Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

BCG-medac pulver og væske til intravesikal bruk, suspensjon

Bacillus Calmette-Guerin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva BCG-medac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker BCG-medac
 3. Hvordan du bruker BCG-medac
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer BCG-medac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva BCG-medac er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Legemidlets fulle navn er BCG-medac pulver og væske til intravesikal bruk, suspensjon. Det vil bli omtalt som BCG-medac i resten av dette pakningsvedlegget.
BCG inneholder svekket (dempet) Mycobacterium bovis‑bakterier med lavt smittepotensiale.
BCG-medac stimulerer immunsystemet og brukes til å behandle flere typer kreft i urinblæren. Det er effektivt hvis kreften er begrenset til cellene i overflatevevet inne i blæren (urotel), og ikke har spredd seg til blærens indre vev.
BCG-medac gis direkte i blæren ved instillasjon.
BCG-medac brukes til å kurere sykdom begrenset til overflatevevet i blæren ved blærekreft med flat svulstform (karsinom in situ). Det finnes forskjellige grader av kreft som kan ramme overflatevevet i blæren og cellelaget inntil hinnen (lamina propria).
BCG-medac brukes også til å forebygge at kreften kommer tilbake (profylaktisk behandling).
 
2. Hva du må vite før du bruker BCG-medac
Bruk ikke BCG-medac
 • dersom du er allergisk overfor BCG eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis aktiviteten i immunsystemet ditt er redusert, eller hvis du lider av immunsvikt, på grunn av samtidig sykdom (f.eks. positiv HIV-serologi, leukemi, lymfom), kreftbehandling (f.eks. cellegift, strålebehandling) eller immundempende behandling (f.eks. kortikosteroider).
 • dersom du har hatt inngrep via urinrøret (TUR, transuretral reseksjon), en vevsprøve fra blæren (blærebiopsi) ble tatt eller du ble skadet av kateteret (skadelig kateterinnsetting) de siste 2 ‑ 3 ukene.
 • dersom du har en akutt urinveisinfeksjon.
 • dersom du har blæreperforasjon.
 • dersom du har aktiv tuberkulose.
 • dersom du har fått strålebehandling tidligere.
 • dersom du ammer.
BCG-medac må ikke tilføres under eller i huden, i muskler eller blodårer eller som vaksinasjon. Det må gis direkte i blæren ved instillasjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker BCG-medac
 • dersom du har feber eller blod i urinen. Behandling med BCG-medac skal da utsettes.
 • dersom du har liten blærekapasitet, da den kan bli enda mindre etter behandlingen.
 • dersom du er HLA-B27 (humant leukocyttantigen B27)-positiv, da du kan ha økt forekomst av leddbetennelse (reaktiv artritt).
 • dersom du har artritt med betennelse i hud, øyne og urinveier (Reiters syndrom).
 • dersom du har en lokal utposning på en blodåre (aneurisme) eller protese. Du kan få infeksjon i implantater eller transplantater.
Systemisk BCG-infeksjon/reaksjon
Hvis instillasjon av BCG gjøres på feil måte eller BCG gis i en muskel eller blodåre, kan dette medføre en alvorlig BCG-infeksjon i hele kroppen. Det er mulig at dette kan medføre sjokk og eventuelt dødsfall.
Urinveisinfeksjon
Før hver blærebehandling med BCG bør legen din sjekke at du ikke har en urinveisinfeksjon. Dersom urinveisinfeksjon påvises under BCG-behandling, skal behandlingen avbrytes til urinprøvene er normalisert og behandling med antibiotika fullført.
Vedvarende BCG
I enkelte tilfeller kan BCG-bakterier forbli i urinveiene i mer enn 16 måneder.
Pasienter med immunsvikt
BCG-bakterier kan være skadelige for pasienter med immunsvikt. Når du behandles med BCG-medac må du følge generelle hygienekrav som beskrevet nedenfor, spesielt når du er i kontakt andre pasienter. Det er ikke rapportert om overføring mellom mennesker.
Seksuell overføring
Det er hittil ikke rapportert om seksuell overføring av BCG, men det anbefales å bruke kondom ved samleie i én uke etter BCG-behandling.
Generell hygiene
Det anbefales å vaske hendene dine og genitalområdet etter vannlating. Det gjelder spesielt ved første vannlating etter BCG- behandling. Hvis hudskader tilsøles anbefales bruk av et egnet desinfiserende middel (rådfør deg med lege eller apotek).
Andre legemidler og BCG-medac
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette er spesielt viktig med følgende legemidler, da BCG-bakterier er følsomme overfor:
 • tuberkulosemidler (f.eks. etambutol, streptomycin, p-aminosalisylsyre (PAS), isoniazid (INH) og rifampicin);
 • antibiotika (fluorokinoloner, doksycyklin og gentamicin);
 • desinfeksjonsmidler;
 • glidemidler.
BCG-bakterier er motstandsdyktige (resistente) overfor pyrazinamid og cykloserin.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Du skal ikke bruke BCG-medac hvis du er gravid eller tror du kan være gravid.
Amming
Bruk ikke BCG-medac hvis du ammer.
Fertilitet
Det er påvist at BCG påvirker sædproduksjonen negativt og kan forårsake lav konsentrasjon eller fravær av sædceller i sædvæsken. Denne effekten av reversibel hos dyr. Menn bør allikevel rådføre seg om muligheten for bevaring av sæd før behandlingen begynner.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ikke kjør eller bruk maskiner før du vet hvordan BCG‑medac påvirker deg.
Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek hvis du er usikker.
 
3. Hvordan du bruker BCG-medacDosering
BCG-medac tilberedes og gis kun av erfarent helsepersonell. Innholdet i ett hetteglass brukes til én blærebehandling.
Tilførsel
BCG-medac føres inn i blæren ved lavt trykk ved hjelp av et kateter.
Legemidlet bør om mulig holdes i blæren i 2 timer. For å oppnå dette skal du ikke drikke de siste 4 timene før behandlingen og de første 2 timene etter behandlingen, og du skal tømme blæren rett før BCG-behandlingen.
Mens suspensjonen holdes i blæren bør den ha tilstrekkelig kontakt med hele slimhinnen, og det å bevege deg rundt er gunstig for behandlingen. Etter 2 timer skal du tømme blæren, helst i sittende stilling for å unngå søl.
Hvis ikke du har restriksjoner på væskeinntaket, anbefales det at du drikker mye de første 48 timene etter hver behandling.
Bruk hos barn
BCG-medac skal ikke brukes til barn da sikkerhet og effekt ikke er fastslått.
Bruk hos eldre personer
Det finnes ingen spesielle instrukser for bruk hos eldre personer.
Behandlingstid
Som standardbehandling (induksjonsbehandling) får du én intravesikal behandling med BCG-medac i uken i 6 påfølgende uker. Etter 4 uker uten behandling kan du få en ytterligere intravesikal tilførsel som kalles vedlikeholdsbehandling i minst ett år, som beskrevet nedenfor.
Induksjonsbehandling (behandling for å forebygge tilbakefall av kreft)
 • BCG-behandling bør starte ca. 2 – 3 uker etter inngrep via urinrøret (TUR, transuretral reseksjon) eller uthenting av vevsprøve fra blæren (blærebiopsi) og uten skadelig kateterinnsetting (traumatisk katetrisering). Den skal gjentas hver uke i 6 uker.
 • Du bør få vedlikeholdsbehandling etterpå.
Vedlikeholdsbehandling
 • Ett opplegg består av 12 måneders behandling med behandling hver måned.
 • Et annet vedlikeholdsopplegg består av 3 behandlinger med én ukes mellomrom i minimalt 1 år til maksimalt 3 år i måned 3, 6, 12, 18, 24, 30 og 36. Med dette opplegget får du til sammen 15 til 27 behandlinger i løpet av tre år.
Spesifikke behandlingsopplegg med forskjellige BCG-stammer er undersøkt i kliniske studier med et stort antall pasienter. For tiden er det ikke mulig å avgjøre om noen av disse oppleggene er bedre enn de andre.
Selv om vedlikeholdsbehandling reduserer muligheten for at kreften kommer tilbake og kan redusere kreftutviklingen, kan bivirkningene og ubehaget av behandlingen veie tyngre enn fordelene for noen pasienter. Det er derfor viktig at legen din snakker med deg om ulempene ved behandlingen og hva du selv foretrekker før vedlikeholdsbehandling startes eller fortsettes.
Dersom du tar for mye av BCG-medac
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er usannsynlig at overdosering vil oppstå, da ett hetteglass med BCG-medac tilsvarer én dose. Det foreligger ingen data som tyder på at overdosering kan føre til andre symptomer enn de beskrevne bivirkningene (se punkt 4).
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger av BCG-behandling er hyppige, men vanligvis lette og midlertidige. Bivirkningene øker vanligvis med antall BCG-behandlinger.
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer)
 • Kvalme
 • Blærekatarr (cystitt), betennelsesreaksjoner (granulomata) i blæren. Disse bivirkningene kan være en vesentlig del av virkningen mot svulsten.
 • Hyppig vannlating med ubehag og smerter. Dette kan ramme inntil 90 % av pasientene.
 • Betennelsesreaksjoner i prostatakjertelen (symptomfri granulomatøs prostatitt)
 • Forbigående BCG-reaksjoner i hele kroppen, som feber under 38,5 °C, influensalignende symptomer (sykdomsfølelse, feber, frysninger) og generelt ubehag (se mer detaljert informasjon nedenfor)
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer)
 • Feber over 38,5ºC
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • Alvorlig BCG-reaksjon/infeksjon i hele kroppen, BCG-sepsis (blodforgiftning) (se mer detaljert informasjon nedenfor)
 • Blodcellemangel (cytopeni)
 • Anemi (for lite hemoglobin i blodet)
 • Reiters syndrom (artritt med betennelse i hud, øyne og urinveier)
 • Betennelse i lungene (miliær pneumonitt)
 • Betennelsesreaksjoner i lungene (pulmonalt granulom)
 • Leverbetennelse (hepatitt)
 • Hudabscess (byll)
 • Hudutslett, leddbetennelse (artritt), leddsmerter (artralgi). I de fleste tilfeller er disse bivirkningene tegn på en allergisk (overfølsomhets)reaksjon overfor BCG. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å avbryte behandlingen.
 • Urinveisinfeksjon, blod i urinen (makroskopisk hematuri)
 • Unormalt liten blære (blæreretraksjon), unormalt langsom urinstrøm (urinveisblokkering), blæresammentrekning
 • Betennelse i testiklene (orkitt)
 • Betennelse i bitestiklene (epididymitt)
 • Betennelsesreaksjon i prostatakjertelen (symptomatisk granulomatøs prostatitt)
 • Lavt blodtrykk (hypotensjon)
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1 000 personer)
 • Infeksjon i blodårer (f.eks. infisert, lokal utposning på en blodåre)
 • Nyreabscess (byll)
Svært sjeldne (kan ramme opptil 1 av 10 000 personer)
 • BCG-infeksjon i implantater og omliggende vev (f.eks. aortatransplantater, hjertedefibrillator, hofte- eller kneartroplastikk)
 • Betennelse i lymfeknutene i halsen (cervikal lymfadenitt), regional lymfeknuteinfeksjon
 • Allergisk (overfølsomhets)reaksjon (f.eks. hovne øyelokk, hoste)
 • Betennelse i indre deler av øyet (korioretinitt)
 • Øyebetennelse (konjunktivitt), uveitt (betennelse i de pigmenterte delene av øyet)
 • Blodårefistler
 • Oppkast, tynntarmsfistler, betennelse i bukhinnen (peritonitt)
 • Bakterieinfeksjon i skjelett og benmarg (osteomyelitt)
 • Benmargsinfeksjon
 • Psoas-abscess (byll i lendemuskulaturen)
 • Betennelse i testiklene (orkitt) eller bitestiklene (epididymitt) som er motstandsdyktig overfor tuberkulosebehandling
 • Infeksjon i glansen på penis
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Lidelser i kjønnsorganer (f.eks. smerter i skjeden)
 • Smerter ved samleie (dyspareuni)
 • Alvorlig immunologisk reaksjon med feber, forstørret lever, milt og lymfekjertler, gulsott og utslett (hemofagocytisk syndrom)
 • Nyresvikt, betennelse i nyrevevet, kamrene, bekkenet (pyelonefritt, nefritt (inkludert tubulointerstitiell nefritt, interstitiell nefritt og glomerulonefritt))
 • Mangel på eller lavt antall sædceller i sædvæsken (azoospermi, oligospermi)
Forbigående systemiske BCG-reaksjoner i hele kroppen
Lav feber, influensalignende symptomer og generelt ubehag kan oppstå. Disse symptomene avtar vanligvis innen 24–48 timer og bør håndteres ved rutinebehandling av symptomene. Disse reaksjonene er tegn på en begynnende immunreaksjon. Alle pasienter som får legemidlet bør overvåkes nøye og få beskjed om å rapportere alle tilfeller av feber og andre bivirkninger utenom urinveiene.
BCG-reaksjon/infeksjon i hele kroppen
Bivirkninger/infeksjoner i hele kroppen er definert som: Feber over 39,5ºC i minst 12 timer, feber over 38,5ºC i minst 48 timer, betennelse i lungene (miliær pneumoni) på grunn av BCG, betennelsesreaksjon i leveren (granulomatøs hepatitt), unormale leverfunksjonsprøver, organisk dysfunksjon (utenom kjønnsorganer og urinveier) med granulomatøs betennelse i vevsprøve, Reiters syndrom (konjunktivitt [øyebetennelse], asymmetrisk oligoartritt [betennelse i 4 eller færre ledd] og cystitt [blærekatarr]). Alvorlig BCG-reaksjon/infeksjon i hele kroppen kan medføre BCG-sepsis (blodforgiftning). BCG-sepsis er en livstruende situasjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer BCG-medac
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Skal ikke fryses.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på kartongen etter EXP.
Etter rekonstituering skal legemidlet brukes omgående.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av BCG-medac
Virkestoff er levende BCG (Bacillus Calmette-Guérin)-bakterier (RIVM-sporer fra 1173-P2-sporer).
Etter rekonstituering inneholder ett hetteglass:
BCG-RIVM-sporer fra 1173-P2-sporer 2 x 108 til 3 x 109 levende enheter
Andre innholdsstoffer i pulveret er: polygelin, vannfri glukose og polysorbat 80.
Andre innholdsstoffer i væsken er: natriumklorid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan BCG-medac ser ut og innholdet i pakningen
BCG-medac består av et hvitt pulver og en fargeløs, klar væske som brukes til oppløsning. Det finnes pakninger med 1, 3, 5 eller 6 hetteglass. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

medac
Gesellschaft für
klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Tyskland

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.10.2015.

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Behandling av symptomer, tegn og syndrom

Symptomer, tegn eller syndrom

Behandling

1) Symptomer på vesikal irritasjon som varer mindre enn 48 timer

Symptomatisk behandling

2) Symptomer på vesikal irritasjon som varer lenger eller like lenge som 48 timer

Stans terapi med BCG-medac og start behandling med kinoloner. Hvis problemet ikke er fullstendig løst etter 10 dager, skal isoniazid (INH)* administreres i 3 måneder. Ved antituberkuløs behandling skal terapi med BCG-medac definitivt stanses.

3) Samtidig bakteriell infeksjon i urinveiene

Utsett terapi med BCG-medac til negativ bakteriekultur fra urin igjen oppnås, og behandling med antibiotika er ferdig.

4) Andre bivirkninger i urogenitalsystemet: symptomatisk granulomatøs prostatitt, epididymitt og orkitt, uretral obstruksjon og renal abscess

Stans terapi med BCG-medac.
Gi isoniazid (INH)* og rifampicin*, i 3 til 6 måneder, alt etter alvorlighetsgraden.
Ved antituberkuløs behandling skal terapi med BCG-medac definitivt stanses.

5) Feber lavere enn 38,5 °C i mindre enn 48 timer

Symptomatisk behandling med paracetamol.

6) Hudutslett, artralgi eller artritt eller Reiters syndrom

Stans terapi med BCG-medac.
Gi antihistamin eller ikke-steroide antiinflammatoriske medisiner.
Hvis dette ikke har noen virkning, gis isoniazid* i 3 måneder.
Ved antituberkuløs behandling skal terapi med BCG-medac definitivt stanses.

7) Systemisk BCG-reaksjon/infeksjon** uten tegn på septisk sjokk
** Se definisjon av systemisk BCG-reaksjon/infeksjon

Stans definitivt terapi BCG-medac.
Vurder kontakt med en spesialist på infeksiøse sykdommer.
Administrer trippel antituberkuløs terapi* i 6 måneder.

8) Systemisk BCG-reaksjon/infeksjon med tegn på septisk sjokk

Stans definitivt terapi med BCG-medac. Trippel antituberkuløs terapi* kombinert med høydose, hurtigvirkende kortikosteroider.
Be en spesialist på infeksiøse sykdommer om en vurdering.

* Advarsel: BCG-bakterier er følsomme overfor alle antituberkuløse legemidler som er i bruk nå, bortsett fra pyrazinamid. Hvis trippel antituberkuløs terapi er nødvendig, anbefales vanligvis kombinasjonen isoniazid (INH), rifampicin og etambutol.
Instruksjoner vedrørende bruk og håndtering
BCG-medac skal administreres under samme forhold som kreves for intravesikal endoskopi.
Forsiktighetsregler ved håndtering
BCG-medac skal ikke håndteres verken i samme rom eller av samme personale som tilbereder cytotoksiske legemidler til intravenøs administrasjon. BCG-medac skal ikke håndteres av personer med kjent immundefekt.
Søl av BCG-medac
Søl av BCG-medac suspensjon skal behandles med et desinfiserende middel med bekreftet aktivitet overfor mykobakterier. Søl på huden skal behandles med et egnet desinfiserende middel.
Kutan tuberkulinprøve
Intravesikal behandling med BCG-medac kan forårsake følsomhet overfor tuberkulin, og derved gjøre senere tolking av kutane tuberkulinprøver til diagnose av mykobakteriell infeksjon mer komplisert. Reaktivitet overfor tuberkulin bør derfor testes før administrasjon av BCG-medac.
Klargjøring
Kateteret skal administreres varsomt for å unngå skader på epitelet som kan føre til utvikling av systemisk BCG-infeksjon. Bruk av et smøremiddel skal vurderes for å minimere risikoen for traumatisk kateterisering. Kvinner kan behøve mindre smøremiddel enn menn. Det er ikke sett noen mulig antiseptisk effekt av smøremidlet som kan påvirke produktets effekt. Tømming av blæren etter kateterisering reduserer mengden gjenværende smøremiddel før BCG påføres.
Før bruk skal produktet resuspenderes under aseptiske forhold med en steril oppløsning av
natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) (se nedenfor). Bland suspensjonen før bruk ved forsiktig vending. Unngå hudkontakt med BCG-medac. Bruk av hansker anbefales.
Synlige makroskopiske partikler har ingen innvirkning på produktets sikkerhet og effekt.
Følgende instruksjoner for håndtering brukes for systemet med konisk eller Luer-Lock adapter. Luer‑Lock adapteren kan kun brukes til intravesikal instillasjon (se pkt. 4.4 i preparatomtalen).
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Riv opp den beskyttende posen, men ikke fjern den helt! Dette vil beskytte tuppen av instillasjonssystemet mot kontaminasjon helt til like før det skal brukes.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Ta hettene av hetteglasset og instillasjonssystemet. Legg frem en avfallspose.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Trykk BCG-medac hetteglasset med toppen opp godt fast på adapteren på instillasjonssystemet. Snu hetteglasset 3 – 4 ganger i begge retninger.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Brekk mekanismen i røret på adapteren åpen ved gjentatt bøying i begge retninger. Dette etablerer en kobling. Hold i røret – og ikke i hetteglasset – under denne prosessen!
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Pump væsken inn i hetteglasset. Sørg for at hetteglasset ikke fylles helt!
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Snu det kombinerte systemet opp ned, pump inn luft med hetteglasset øverst. Trekk det rekonstituerte BCG inn i instillasjonssystemet. Hetteglasset skal ikke tas av.
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Hold instillasjonssystemet vertikalt. Ta den beskyttende posen helt av. Kateteradapteren kobles til kateteret. Brekk lukkemekanismen i røret åpen ved bøying i begge retninger og instiller legemidlet. Fri kateteret på slutten av instillasjonen ved å presse luft gjennom det. La væskeposen være sammentrykt, og plasser den i avfallsposen sammen med kateteret.
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

cytopeni (blodcellemangel): Lavere antall blodceller enn det som er normalt sett innen et gitt referanseområde.

dyspareuni (smerte under samleie): Smerte ved samleie.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glomerulonefritt: Akutt eller kronisk sykdom med mer eller mindre uttalte endringer i nyrens glomeruli.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hematuri: Blod i urinen.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

korioretinitt (koroiretinitt, chorioretinal betennelse): Betennelse i årehinnen og netthinnen i øyet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

uveitt: Betennelse/inflammasjon i øyet som rammer uvea. Uvea inkluderer regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea).