Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Aromasin 25 mg drasjerte tabletter

eksemestan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aromasin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Aromasin
 3. Hvordan du bruker Aromasin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Aromasin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Aromasin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dette legemidlet heter Aromasin. Aromasin tilhører en gruppe legemidler som kalles aromatase-hemmere. Disse legemidlene påvirker en substans som kalles aromatase, som er nødvendig for å danne kvinnelige kjønnshormoner, østrogener, spesielt hos kvinner som har passert overgangsalderen. Reduksjon av østrogennivåene i kroppen er en måte å behandle hormonavhengig brystkreft på.
Aromasin brukes for å behandle brystkreft hos kvinner som har passert overgangsalderen, etter at de har fullført behandling med legemidlet tamoksifen i 2 - 3 år.
Aromasin brukes også for å behandle avansert brystkreft hos kvinner som har passert overgangsalderen, når annen hormonbehandling ikke har fungert tilfredsstillende.
 
2. Hva du må vite før du bruker Aromasin
Bruk ikke Aromasin
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor eksemestan (virkestoffet) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du ikke har passert overgangsalderen, dvs. om du fortsatt har menstruasjon.
 • dersom du er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Aromasin.
Vær spesielt oppmerksom på følgende:
 • Før du begynner behandling med Aromasin kan legen ta blodprøver for å sjekke at du har passert overgangsalderen.
 • Si fra til legen dersom du har lever- eller nyreproblemer
 • Si fra til legen dersom du lider av en tilstand som kan påvirke styrken i bena dine (skjelettet). Det kan hende at legen ønsker å måle bentettheten før og under behandling med Aromasin. Grunnen til dette er at denne typen legemidler reduserer nivåene av kvinnelige kjønnshormoner og dette kan gi tap av mineraler i skjelettet, noe som kan gjøre at det blir svakere.
 • Si fra til legen dersom du vet at du har D-vitaminmangel. Det kan hende at legen anbefaler deg å ta D-vitamintilskudd.
 • I starten av behandlingen med Aromasin kan legen din foreta en måling av vitamin D-nivået ditt, fordi en stor andel kvinner med tidlig brystkreft har alvorlig D-vitaminmangel.
Andre legemidler og Aromasin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Aromasin skal ikke gis sammen med hormonerstatningsterapi.
Følgende legemidler må brukes med forsiktighet sammen med Aromasin. Si fra til legen din dersom du tar medisiner som
 • rifampicin (antibiotika)
 • karbamazepin eller fenytoin (krampedempende middel som brukes ved epilepsi)
 • naturlegemidlet johannesurt (hypericum perforatum) eller preparater som inneholder dette.
Inntak av Aromasin sammen med mat og drikke
Tablettene skal svelges, de bør tas etter et måltid og til omtrent samme tid hver dag.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Du skal ikke ta Aromasin dersom du er gravid eller ammer. Kontakt lege hvis du er eller tror du kan være gravid.
Dersom det er mulighet for at du kan bli gravid, bør du diskutere behov for bruk av sikker prevensjon med legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Dersom du føler deg døsig, søvnig eller svimmel skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Aromasin:
 • Aromasin inneholder sukrose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. Det kan gi problemer hos et lite antall pasienter som har arvelig intoleranse mot noen sukkertyper (glukose-galaktose malabsorpsjon, fruktoseintoleranse eller sukrose-isomaltose insuffisiens).
 • Aromasin inneholder en liten mengde metylparahydroksybenzoat (E218), som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund). Hvis dette skjer skal du kontakte legen din.
 
3. Hvordan du bruker AromasinVoksne og eldre
Bruk alltid Aromasin slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene skal svelges. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Den anbefalte dosen er én tablett på 25 mg daglig. Du skal ikke slutte å ta tablettene dine selv om du ikke føler deg vel, med mindre legen din sier du skal avslutte behandlingen.
Dersom du trenger sykehusbehandling mens du tar Aromasin, bør du fortelle til sykehuspersonalet hvilken medisin du tar.Bruk av Aromasin hos barn
Aromasin anbefales ikke til barn.
Dersom du tar for mye av Aromasin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Aromasin
Du skal ikke ta en ekstra tablett som erstatning for en glemt tablett. Hvis du glemmer å ta tabletten din, bør du ta den så fort du husker det. Dersom det snart er tid for å ta neste tablett, ta den til vanlig tid.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Aromasin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Mange kvinner kan ta Aromasin uten noen problem, men en del kvinner kan få milde til moderate bivirkninger.
Svært vanlige bivirkninger (som opptrer hos mer enn 1 av 10 personer):
 • Leukopeni
 • depresjon
 • søvnløshet
 • hodepine
 • svimmelhet
 • hetetokter
 • magesmerter
 • kvalme
 • endrede blodverdier (leverenzymer, gallefargestoff, alkalisk fosfatase)
 • økt svetting
 • smerter i ledd og muskel/skjelett
 • smerter
 • utmattelse
Vanlige bivirkninger (som opptrer hos færre enn 1 av 10 personer):
 • nedsatt antall blodplater
 • appetittløshet
 • depresjon
 • karpaltunnelsyndrom (smerter, nummenhet og muskelsvinn i hånden på grunn av at en nerve i håndroten (nervus medianus) klemmes sammen)
 • prikking/nummenhet i huden (parestesi)
 • oppkast, diaré, forstoppelse, fordøyelsesproblemer
 • håravfall, hudutslett, elveblest, kløe
 • benskjørhet (osteoporose) som i noen tilfeller kan føre til fraktur i ben (brist/brudd)
 • hevelse av hender og føtter
 • kraftløshet
Mindre vanlige bivirkninger (som opptrer hos færre enn 1 av 100 personer):
 • overfølsomhet
Sjeldne bivirkninger (som opptrer hos færre enn 1 av 1000 personer):
 • søvnighet
 • leverbetennelse (hepatitt, kolestatisk hepatitt)
 • legemiddelreaksjon med feber og utslett (akutt generalisert eksematøs pustulose)
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Nedsatt antall hvite blodceller
Betennelse i leveren (hepatitt) kan forekomme. Symptomer kan være en generell følelse av å være uvel, kvalme, gulsott (gulning av hud og øyne), kløe, smerter på høyre side av magen og manglende apetitt. Kontakt lege dersom du tror du har noen av disse symptomene.
Dersom det blir tatt blodprøver kan det bli oppdaget endringer i leverfunksjonen din og i antallet av visse blodceller (lymfocytter) og blodplater som sirkulerer i blodet ditt.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Aromasin
Ingen spesielle forholdsregler vedrørende oppbevaringen.Tablettene skal oppbevares i originalpakningen.
Oppbevares utilgjengelig for barn.Bruk ikke Aromasin etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendige lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Aromasin
 • Virkestoffet er eksemestan (25 mg)
 • Hjelpestoffer er:
  Tablettkjerne: Silika, kolloidal vannholdig (E551) krysspovidon; hypromellose (E464), magnesiumstearat (E572), mannitol (E421), mikrokrystallinsk cellulose (E460), natriumstivelsesglykolat (type A), polysorbat 80 (E433)Drasjering: Hypromellose, polyvinylalkohol, simetikon, makrogol 6000, sakkarose. lett magnesiumsubkarbonat (E504), titandioksid (E171), metylparahydroksybenzoat (E218), syntetisk spermasett, talkum, karnaubavoksTrykkfarge: Etanol, skjellakk, Fargestoffer, titanoksider (E171) og jernoksid, svart (E172).
Hvordan Aromasin ser ut og innholdet i pakningen
Aromasin er en rund bikonveks off-white filmdrasjert tablett som er merket med 7663 på den ene siden.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Pfizer AS, Lysaker, Norge
Tilvirker: Pfizer Italia Srl, Ascoli Piceno, Italia.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.Pfizer AS, Lysaker, Norge
Tlf: +47 67526100
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 16.06.2014

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

fraktur (benbrudd, benfraktur, brudd, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malabsorpsjon: Redusert opptak av næringsstoffer fra tarmen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.