Aricept

Pfizer


Middel mot demens.

N06D A02 (Donepezil)TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Donepezilhydroklorid 5 mg, resp. 10 mg, laktosemonohydrat 87,17 mg, resp. 174,33 mg. Fargestoff: 5 mg: Titandioksid (E 171). 10 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av mild til moderat alvorlig grad.

Dosering

Behandling bør initieres og overvåkes av lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av Alzheimers demens. Diagnosen bør stilles iht. gjeldende retningslinjer. Behandling bør kun igangsettes dersom en omsorgsperson, som kan sørge for legemiddelinntaket hos pasienten, er tilgjengelig.
Voksne inkl. eldre: Startdose 5 mg 1 gang daglig. Tas om kvelden like før sengetid. Daglig dose på 5 mg bør opprettholdes i minst 1 måned for å kunne vurdere tidligste kliniske respons på behandling, samt for å oppnå steady state-konsentrasjoner. Dosen kan deretter økes til 10 mg 1 gang daglig. Maks. anbefalt dose er 10 mg daglig. Ved opphør av behandling sees en reduksjon av klinisk effekt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved mild til moderat nedsatt leverfunksjon bør opptrapping av dose gjøres iht. individuell toleranse. Det foreligger ikke data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Krever ikke dosereduksjon.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Knusing/deling anbefales ikke.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller piperidinderivater.

Forsiktighetsregler

Klinisk gevinst bør revurderes jevnlig. Individuell respons av donepezil kan ikke predikeres. Etter seponering vil pasientens funksjon falle tilbake til nivået pasienten ville vært på uten behandling. Ved anestesi vil donepezil sannsynligvis forsterke effekten av suksameton. Ved astma, obstruktiv lungesykdom, kardiale ledningsforstyrrelser, kramper, ulcussykdom eller urinveisobstruksjon, bør forsiktighet utvises. Ved tilfeller av synkope og kramper bør mulighet for hjerteblokk og lang sinuspause vurderes. Ved tilfeller av uforklarlig leverdysfunksjon bør seponering av donepezil vurderes. Ved tegn og symptomer på malignt nevroleptikasyndrom eller ved uforklarlig høy feber, må donepezilbehandling seponeres. Samtidig administrering med andre acetylkolinesterasehemmere, kolinerge agonister eller antagonister bør unngås. Kolinergika kan ha potensiale til å forverre eller forårsake ekstrapyramidale symptomer. Donepezil kan hos enkelte pasienter medføre søvnighet, svimmelhet og muskelkramper og derved påvirke evnen til bilkjøring og betjening av maskiner. Inneholder laktose og bør ikke tas ved sjelden arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier utført in vitro viser at ketokonazol som inhiberer CYP3A4, inhiberer donepezilmetabolisme. Gjennomsnittlig donepezilkonsentrasjon økes med ca. 30%. Andre CYP3A4-inhibitorer som itrakonazol og erytromycin, og CYP2D6-inhibitorer som fluoksetin, kan også inhibere metabolismen av donepezil. Enzymindusere som rifampicin, fenytoin, karbamazepin og alkohol, kan redusere nivåene av donepezil. Siden betydningen av inhiberende eller induserende effekt ikke er kjent, bør slike kombinasjoner brukes med forsiktighet. Donepezil har potensiale til å interferere med medikamenter med antikolinerg effekt. Det er også potensielt fare for synergistisk effekt ved samtidig behandling med medikamenter som suksinylkolin, andre nevromuskulære blokkere, suksameton, kolinerge agonister eller betablokkere som har effekt på hjertets ledningsevne. Interaksjon med muskelrelaksantia med kolinerge egenskaper kan forekomme.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det foreligger ikke tilstrekkelige data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har ikke vist teratogene effekter, men har vist peri- og postnatal toksisitet. Potensiell risiko for mennesker er ukjent. Preparatet skal ikke brukes av gravide med mindre det foreligger et klart behov.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos rotter. Det foreligger ingen studier med ammende. Preparatet skal ikke brukes ved amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, kvalme
VanligeMagebesvær, oppkast
Mindre vanligeBlødning, mage- og duodenalsår
Generelle
Svært vanligeHodepine
VanligeSmerte, tretthet
Hjerte
Mindre vanligeBradykardi
SjeldneSA- og AV-blokk
Hud
VanligeKløe, utslett
Infeksiøse
VanligeForkjølelse
Lever/galle
SjeldneUnormal leverfunksjon (inkl. hepatitt)3
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMuskelkramper
Svært sjeldneRabdomyolyse4
Nevrologiske
VanligeInsomni, svimmelhet, synkope1
Mindre vanligeKramper1
SjeldneEkstrapyramidale symptomer
Svært sjeldneMalignt nevroleptikasyndrom
Nyre/urinveier
VanligeUrininkontinens
Psykiske
VanligeAggressiv oppførsel2, agitasjon2, hallusinasjon2, mareritt2, unormale drømmer2
Skader/komplikasjoner
VanligeUlykke
Stoffskifte/ernæring
VanligeAnoreksi
Undersøkelser
Mindre vanligeLiten økning i muskulært CK

1Ved synkope og kramper bør muligheten for hjerteblokk eller lang sinuspause overveies, se Forsiktighetsregler.

2Opphørte ved dosereduksjon eller seponering.

3Seponering bør overveies ved uforklarlig leverdysfunksjon.

4Rapportert uavhengig nevroleptisk malignt syndrom og i nær tidsmessig sammenheng med behandlingsoppstart eller doseøkning.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme
GenerelleHodepine
Vanlige
GastrointestinaleMagebesvær, oppkast
GenerelleSmerte, tretthet
HudKløe, utslett
InfeksiøseForkjølelse
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper
NevrologiskeInsomni, svimmelhet, synkope1
Nyre/urinveierUrininkontinens
PsykiskeAggressiv oppførsel2, agitasjon2, hallusinasjon2, mareritt2, unormale drømmer2
Skader/komplikasjonerUlykke
Stoffskifte/ernæringAnoreksi
Mindre vanlige
GastrointestinaleBlødning, mage- og duodenalsår
HjerteBradykardi
NevrologiskeKramper1
UndersøkelserLiten økning i muskulært CK
Sjeldne
HjerteSA- og AV-blokk
Lever/galleUnormal leverfunksjon (inkl. hepatitt)3
NevrologiskeEkstrapyramidale symptomer
Svært sjeldne
Muskel-skjelettsystemetRabdomyolyse4
NevrologiskeMalignt nevroleptikasyndrom

1Ved synkope og kramper bør muligheten for hjerteblokk eller lang sinuspause overveies, se Forsiktighetsregler.

2Opphørte ved dosereduksjon eller seponering.

3Seponering bør overveies ved uforklarlig leverdysfunksjon.

4Rapportert uavhengig nevroleptisk malignt syndrom og i nær tidsmessig sammenheng med behandlingsoppstart eller doseøkning.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering med kolinesterasehemmer kan resultere i kolinerg krise karakterisert ved uttalt kvalme, brekninger, spyttsekresjon, svette, bradykardi, hypotensjon, respirasjonsdepresjon, kollaps og krampeanfall. Økt muskelsvakhet er en mulighet og kan forårsake død hvis respirasjonsmuskulaturen er involvert.
Behandling: Generelt støttende behandling. Tertiære antikolinergika som atropin, kan brukes som antidot. Intravenøs atropinsulfat titrert til effekt. Anbefalt initial dose 1-2 mg i.v. med påfølgende dosering basert på klinisk respons. Atypisk respons på blodtrykk og hjerterytme er rapportert med andre kolinergika ved samtidig administrering av kvartære antikolinergika som glykopyrrolat. Det er ukjent om donepezil og/eller dets metabolitter kan fjernes ved dialyse (hemodialyse, peritoneal dialyse eller hemofiltrasjon).

Egenskaper

Klassifisering: Acetylkolinesterasehemmer.
Virkningsmekanisme: Spesifikk og reversibel hemming av acetylkolinesterase som er predominant i hjernen. Donepezil er en 1000 ganger mer potent hemmer av acetylkolinesterase enn av butylkolinesterase, et enzym som hovedsakelig finnes utenfor sentralnervesystemet. Ved steady state etter daglige doser på 5 mg eller 10 mg sees en hemming av acetylkolinesterase (målt i erytrocyttmembran) på hhv. 64% og 77%. Hemming av acetylkolinesterase i røde blodlegemer viser god overensstemmelse med endring i ADAS-cog som er en skala for undersøkelse av kognitiv funksjon.
Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon oppnås etter 3-4 timer uavhengig av matinntak. Steady state oppnås etter ca. 3 uker. Plasmakonsentrasjon og AUC stiger proporsjonalt med dosen.
Proteinbinding: Ca. 95%. Proteinbinding for metabolittene er ikke fastslått.
Halveringstid: Ca. 70 timer.
Metabolisme: Donepezil metaboliseres i noen grad i lever via cytokrom P-450-systemet til en aktiv metabolitt 6-O-desmetyldonepezil og flere inaktive metabolitter. Isoenzymene CYP3A4 og i mindre grad CYP2D6 er involvert i metabolismen.
Utskillelse: Omkring 57% utskilles via urin, hvorav ca. 17% uomdannet. Ca. 15% via feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Aricept, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg28 stk. (kalenderpakn.)
454439
Blå resept
Byttegruppe
343,00 (trinnpris 275,30)C
50 stk. (endose)
454660
Blå resept
Byttegruppe
584,10 (trinnpris 455,60)C
98 stk. (kalenderpakn.)
454454
Blå resept
Byttegruppe
1110,00 (trinnpris 868,50)C
10 mg28 stk. (kalenderpakn.)
454678
Blå resept
Byttegruppe
430,00 (trinnpris 291,20)C
50 stk. (endose)
454702
Blå resept
Byttegruppe
734,70 (trinnpris 487,60)C
98 stk. (kalenderpakn.)
454686
Blå resept
Byttegruppe
1405,30 (trinnpris 931,10)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.10.2015