Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Anagrelide Bluefish 0,5 mg harde kapsler

anagrelid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Anagrelide Bluefish er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Anagrelide Bluefish
 3. Hvordan du bruker Anagrelide Bluefish
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Anagrelide Bluefish
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Anagrelide Bluefish er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Anagrelide Bluefish inneholder virkestoffet anagrelid. Anagrelide Bluefish er et legemiddel som påvirker utviklingen av blodplater. Den reduserer antall blodplater som produseres av beinmargen, noe som gjør at antall blodplater i blodet reduseres til et mer normalt nivå. Legemidlet brukes derfor til å behandle pasienter med såkalt "essensiell trombocytemi".
Essensiell trombocytemi er en tilstand som oppstår når beinmargen produserer for mye av blodlegemene som kalles blodplater. Et høyt antall blodplater i blodet kan gi alvorlige problemer med blodsirkulasjonen og gjøre at blodet levrer seg.
 
2. Hva du må vite før du bruker Anagrelide Bluefish
Bruk ikke Anagrelide Bluefish
 • dersom du er allergisk overfor anagrelid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). En allergisk reaksjon kan vise seg som utslett, kløe, opphovnet ansikt eller lepper, eller kortpustethet.
 • dersom du har moderate eller alvorlige leverproblemer.
 • dersom du har moderate eller alvorlige nyreproblemer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Anagrelide Bluefish:
 • dersom du har eller tror du har hjerteproblemer.
 • dersom du er født med eller har familiebakgrunn med forlenget QT-tid (ses på EKG, elektronisk hjerteregistrering), eller dersom du bruker andre legemidler som kan medføre unormale EKG-forandringer eller dersom du har lavt nivå av elektrolytter, f.eks. kalium, magnesium eller kalsium (se avsnittet "Andre legemidler og Anagrelide Bluefish").
 • dersom du har lever- eller nyreproblemer.
I kombinasjon med acetylsalisylsyre (et virkestoff som finnes i mange legemidler, som brukes til å lindre smerter og dempe feber, samt til å forebygge blodpropp, også kjent som aspirin) er det økt fare for store blødninger (se avsnittet "Andre legemidler og Anagrelide Bluefish").
Barn og ungdom
Det er begrenset informasjon på bruk av Anagrelide Bluefish hos barn og ungdom, og dette legemidlet bør derfor brukes med forsiktighet.
Andre legemidler og Anagrelide Bluefish
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Rådfør deg med legen hvis du tar noen av følgende legemidler:
 • Legemidler som kan påvirke hjerterytmen, f.eks. sotalol, amiodaron.
 • Fluvoksamin, brukes til behandling av depresjon.
 • Visse antibiotikatyper, som enoksacin, brukes til behandling av infeksjoner.
 • Teofyllin, brukes til behandling av alvorlig astma og pustevansker.
 • Legemidler til behandling av hjertesykdom, for eksempel milrinon, enoksimon, amrinon, olprinon og cilostazol.
 • Acetylsalisylsyre (et virkestoff som finnes i mange legemidler som brukes til å dempe smerter og feber, samt til å forebygge blodpropp, også kjent som aspirin).
 • Andre legemidler som brukes til behandling av tilstander som påvirker blodplatene, f.eks. klopidogrel.
 • Omeprazol, som brukes til å redusere mengden magesyre som produseres.
 • P-piller: Dersom du får kraftig diaré mens du tar dette legemidlet, kan det redusere effekten av p-pillene, og bruk av tilleggsprevensjon anbefales (f.eks. kondom). Se instruksene i pakningsvedlegget til p-pillene du bruker.
Det er mulig at Anagrelide Bluefish eller disse legemidlene ikke virker som de skal hvis de tas sammen. Rådfør deg med lege eller apotek om råd hvis du er usikker.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid. Anagrelide Bluefish bør ikke tas av gravide kvinner. Kvinner som kan bli gravide må sørge for å bruke et sikkert prevensjonsmiddel mens de tar Anagrelide Bluefish. Snakk med legen din dersom du trenger råd om prevensjon.
Rådfør deg med legen dersom du ammer eller planlegger å amme. Anagrelide Bluefish skal ikke tas mens du ammer. Du skal slutte å amme dersom du tar Anagrelide Bluefish.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Noen pasienter som tar Anagrelide Bluefish har rapportert om svimmelhet. Unngå å kjøre bil eller bruke maskiner dersom du føler deg svimmel.
Anagrelide Bluefish inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Anagrelide Bluefish
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Mengden av Anagrelide Bluefish kan være forskjellig fra person til person og avhenger av sykdomstilstanden. Legen vil foreskrive den dosen som er best for deg.
Vanlig startdose av Anagrelide Bluefish er 1 mg. Du tar denne dosen som én kapsel på 0,5 mg to ganger daglig i minst én uke. Legen vil deretter øke eller redusere antall kapsler du skal ta, for å finne den dosen som passer best for deg og som behandler tilstanden din mest effektivt.
Kapslene skal svelges hele med et glass vann. Ikke knus kapslene eller fortynn innholdet med væske. Du kan ta kapslene sammen med mat, etter et måltid eller på tom mage. Det er best å ta kapslene til samme tid hver dag.
Ta ikke flere kapsler enn legen har anbefalt.
Legen vil be deg ta regelmessige blodprøver for å sjekke at legemidlet virker effektivt og at lever og nyrer fungerer godt.
Dersom du tar for mye av Anagrelide Bluefish
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Vis frem pakningen med Anagrelide Bluefish. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Anagrelide Bluefish
Ta kapslene så snart du husker det. Ta neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger:
Mindre vanlige: Hjertesvikt (tegn omfatter åndenød, brystsmerter, hevelse i bena på grunn av væskeansamling), alvorlige problemer med puls eller hjerterytme (ventrikulær takykardi, supraventrikulær takykardi eller atrieflimmer), betennelse i bukspyttkjertelen som medfører kraftige mage- og ryggsmerter (pankreatitt), oppkast med blod eller blodig eller svart avføring, kraftig reduksjon i antall blodlegemer som kan medføre svakhet, blåmerker, blødninger eller infeksjoner (pancytopeni), lungehypertensjon (tegn omfatter åndenød, hevelse i ben eller ankler samt at lepper og hud kan bli blåaktige).
Sjeldne: Nyresvikt (med liten eller ingen vannlating), hjerteinfarkt.
Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av disse bivirkningene.Svært vanlige bivirkninger: kan ramme flere enn 1 av 10 personer
Hodepine.
Vanlige bivirkninger: kan ramme inntil 1 av 10 personer
Svimmelhet, tretthet, hurtige hjerteslag, uregelmessige eller kraftige hjerteslag (hjertebank), kvalme, diaré, magesmerter, luft i magen, oppkast, reduksjon i antall røde blodlegemer (anemi), væskeansamling eller utslett.
Mindre vanlige bivirkninger: kan ramme inntil 1 av 100 personer
Svakhets- eller sykdomsfølelse, høyt blodtrykk, uregelmessige hjerteslag, besvimelse, frysninger eller feber, fordøyelsesbesvær, tap av appetitt, forstoppelse, blåmerker, blødninger, hevelser (ødem), vekttap, muskelsmerter, leddsmerter, ryggsmerter, redusert eller tap av følelse eller nummenhet, spesielt i huden, unormal følelse eller kribling i huden, søvnløshet, depresjon, forvirring, nervøsitet, munntørrhet, hukommelsestap, andpustenhet, neseblødning, alvorlig lungeinfeksjon med feber, åndenød, hoste, slim, hårtap, kløe eller misfarging av huden, impotens, brystsmerter, redusert antall blodplater, som øker faren for blødninger eller blåmerker (trombocytopeni), væskeansamling rundt lungene eller økte leverenzymer. Legen kan ta en blodprøve som kan vise en økning i leverenzymene.
Sjeldne bivirkninger: kan ramme inntil 1 av 1000 personer
Blødende tannkjøtt, vektøkning, sterke brystsmerter (angina pectoris), sykdom i hjertemuskelen (tegn omfatter utmattelse, brystsmerter og hjertebank), forstørret hjerte, væskeansamling rundt hjertet, tap av koordinasjon, talevansker, tørr hud, migrene, synsforstyrrelser eller dobbeltsyn, øresus, svimmelhet når du reiser deg opp (spesielt når du reiser deg opp fra sittende eller liggende stilling), økt trang til vannlating om natten, smerter, influensalignende symptomer, søvnighet, utvidelse av blodårer, betennelse i tykktarmen (tegn omfatter: diaré, vanligvis med blod og slim, magesmerter, feber), betennelse i magen (tegn omfatter: smerter, kvalme, oppkast), område med unormal tetthet i lungene, økt kreatininnivå i blodprøver, som kan være et tegn på nyreproblemer.
Følgende bivirkninger er rapportert, men det er ikke kjent hvor ofte de forekommer:
 • Mulig livstruende, uregelmessige hjerteslag (torsade de pointes).
 • Leverbetennelse, symptomer omfatter kvalme, oppkast, kløe, gulhet i huden og øynene, misfarging av avføring og urin (hepatitt).
 • Lungebetennelse (tegn omfatter feber, hoste, pustevansker, pipende pust; som medfører arrdannelse i lungene) (allergisk alveolitt, inkludert interstitiell lungesykdom, pneumonitt).
 • Nyrebetennelse (tubulointerstitiell nefritt).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Anagrelide Bluefish
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartong og flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Hvis legen din avbryter behandlingen med legemidlet, bør du ikke oppbevare ubrukte kapsler med mindre legen din ber deg gjøre det. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Anagrelide Bluefish
Virkestoffet er anagrelid. Hver kapsel inneholder 0,5 mg anagrelid (som anagrelidhydroklorid).
Andre innholdsstoffer er:
Kapselinnhold: povidon; krysspovidon; vannfri laktose; laktosemonohydrat; cellulose, mikrokrystallinsk og magnesiumstearat.
Kapselskallet: gelatin, titandioksid, natriumlaurylsulfat og vann.
Hvordan Anagrelide Bluefish ser ut og innholdet i pakningen
Anagrelide Bluefish leveres som et hvitt til off-white granulat fylt i gelatinkapsler med hvit ugjennomsiktig hoveddel og hvit ugjennomsiktig topp, som er 14,3 mm lange og 5,2 mm brede.
Anagrelide Bluefish 0,5 mg harde kapsler er pakket i HDPE-bokser med barnesikret PP-lukkeanordning og tørkemiddel.
Pakningsstørrelser: 42 eller 100 kapsler
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Bluefish Pharmaceuticals AB, P.O. Box 49013, S-10028 Stockholm, Sverige
Tilvirker
Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, S-113 30 Stockholm, Sverige
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Østerrike

Anagrelid Bluefish 0.5 mg Hartkapseln

Danmark

Anagrelide Bluefish 0.5 mg hårde kapsler.

Tyskland

Anagrelid Bluefish 0.5 mg Hartkapseln

Norge

Anagrelide Bluefish 0,5 mg harde kapsler

Portugal

Anagrelida Bluefish 0.5 mg cápsulas

Spania

Anagrelida Bluefish 0.5 mg cápsulas duras.

Sverige

Anagrelide Bluefish 0.5 mg hårda kapslar

Storbritannia

Anagrelide 0.5 mg hard capsules

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.06.2018
Referanselegemidlet som inneholder anagrelid er blitt godkjent på særskilt grunnlag. et innebærer at det ikke har vært mulig å få fullstendig dokumentasjon for legemidlet på grunn av lav sykdomsinsidens. Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) vil årlig evaluere all ny tilgjengelig informasjon om legemidlet og dette pakningsvedlegget vil bli oppdatert etter behov.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytemi (trombocytose, høyt blodplatetall): Forhøyet antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.