Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Braftovi 50 mg harde kapsler

Braftovi 75 mg harde kapsler

enkorafenib

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Braftovi er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Braftovi
 3. Hvordan du bruker Braftovi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Braftovi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Braftovi er og hva det brukes mot
Braftovi er et legemiddel mot kreft som inneholder virkestoffet enkorafenib. Endringer (mutasjoner) i BRAF-genet kan produsere proteiner som kan forårsake vekst i kreftcellene. Braftovi angriper proteiner som dannes fra dette endrede BRAF-genet.
Det brukes sammen med et annet legemiddel som inneholder binimetinib til å behandle voksne pasienter med en type hudkreft kalt melanom (føflekkreft), når det
 • har en spesifikk endring (mutasjon) i et gen kalt BRAF (som produserer proteiner), og
 • har spredt seg til andre deler av kroppen, eller som ikke kan fjernes ved kirurgi.
Når Braftovi brukes sammen med binimetinib (som angriper et annet protein som stimulerer vekst i kreftceller) forsinkes eller stanses utviklingen av kreften.
Braftovi brukes også sammen med et annet legemiddel, cetuksimab, til å behandle voksne pasienter med en type tykktarmskreft, når det
 • har en spesifikk endring (mutasjon) i et gen kalt BRAF (som produserer proteiner), og
 • har spredt seg til andre deler av kroppen hos pasienter som tidligere har blitt behandlet med andre legemidler mot kreft.
Når Braftovi brukes sammen med cetuksimab (som binder til EGFR – epidermal vekstfaktorreseptor – et protein på overflaten til visse kreftceller) forsinkes eller stanses utviklingen av kreften.
 
2. Hva du må vite før du bruker Braftovi
Legen din vil se etter BRAF-mutasjonen før behandlingen starter.
Siden Braftovi skal brukes sammen med binimetinib til behandling av melanom, må du lese pakningsvedlegget til binimetinib nøye i tillegg til dette pakningsvedlegget.
Siden Braftovi skal brukes sammen med cetuksimab til behandling av tykktarmskreft, må du lese pakningsvedlegget til cetuksimab nøye i tillegg til dette pakningsvedlegget.
Bruk ikke Braftovi
 • dersom du er allergisk overfor enkorafenib eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Braftovi. Informer om alle sykdommer, spesielt om du har:
 • hjerteproblemer, inkludert endring av den elektriske aktiviteten i hjertet (forlenget QT-intervall)
 • blødningsproblemer eller hvis du bruker legemidler som kan forårsake blødning
 • øyeproblemer
 • lever- eller nyreproblemer
Informer legen din hvis du har hatt en annen type kreft enn melanom eller tykktarmskreft, siden Braftovi kan forverre visse andre typer kreft.
Informer lege, sykepleier eller apotek umiddelbart dersom du får noen av følgende symptomer mens du bruker dette legemidlet:
 • Hjerteproblemer: Når Braftovi tas sammen med binimetinib, kan dette føre til at hjertet arbeider dårligere, den elektriske aktiviteten i hjertet endres (kalt «forlenget QT-intervall») eller at eksisterende hjerteproblemer forverres. Legen din vil sjekke om hjertet ditt arbeider som det skal, før og under behandling med disse legemidlene.
Snakk med legen din umiddelbart dersom du får symptomer på hjerteproblemer, som at du føler deg svimmel, trett, ør, kortpustet, hvis du føler at hjertet slår hardt, raskt eller uregelmessig, eller hvis du får hevelser i bena.
 • Blødningsproblemer: Braftovi kan gi alvorlige blødningsproblemer.
Snakk med legen din umiddelbart dersom du opplever tegn på blødningsproblemer, som at du hoster opp blod, blodklumper, oppkast med blod eller som ser ut som «kaffegrut», rød eller sort avføring som ser ut som tjære, blod i urinen, magesmerter, unormal vaginal blødning. Informer også legen din dersom du får hodepine, svimmelhet eller svakhet.
 • Øyeproblemer: Når Braftovi tas sammen med binimetinib, kan dette forårsake alvorlige øyeproblemer.
  Snakk med legen din umiddelbart dersom du får tåkesyn, synstap eller andre synsforandringer (for eksempel fargeflekker i synsfeltet) eller halo (sløret kontur rundt gjenstander). Legen vil undersøke øynene dine for synsproblemer mens du bruker Braftovi.
 • Forandringer i huden: Braftovi kan forårsake andre typer hudkreft, som for eksempel «kutant plateepitelkarsinom».
  Nye melanomer kan også forekomme mens du tar Braftovi.
  Legen vil sjekke huden din for eventuelle nye former for hudkreft før behandling, hver 2. måned i løpet av behandlingen og i opptil 6 måneder etter at du har sluttet å ta Braftovi.
  Informer legen din umiddelbart dersom du oppdager forandringer i huden under og etter behandling, inkludert: nye vorter, hudsår eller rødlige kuler som blør eller ikke heles, eller føflekker som endrer størrelse eller farge.
  I tillegg må legen sjekke deg for plateepitelkarsinom på hode, hals, munn, lymfekjertler og ta regelmessige CT-undersøkelser. Dette gjøres som en forholdsregel i tilfelle et plateepitelkarsinom skulle utvikle seg inne i kroppen din. Det anbefales også å gjennomføre underlivsundersøkelser (for kvinner) og undersøkelser av endetarmen før og mot slutten av behandlingen din.
 • Leverproblemer: Braftovi kan forårsake unormale blodprøver knyttet til hvordan leveren din fungerer (forhøyede nivåer av leverenzymer). Legen vil ta blodprøver for å sjekke leveren din før og under behandling.
 • Nyreproblemer: Braftovi kan endre nyrefunksjonen (ofte unormale blodprøver, i sjeldnere tilfeller dehydrering og oppkast). Legen vil ta blodprøver for å overvåke nyrene dine før og under behandling.
  Drikk rikelig med væske under behandlingen.
  Informer legen din umiddelbart dersom du kaster opp og blir uttørket (dehydrert).
Barn og ungdom
Braftovi er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år. Dette legemidlet er ikke studert i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Braftovi
Snakk med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen legemidler kan påvirke effekten til Braftovi eller gjøre det mer sannsynlig at du vil få bivirkninger.
Informer legen spesielt dersom du bruker noen av legemidlene på denne listen eller andre legemidler:
 • legemidler til behandling av soppinfeksjoner (som f.eks. itrakonazol, posakonazol, flukonazol)
 • legemidler til behandling av bakterieinfeksjoner (som f.eks. rifampicin, klaritromycin, telitromycin, erytromycin, penicillin)
 • legemidler som vanligvis brukes til behandling av epilepsi (anfall) (som f.eks. fenytoin, karbamazepin)
 • legemidler som vanligvis brukes til behandling av kreft (som f.eks. metotreksat, imatinib)
 • legemidler som vanligvis brukes til behandling av høyt kolesterol (som f.eks. rosuvastatin, atorvastatin)
 • behandling med et urtepreparat (naturlegemiddel) mot depresjon: prikkperikum (johannesurt)
 • legemidler som brukes til behandling av hiv, som f.eks. ritonavir, amprenavir, raltegravir, dolutegravir
 • hormonprevensjon (f.eks. p-piller)
 • legemidler som vanligvis brukes til behandling av høyt blodtrykk (som f.eks. diltiazem, bosentan, furosemid)
 • et legemiddel til behandling av uregelmessige hjerteslag: amiodaron.
Inntak av Braftovi sammen med mat og drikke
Du skal ikke drikke grapefruktjuice under behandling med Braftovi, siden det kan øke bivirkningene av Braftovi.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Braftovi er ikke anbefalt under graviditet. Det kan forårsake skade eller fødselsdefekter på et ufødt barn.
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis du er kvinne og kan bli gravid, skal du bruke sikker prevensjon mens du tar Braftovi og i minst 1 måned etter at du har tatt den siste dosen. Det er mulig at hormonprevensjon (som f.eks. p-piller, injeksjoner, plastre eller implantater og enkelte livmorinnlegg som frigjør hormoner) ikke vil være like effektiv mens du bruker Braftovi. Du bør derfor bruke en annen, pålitelig prevensjonsmetode, som en barrieremetode (f.eks. kondom), slik at du ikke blir gravid mens du tar dette legemidlet. Rådfør deg med legen din, apotek eller sykepleier.
Informer legen din umiddelbart hvis du blir gravid mens du bruker Braftovi.
Amming
Braftovi er ikke anbefalt under amming. Det er ikke kjent om Braftovi utskilles i morsmelk. Snakk med legen før du tar dette legemidlet hvis du ammer eller planlegger å amme.
Fertilitet
Braftovi kan redusere antall sædceller hos menn. Dette kan påvirke evnen til å gjøre en kvinne gravid. Snakk med legen dersom du har spørsmål om dette.
Kjøring og bruk av maskiner
Braftovi kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Unngå å kjøre bil eller bruke maskiner hvis du har problemer med synet eller har andre bivirkninger som kan påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner (se avsnitt 4), mens du bruker Braftovi. Snakk med legen dersom du er usikker på om du kan kjøre.
 
3. Hvordan du bruker BraftoviHvor mye du skal ta
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Til behandling av melanom
Den anbefalte dosen av Braftovi til behandling av melanom er seks 75 mg-kapsler én gang daglig (tilsvarende en daglig dose på 450 mg). Du vil også bli behandlet med et annet legemiddel, binimetinib.
Til behandling av tykktarmskreft
Den anbefalte dosen av Braftovi til behandling av tykktarmskreft er fire 75 mg-kapsler én gang daglig (tilsvarende en daglig dose på 300 mg). Du vil også bli behandlet med et annet legemiddel, cetuksimab.
Legen din kan bestemme at du skal starte med en lavere dose dersom du har lever- eller nyreproblemer.
Legen din kan redusere dosen eller avbryte behandlingen midlertidig eller permanent hvis du opplever bivirkninger (som hjerte-, øye- eller blødningsproblemer).
Hvordan du bruker Braftovi
Svelg kapslene hele med vann. Braftovi kan tas med mat eller mellom måltider.
Hvis du kaster opp
Dersom du kaster opp etter at du har tatt Braftovi, skal du ikke ta en ekstra dose. Ta neste dose som planlagt.
Dersom du tar for mye av Braftovi
Dersom du tar flere kapsler enn du skal, må du umiddelbart kontakte lege, apotek eller sykepleier. Bivirkninger som kvalme, oppkast, dehydrering og tåkesyn kan oppstå eller bli verre. Vis dem om mulig dette pakningsvedlegget og legemiddelpakningen.
Dersom du har glemt å ta Braftovi
Hvis du glemmer en dose Braftovi, skal du ta dosen så snart du husker det. Hvis det er mer enn 12 timer siden du skulle tatt den glemte dosen så skal du hoppe over denne dosen og ta den neste
dosen til vanlig tid. Fortsett deretter med å ta kapslene dine til vanlig tid. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Braftovi
Det er viktig å fortsette å ta Braftovi så lenge legen din anbefaler det. Ikke avbryt behandlingen med mindre legen din råder deg til det.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Braftovi kan forårsake alvorlige bivirkninger. Kontakt legen din umiddelbart dersom du har noen av følgende alvorlige bivirkninger, enten for første gang eller dersom de blir verre (se også avsnitt 2):
Hjerteproblemer: Braftovi kan påvirke hvor godt hjertet ditt pumper blod (reduksjon i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon) når det tas sammen med binimetinib. Tegn og symptomer omfatter:
 • svimmelhet, tretthet eller ørhet
 • kortpustethet
 • en følelse av at hjertet slår hardt, raskt eller uregelmessig
 • hevelser i bena
Øyeproblemer: Braftovi kan forårsake alvorlige øyeproblemer når det tas sammen med binimetinib, som for eksempel at væske lekker inn under netthinnen, som fører til at forskjellige lag i øyet løsner (retinal pigmentepitelavløsning). Kontakt legen din umiddelbart dersom du får følgende symptomer på øyeproblemer:
 • tåkesyn, synstap eller andre synsforandringer (f.eks. fargeflekker i synsfeltet)
 • haloer (sløret kontur rundt gjenstander)
 • smerte, hevelse eller rødhet i øyet
Blødningsproblemer: Braftovi kan forårsake alvorlige blødningsproblemer. Kontakt legen din umiddelbart dersom du får uvanlige tegn på blødning, inkludert:
 • hodepine, svimmelhet eller svakhet
 • opphosting av blod eller blodklumper
 • oppkast som inneholder blod eller oppkast som ser ut som «kaffegrut»
 • rød eller svart avføring som ligner tjære
 • blod i urinen
 • magesmerter (buksmerter)
 • uvanlig vaginalblødning
Muskelproblemer: Braftovi kan, når det tas sammen med binimetinib, forårsake nedbrytning av muskler (rabdomyolyse) som kan føre til nyreskade og være dødelig. Tegn og symptomer kan omfatte:
 • muskelsmerter, kramper, stivhet eller spasmer
 • mørk farge på urinen
Andre former for hudkreft: Behandling med Braftovi kan føre til utvikling av en type hudkreft kalt kutant plateepitelkarsinom. Disse hudforandringene (se også avsnitt 2) er vanligvis begrenset til et lite område og kan fjernes ved operasjon. Behandling med Braftovi kan fortsette uten avbrudd. Enkelte personer som tar Braftovi kan også oppdage nye melanomer. Disse melanomene fjernes vanligvis ved operasjon, og behandling med Braftovi kan fortsette uten avbrudd.
Andre bivirkninger
I tillegg til de alvorlige bivirkningene som er nevnt ovenfor, kan personer som tar Braftovi også få andre bivirkninger.
Bivirkninger når du tar Braftovi og binimetinib sammen til behandling av melanom
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • redusert antall røde blodceller (anemi)
 • problem med nerver som forårsaker smerte, tap av sansefornemmelse eller i kribling i hender og føtter
 • hodepine
 • svimmelhet
 • blødning i ulike deler av kroppen
 • høyt blodtrykk
 • problemer med synet (nedsatt syn)
 • magesmerter
 • diaré
 • brekninger (oppkast)
 • kvalme
 • forstoppelse
 • kløe
 • tørr hud
 • hårtap eller tynnere hår (alopesi)
 • forskjellige typer utslett
 • fortykkelse i det ytterste hudlaget
 • leddsmerter (artralgi)
 • muskelsmerter, svakhet eller kramper
 • ryggsmerter
 • smerter i armer og ben (ekstremiteter)
 • feber
 • hevelse i hender eller føtter (perifert ødem), lokal hevelse
 • utmattelse (fatigue)
 • unormale blodprøveresultater for leverfunksjon
 • unormale blodprøveresultater relatert til kreatinkinase i blodet (et enzym som finnes i blodet og som kan indikere muskelbetennelse eller muskelskade
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • noen typer av hudtumorer som f.eks. hudpapillom og basalcellekarsinom
 • allergiske reaksjoner, som kan inkludere hevelser i ansiktet og pustevansker
 • endret smakssans
 • øyebetennelse (uveitt)
 • blodpropper
 • tykktarmbetennelse (kolitt)
 • rødhet, ru eller sprukken hud
 • betennelse i fettlaget under huden, symptomer inkluderer ømme knuter i huden
 • hudutslett med et flatt, misfarget område eller vabler som ligner på akne (akneiform dermatitt)
 • rødhet, flassing eller blemmer på hender eller føtter (palmar-plantar erytrodysestesi eller hånd og fot-syndrom)
 • nyresvikt
 • unormale nyrefunksjonstester (økt kreatinin)
 • unormale blodprøveresultater for leverfunksjon (alkalinfosfatase i blodet)
 • unormale blodprøveresultater for funksjonen til bukspyttkjertelen (amylase, lipase)
 • økt hudsensitivitet for sollys
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • svakhet og lammelse (paralyse) i ansiktsmuskulaturen
 • betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) som gir sterke magesmerter
Bivirkninger når Braftovi ble brukt alene i kliniske studier hos pasienter med melanom
Dersom du fortsetter med Braftovi alene mens det andre legemidlet (binimetinib) midlertidig avbrytes basert på legens avgjørelse, kan du få noen av bivirkningene som er listet opp ovenfor, men hyppigheten kan endres (økes eller reduseres).
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • utmattelse (fatigue)
 • kvalme
 • brekninger (oppkast)
 • forstoppelse
 • forskjellige typer av utslett
 • rødhet, flassing eller blemmer på hender eller føtter (kalt palmar-plantar erytrodysestesi eller hånd-og-fot-syndrom)
 • fortykkelse i det ytterste hudlaget (hyperkeratose)
 • tørr hud
 • kløe
 • uvanlig hårtap eller tynnere hår (alopesi)
 • rødhet, ru eller sprukken hud
 • mørkere hud
 • nedsatt appetitt
 • søvnløshet
 • hodepine
 • problem med nerver som kan forårsake smerte, tap av sansefornemmelse eller kribling i hender og føtter
 • endret smakssans
 • leddsmerter (artralgi)
 • muskelsmerter, kramper eller svakhet
 • smerter i armer og ben (ekstremiteter)
 • ryggsmerter
 • feber
 • noen typer godartede hudtumorer som melanocystisk nevus og hudpapillom
 • unormale blodprøveresultater relatert til leveren
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • allergiske reaksjoner som kan inkludere hevelser i ansiktet og pustevansker
 • svakhet og lammelse (paralyse) i ansiktsmuskulaturen
 • raske hjerteslag
 • hudutslett med et flatt, misfarget område eller vabler som ligner på akne (akneiform dermatitt)
 • flassing eller skjellete hud
 • leddbetennelse (artritt)
 • nyresvikt
 • unormale nyrefunksjonstester (økt kreatinin)
 • økt hudsensitivitet for sollys
 • unormale blodprøveresultater for funksjonen til bukspyttkjertelen (lipase)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • type hudkreft som f.eks. basalcellekarsinom
 • øyebetennelse (uveitt)
 • betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) som forårsaker sterke magesmerter
 • unormale blodprøveresultater for funksjonen til bukspyttkjertelen (amylase)
Bivirkninger når du tar Braftovi og cetuksimab sammen til behandling av tykktarmskreft
I tillegg til de alvorlig bivirkningene nevnt ovenfor, kan personer som tar Braftovi sammen med cetuksimab også få følgende bivirkninger.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • nye føflekker kalt «melanocystisk nevus»
 • nedsatt appetitt
 • søvnløshet (insomni)
 • problemer med nerver som kan forårsake smerte, tap av sansefornemmelse eller kribling i hender og føtter
 • hodepine
 • blødning i ulike deler av kroppen
 • diaré
 • magesmerter
 • kvalme
 • oppkast
 • forstoppelse
 • hudutslett med et flatt, misfarget område eller vabler som ligner på akne (akneiform dermatitt)
 • forskjellige typer utslett
 • tørr hud
 • kløe
 • leddsmerter (artralgi) og muskel- og/eller skjelettsmerter
 • muskelsmerter, svakhet eller kramper
 • smerter i armer og ben (ekstremiteter)
 • ryggsmerter
 • utmattelse (fatigue)
 • feber
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • noen typer av hudtumorer som f.eks. hudpapillom
 • allergiske reaksjoner, som kan inkludere hevelser i ansiktet og pustevansker
 • svimmelhet
 • endret smakssans
 • raske hjerteslag
 • mørkere hud
 • rødhet, flassing eller blemmer på hender eller føtter (palmar-plantar erytrodysestesi eller hånd og fot-syndrom)
 • fortykkelse i det ytterste hudlaget (hyperkeratose)
 • rødhet, ru eller sprukken hud
 • hårtap eller tynnere hår (alopesi)
 • nyresvikt
 • unormale nyrefunksjonstester (økt kreatinin)
 • unormale blodprøveresultater for leverfunksjon
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • noen typer av hudtumorer som f.eks. basalcellekarsinom
 • betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) som gir sterke magesmerter
 • flassing
 • unormale blodprøveresultater for funksjonen til bukspyttkjertelen (amylase, lipase)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Braftovi
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Braftovi
 • Virkestoff er enkorafenib.
Braftovi 50 mg: Hver harde kapsel inneholder 50 mg enkorafenib. Braftovi 75 mg: Hver harde kapsel inneholder 75 mg enkorafenib.
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Kapselinnhold: kopovidon (E 1208), poloksamer 188, mikrokrystallinsk cellulose (E 460i), succinatsyre (E 363), krysspovidon (E 1202), kolloidal vannfri silika (E 551), magnesiumstearat (E 470b)
  • Kapselskall: gelatin (E 441), titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172), gult jernoksid (E 172), svart jernoksid (E 172)
  • Trykkfarge: skjellakk (E 904), svart jernoksid (E 172), propylenglykol (E 1520)
Hvordan Braftovi ser ut og innholdet i pakningen
Braftovi 50 mg harde kapsler
Den harde kapselen (kapsel) har oransje, ugjennomsiktig topp og hudfarget, ugjennomsiktig bunn, hvor toppen er preget med «A» og bunnen med «LGX 50mg».
Braftovi 50 mg er tilgjengelig i pakninger med 28 kapsler (7 blistere med 4 kapsler i hver) eller 112 kapsler (28 blistere med 4 kapsler i hver). Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Braftovi 75 mg harde kapsler
Den harde kapselen (kapsel) har hudfarget, ugjennomsiktig topp og hvit, ugjennomsiktig bunn, hvor toppen er preget med «A» og bunnen med «LGX 75mg».
Braftovi 75 mg er tilgjengelig i pakninger med 42 kapsler (7 blistere med 6 kapsler i hver) eller 168 kapsler (28 blistere med 6 kapsler i hver). Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pierre Fabre Médicament
45, place Abel Gance
92100 Boulogne-Billancourt Frankrike
Tilvirker
Pierre Fabre Médicament Production
Aquitaine Pharm International 1 Avenue du Béarn
64320 Idron Frankrike
eller
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
Site Progipharm, rue du Lycée 45500 GIEN
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.06.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

basalcellekarsinom (basalcellekreft, bcc, basaliom, krompechers karsinom): En ondartet hudkrefttype som sjelden sprer seg.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hyperkeratose: Fortykkelse av det ytterste hudlaget.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreatinkinase (ck, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

uveitt: Betennelse/inflammasjon i øyet som rammer uvea. Uvea inkluderer regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea).

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.