Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Almogran 12,5 mg tabletter, filmdrasjerte

almotriptan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Almogran er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Almogran
 3. Hvordan du bruker Almogran
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Almogran
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Almogran er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Almogran er et migrenemiddel som tilhører en gruppe legemidler som kalles selektive serotoninreseptoragonister. Almogran antas å redusere betennelsesreaksjonen som forbindes med migrene, ved å binde seg til såkalte serotoninreseptorer i hjernens blodårer. Dette fører til at blodårene trekker seg sammen.
Almogran brukes for å lindre hodepine knyttet til akutt migreneanfall med eller uten aura.
 
2. Hva du må vite før du bruker Almogran
Bruk ikke Almogran
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor almotriptan eller et av de andre innholdsstoffene i Almogran.
 • dersom du har eller har hatt tilstander som hindrer blodtilførselen til hjertet, slik som:
  • hjerteinfarkt
  • brystsmerte eller ubehag som inntreffer ved normal aktivitet eller stress
  • hjerteproblemer uten smerte
  • brystsmerte ved hvile
  • alvorlig forhøyet blodtrykk (hypertensjon)
  • ukontrollert lett eller moderat forhøyet blodtrykk
 • dersom du har hatt slag eller forbigående redusert blodtilførsel til hjernen (TIA).
 • dersom du har hatt tiltetning av de store blodårene i armer eller bein (perifer vaskulær sykdom)
 • dersom du tar andre legemidler for migrene, f.eks. ergotamin,dihydroergotamin og metysergid eller andre serotoninagonister (f.eks. sumatriptan).
 • dersom du har alvorlig leversykdom.
Vis forsiktighet ved bruk av Almogran
Før du begynner å bruke Almogran, informer legen din:
 • dersom det er uklart hva slags type migrene du har.
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor antibakterielle midler som oftest brukes ved urinveisinfeksjoner (sulfonamider).
 • dersom hodepinen din er forskjellig fra dine vanlige migreneanfall, dvs. at du har øresus eller er svimmel, du opplever kortvarig lammelse på den ene siden av kroppen eller lammelse i musklene som kontrollerer øyebevegelsene, eller du har nye symptomer.
 • dersom du har risiko for hjertesykdom, f.eks. ukontrollert høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå, overvekt, diabetes, røyking, hjertesykdom i familien, eller hvis du er kvinne etter
 • overgangsalderen eller mann over 40 år.
 • dersom du har lett til moderat leversykdom.
 • dersom du har alvorlig nyresykdom.
 • dersom du er over 65 år (siden det da er mer sannsynlig at du kan få forhøyet blodtrykk).
 • Dersom du tar medisiner mot depresjon, såkalte selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) eller serotonin noradrenalin reopptakshemmere (SNRI). Se også ”Andre legemidler og Almogran”.
Det antas at overdreven bruk av legemidler mot migrene kan føre til daglig, kronisk hodepine.
Eldre (over 65 år)
Dersom du er over 65 år bør du rådføre deg med lege før bruk av dette legemidlet.
Barn og ungdom
Barn og ungdom under 18 år bør ikke bruke Almogran.
Andre legemidler og Almogran
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler,.
Informer legen:
 • dersom du bruker legemidler til behandling av depresjon, slik som monoaminoksidasehemmere (f.eks. moklobemid) eller selektive serotoninreopptakshemmere (f.eks. fluoksetin) eller serotonin noradrenalin reopptakshemmere (f.eks. venlafaxin), siden disse legemidlene kan føre til såkalt serotoninsyndrom, en legemiddelreaksjon som kan være livstruende. Symptomer på serotoninsyndrom er forvirring, rastløshet, feber, svetting, ukontrollerte bevegelser av armer, bein eller øyne, ukontrollerte muskelrykninger eller diaré.
 • dersom du bruker naturmidler som inneholder prikkperikum/johannesurt (Hypericum perforatum). Samtidig bruk av prikkperikum/johannesurt ogAlmogran kan øke risikoen for bivirkninger.
Du må ikke ta Almogran samtidig med et legemiddel som inneholder ergotamin, som også brukes til
behandling av migrene. Du kan imidlertid ta legemidlene etter hverandre, under forutsetning av at det
går en viss tid mellom inntak av legemidlene:
 • etter inntak av Almogran bør du vente minst 6 timer før inntak av ergotamin
 • etter inntak av ergotamin bør du vente minst 24 timer før inntak av Almogran.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring ved bruk av Almogran under graviditet. Almogran skal kun brukes under graviditet dersom legen har forskrevet det og kun etter nøye vurdering av fordeler og risiko ved behandlingen.
Forsiktighet bør utvises ved bruk av dette legemidlet under amming. Du bør unngå å amme i 24 timer etter inntak av dette legemidlet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Bruk av Almogran kan gjøre deg søvnig. Dersom dette gjelder deg må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Almogran
Du skal bare bruke Almogran for å behandle et akutt migreneanfall og ikke for å forebygge migreneanfall eller hodepine.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne (18-65 år):
Den anbefalte dosen er én tablett Almogran (12,5 mg) som tas så snart som mulig etter starten på et migreneanfall. Selv om migreneanfallet ikke avtar må du ikke ta en ekstra tablett for det samme anfallet.
Hvis du får et nytt migreneanfall i løpet av 24 timer, kan du ta en tablett (12,5 mg) til. Det bør gå minst 2 timer mellom den første og andre tabletten.
Anbefalt maksimal dose er 2 tabletter i løpet av 24 timer.
Tabletten skal svelges sammen med væske (f.eks. vann). Den kan tas med eller uten mat.
Du skal alltid ta Almogran så snart migreneanfallet har begynt, selv om det likevel er effektivt dersom det tas senere.
Alvorlig nyresykdom
Hvis du har alvorlig nyresykdom bør du ikke ta mer enn én tablett (12,5 mg) i løpet av 24 timer.
Dersom du tar for mye av Almogran
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Almogran
Følg legens anvisning for bruk av Almogran. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos 1-10 av 100 brukere):
 • svimmelhet
 • søvnighet
 • kvalme
 • oppkast
 • tretthet
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos 1-10 av 1000 brukere):
 • prikkende følelse i huden (parestesier)
 • hodepine
 • ringende, brusende eller klikkende bråk i ørene (tinnitus)
 • hjertebank (palpitasjoner)
 • følelse av tilstramming i halsen
 • diaré
 • fordøyelsesplager (dyspepsi)
 • munntørrhet
 • muskelsmerter (myalgi)
 • skjelettsmerter
 • brystsmerte
 • kraftløshet (asteni)
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 brukere):
 • hjertekrampe (koronar vasospasme)
 • hjerteinfarkt (myokardinfarkt)
 • rask hjerterytme (takykardi)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • allergiske reaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner), inkludert opphovning i munn, hals eller hender (angioødem)
 • alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner)
 • kramper (anfall).
 • synshemming, tåkesyn (synsforstyrrelser kan imidlertid også oppstå under migreneanfall generelt)
 • kramper i tarmens blodårer som kan forårsake skade i tarmen. Du kan få magesmerter eller blodig diaré.
Ved behandling med Almogran må du kontakte lege umiddelbart:
 • dersom du får brystsmerter, tilstramming i brystet eller halsen eller andre symptomer som minner om hjerteinfarkt. Du må ikke ta flere Almogran tabletter. Kontakt lege umiddelbart.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer AlmogranOppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Almogran
 • Virkestoff er almotriptan 12,5 mg (som almotriptan-DL-hydrogenmalat).
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: Mannitol (E 421), mikrokrystallinsk cellulose, povidon, natriumstivelseglykolat, natriumstearylfumarat
  Filmdrasjering: Hypromellose, titandioksid (E 171), makrogol 400, karnaubavoks
Hvordan Almogran ser ut og innholdet i pakningen
Almogran er runde, filmdrasjerte tabletter med en «A» gravert på den ene siden.
Almogran er tilgjengelig i blisterpakninger med 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14 eller 18 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Almirall S.A. General Mitre 151, 08022 Barcelona, Spania
Tilvirker
Industrias Farmacéuticas Almirall S.A. Ctra. Nacional II, Km. 593 08740 Sant Andreu de la Barca - Barcelona, Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor:
Meda AS
Askerveien 61, postboks 194
1371 Asker
Tlf: 66 75 33 00
Faks: 66 75 33 33
E-post: info@meda.no
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia Almogran 12,5 mg filmomhulde tabletten
Danmark Almogran 12,5 mg filmovertrukne tabletter
Finland Almogran 12,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Frankrike Almogran 12,5 mg comprimé pelliculé
Hellas Almogran 12,5 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Irland Almogran 12.5 mg Film-coated tablet
Island Almogran 12,5 mg filmuhúðaðar töflur
Italia Almogran 12,5 mg compresse rivestite con film
Luxemburg Almogran 12,5 mg comprimés pelliculés
Nederland Almogran 12,5 mg omhulde tablet
Norge Almogran 12,5 mg filmdrasjert tablett
Portugal Almogran 12,5 mg comprimidos revestidos por película
Spania Almogran 12,5 mg comprimidos recubiertos con película
Storbritannia Almogran 12.5 mg Film-coated tablet
Sverige Almogran 12,5 mg filmdragerad tablett
Tyskland Almogran 12,5 mg Filmtablette
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.08.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.