Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Beclomet Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver

beklometasondipropionat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Beclomet Easyhaler er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite til før du bruker Beclomet Easyhaler
 3. Hvordan du bruker Beclomet Easyhaler
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Beclomet Easyhaler
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Beclomet Easyhaler er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Beclomet Easyhaler er et kortikosteroid til inhalasjon ved astma. Beclomet Easyhaler motvirker slimdannelse og hevelse i luftveiene. Dermed blir det lettere å puste og symptomene på astma reduseres.
 
2. Hva du må vite til før du bruker Beclomet Easyhaler
Bruk ikke Beclomet Easyhaler:
 • dersom du er allergisk overfor beklometasondipropionat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Beclomet Easyhaler.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Vis forsiktighet ved bruk av Beclomet Easyhaler:
 • dersom du får flere symptomer.
 • dersom du må øke forbruket av annen astmamedisin.
 • hvis du har vært nødt til å stoppe annen astmamedisin på grunn av overfølsomhet overfor medisinen.
 • dersom du har infeksjoner i øye, munn eller luftveier.
 • dersom du har hatt tuberkulose.
Dersom du får sammentrekninger/spasmer i luftveiene etter dosering må du kontakte lege snarest.
Dersom noe av dette gjelder deg, skal du informere legen din.
Vær også oppmerksom på:
Beclomet Easyhaler har ikke effekt på akutte anfall av pustebesvær. Beclomet virker forebyggende og skal tas regelmessig selv om man ikke har besvær. Virkning oppnås først etter noen dagers behandling. Full virkning er avhengig av regelmessig bruk over lengre tid. Hvis virkning ikke oppnås må lege kontaktes. Dersom du skal slutte å bruke Beclomet Easyhaler vil legen din fortelle deg hvordan du skal gjøre dette.
Barn og ungdom
Dersom du skal avslutte behandlingen med Beclomet Easyhaler vil legen din fortelle deg hvordan du skal gjøre dette. Dersom veksten går langsommere vil behandlingen vurderes på nytt.
Andre legemidler og Beclomet Easyhaler
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Beclomet Easyhaler og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er en viss mulighet for at legemidlet kan påvirke fosteret. Ta derfor kontakt med lege før preparatet benyttes under graviditet.
Det er en viss mulighet for at barnet kan påvirkes ved amming. Ta derfor kontakt med lege før preparatet benyttes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Beclomet Easyhaler
Preparatet er kun beregnet til inhalasjon. Det må benyttes regelmessig for å oppnå optimal effekt. Effekten inntrer vanligvis etter noen få dager og best effekt oppnås etter flere uker.
Det er viktig at du tar dosen din som angitt på apotekets etikett eller som avtalt med legen din. Du skal ikke øke eller senke dosen din uten å rådføre deg med lege. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne: Vanlig vedlikeholdsdose er 1-2 inhalasjoner (200-400 mikrogram) 2 ganger daglig. Hvis nødvendig kan dosen økes opptil 1600 mikrogram per dag fordelt på 2-4 doser og deretter reduseres når astmaen er stabilisert.
En illustrert bruksanvisning er vedlagt pakningen.
Hvis du mener at virkningen av Beclomet Easyhaler er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Beclomet Easyhaler:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Den vanligste bivirkningen er soppinfeksjon (candida) i munnhule og svelg. Risikoen for soppinfeksjon kan reduseres ved å skylle munnen med vann etter hver inhalasjon. Andre vanlige bivirkninger er halsirritasjon, hoste og heshet. Sjeldne bivirkninger er allergiske reaksjoner, elveblest, utslett, hevelser i hud eller slimhinner (angioødem) og sammentrekning av luftveiene (bronkospasme). I sjeldne tilfeller er det rapportert om øyesykdom (subkapsulær katarakt) og infeksjon i luftveiene (eosinofil pneumoni). Andre bivirkninger som kan oppstå er undertrykking av hormonproduksjonen i binyrebarken, veksthemming hos barn og ungdom, redusert bentetthet og grønn stær (glaukom). Bivirkninger med ukjent frekvens, men som kan forekomme er søvnproblemer, depresjon eller bekymringsfølelse, rastløshet, nervøsitet, opphisselse/eksaltasjon eller irritasjon (barn er mest utsatt for disse effektene), at man lettere får blåmerker, tynnere hud, Cushings syndrom, cushingoide symptomer og tåkesyn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Beclomet Easyhaler
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Dersom preparatet tas ut av aluminiumsfolien er holdbarheten kun 6 måneder.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Beclomet Easyhaler
 • Virkestoff er beklometasondipropionat 200 mikrogram per dose.
 • Andre hjelpestoff er laktosemonohydrat.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 23.05.2017
 
Bruksanvisning for Easyhaler
Beclomet Easyhaler er lett å bruke. Les igjennom denne bruksanvisningen først.
Den forteller hva du skal gjøre og hva du bør være oppmerksom på.
Pakk opp Easyhaler

Easyhaler (Figur 1) leveres i en foliepose for å holde pulveret tørt.
Åpne ikke posen før du er klar til å begynne å bruke Easyhaler.
Det finnes et beskyttelseshylster som er frivillig å bruke.
Hvis du ikke bruker beskyttelseshylsteret, gå videre til avsnittet ”Ta en dose av Beclomet Easyhaler” (se figur 3b).

Mangler tekstalternativ for bilde

Åpne beskyttelseshylsteret og sett inn Easyhaler i det (figur 2). Kontrollere at munnstykkehetten dekker munnstykket på Easyhaler (det hindrer at Easyhaler doserer ved en feiltagelse).
Lukk beskyttelseshylsteret hvis du ikke skal bruke Easyhaler umiddelbart.

Mangler tekstalternativ for bilde

Ta en dose av Beclomet Easyhaler
Hvis du bruker et luftrørsutvidende inhalasjonspreparat skal du ta det først.
Åpne beskyttelseshylsteret hvis du bruker det.
Fjern munnstykkehetten.A. Rist

Rist Easyhaler kraftig opp og ned tre til fem ganger (figur 3a eller 3b) for riktig pulverstrøm og riktig dose. Hold deretter Easyhaler i loddrett posisjon.

Mangler tekstalternativ for bilde

B. Klikk

Hold Easyhaler mellom pekefingeren og tommelen og trykk en gang til du hører et klikk (figur 4a eller 4b) og la den klikke tilbake for å dosere pulver i inhalasjonskanalen i munnstykket.
Fortsett å holde Easyhaler loddrett.
Hvis du tror at du har trykket på Easyhaler mer enn en gang, se avsnittet OBS! (figur 6a eller 6b).

Mangler tekstalternativ for bilde

C. Inhaler

I sittende eller stående stilling
 • Pust rolig ut (men IKKE pust ut i Easyhaler).
 • Plasser munnstykket i munnen mellom tennene og lukk leppene rundt munnstykket.
 • Pust dypt og kraftig inn (figur 5a eller 5b).
 • Fjern munnstykket fra munnen
 • Hold pusten i minst 5 sekunder, pust deretter normalt.
Kontroller at du ikke puster ut i Easyhaler, da dette kan tette den.
Hvis dette inntreffer, se avsnitt OBS!
(figur 6a eller 6b).

Mangler tekstalternativ for bilde

Gjenta A, B og C hvis du har fått foreskrevet mer enn en dose.
Sett tilbake munnstykkehetten på munnstykket. Lukk beskyttelseshylsteret hvis du bruker det.
Skyll
Skyll munnen og halsen og spytt ut vannet. Dette reduserer risikoen for soppinfeksjon (trøske).
OBS!

Hvis du ved en feiltakelse trykker på Easyhaler, eller om du har trykket mer enn én gang, eller om du har pustet ut i den, slå på munnstykket for å tømme ut pulveret på bordet eller i håndflaten (figur 6a eller 6b). Dette sikrer korrekt dosering.
Begynn deretter på nytt med trinn A, B og C.

Mangler tekstalternativ for bilde

Rengjøring
Rengjør munnstykket minst en gang i uken med en ren, tørr klut eller med mykt papir. Bruk ikke vann eller andre væsker, pulveret er ømfintlig for fuktighet.
Hvis du bruker beskyttelseshylster kan du ta ut Easyhaler for å tørke av den.
Når du setter den tilbake i beskyttelseshylsteret skal du sette munnstykkehetten på munnstykket for å forhindre dosering ved en feiltakelse.
Skaffe en ny Easyhaler

Easyhaler har et telleverk som viser hvor mange doser det finnes igjen (figur 7a eller 7b).
Telleverket teller ned for hver femte dose.
Når tallene blir røde er det 20 doser igjen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Hvis du ikke allerede har skaffet en ny Easyhaler, kontakt legen din for å få en ny resept. Når telleverket står på 0 må du bytte Easyhaler selv om du fortsatt kan se pulver i vinduet på baksiden av Easyhaler (figur 8).

Mangler tekstalternativ for bilde

Spar på beskyttelseshylsteret og bruk det til din neste Easyhaler.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

Easyhaler