Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Amitriptylin Abcur 10 mg filmdrasjerte tabletter

Amitriptylin Abcur 25 mg filmdrasjerte tabletter

Amitriptylin Abcur 50 mg filmdrasjerte tabletter

amitriptylin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Amitriptylin Abcur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Amitriptylin Abcur
 3. Hvordan du bruker Amitriptylin Abcur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Amitriptylin Abcur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Amitriptylin Abcur er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Amitriptylin Abcur tilhører en legemiddelgruppe som kalles trisykliske antidepressiva.
Dette legemidlet brukes til behandling av:
 • Depresjon hos voksne (depressive episoder)
 • Nervesmerter hos voksne
 • Forebygging av kronisk spenningshodepine hos voksne
 • Forebygging av migrene hos voksne
 • Sengevæting om natten hos barn på 6 år og oppover, når det er blitt utelukket at dette skyldes organiske årsaker, slik som spina bifida (medfødt utviklingsforstyrrelse i ryggen) og relaterte sykdommer og ingen respons er oppnådd med all annen behandling med og uten legemidler, inkludert muskelavslappende midler og legemidlet desmopressin. Dette legemidlet skal kun forskrives av leger som har erfaring innen behandling av pasienter med vedvarende sengevæting.
 
2. Hva du må vite før du bruker Amitriptylin Abcur
Bruk ikke Amitriptylin Abcur:
 • dersom du er allergisk overfor amitriptylin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du nylig har hatt et hjerteinfarkt (myokardinfarkt)
 • dersom du har hjerteproblemer, som forstyrrelser i hjerterytmen som ses på et elektrokardiogram (EKG), hjerteblokk eller koronar arteriesykdom
 • dersom du bruker legemidler som kalles monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere)
 • dersom du har tatt MAO-hemmere i løpet av de siste 14 dagene
 • dersom du har tatt moklobemid (legemiddel mot depresjon) dagen før
 • dersom du har en alvorlig leversykdom.
Hvis du behandles med Amitriptylin Abcur, må du slutte å bruke dette legemidlet og vente i 14 dager før du starter behandling med en MAO-hemmer.
Dette legemidlet skal ikke brukes av barn under 6 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Amitriptylin Abcur.
Hjerterytmeforstyrrelser og lavt blodtrykk (hypotensjon) kan forekomme hvis du får en høy dose med amitriptylin. Hvis du allerede har en hjertesykdom, kan dette også forekomme ved bruk av vanlige doser.
Forlenget QT-intervall
Et hjerteproblem kalt ”forlenget QT-intervall” (som vises på EKG, elektrokardiogram) og hjerterytmeforstyrrelser (rask eller uregelmessig hjerterytme) er rapportert for Amitriptylin Abcur. Rådfør deg med lege dersom du:
 • har langsom hjerterytme,
 • har eller har hatt problemer med at hjertet ditt ikke kan pumpe blodet rundt i kroppen så godt som det burde (en tilstand som kalles hjertesvikt),
 • bruker andre legemidler som kan gi hjerteproblemer, eller
 • har et problem som gir deg et lavt nivå av kalium eller magnesium, eller et høyt nivå av kalium i blodet.
 • har planlagt en operasjon, fordi det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med amitriptylin før du får bedøvelse (anestesi). Ved en eventuell akutt operasjon, skal anestesilegen informeres om at du behandles med amitriptylin
 • har en overaktiv skjoldkjertel eller får skjoldkjertelhormoner.
Selvmordstanker og forverring av depresjon
Dersom du er deprimert kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan bli forsterket når du begynner å ta antidepressiva, fordi det tar tid før denne typen legemidler virker. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger kan det ta lengre tid.Det kan være mer sannsynlig at du tenker på denne måten:
 • dersom du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
 • dersom du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne (under 25 år) med psykisk sykdom og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte lege eller sykehus umiddelbart.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem si ifra dersom de tror at depresjonen eller angsten din har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Maniske episoder
Noen pasienter med manisk-depressiv lidelse kan gå inn i en manisk fase. Dette kjennetegnes av voldsomme og raskt skiftende idéer, overdreven munterhet og overdreven fysisk aktivitet. I slike tilfeller er det viktig å kontakte legen din, som sannsynligvis vil endre medisineringen.
Fortell legen din hvis du har, eller tidligere har hatt, noen medisinske problemer, spesielt hvis du har
 • trangvinklet glaukom (synstap på grunn av unormalt høyt trykk i øyet)
 • epilepsi, tidligere kramper eller anfall
 • problemer med vannlatingen
 • forstørret prostata
 • skjoldkjertelsykdom
 • bipolar sykdom (manisk-depressiv)
 • schizofreni
 • alvorlig leversykdom
 • alvorlig hjertesykdom
 • pylorusstenose (innsnevring i utgangen på magesekken) og paralytisk ileus (blokkert tarm/en form for tarmslyng)
 • diabetes (sukkersyke), da det kan hende du trenger en justering av legemidlet du bruker mot diabetes.
Hvis du bruker et legemiddel som tilhører en gruppe som kalles SSRIer (selektive serotoninreopptakshemmere) som brukes mot depresjon, kan legen vurdere å endre dosen av legemidlet (se også avsnitt 2 «Andre legemidler og Amitriptylin Abcur» og avsnitt 3).
Det er mer sannsynlig at eldre pasienter vil få visse bivirkninger, slik som svimmelhet når de reiser seg opp på grunn av lavt blodtrykk (se også avsnitt 4 «Mulige bivirkninger»).
Barn og ungdom
Depresjon, nervesmerter, kronisk spenningshodepine og forebygging mot migrene
Ikke gi dette legemidlet mot disse sykdommene til barn og ungdom under 18 år, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått for denne aldersgruppen.
Sengevæting om natten
 • EKG bør utføres før oppstart av behandling med amitriptylin for å utelukke lang QT-tid-syndrom
 • Dette legemidlet skal ikke brukes sammen med et antikolinergt legemiddel (se også avsnitt 2 «Andre legemidler og Amitriptylin Abcur»)
 • Selvmordstanker og selvmordsatferd kan også utvikles under tidlig behandling med antidepressiva for andre lidelser enn depresjon. De samme forholdsreglene som tas ved behandling av pasienter med depresjon bør derfor følges ved behandling av pasienter med enurese
Andre legemidler og Amitriptylin Abcur
Noen legemidler kan endre effekten til andre legemidler, og dette kan enkelte ganger føre til alvorlige bivirkninger.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, slik som:
 • valproinsyre
 • monoaminoksidase-hemmere (MAO-hemmere), f.eks. fenelzin, iproniazid, isokarboksazid, nialamid eller tranylcypromin (brukes til behandling av depresjon) eller selegilin (brukes til behandling av Parkinsons sykdom). Disse skal ikke tas samtidig med Amitriptylin Abcur (se avsnitt 2 «Bruk ikke Amitriptylin Abcur»)
 • adrenalin, efedrin, isoprenalin, noradrenalin, fenylefrin og fenylpropanolamin (disse kan finnes i hoste- eller forkjølelsesmedisiner og i enkelte anestesimidler)
 • legemidler til behandling av høyt blodtrykk, f.eks. kalsiumkanalblokkere (f.eks. diltiazem og verapamil), guanetidin, betanidin, klonidin, reserpin og metyldopa
 • antikolinerge legemidler slik som visse legemidler til behandling av Parkinsons sykdom og mage-tarmsykdommer (f.eks. atropin, hyoscyamin)
 • tioridazin (brukes til behandling av schizofreni)
 • tramadol (smertestillende)
 • legemidler til behandling av soppinfeksjoner (f.eks. flukonazol, terbinafin, ketokonazol og itrakonazol)
 • beroligende legemidler (f.eks. barbiturater)
 • antidepressiva (f.eks. SSRIer (fluoksetin, paroksetin, fluvoksamin) og bupropion)
 • legemidler mot visse hjertelidelser (f.eks. betablokkere og antiarytmika)
 • cimetidin (brukes til behandling av magesår)
 • metylfenidat (brukes til behandling av ADHD)
 • ritonavir (brukes til behandling av HIV)
 • prevensjonsmidler som tas via munnen
 • rifampicin (brukes til behandling av infeksjoner)
 • fenytoin og karbamazepin (brukes til behandling av epilepsi)
 • Prikkperikum (Hypericum perforatum), et plantebasert legemiddel som brukes mot depresjon
 • behandling med skjoldkjertelhormoner
Du bør også informere legen hvis du bruker eller nylig har brukt legemidler som kan påvirke hjerterytmen, slik som:
 • legemidler til behandling av uregelmessige hjerteslag (f.eks. kinidin og sotalol)
 • astemizol og terfenadin (brukes til å behandle allergier og høysnue)
 • legemidler som brukes til behandling av visse psykiske sykdommer (f.eks. pimozid og sertindol)
 • cisaprid (brukes til behandling av visse typer fordøyelsesproblemer)
 • halofantrin (brukes behandling av malaria)
 • metadon (brukes til behandling av smerter og til avrusing)
 • diuretika («vanndrivende tabletter», f.eks. furosemid)
Hvis du skal gjennomgå en operasjon og skal ha generell eller lokal anestesi, må du informere legen om at du bruker dette legemidlet.
Du må også informere tannlegen din om at du bruker dette legemidlet hvis du skal ha lokalbedøvelse.
Inntak av Amitriptylin Abcur sammen med alkohol
Det anbefales ikke å drikke alkohol under behandlingen med dette legemidlet, fordi dette kan øke den beroligende effekten.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amitriptylin er ikke anbefalt under graviditet hvis legen ikke anser det som helt nødvendig og kun etter nøye vurdering av nytte og risiko. Hvis du har brukt dette legemidlet i den siste delen av graviditeten, kan den nyfødte få abstinenssymptomer slik som irritabilitet, økt muskelspenning, skjelving, uregelmessig pust, utilstrekkelig væskeinntak, kraftig gråting, urinretensjon (mangelfull tømming av blæren) og forstoppelse.
Legen vil avgjøre om du bør begynne/fortsette/slutte å amme eller om du skal slutte å bruke dette legemidlet, tatt i betraktning fordelen med amming for barnet og fordelen med behandling for deg.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet kan gi døsighet og svimmelhet, spesielt i starten av behandlingen. Du må ikke kjøre eller arbeide med verktøy eller maskiner hvis du får slike symptomer.
Amitriptylin Abcur inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor enkelte sukkertyper bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Amitriptylin Abcur
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker.
Depresjon
Voksne
Anbefalt startdose er 25 mg to ganger daglig.
Avhengig av din respons på legemidlet, kan legen gradvis øke dosen til 150 mg daglig fordelt på to doser.
Eldre (over 65 år) og pasienter med hjerte-karsykdom
Anbefalt startdose er 10-25 mg daglig
Avhengig av din respons på legemidlet, kan legen gradvis øke dosen til 100 mg daglig fordelt på to doser. Dersom du bruker doser på 100-150 mg, kan det hende at legen må følge deg opp oftere.
Bruk av Amitriptylin Abcur hos barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke gis til barn eller ungdom til behandling av depresjon. Se avsnitt 2 for mer informasjon.
Nervesmerter, kronisk spenningshodepine og forebygging av migrene
Legen vil justere doseringen ut ifra symptomene og din reaksjon på behandlingen.
Voksne
Anbefalt startdose er 10-25 mg om kvelden.
Anbefalt daglig dose er 25-75 mg om kvelden.
Avhengig av din respons på legemidlet, kan legen gradvis øke dosen. Dersom du bruker doser på over 100 mg daglig, kan det hende at legen må følge deg opp oftere. Legen vil fortelle deg om du skal ta dosen én gang per dag eller om den skal deles opp i to doser.
Eldre (over 65 år) og pasienter med hjerte-karsykdom
Anbefalt startdose er 10-25 mg om kvelden
Avhengig av din respons på legemidlet, kan legen gradvis øke dosen. Dersom du bruker doser over 75 mg daglig, kan det hende at legen må følge deg opp oftere.
Bruk av Amitriptylin Abcur hos barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke gis til barn eller ungdom for behandling av nervesmerte, forebygging av kronisk spenningshodepine og forebygging av migrene. Se avsnitt 2 for mer informasjon.
Sengevæting om natten
Bruk av Amitriptylin Abcur hos barn og ungdom
De anbefalte dosene for barn:
 • under 6 år: se avsnitt 2 «Bruk ikke Amitriptylin Abcur»
 • fra 6 til 10 år: 10-20 mg daglig. En egnet legemiddelform bør brukes for denne aldersgruppen.
 • fra 11 år og oppover: 25-50 mg.
Dosen bør økes gradvis.
Ta dette legemidlet 1-11/2 time før sengetid.
Før behandlingen starter, vil legen ta et EKG av hjertet ditt for å se etter tegn på uvanlig hjerterytme.
Legen vil vurdere behandlingen din på nytt etter 3 måneder og utføre et nytt EKG hvis det er nødvendig.
Ikke avslutt behandlingen uten å rådføre deg med legen først.
Pasienter med spesiell risiko
Pasienter med leversykdom eller personer kjent som “langsomme omsettere ” skal vanligvis ha lavere doser. Det kan hende at legen tar blodprøver for å fastslå mengden av amitriptylin i blodet (se også avsnitt 2).
Hvordan og når du skal ta Amitriptylin Abcur
Dette legemidlet kan tas med eller uten mat.
Svelg tablettene med et glass vann. Ikke tygg dem.
Behandlingsvarighet
Du må ikke endre legemiddeldosen eller slutte å bruke legemidlet uten å ha rådført deg med legen din først.
Depresjon
Som med andre legemidler som brukes til behandling av depresjon, kan det ta noen få uker før du føler en bedring.
Ved behandling av depresjon er behandlingsvarigheten individuell, og varer vanligvis minst 6 måneder. Hvor lenge behandlingen varer bestemmes av legen.
Fortsett å ta dette legemidlet så lenge legen din anbefaler det.
Den underliggende sykdommen kan vedvare i lang tid. Hvis du avslutter behandlingen for tidlig, kan symptomene komme tilbake.
Nervesmerter, kronisk spenningshodepine og forebygging av migrene
Det kan ta noen uker før du merker smertelindring.
Rådfør deg med legen om varigheten på behandlingen din og fortsett å bruke dette legemidlet så lenge legen anbefaler det.
Sengevæting om natten
Legen vil vurdere om behandlingen skal fortsette etter 3 måneder.
Dersom du tar for mye av Amitriptylin Abcur
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Gjør dette selv om du ikke kjenner tegn til ubehag eller forgiftning. Ta med deg legemiddelpakningen hvis du drar til en lege eller et sykehus. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering er:
 • utvidede pupiller
 • raske eller uregelmessige hjerteslag
 • problemer med vannlating
 • tørr munn og tunge
 • blokkering i tarmen
 • anfall
 • feber
 • agitasjon (uro/rastløshet)
 • forvirring
 • hallusinasjoner
 • ukontrollerte bevegelser
 • lavt blodtrykk, svak puls, blekhet
 • pusteproblemer
 • blå misfarging i huden
 • nedsatt hjerterytme
 • døsighet
 • tap av bevissthet
 • koma
 • ulike hjertesymptomer slik som ledningsforstyrrelser (hjerteblokk), hjertesvikt, lavt blodtrykk (hypotensjon), svikt i hjertets pumpefunksjon (kardiogent sjokk), overskudd av syre i blodet (metabolsk acidose), lavt nivå av kalium i blodet (hypokalemi).
Dersom du har glemt å ta Amitriptylin Abcur
Ta den neste dosen til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbel som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Amitriptylin Abcur
Legen avgjør når og hvordan du skal avslutte behandlingen for å unngå ubehagelige symptomer som kan oppstå hvis du stopper brått (f.eks. hodepine, uvelhet, søvnløshet og irritabilitet).
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt umiddelbart lege dersom du får noen av følgende symptomer:
 • Anfall med periodevis tåkesyn, regnbuesyn og øyesmerte.
  Du bør umiddelbart få en øyeundersøkelse før behandlingen med dette legemidlet kan fortsette. Denne tilstanden kan være et tegn på akutt glaukom. Svært sjelden bivirkning, forekommer hos opptil 1 av 10 000 personer.
 • Et problem med hjertet som kalles "forlenget QT-intervall" (som vises på EKG, elektrokardiogram). Vanlig bivirkning, forekommer hos opptil 1 av 10 personer.
 • Alvorlig forstoppelse, oppsvulmet mage, feber og oppkast.
  Disse symptomene kan skyldes at deler av tarmen blir lammet. Sjelden bivirkning, forekommer hos opptil 1 av 1000 personer.
 • Gulfarge i huden og i det hvite i øyet (gulsott).
  Leveren din kan være påvirket. Sjelden bivirkning, forekommer hos opptil 1 av 1000 personer.
 • Blåmerker, blødning, blekhet eller vedvarende sår hals og feber.
  Disse symptomene kan være de første tegnene på at blodet eller beinmargen din kan være påvirket. Effekt på blodet kan være nedsatt antall røde blodceller (som frakter oksygen rundt i kroppen), hvite blodceller (som bidrar til å bekjempe infeksjoner) og blodplater (som bidrar til blodlevring). Sjeldne bivirkninger, forekommer hos opptil 1 av 1000 personer.
 • Selvmordstanker eller -atferd. Sjelden bivirkning, forekommer hos opptil 1 av 1000 personer.
Bivirkningene listet nedenfor er rapportert med følgende hyppighet:
Svært vanlige: forekommer hos flere enn 1 av 10 personer
 • søvnighet/døsighet
 • skjelving i hender eller andre deler av kroppen
 • svimmelhet
 • hodepine
 • uregelmessig, kraftig eller rask hjerterytme
 • svimmelhet når du reiser deg opp på grunn av lavt blodtrykk (ortostatisk hypotensjon)
 • munntørrhet
 • forstoppelse
 • kvalme
 • overdreven svetting
 • vektøkning
 • utydelig eller treg tale
 • aggresjon
 • tett nese
Vanlige: forekommer hos opptil 1 av 10 personer
 • forvirring
 • seksuelle forstyrrelser (nedsatt sexlyst, problemer med ereksjon)
 • oppmerksomhetsforstyrrelse
 • smaksforandringer
 • nummenhet eller prikking i armer eller ben
 • koordinasjonsforstyrrelser
 • utvidede pupiller
 • hjerteblokk
 • utmattelse (fatigue)
 • lavt nivå av natrium i blodet
 • uro (agitasjon)
 • vannlatingsforstyrrelser
 • tørste
Mindre vanlige: forekommer hos opptil 1 av 100 personer
 • opprømthet, angst, søvnproblemer, mareritt
 • kramper
 • tinnitus
 • økt blodtrykk
 • diaré, oppkast
 • hudutslett, elveblest (urtikaria), hevelse i ansikt og tunge
 • vannlatingsproblemer
 • økt produksjon av brystmelk eller melkeutstrømming uten amming
 • økt trykk i øyeeplet
 • kollapstilstander
 • forverring av hjertesvikt
 • nedsatt leverfunksjon (f.eks. kolestatisk leversykdom)
Sjeldne: forekommer hos opptil 1 av 1000 personer
 • nedsatt matlyst
 • forvirringstilstand (delirium, særlig hos eldre pasienter), hallusinasjoner
 • unormal hjerterytme eller hjerteslag
 • hevelse i spyttkjertlene
 • hårtap
 • økt følsomhet overfor sollys
 • brystforstørrelse hos menn
 • økt produksjon av morsmelk eller morsmelkutstrømming uten amming
 • feber
 • vekttap
 • unormale resultater i leverfunksjonstester
Svært sjeldne: forekommer hos opptil 1 av 10 000 personer
 • hjertemuskelsykdom
 • følelse av indre uro og en trang for å være i konstant bevegelse
 • forstyrrelser i perifere nerver
 • akutt økning i trykket i øyet
 • visse former for unormal hjerterytme (såkalt torsades de pointes)
Ikke kjent: hyppighet kan ikke beregnes ut ifra tilgjengelige data
 • manglende appetitt
 • høyt eller lavt blodsukker
 • paranoia
 • bevegelsesforstyrrelser (ufrivillige eller nedsatte bevegelser)
 • allergisk betennelse i hjertemuskelen
 • hepatitt
 • hetetokter
 • tørre øyne
Økt risiko for beinfrakturer er sett hos pasienter som bruker denne typen legemidler.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Amitriptylin Abcur
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, boksen og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Blisterpakning: Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Amitriptylin Abcur
 • Virkestoff er amitriptylin. Hver tablett inneholder henholdsvis 10, 25 eller 50 mg amitriptylin (som amitriptylinhydroklorid).
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, povidon, magnesiumstearat, talkum, polyvinylalkohol, makrogol, titandioksid (E 171) og jernoksid (E 172).
Hvordan Amitriptylin Abcur ser ut og innholdet i pakningen
Amitriptylin Abcur 10 mg er en lyserosa, rund, bikonveks filmdrasjert tablett uten merking. Tablettstørrelsen er 7 × 3,4 mm.
Amitriptylin Abcur 25 mg er en rosa, rund, bikonveks filmdrasjert tablett uten merking, Tablettstørrelsen er 7 × 3,4 mm.
Amitriptylin Abcur 50 mg er en brunrosa, rund, bikonveks filmdrasjert tablett uten merking, Tablettstørrelsen er 9 × 4,4 mm.
Amitriptylin Abcur er tilgjengelig i:
Boks: 20 og 100 tabletter.
Blisterpakning: 20 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Abcur AB
Box 1452
251 14 Helsingborg
Sverige
Tilvirker:
Extractum Pharma Co. Ltd
6413 Kunfehértó. IV. Körzet 6
Ungarn
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar sykdom (bipolar lidelse, bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

maniske episoder: En manisk episode kjennetegnes av et unormalt høyt stemningsleie og sterkt økt ukritisk aktivitet i minst 1 uke.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

utvidede pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, store pupiller): Utvidet pupill.