Almogran

Almirall


Migrenemiddel.

N02C C05 (Almotriptan)TABLETTER, filmdrasjerte 12,5 mg: Hver tablett inneh.: Almotriptan D,L-hydrogenmalat tilsv. almotriptan 12,5 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Akutt behandling av hodepinefasen av migreneanfall, med eller uten aura.

Dosering

Tas så fort som mulig etter utbrudd av migrenerelatert hodepine, men er også effektiv når den tas i en senere fase. Bør ikke brukes profylaktisk.
Voksne 18-65 år: Anbefalt dose er 1 tablett. Det kan gis ytterligere 1 dose dersom symptomene dukker opp igjen innen 24 timer. Det må gå minst 2 timer mellom de 2 dosene. Anbefalt maks. dose er 2 tabletter pr. døgn.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen data tilgjengelig. Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Ikke nødvendig med dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør ikke >12,5 mg pr. døgn tas. Barn og ungdom <18 år: Ingen data foreligger, bruk kan ikke anbefales. Eldre >65 år: Dosejustering ikke nødvendig, men sikkerhet og effekt er ikke systematisk evaluert.
Administrering: Svelges med væske, f.eks. vann. Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Tidligere hjerteinfarkt, angina pectoris, dokumentert stum iskemi, Prinzmetals angina, cerebrovaskulær episode eller forbigående iskemisk anfall (TIA). Perifer vaskulær sykdom, alvorlig hypertensjon og ubehandlet mild eller moderat hypertensjon. Alvorlig leversvikt. Samtidig behandling med preparater som inneholder ergotamin, ergotaminderivater og andre 5-HT1B/1D-agonister.

Forsiktighetsregler

Almotriptan bør bare brukes når en klar diagnose på migrene foreligger. Bør ikke brukes for å behandle basilær, hemiplegisk eller oftalmoplegisk migrene. Andre alvorlige nevrologiske tilstander utelukkes før behandling av hodepine hos pasienter som ikke tidligere er diagnostisert som migrenepasienter, og hos migrenepasienter med atypiske symptomer. Cerebrovaskulære hendelser er rapportert ved behandling med 5-HT1B/1D-agonister. Migrenepasienter kan være spesielt utsatt for cerebrovaskulære hendelser (f.eks. cerebrovaskulær skade, transitorisk iskemisk anfall). Koronar vasospasme og hjerteinfarkt er rapportert og preparatet bør derfor ikke gis til pasienter som kan ha en udiagnostisert koronar lidelse uten forutgående evaluering av mulig underliggende hjerte-karsykdom. Slike pasienter omfatter postmenopausale kvinner, menn >40 år og pasienter med andre risikofaktorer for koronare sykdommer, f.eks. ubehandlet hypertensjon, hyperkolesterolemi, fedme, diabetes, røyking, eller klar familieanamnese med hjerte-karsykdom. I svært sjeldne tilfeller har alvorlige hjerteproblemer oppstått hos pasienter uten underliggende hjertesykdom. Hvis brystsmerter og kvelningsfornemmelse mistenkes å skyldes iskemisk hjertesykdom, skal ytterligere doser ikke tas, og en grundig evaluering bør gjennomføres. Forsiktighet bør utvises ved kjent overfølsomhet overfor sulfonamider. Det anbefales å vente minst 6 timer etter inntak av almotriptan før administrering av ergotamin. Det bør gå minst 1 døgn fra administrering av et ergotaminholdig preparat før almotriptan gis. Forsiktighet bør utvises ved mild til moderat leversykdom. Almotriptan kan gi en mild, forbigående økning av blodtrykket, noe som kan være mer uttalt hos eldre. Døsighet kan forekomme. Forsiktighet bør utvises ved bilkjøring, betjening av maskiner o.l. Anbefalt maks. dose bør ikke overskrides. Bivirkninger kan opptre hyppigere ved samtidig bruk av triptaner og urtepreparater som inneholder johannesurt (prikkperikum). Overdreven bruk av migrenemidler kan føre til daglig kronisk hodepine, som vil kreve dosejustering.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier er gjennomført med MAO-A-hemmere, betablokkere, SSRI, kalsiumkanalblokkere og hemmere av CYP3A4 og CYP2D6. Ingen kliniske signifikante interaksjoner ble observert. Den potensielle muligheten for serotonergt syndrom pga. farmakodynamisk interaksjon ved samtidig behandling med SSRI eller MAO-hemmere kan ikke utelukkes. Gjentatt dosering med verapamil, et substrat av CYP3A4, resulterte i en 20% økning av Cmax og AUC for almotriptan. Økningen er ikke betraktet som klinisk relevant. Gjentatt dosering med propranolol endret ikke farmakokinetikken til almotriptan. In vitro-studier viste at almotriptan ikke forventes å endre metabolismen av legemidler som metaboliseres av CYP- eller MAO-A- og MAO-B-enzymer.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på svangerskapsforløp/embryo/fosterutvikling/fødsel eller postnatal utvikling. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide.
Amming: Overgang i human morsmelk er ukjent. Går over i morsmelk hos rotte. Forsiktighet bør derfor utvises og amming bør unngås i 1 døgn etter behandling.

 

Bivirkninger

Ingen av bivirkningene hadde en insidens over 1,5%.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme, oppkast
Mindre vanligeDiaré, dyspepsi, munntørrhet
Ukjent frekvensIntestinal iskemi
Generelle
VanligeFatigue
Mindre vanligeAsteni, brystsmerte
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner
SjeldneHjerteinfarkt, koronar vasospasme, takykardi
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhetsreaksjon (inkl. angioødem)
Luftveier
Mindre vanligeTilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeMyalgi, skjelettsmerter
Nevrologiske
VanligeSomnolens, svimmelhet
Mindre vanligeHodepine, parestesi
Ukjent frekvensKrampeanfall
Øre
Mindre vanligeTinnitus
Øye
Ukjent frekvensSynssvekkelse, tåkesyn

Ingen av bivirkningene hadde en insidens over 1,5%.

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme, oppkast
GenerelleFatigue
NevrologiskeSomnolens, svimmelhet
Mindre vanlige
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, munntørrhet
GenerelleAsteni, brystsmerte
HjertePalpitasjoner
LuftveierTilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemetMyalgi, skjelettsmerter
NevrologiskeHodepine, parestesi
ØreTinnitus
Sjeldne
HjerteHjerteinfarkt, koronar vasospasme, takykardi
Ukjent frekvens
GastrointestinaleIntestinal iskemi
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhetsreaksjon (inkl. angioødem)
NevrologiskeKrampeanfall
ØyeSynssvekkelse, tåkesyn

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Den hyppigst rapporterte bivirkningen hos pasienter som fikk 150 mg var søvnighet.
Behandling: Symptomatisk, vitale funksjoner opprettholdes. Overvåking bør fortsette i minst 12 timer eller så lenge symptomer eller tegn vedvarer.

Egenskaper

Klassifisering: Selektiv vaskulær 5-HT1-reseptoragonist.
Virkningsmekanisme: Høy affinitet til 5-HT1B- og 5-HT1D-reseptorer som medierer vaskokonstriksjon av intrakranielle kar. Almotriptan interagerer med det trigeminovaskulære systemet og hemmer frisetting av plasmaproteiner i durale kar.
Absorpsjon: Absorberes godt, med en biologisk tilgjengelighet på ca. 70%. Cmax etter 1,5-3 timer uavhengig av samtidig matinntak. Lineær farmakokinetisk profil.
Halveringstid: Ca. 3,5 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig via MAO-A og i mindre grad via CYP3A4 og CYP2D6 og flavinmonooksygenase (FMO) til inaktive metabolitter.
Utskillelse: >75% av dosen elimineres i urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Almogran, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
12,5 mg3 stk. (blister)
094099
Blå resept
Byttegruppe
165,80C
6 stk. (blister)
094111
Blå resept
Byttegruppe
293,00 (trinnpris 203,10)C
9 stk. (blister)
094122
Blå resept
Byttegruppe
421,30 (trinnpris 286,50)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.08.2015