Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Atropin 1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

atropinsulfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, sykepleier eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Atropin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Atropin
 3. Hvordan du bruker Atropin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Atropin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Atropin er og hva det brukes mot
Atropin er et såkalt antikolinergikum som blant annet virker krampeløsende på glatt muskulatur og hemmer bevegelser og krampeliknende sammentrekninger i mage- og tarmkanalen. Atropin hemmer også utskillelse av spytt, slim i luftveiene og magesaft, og øker hjertefrekvensen.
Atropin gis av helsepersonell ved kramper i mage- og tarmkanalen, som medisinsk behandling før operasjon, og ved svært lav hjerteslagfrekvens. Atropin brukes også ved visse typer forgiftninger.
 
2. Hva du må vite før du bruker Atropin
Atropin skal ikke brukes dersom:
 • du er allergisk overfor atropin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du har akutt grønn stær (trangvinklet glaukom).
 • du lider av myasthenia gravis, en sjelden sykdom som fører til tretthet og svakhet i muskulaturen.
 • du har en sykdom som fører til passasjehindring i mage-tarm-kanalen eller i urinveiene (obstruktiv sykdom).
 • du har for høyt nivå av tyreoideahormoner i kroppen (tyreotoksikose).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek før du bruker Atropin.
Atropin må brukes med forsiktighet dersom:
 • du lider av noen former for hjertesykdom, inkludert rask og uregelmessig hjerteaktivitet (takyarytmi),
 • du har en innsnevring av ringmuskelen mellom magesekkens nedre del og tolvfingertarmen (pylorusstenose), eller du har fått utlagt tarm (ileostomi eller kolostomi),
 • du har lever- eller nyresykdom,
 • du har høy kroppstemperatur eller feber,
 • du har visse typer nervesykdommer som rammer den delen av nervesystemet som regulerer blodtrykk, hjerterytme, tarm- og blæretømming, fordøyelse og andre kroppsfunksjoner (autonom nevropati),
 • du har lungesykdom.
Brukes ved forsiktighet hos barn, nyfødte og pasienter med Downs syndrom.
Andre legemidler og Atropin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen med Atropin kan forsterkes dersom legemidlet tas sammen med bl.a.:
 • legemidler til behandling av Parkinsons sykdom (amantadin, levodopa),
 • legemidler for allergiske lidelser (antihistaminer),
 • legemidler som motvirker og/eller løser opp kramper i glatt muskulatur, f.eks. i tarmkanalen eller urinveiene (spasmolytika),
 • legemidler som virker beroligende og angstløsende og som har effekt ved psykoser (fentiaziner),
 • legemiddel mot høyt blodtrykk og hjertekrampe (verapamil),
 • legemidler til behandling av hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmika),
 • legemidler mot kvalme eller oppkast (antiemetika),
 • legemidler til behandling av depresjon (trisykliske antidepressiva).
Effekten av både atropin og metoklopramid kan oppheves dersom disse tas sammen. Metoklopramid er et legemiddel som dels motvirker brekninger og kvalme, dels stimulerer tarmbevegelser.
Legemiddelet fenylefrin (brukes mot lavt blodtrykk i forbindelse med noen typer bedøvelse og til å få pupillen i øyet til å utvide seg) gjør at blodårene trekker seg sammen slik at blodtrykket øker. Ved samtidig behandling med atropin kan blodtrykket bli ukontrollert høyt.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Atropin bør derfor ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner hvis synsforstyrrelser oppstår.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Atropin
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Atropin
Dette legemidlet vil bli gitt av en lege eller annet helsepersonell.
Dette legemidlet gis som injeksjon under huden (subkutant), i muskelen (intramuskulært) eller som langsom injeksjon i en vene (intravenøst).
Doseringen er individuell og legen bestemmer hvor mye Atropin du skal få.
Dersom du tar for mye av Atropin
Kontakt straks lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer kan være: Tørrhet i slimhinner og hud, tørste, feber, ansiktsrødme, økt hjerteslagfrekvens og unormal raskt åndedrett, pupillutvidelse, uro, angst, rastløshet, bevisstløshet, koma, blodtrykksstigning, delirium, hallusinasjoner, kramper, problemer med urinlating og/eller nedsatt tarmmotorikk.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • synsforstyrrelser (utvidelse av pupiller, problemer med fokus, dobbeltsyn, lysskyhet)
 • redusert utskillelse av bronkialsekret
 • forstoppelse og halsbrann/sure oppstøt
 • tørste
 • rødme
 • tørr hud
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
 • oppspilthet
 • forvirring, uro og hallusinasjoner (ved høye doser)
 • økt hjerterytme
 • uregelmessig hjerterytme (arytmier)
 • munntørrhet
 • økt kroppstemperatur (feber)
 • problemer med vannlatingen
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
 • allergiske reaksjoner
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktisk reaksjon)
 • hjerterytmeforstyrrelse (forkammerflimmer, ventrikkelflimmer)
 • hjertekrampe (angina)
 • kraftig økning i blodtrykk (hypertensiv krise)
 • krampeanfall
 • svekket korttidsminne
 • psykose
 • svimmelhet
 • døsighet
 • økt trykk i øyet hos pasienter med akutt grønn stær
 • problemer med tømming av urinblæren (urinretensjon)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Atropin
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Atropin
 • Virkestoff er atropinsulfat.
 • Andre innholdsstoffer er saltsyre, natriumklorid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Atropin ser ut og innholdet i pakningen
Atropin injeksjonsvæske, oppløsning fås i plastampuller på 10 x 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda GmbH, Singen, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS Postboks 205
1372 Asker
Tlf: 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.03.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Hvordan åpne Atropin plastampuller
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkammerflimmer (atrieflimmer, atriefibrillering, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tyreotoksikose (hypertyreoidisme, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

ventrikkelflimmer (ventrikkelfibrillering, hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.