes nøye. Injeksjonsvæsken inneholder ca. 1,22 mmol (28 mg) natrium pr. hetteglass. Infusjonsvæsken inneholder ca. 30,45 mmol (700 mg) natrium pr. pose. Dette må tas hensyn til hos pasienter på kontrollert natriumdiett.

Interaksjoner

Utvis forsiktighet ved bruk sammen med andre antihypertensiver eller andre legemidler som kan forårsake hypotensjon eller bradykardi: Effekten kan forsterkes, eller bivirkningene hypotensjon eller bradykardi kan forverres. Kalsiumantagonister: Kombinasjon med kalsiumantagonister som verapamil, og i mindre grad diltiazem, bør ikke gis til pasienter med ledningsforstyrrelser, og preparatet bør ikke administreres i løpet av de første 48 timene etter seponering av verapamil. Dihydropyridinderivater kan øke risikoen for hypotensjon. Ved hjertesvikt, og behandling med en kalsiumantagonist, kan behandling med betablokkere gi hjertesvikt. Nøyaktig titrering og tilstrekkelig hemodynamisk overvåkning anbefales. Antiarytmika: Samtidig bruk med antiarytmika, klasse I og amiodaron kan ha en forsterkende effekt på atrial ledningstid og indusere negativ inotrop effekt. Antidiabetika: Samtidig bruk med insulin eller orale antidiabetika kan forsterke den blodsukkersenkende effekten. Betaadrenerg blokade kan maskere tegn på hypoglykemi (takykardi), men det er mulig at andre manifestasjoner, slik som svimmelhet og svetting, ikke maskeres. Anestetika: Der volumstatus er usikker eller ved samtidig bruk av antihypertensiver, kan svekkelse av reflekstakykardi forekomme og økt risiko for hypotensjon. Fortsatt betablokade reduserer risikoen for arytmi under induksjon og intubasjon. Anestesilegen må informeres hvis pasienten får en betablokker i tillegg. De hypotensive virkningene av inhalasjonsanestetika kan øke ved samtidig bruk av Brevibloc. Dosejustering kan være nødvendig. Ganglieblokkerende midler: Kan forsterke hypotensiv effekt. NSAID: Kan redusere hypotensiv effekt. Samtidig bruk av TCA, barbiturater eller fentiaziner, samt andre antipsykotika, kan øke hypotensiv effekt. Breviblocdosen bør nedjusteres for å unngå uventet hypotensjon. Anafylaksi: Pasienter utsatt for anafylaktiske reaksjoner, kan ved bruk av betablokkere være mer mottagelige for allergeneksponering (utilsiktet, diagnostisk eller terapeutisk). Respons på vanlige doser adrenalin kan utebli. Sympatomimetika: Effekten av Brevibloc kan motvirkes med sympatomimetika. Dosejustering kan være nødvendig eller alternative preparater bør vurderes. Katekolamindepleterende midler: Kan ha en tilleggseffekt når de gis sammen med betablokkere. Ved samtidig bruk må pasienten observeres nøye for tegn på hypotensjon eller uttalt bradykardi, som kan gi vertigo, synkope eller postural hypotensjon. Andre midler: Spesiell forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av floktafenin eller amisulprid. Brevibloc titreres med forsiktighet hos pasienter som samtidig behandles med warfarin, digoksin, morfin, suksametoniumklorid eller mivakurium. Klasseeffekter: Bruk av betablokkere med moksonidin eller med α2-antagonister øker risikoen for rebound-hypertensjon ved seponering. Hvis klonidin eller moksonidin brukes i kombinasjon med betablokker, og begge behandlingene må avsluttes, bør betablokkeren avsluttes først, og deretter klonidin eller moksonidin etter noen få dager. Bruk av betablokkere sammen med ergotderivater, kan forårsake alvorlig, perifer vasokonstriksjon og hypertensjon.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIkke anbefalt. Begrensede data. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Basert på farmakologisk virkning bør det i siste del av graviditeten tas hensyn til bivirkninger på fosteret og det nyfødte barnet (især hypoglykemi, hypotensjon og bradykardi). Hvis behandling vurderes som nødvendig, må uteroplacental blodgjennomstrømning og fostervekst overvåkes. Det nyfødte barnet må overvåkes nøye.
AmmingSkal ikke brukes. Ukjent om esmololhydroklorid/metabolitter utskilles i morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Startdoser på 625 mg-2,5 g (12,5-50 mg/kg) har vært fatale.
SymptomerAlvorlig hypotensjon, sinusbradykardi, atrioventrikulært blokk, hjerteinsuffisiens, kardiogent sjokk, hjertestans, bronkospasme, respiratorisk insuffisiens, bevissthetstap til koma, kramper, kvalme, brekninger, hypoglykemi og hyperkalemi.
BehandlingPga. kort eliminasjonshalveringstid (9 minutter) er seponering primær behandling. Tiden før symptomene forsvinner etter overdose, avhenger av hvor mye som er administrert. Det kan ta lengre tid enn 30 minutter som ved seponering av terapeutiske doser. Kunstig respirasjon kan være nødvendig. Følgende generelle tiltak vurderes: Bradykardi: Atropin eller annet antikolinergt legemiddel gis i.v. Hvis utilstrekkelig, kan det være nødvendig med en pacemaker. Bronkospasme: β2-sympatomimetika via nebulisator skal gis. Hvis utilstrekkelig, kan det vurderes i.v. β2-sympatomimetika eller aminofyllin. Symptomatisk hypotensjon: Væsker og/eller pressorsubstanser skal gis i.v. Kardiovaskulær depresjon eller kardiogent sjokk: Diuretika eller sympatomimetika kan administreres. Dosen med sympatomimetika (avhengig av symptomene: Dobutamin, dopamin, noradrenalin, isoprenalin osv.) avhenger av terapeutisk effekt. Dersom videre behandling er nødvendig, kan følgende midler gis i.v., basert på den kliniske situasjonen: Atropin, inotrope midler, kalsium.

Egenskaper og miljø

Klassifiseringβ1-selektiv reseptorblokker uten egenstimulerende effekt.
AbsorpsjonRask innsettende effekt og kort virkningstid der dosen raskt kan justeres. Kinetikken er lineær hos friske voksne.
ProteinbindingCa. 55% for esmolol og ca. 10% for metabolitten.
FordelingVd: 3,4 liter/kg.
HalveringstidVed i.v. administrering er eliminasjonshalveringstiden ca. 9 minutter. Syremetabolitten som utskilles i urin har halveringstid på ca. 3,7 timer. Ved riktig startdose oppnås steady state-blodverdier i løpet av 5 minutter. Uten startdose, oppnås steady state innen 30 minutter med doser på 50-300 µg/kg/minutt. Total clearance er 285 ml/kg/minutt.
MetabolismeMetaboliseres av esteraser til en syremetabolitt (ASL-8123) og metanol gjennom hydrolyse av estergruppen av esteraser i røde blodlegemer. Metabolitten har lav betablokkerende effekt (tilsv. 0,1% av esmolols virkning).
Utskillelse<2% utskilles uforandret i urin. Metabolitten utskilles også i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Posen skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Preparatet er fysiokjemisk stabilt i 24 timer i kjøleskap (2-8°C) etter åpning av pakningen. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre åpningen er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Brevibloc, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg/ml 250 ml (pose)
097961
- 1 363,60 C

Brevibloc, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg/ml 5 × 10 ml (hettegl.)
097973
- 528,90 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Brevibloc INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Brevibloc INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.11.2022


Sist endret: 04.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)