Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Augmentin 500 mg/125 mg tabletter, filmdrasjerte

amoksicillin/klavulansyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg (eller til barnet ditt). Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Augmentin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Augmentin
 3. Hvordan du bruker Augmentin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Augmentin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Augmentin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Augmentin er et antibiotikum og virker ved å drepe bakterier som forårsaker infeksjon. Det inneholder to ulike virkestoffer, amoksicillin og klavulansyre. Amoksicillin tilhører en gruppe legemidler kalt ”penicilliner”, som noen ganger kan bli hindret i å virke (bli gjort inaktive). Det andre virkestoffet (klavulansyre) hindrer dette i å skje.
Augmentin brukes hos voksne og barn for å behandle følgende infeksjoner:
 • mellomøre- og bihulebetennelse
 • luftveisinfeksjoner
 • urinveisinfeksjoner
 • hud- og bløtvevsinfeksjoner, inkludert tanninfeksjoner
 • infeksjoner i ben og ledd.
 
2. Hva du må vite før du bruker Augmentin
Bruk ikke Augmentin
 • dersom du er allergisk overfor amoksicillin, klavulansyre, penicillin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du noen gang har hatt en alvorlig allergisk reaksjon ved bruk av et annet antibiotikum. Dette kan inkludere hudutslett eller hevelse i ansikt eller hals
 • dersom du noen gang har hatt leverproblemer eller fått gulsott (gulfarging av huden) når du har tatt antibiotika.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke ta Augmentin dersom noe av dette gjelder deg. Rådfør deg med legen din eller apotek før du tar Augmentin dersom du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Augmentin hvis du:
 • har kyssesyke (mononukleose)
 • blir behandlet for lever- eller nyreproblemer
 • ikke har regelmessig vannlating.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Augmentin hvis du er usikker på om noe av dette gjelder deg.
I noen tilfeller vil legen din undersøke hvilken type bakterie som forårsaker infeksjonen din. Basert på resultatet kan det være at du blir gitt en annen styrke Augmentin, eller et annet legemiddel.
Tilstander du må være oppmerksom på Augmentin kan forverre enkelte tilstander eller forårsake alvorlige bivirkninger. Disse inkluderer allergiske reaksjoner, kramper (anfall) og betennelse i tykktarmen. Du må være oppmerksom på visse symptomer mens du bruker Augmentin, for å redusere risikoen for slike problemer. Se 'Tilstander du må være oppmerksom på' i avsnitt 4.
Blod- og urinprøver
Fortell lege eller sykepleier at du bruker Augmentin dersom du skal ta blodprøver (f.eks. kontroll av røde blodceller eller av leverfunksjon) eller urinprøver (for glukose). Dette er fordi Augmentin kan påvirke resultatet av slike prøver.
Andre legemidler og Augmentin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis du bruker allopurinol (brukes mot urinsyregikt) sammen med Augmentin, øker sannsynligheten for at du kan få en allergisk hudreaksjon.
Hvis du bruker probenecid (brukes mot urinsyregikt) kan det være at legen din vil justere dosen din med Augmentin.
Hvis legemidler mot blodpropp (f.eks. warfarin) tas sammen med Augmentin, kan det bli nødvendig å ta ekstra blodprøver.
Augmentin kan påvirke hvordan metotreksat (et legemiddel som brukes til å behandle kreft eller revmatiske sykdommer) virker.
Augmentin kan påvirke hvordan mykofenolatmofetil (et legemiddel som brukes for å forhindre avstøtning av transplanterte organer) virker.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Rådfør deg med legen din eller apotek før du tar noen form for legemiddel.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Augmentin kan ha bivirkninger og disse kan gjøre deg uegnet til å kjøre. Unngå å kjøre eller bruke maskiner med mindre du føler deg i form til det.
 
3. Hvordan du bruker Augmentin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn som veier mer enn 40 kg
Den anbefalte dosen er:
 • 1 tablett tre ganger daglig
Barn som veier mindre enn 40 kg
Rådfør deg med legen din eller apotek før du gir Augmentin tabletter til barn som veier mindre enn 40 kg. Tablettene egner seg ikke for barn som veier mindre enn 25 kg.
Pasienter med nyre- og leverproblemer
 • Hvis du har nyreproblemer kan det være at dosen din blir endret. Legen din kan velge en annen styrke eller et annet legemiddel.
 • Hvis du har leverproblemer kan det være at det tas blodprøver oftere, for å kontrollere hvordan leveren din fungerer.
Hvordan du bruker Augmentin
 • Svelg tabletten hele med et glass vann like før, eller ved begynnelsen av et måltid.
  Tabletten kan brekkes langs delestreken slik at de blir enklere å svelge. Du må ta begge delene av tabletten til samme tid.
 • Fordel dosene jevnt utover dagen, med minst 4 timers mellomrom. Ikke ta 2 doser i løpet av 1 time.
 • Ikke bruk Augmentin i mer enn 2 uker. Dersom du fremdeles ikke føler deg bra, må du kontakte legen din.
Dersom du tar for mye av Augmentin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du tar for mye Augmentin kan du få symptomer som urolig mage (kvalme, oppkast eller diaré) eller kramper. Kontakt legen din så snart som mulig. Ta med legemiddelkartongen og vis den til legen din.
Dersom du har glemt å ta Augmentin
Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det. Du bør ikke ta den neste dosen for tidlig, men vente omtrent 4 timer før du tar neste dose. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Augmentin
Fortsett å ta Augmentin inntil behandlingen er fullført selv om du føler deg bedre. Du trenger alle dosene for å bekjempe infeksjonen. Dersom noen bakterier overlever kan infeksjonen komme tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Augmentin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene nedenfor kan oppstå med dette legemidlet.
Tilstander du må være oppmerksom påAllergiske reaksjoner:
 • hudutslett
 • betennelse i blodårene (vaskulitt) som kan være synlig som røde eller lilla hevede flekker på huden, men kan også påvirke andre deler av kroppen
 • feber, leddsmerter, hovne kjertler på halsen, i armhulen eller lysken
 • hevelse, noen ganger i ansiktet eller svelg (angioødem), som kan forårsake pustevansker
 • kollaps.
Mangler tekstalternativ for bildeKontakt lege umiddelbart dersom du får noen av disse symptomene. Slutt å bruke Augmentin.
Betennelse i tykktarmen
Betennelse i tykktarmen som forårsaker vandig diaré, vanligvis med blod og slim, magesmerter og/eller feber.
Mangler tekstalternativ for bildeRådfør deg med legen din så snart som mulig hvis du får disse symptomene.
Svært vanlige bivirkninger
Disse kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • diaré (hos voksne).
Vanlige bivirkninger
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • trøske (candida – en gjærsoppinfeksjon i vagina, munn eller hudfolder)
 • kvalme, spesielt hvis du bruker høye doser
  Mangler tekstalternativ for bildeta Augmentin med et måltid hvis du opplever dette
 • oppkast
 • diaré (hos barn).
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • hudutslett, kløe
 • hevet kløende utslett (elveblest)
 • fordøyelsesbesvær
 • svimmelhet
 • hodepine.
Mindre vanlige bivirkninger som kan vises i blodprøvene dine:
 • økning i noen substanser (enzymer) som produseres av leveren.
Sjeldne bivirkninger
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • hudutslett som kan bli til blemmer, og ser ut som små blinker (mørke flekker i midten omgitt av et blekere område, med en mørk ring rundt kanten - erythema multiforme)
  Mangler tekstalternativ for bildeKontakt lege umiddelbart hvis du merker noen av disse symptomene.
Sjeldne bivirkninger som kan vises i blodprøvene dine:
 • lavt antall av en type celler som er involvert i blodkoagulasjon
 • lavt antall hvite blodceller.
Ukjent frekvens
Frekvensen er ukjent ut fra tilgjengelig data.
 • Allergiske reaksjoner (se ovenfor)
 • Betennelse i tykktarmen (se ovenfor)
 • Betennelse i den beskyttende membranen som omgir hjernen (aseptisk meningitt)
 • Alvorlige hudreaksjoner:
  • et utbredt utslett med blemmer og flassende hud, spesielt rundt munn, nese, øyne og kjønnsorganer (Stevens-Johnsons syndrom), og en mer alvorlig form som forårsaker omfattende avskalling av huden (mer enn 30 % av kroppsoverflaten - toksisk epidermal nekrolyse)
  • utbredt rødt hudutslett med små pussholdige blemmer (bulløs eksfoliativ dermatitt)
  • et rødt, skjellet utslett med ujevnheter under huden og blemmer (eksantematøs pustulose).
  • influensaliknende symptomer med utslett, feber, hovne lymfeknuter og unormale blodprøver (inkludert økning i antall hvite blodceller (eosinofili) og leverenzymer) (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)).

  Mangler tekstalternativ for bildeKontakt lege umiddelbart dersom du får noen av disse symptomene.
 • leverbetennelse (hepatitt)
 • gulsott, forårsaket av økning av bilirubin (en substans som produseres i leveren) i blodet, som kan gjøre at huden din og det hvite i øynene ser gult ut
 • betennelse i en del av nyrene som kalles nyretubuli
 • blodet bruker lengre tid på å koagulere
 • hyperaktivitet
 • kramper (hos personer som tar høye doser med Augmentin, eller som har nyreproblemer)
 • svart tunge som ser hårete ut
Bivirkninger som kan vises i blod- eller urinprøvene dine:
 • betydelig reduksjon i antall hvite blodceller
 • lavt antall røde blodceller (hemolytisk anemi)
 • krystaller i urinen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Augmentin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Tabletter som er pakket i poser med tørrstoff skal brukes innen 30 dager etter at posen er åpnet.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at tablettene er sprukket eller skadet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Augmentin
 • Virkestoffer er amoksicillin og klavulansyre. Hver tablett inneholder amoksicillintrihydrat tilsvarende 500 mg amoksicillin og kaliumklavulanat tilsvarende 125 mg klavulansyre.
 • Andre innholdsstoffer er: Tablettkjerne – magnesiumstearat, natriumstivelsesglykolat type A, kolloidal vannfri silika, mikrokrystallinsk cellulose.
  Filmdrasjering - titandioksid (E171), hypromellose, makrogol (4000, 6000) og silikonolje (dimetikon).
Hvordan Augmentin ser ut og innholdet i pakningen
Augmentin 500 mg/125 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til off-white, ovale tabletter merket med "AC" og en delestrek på den ene siden.
De er pakket i:
 • Blisterpakninger i en kartong. Hver pakning inneholder 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 eller 500 tabletter.
 • Blisterpakninger pakket i poser i en kartong. Posen inneholder tørrstoff. Tørrstoffet skal oppbevares i posen og skal ikke spises. Hver pakning inneholder 14, 20 eller 21 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
SmithKline Beecham Limited, Worthing, Storbritannia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Augmentan: Tyskland
Augmentin: Belgia, Bulgaria, Estland, Hellas, Island, Irland, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland , Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Tsjekkia og Østerike
Augmentin Duo: Ungarn
Augmentine : Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.02.2018
 
Råd/medisinsk opplæring

Antibiotika brukes til å behandle infeksjoner som er forårsaket av bakterier. De har ingen effekt mot infeksjoner som er forårsaket av virus.
Noen ganger responderer ikke infeksjonen som er forårsaket av bakterier på en antibiotikakur. En av de vanligste årsakene til at dette skjer er fordi bakterien som forårsaker infeksjonen er resistent mot antibiotikaen som benyttes. Dette betyr at de kan overleve og til og med formere seg på tross av antibiotikaen.
Bakterier kan bli resistente mot antibiotika av mange årsaker. Riktig bruk av antibiotika kan bidra til å redusere sannsynligheten for at bakterier blir resistente.
Når legen din forskriver en antibiotikakur, skal den kun brukes til å behandle den sykdommen du har nå. Hvis du er oppmerksom på følgende råd vil det bidra til å forhindre fremveksten av resistente bakterier som kan hindre antibiotikaen i å virke.
 1. Det er veldig viktig at du tar riktig dose av antibiotikaen til rett tid og i riktig antall dager. Les instruksjonene på etiketten og be legen din eller apoteket forklare hvis det er noe du ikke forstår.
 2. Du må ikke ta et antibiotikum hvis det ikke har blitt forskrevet spesielt til deg, og du må kun bruke det for å behandle den infeksjonen det ble forskrevet for.
 3. Du må ikke ta antibiotika som har blitt forskrevet til noen andre, selv om de hadde en infeksjon som lignet din.
 4. Du må ikke gi bort antibiotika som er forskrevet til deg til andre personer.
 5. Hvis du har igjen rester av antibiotika etter at du har fullført kuren slik som den ble forskrevet av legen din, skal du ta disse med til et apotek for destruksjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.