PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL PASIENTEN

Alkeran 2 mg tabletter

melfalan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Alkeran er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Alkeran
 3. Hvordan du bruker Alkeran
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Alkeran
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Alkeran er og hva det brukes mot
Alkeran-tabletter inneholder et legemiddel kalt melfalan, som tilhører en gruppe legemidler kalt cytostatika (også kalt kjemoterapi). Alkeran virker ved å hemme vekst av kreftceller
Alkeran-tabletter brukes mot:
 • Myelomatose – en type kreftsykdom som utvikles fra celler i beinmargen
 • Kreft i eggstokkene (ovariene)
Spør legen hvis du ønsker nærmere forklaring om disse sykdommene.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Alkeran
Bruk ikke Alkeran:
 • dersom du er allergisk overfor melfalan eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du ammer
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Alkeran.
Før du bruker Alkeran, må du fortelle legen eller sykepleieren:
 • dersom du mottar eller nylig har mottatt strålebehandling eller kjemoterapi
 • dersom du har et nyreproblem
 • dersom du skal vaksineres eller nylig er vaksinert. Grunnen er at enkelte vaksiner (som polio, meslinger, kusma og røde hunder) kan gi deg en infeksjon hvis du blir vaksinert mens du tar Alkeran
Alkeran kan øke risikoen for å utvikle andre krefttyper (f.eks. kreftsvulster andre steder i kroppen) hos noen få pasienter, særlig hvis det brukes i kombinasjon med lenalidomid, talidomid og prednison. Legen din vil vurdere fordeler og risiko nøye ved forskrivning av Alkeran.
Hvis du er usikker på om noe av dette gjelder for deg, snakk med lege eller apotek før du bruker Alkeran.
Andre legemidler og Alkeran
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig å fortelle legen om du bruker eller nylig har brukt følgende legemidler:
 • vaksiner som inneholder levende organismer (se Advarsler og forsiktighetsregler)
 • nalidiksinsyre (et antibiotikum brukt til å behandle urinveisinfeksjoner)
 • ciklosporin (brukt til å forhindre avvisning av organer eller vev etter en transplantasjon eller til å behandle visse hudsykdommer som psoriasis og eksem eller til å behandle leddgikt)
 • hos barn, busulfan (en cellegift som brukes i forkant av transplantasjon av benmarg eller bloddannende stamceller)
Inntak av Alkeran sammen med mat og drikke
Inntak av mat kan redusere effekten av melfalan, og man bør derfor ikke ta Alkeran-tabletter sammen med eller rett etter måltider.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Alkeran skal ikke brukes under graviditet hvis ikke legen har bestemt at det er nødvendig.
Hvis du er gravid, er det viktig å snakke med legen før du bruker Alkeran.
Sørg for pålitelig prevensjon for å unngå graviditet mens du eller partneren din bruker Alkeran.
Amming
Det er ukjent om Alkeran går over i morsmelk. Alkeran skal derfor ikke benyttes ved amming. Rådfør deg med legen.
Fertilitet
Alkeran kan påvirke ovarier eller sæd, noe som kan føre til infertilitet (manglende evne til å få barn). Kvinners menstruasjon kan stanse (amenoré), og menns spermieproduksjon kan opphøre (azoospermi). Siden Alkeran-behandlingen kan føre til bortfall av sperma, anbefales det at menn søker rådgivning om bevaring av sæd før behandling. Det anbefales at menn som får behandling med Alkeran, unngår å gjøre noen gravide under behandlingen og i minst 6 måneder etter.
Kjøring og bruk av maskiner
Du bør kun kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Alkeran
Alkeran må alltid tas nøyaktig etter legens anvisning. Det er viktig å ta medisinen til riktig tid. Etiketten på pakken angir hvor mange tabletter du skal ta og hvor ofte du skal ta dem. Hvis etiketten er uklar eller du er usikker, må du rådføre deg med lege, sykepleier eller apotek.
 • Svelg tablettene hele med et glass vann.
 • Ikke del, knus eller tygg tablettene.
 • Tablettene bør ikke tas sammen med mat eller rett etter et måltid.
Når du tar Alkeran, vil legen ta blodprøver med jevne mellomrom for å undersøke blodverdiene dine. Legen kan av og til endre dosen på grunnlag av undersøkelsen.
Dersom du tar for mye av Alkeran
Kontak lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Alkeran.
Fortell legen om det. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Alkeran
Du må ikke slutte å ta Alkeran med mindre legen ber deg om det.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever noe av følgende, ta snarest kontakt med lege:
 • tegn på allergisk reaksjon kan omfatte:
  • utslett, klumper eller kløende vabler på huden
  • hovent ansikt, hovne øyelokk eller lepper
  • plutselige tungpustenhet
  • kollaps (på grunn av hjertestans)
 • tegn på feber eller infeksjon (sår hals eller urinveisproblemer)
 • et uventet blåmerke eller blødning eller ekstrem utmattelse, svimmelhet eller tungpustenhet, fordi dette kan bety at det produseres for få blodceller av en bestemt type
 • en plutselig følelse av å være utilpass.
Andre bivirkninger av Alkeran kan omfatte:
Svært vanlige (påvirker mer enn 1 av 10 personer)
 • redusert antall blodceller og blodplater i blodet
 • kvalme
 • oppkast
 • diaré
 • betennelse i munnen (stomatitt)– ved høye Alkeran-doser
 • håravfall – ved høye Alkeran-doser
Vanlige (påvirker mindre enn 1 av 10 personer)
 • håravfall – ved ordinære Alkeran-doser
 • økte nivåer av urinstoff i blodet hos pasienter med nyreproblemer
Mindre vanlige (påvirker mindre enn 1 av 100 personer)
 • Sekundær malignitet (ondartet kreftsykdom som følge av behandlingen).
Sjeldne (påvirker mindre enn 1 av 10 000 personer)
 • de røde blodcellene ødelegges (hemolytisk anemi) – dette kan gjøre at du føler deg svært trett, tungpusten, svimmel, får hodepine eller at huden eller øynene blir gule
 • lungeproblemer som får deg til å hoste eller puste tungt
 • leverproblemer som kan vise seg i blodprøvene eller forårsake gulsott (det hvite i øynene og huden gulner)
 • betennelse i munnen (stomatitt) – med normale Alkeran-doser
 • utslett eller kløe
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås fra tilgjengelige data)
 • leukemi (blodkreft)
 • hos kvinner: menstruasjonen opphører (amenoré)
 • hos menn: fravær av spermier i sæden (azoospermi)
Hvis noen av disse bivirkningene blir alvorlige eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, må du informere lege eller apotek.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Alkeran
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares i kjøleskap mellom 2ºC og 8ºC
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Hvis legen din sier at du skal slutte å ta tablettene, er det viktig å returnere de som er til overs til apoteket, som vil destruere dem i henhold til retningslinjer som gjelder for destruksjon av farlige stoffer. Behold tablettene kun dersom legen din sier at du skal.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Alkeran
 • Virkestoff er 2 mg melfalan
 • Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjernen: mikro-krystallinsk cellulose, krysspovidon, vannfri silika, magnesiumstearat.
Filmdrasjering: hypromellose, titandioksid (E171), makrogol
Hvordan Alkeran ser ut og innholdet i pakningen
Alkeran er runde, hvite til gulhvite tabletter merket <<A>> på den ene siden og <<GX EH3>> på den andre siden, pakket i glassbeholdere av mørkt glass.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Aspen Pharma Trading Limited
3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24,
Irland
Tel: +47 21 98 43 76
Tilvirker
Excella GmbH & Co. KG, Nürnberger Strasse 12, 90537 Feucht, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 30.01.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

myelomatose (multippelt myelom, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

røde hunder (rubella): Røde hunder

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.