Almogran

Almirall

Migrenemiddel.

ATC-nr.: N02C C05

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N02C C05
Almotriptan
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av almotriptan kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Almotriptan har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at almotriptan er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 10.04.2019) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 12,5 mg: Hver tablett inneh.: Almotriptan D,L-hydrogenmalat tilsv. almotriptan 12,5 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Akutt behandling av hodepinefasen av migreneanfall, med eller uten aura.

Dosering

Tas så fort som mulig etter utbrudd av migrenerelatert hodepine, men er også effektiv når den tas i en senere fase. Bør ikke brukes profylaktisk.
Voksne 18-65 år: Anbefalt dose er 1 tablett. Det kan gis ytterligere 1 dose dersom symptomene dukker opp igjen innen 24 timer. Det må gå minst 2 timer mellom de 2 dosene. Anbefalt maks. dose er 2 tabletter pr. døgn.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen data tilgjengelig. Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Ikke nødvendig med dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør ikke >12,5 mg pr. døgn tas. Barn og ungdom <18 år: Ingen data foreligger, bruk kan ikke anbefales. Eldre >65 år: Dosejustering ikke nødvendig, men sikkerhet og effekt er ikke systematisk evaluert.
Administrering: Svelges med væske, f.eks. vann. Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Tidligere hjerteinfarkt, angina pectoris, dokumentert stum iskemi, Prinzmetals angina, cerebrovaskulær episode eller forbigående iskemisk anfall (TIA). Perifer vaskulær sykdom, alvorlig hypertensjon og ubehandlet mild eller moderat hypertensjon. Alvorlig leversvikt. Samtidig behandling med preparater som inneholder ergotamin, ergotaminderivater og andre 5-HT1B/1D-agonister.

Forsiktighetsregler

Almotriptan bør bare brukes når en klar diagnose på migrene foreligger. Bør ikke brukes for å behandle basilær, hemiplegisk eller oftalmoplegisk migrene. Andre alvorlige nevrologiske tilstander utelukkes før behandling av hodepine hos pasienter som ikke tidligere er diagnostisert som migrenepasienter, og hos migrenepasienter med atypiske symptomer. Cerebrovaskulære hendelser er rapportert ved behandling med 5-HT1B/1D-agonister. Migrenepasienter kan være spesielt utsatt for cerebrovaskulære hendelser (f.eks. cerebrovaskulær skade, transitorisk iskemisk anfall). Koronar vasospasme og hjerteinfarkt er rapportert og preparatet bør derfor ikke gis til pasienter som kan ha en udiagnostisert koronar lidelse uten forutgående evaluering av mulig underliggende hjerte-karsykdom. Slike pasienter omfatter postmenopausale kvinner, menn >40 år og pasienter med andre risikofaktorer for koronare sykdommer, f.eks. ubehandlet hypertensjon, hyperkolesterolemi, fedme, diabetes, røyking, eller klar familieanamnese med hjerte-karsykdom. I svært sjeldne tilfeller har alvorlige hjerteproblemer oppstått hos pasienter uten underliggende hjertesykdom. Hvis brystsmerter og kvelningsfornemmelse mistenkes å skyldes iskemisk hjertesykdom, skal ytterligere doser ikke tas, og en grundig evaluering bør gjennomføres. Forsiktighet bør utvises ved kjent overfølsomhet overfor sulfonamider. Det anbefales å vente minst 6 timer etter inntak av almotriptan før administrering av ergotamin. Det bør gå minst 1 døgn fra administrering av et ergotaminholdig preparat før almotriptan gis. Forsiktighet bør utvises ved mild til moderat leversykdom. Almotriptan kan gi en mild, forbigående økning av blodtrykket, noe som kan være mer uttalt hos eldre. Døsighet kan forekomme. Forsiktighet bør utvises ved bilkjøring, betjening av maskiner o.l. Anbefalt maks. dose bør ikke overskrides. Bivirkninger kan opptre hyppigere ved samtidig bruk av triptaner og urtepreparater som inneholder johannesurt (prikkperikum). Overdreven bruk av migrenemidler kan føre til daglig kronisk hodepine, som vil kreve dosejustering.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N02C C05
Interaksjonsstudier er gjennomført med MAO-A-hemmere, betablokkere, SSRI, kalsiumkanalblokkere og hemmere av CYP3A4 og CYP2D6. Ingen kliniske signifikante interaksjoner ble observert. Den potensielle muligheten for serotonergt syndrom pga. farmakodynamisk interaksjon ved samtidig behandling med SSRI eller MAO-hemmere kan ikke utelukkes. Gjentatt dosering med verapamil, et substrat av CYP3A4, resulterte i en 20% økning av Cmax og AUC for almotriptan. Økningen er ikke betraktet som klinisk relevant. Gjentatt dosering med propranolol endret ikke farmakokinetikken til almotriptan. In vitro-studier viste at almotriptan ikke forventes å endre metabolismen av legemidler som metaboliseres av CYP- eller MAO-A- og MAO-B-enzymer.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på svangerskapsforløp/embryo/fosterutvikling/fødsel eller postnatal utvikling. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide.
Amming: Overgang i human morsmelk er ukjent. Går over i morsmelk hos rotte. Forsiktighet bør derfor utvises og amming bør unngås i 1 døgn etter behandling.
Almotriptan

Bivirkninger

Ingen av bivirkningene hadde en insidens over 1,5%. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Nevrologiske: Svimmelhet, søvnighet. Øvrige: Tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré, dyspepsi, munntørrhet. Hjerte/kar: Palpitasjoner. Luftveier: Innsnevring av luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, skjelettsmerter. Nevrologiske: Parestesier, hodepine. Øre: Tinnitus. Øvrige: Brystsmerter, asteni. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Koronar vasospasme, hjerteinfarkt og takykardi er rapportert. Ukjent frekvens: Hypersensitivitetsreaksjoner (inkl. angioødem), anafylaktiske reaksjoner, anfall, synshemming, tåkesyn, intestinal iskemi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Den hyppigst rapporterte bivirkningen hos pasienter som fikk 150 mg var søvnighet.
Behandling: Symptomatisk, vitale funksjoner opprettholdes. Overvåking bør fortsette i minst 12 timer eller så lenge symptomer eller tegn vedvarer.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N02C C05

Egenskaper

Klassifisering: Selektiv vaskulær 5-HT1-reseptoragonist.
Virkningsmekanisme: Høy affinitet til 5-HT1B- og 5-HT1D-reseptorer som medierer vaskokonstriksjon av intrakranielle kar. Almotriptan interagerer med det trigeminovaskulære systemet og hemmer frisetting av plasmaproteiner i durale kar.
Absorpsjon: Absorberes godt, med en biologisk tilgjengelighet på ca. 70%. Cmax etter 1,5-3 timer uavhengig av samtidig matinntak. Lineær farmakokinetisk profil.
Halveringstid: Ca. 3,5 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig via MAO-A og i mindre grad via CYP3A4 og CYP2D6 og flavinmonooksygenase (FMO) til inaktive metabolitter.
Utskillelse: >75% av dosen elimineres i urin.

Sist endret: 12.10.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.08.2015


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Almogran, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
12,5 mg3 stk. (blister)
094099
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
165,80C
6 stk. (blister)
094111
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
293,00 (trinnpris 215,60)C
9 stk. (blister)
094122
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
421,30 (trinnpris 305,30)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

cyp (cytokrom p-450, cyp450): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

cyp2d6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2D6-hemmere.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.