Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Aricept 5 mg filmdrasjerte tabletter

Aricept 10 mg filmdrasjerte tabletter

donepezilhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aricept er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Aricept
 3. Hvordan du bruker Aricept
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Aricept
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Aricept er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Aricept (donepezilhydroklorid) tilhører en gruppe legemidler som kalles acetylkolinesterasehemmere. Donezepil øker nivåene av en substans i hjernen (acetylinkolin), som er involvert i hukommelsen ved å forsinke nedbrytningen av acetylkolin.
Aricept brukes for å bedre symptomer ved Alzheimers sykdom av mild til moderat alvorlig grad.
Symptomene omfatter sviktende hukommelsestap, forvirring og atferdsendringer. Som en konsekvens av disse symptomene opplever de som lider av Alzheimers sykdom at det blir mer og mer vanskelig å utføre normale daglige aktiviteter.
Aricept skal kun brukes hos voksne.
 
2. Hva du må vite før du bruker Aricept
Bruk ikke Aricept:
 • dersom du er allergisk overfor donepezilhydroklorid, piperidinderivater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Aricept dersom du:
 • har eller har hatt magesår
 • har astma eller annen lungesykdom
 • har hatt krampeanfall
 • har hatt leversykdom
 • har problemer med vannlatingen
 • har forstyrrelser i hjerterytmen
 • behandles med betennelsesdempende legemidler, såkalte NSAIDs
Informer legen din hvis du er gravid, eller tror du er gravid.
Barn og ungdom
Aricept er ikke anbefalt til bruk hos barn og ungdom (yngre enn 18 år).
Andre legemidler og Aricept
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom Aricept og visse andre legemidler tas samtidig, kan effekten av behandlingen påvirkes. Det er også en viss fare for endret eller forsterket effekt ved samtidig bruk av legemidler med lignende virkemåte som Aricept (såkalte kolinerg virkemåte).
Dette er spesielt viktig ved bruk av:
 • medisiner som brukes ved smerter og betennelse, som for eksempel aspirin, såkalte NSAID slik som ibuprofen eller diklofenak
 • andre legemidler som brukes ved Alzheimers sykdom, for eksempel galantamin
 • antikolinergisk virkende legemiddel, for eksempel tolterodin
 • visse antibiotika, som erytromycin eller rifampicin
 • soppmidler, som ketokonazol
 • antidepressiva, som fluoksetin
 • krampemedisiner, som fenytoin eller karbamazepin
 • medisiner mot hjertesykdom som for eksempel kinidin og betablokkere (propranolol og atenolol)
 • muskelavslappende midler som diazepam og succinylkolin
 • narkosemidler
 • reseptfrie legemidler og plantebaserte legemidler
Hvis du skal legges inn på sykehus for en operasjon som krever narkose må du fortelle legen din og anestesilegen at du tar Aricept ettersom det kan påvirke hvor mye narkosemiddel som behøves.
Aricept kan brukes av pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller med mild til moderat redusert leverfunksjon. Fortell legen din hvis du har hatt en nyre- eller leversykdom. Pasienter med alvorlig redusert leversykdom bør ikke bruke Aricept.
Gi legen navnet på den som er din pårørende. Pårørende kan hjelpe deg å ta medisinen slik som forskrevet.
Inntak av Aricept sammen med mat, drikke og alkohol
Samtidig matinntak påvirker ikke absorpsjonen.
Du bør unngå alkohol ettersom det kan påvirke effekten av Aricept.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ammende kvinner bør ikke ta Aricept.
Kjøring og bruk av maskiner
Aricept tabletter eller Alzheimers sykdom i seg selv kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Tablettene kan gjøre at du føler deg trøtt og svimmel, samt at du kan få kramper. Du bør derfor først diskutere med din lege om du kan kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Aricept inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Aricept
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Aricept doseres én gang daglig. Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Vanlig startdose er én tablett på 5 mg hver kveld sammen med et glass vann før man går til sengs. Etter en måned kan legen din øke dosen til 10 mg. Bruk alltid Aricept slik legen din har forskrevet. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker. Den maksimale dosen er 10 mg daglig.
Dersom du tar for mye av Aricept
Ta ikke flere tabletter enn legen har sagt at du skal ta. Dersom for høy dose er inntatt, kan du få uttalt kvalme, oppkast, spyttsekresjon, svette, langsom hjerterytme, lavt blodtrykk, pustevansker, kollaps og kramper.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Aricept
Hvis du glemmer å ta en tablett, kan du ta en tablett til samme tid neste dag. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du glemmer å ta Aricept tabletter i mer enn 1 uke må du ringe legen din før du tar noe mer medisin.
Dersom du avbryter behandling med Aricept
Når behandlingen avsluttes, vil den gunstige effekten av donepezil gradvis forsvinne. Du må ikke slutte å ta tablettene dine, selv om du føler deg frisk, med mindre legen din har sagt du skal gjøre det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Du må straks informere din lege dersom du merker noe til de bivirkninger som er nevnt i følgende punkt under. Du kan ha behov for umiddelbar medisinsk behandling.
 • leverskade, for eksempel hepatitt. Symptomer på hepatitt; kvalme eller oppkast, mindre matlyst, man føler seg uvel, feber, kløe, gulning av hud og øyne, mørk farget urin (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer).
 • magesår. Symptomer på magesår er magesmerter og ubehag (dårlig fordøyelse) som føles mellom navlen og brystbenet (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
 • blødninger og sår i mage eller tarmer. Dette kan forårsake svart avføring eller synlig blødning fra endetarmen (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
 • anfall eller kramper (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
 • feber med muskelstivhet, svetter eller merker nedsatt grad av bevissthet (en tilstand som kalles ”Malignt nevroleptikasyndrom”). Akutt medisinsk behandling kan være nødvendig (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer).
 • Muskelsvakhet, ømhet eller smerte, spesielt hvis du samtidig føler deg uvel, har feber eller har mørk urin. Dette kan skyldes unormal muskelnedbrytning som kan være livstruende og føre til nyreproblemer (en tilstand kalt rabdomyolyse) (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer).
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • diaré
 • kvalme
 • hodepine
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • muskelkramper
 • tretthet
 • oppkast
 • søvnløshet
 • forkjølelse
 • appetittløshet
 • hallusinasjoner
 • unormale drømmer, inkludert mareritt
 • agitasjon, aggressiv oppførsel
 • svimmelhet, besvimelse
 • mageforstyrrelser
 • kløe, utslett
 • urininkontinens
 • smerter
 • ulykker
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • langsom hjerterytme
 • unormale laboratorieverdier (små økninger i kreatinin kinase)
 • blødning i mage eller tarm, mage- eller tarmsår
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • hjerteforstyrrelser
 • ekstrapyramidale symptomer (som ufrivillig skjelving og risting eller stivhet i hender eller ben)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Aricept
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Aricept tabletter
 • Virkestoff er donepezilhydroklorid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg eller 10 mg donepezilhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er: Laktosemonohydrat, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, magnesiumstearat, talkum, makrogol 8000, hypromellose, titandioksid (E 171). 10 mg tabletten inneholder i tillegg gult jernoksid (E 172).
Hvordan Aricept filmdrasjerte tabletter ser ut og innholdet i pakningen
Aricept 5 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, runde og bikonvekse, merket med ”ARICEPT” på en side og ”5” på den andre siden.
Aricept 10 mg filmdrasjerte tabletter er gule, runde og bikonvekse, merket med ”ARICEPT” på en side og ”10” på den andre siden.
Aricept 5 mg filmdrasjerte tabletter finnes i bokser med 100 tabletter og blisterpakninger med 28, 50 og 98 tabletter.
Aricept 10 mg filmdrasjerte tabletter finnes i bokser med 100 tabletter og blisterpakninger med 50 og 98 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf: 67 52 61 00
Tilvirkere
Fareva Amboise
Zone Industrielle
29 route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
Frankrike
eller
Eisai Manufacturing Ltd.,
Mosquito Way
Hatfield
Herts
AL10 9SN
UK
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylkolin: Acetylkolin er en nevrotransmitter. Acetylkolin produseres og frigjøres i nerveender, og formidler impulser fra nervene til kolinerge reseptorer. Acetylkolinets aktivitet kan både økes og dempes ved hjelp av legemidler.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

alzheimers sykdom (alzheimers demens): Sykdom hvor nervecellene i hjernen dør, og hvor biokjemiske forandringer fører til redusert nivå av acetylkolin. Årsaken er fortsatt uklar, men arvelighet har betydning. Sykdommen sees som svikt i kognitive fuksjoner, som hukommelsestap, talevansker og problemer med tidsoppfatning. Symptomene kommer gradvis.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).