Alkeran

Aspen


Alkylerende cytostatikum, sennepsgassanalog.

L01A A03 (Melfalan)TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg: Hver tablett inneh.: Melfalan 2 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Myelomatose. Ovarial cancer.

Dosering

Absorpsjonen varierer etter oral administrering og det kan være nødvendig å øke dosen varsomt til myelosuppresjon sees, for å være sikker på at potensielt terapeutiske nivåer er nådd. Hyppig blodtelling under behandlingen er avgjørende, og doseringen må forsinkes eller justeres om nødvendig. Forlenget behandling >1 år har ikke vist å forbedre resultatene hos pasienter som responderer på behandlingen.
Intermitterende behandling: 0,2 mg/kg daglig i 5 dager. Gjentas hver 6. uke ved tilfredsstillende blodverdi.
Kontinuerlig behandling: 0,1-0,15 mg/kg daglig i 2-3 uker, deretter 2-4 mg daglig som vedlikeholdsbehandling etter behandlingsfri periode på ca. 4 uker. Ved myelomatose brukes melfalan svært ofte i kombinasjon med prednison og vinkristin i intermitterende kurer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Clearance kan være redusert og lavere startdose bør vurderes. Må observeres nøye pga. mulig uremisk benmargssuppresjon og dosereduksjon kan være nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Se lokale retningslinjer for håndtering og destruksjon av cytostatika.
Administrering: Tas peroralt. Mat kan redusere effekten og preparatet bør derfor ikke tas sammen med eller rett etter mat. Skal svelges hele med 1 glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Må bare brukes av lege med erfaring i bruk av potente cytotoksiske stoffer. Overvåkning: Nøye overvåkning av blodverdier er avgjørende for å unngå overdreven myelosuppresjon og risiko for irreversibel benmargsaplasi. Siden blodverdiene kan fortsette å synke etter avsluttet behandling, må behandlingen midlertidig stanses ved første tegn på et unormalt stort fall i antall leukocytter eller blodplater. Må brukes med varsomhet hos pasienter som nylig har fått strålebehandling eller kjemoterapi pga. økt fare for benmargstoksisitet. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Mutagenisitet: Kromosomavvik er observert under behandling. Karsinogenitet (ny primær malignitet): Akutt myelogen leukemi (AML) og myelodysplastisk syndrom (MDS): Melfalan kan gi leukemi, spesielt hos eldre etter langvarig kombinasjonsterapi og strålebehandling. AML er rapportert etter behandling for visse sykdommer, se SPC. Solide tumorer: Bruk er knyttet til utvikling av ny primær malignitet (second primary malignancy, SPM). Spesielt melfalan i kombinasjon med lenalidomid og prednison og, i mindre grad talidomid og prednison, er forbundet med økt risiko for solid SPM hos eldre med nylig diagnostisert myelomatose. Risiko for AML, MDS og solide tumorer må balanseres opp mot potensiell terapeutisk fordel av melfalan, spesielt i kombinasjon med talidomid og lenalidomid. Under behandling må pasienten derfor regelmessig undersøkes for å sikre tidlig påvisning av sekundær kreftsykdom og starte behandling om nødvendig.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Nalidiksinsyre sammen med høye doser melfalan i.v. har gitt dødsfall hos barn pga. hemoragisk enterokolitt. Hos barn og ungdom kan administrering av melfalan <24 timer etter siste perorale busulfandose påvirke utviklingen av toksisiteter. Nedsatt nyrefunksjon er sett hos benmargstransplanterte som samtidig fikk ciklosporin for å forebygge graft-versus-host-disease (GVHD). Bruk av levende vaksiner ved nedsatt immunforsvar anbefales ikke pga. økt infeksjonsrisiko.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Gentoksisk og karsinogent. Dyrestudier viser reproduksjonstoksisitet med mulig risiko for humane fosterskader. Skal ikke brukes under graviditet unntatt når kvinnens kliniske tilstand tilsier at hun må behandles med melfalan. Kvinner som kan få barn må bruke pålitelig prevensjon når den ene partneren får melfalan.
Amming: Skal ikke brukes under amming.
Fertilitet: Undertrykker ovarialfunksjonen hos premenopausale kvinner, og gir amenoré hos et betydelig antall. Dyreforsøk indikerer skadelig effekt på spermatogenesen, og mulig forbigående eller permanent sterilitet hos menn. Det anbefales at menn som får behandling, unngår å gjøre noen gravide under behandlingen og i minst 6 måneder etter, og at de søker rådgivning om kryopreservering av sæd.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Benmargssuppresjon (leukopeni, trombocytopeni, anemi)
Mindre vanlige Sekundær malignitet
Sjeldne Hemolytisk anemi
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, stomatitt ved høy dose
Kvalme og brekninger (hos opptil 30%)
Sjeldne Stomatitt ved ordinær dose
Hud
Svært vanlige Alopesi ved høy dose
Vanlige Alopesi ved ordinær dose
Sjeldne Kløe, makulopapuløst utslett
Immunsystemet
Sjeldne Allergiske reaksjoner, inkl. urticaria, ødem, hudutslett og anafylaktisk sjokk, særlig etter i.v. administrering, noen ganger i sammenheng med hjertestans
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvens Amenoré, azoospermi
Lever/galle
Sjeldne Leversykdom (fra unormale leverfunksjonstester til hepatitt/gulsott)
Luftveier
Sjeldne Interstitiell lungesykdom og lungefibrose (inkl. fatale)
Nyre/urinveier
Vanlige Økt karbamid i blod (forbigående signifikant økning initialt hos myelompasienter med nyreskade)
Svulster/cyster
Ukjent frekvens Myelodysplastisk syndrom, sekundær akutt myelogen leukemi
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Benmargssuppresjon (leukopeni, trombocytopeni, anemi)
Gastrointestinale Diaré, stomatitt ved høy dose
Kvalme og brekninger (hos opptil 30%)
Hud Alopesi ved høy dose
Vanlige
Hud Alopesi ved ordinær dose
Nyre/urinveier Økt karbamid i blod (forbigående signifikant økning initialt hos myelompasienter med nyreskade)
Mindre vanlige
Blod/lymfe Sekundær malignitet
Sjeldne
Blod/lymfe Hemolytisk anemi
Gastrointestinale Stomatitt ved ordinær dose
Hud Kløe, makulopapuløst utslett
Immunsystemet Allergiske reaksjoner, inkl. urticaria, ødem, hudutslett og anafylaktisk sjokk, særlig etter i.v. administrering, noen ganger i sammenheng med hjertestans
Lever/galle Leversykdom (fra unormale leverfunksjonstester til hepatitt/gulsott)
Luftveier Interstitiell lungesykdom og lungefibrose (inkl. fatale)
Ukjent frekvens
Kjønnsorganer/bryst Amenoré, azoospermi
Svulster/cyster Myelodysplastisk syndrom, sekundær akutt myelogen leukemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Prinsipiell toksisk effekt er benmargssuppresjon som kan føre til leukopeni, trombocytopeni og anemi. Kvalme, brekninger og diaré er tidlige tegn på akutt oral overdose. Skade på gastrointestinal mucosa og hemoragisk diaré.
Behandling: Symptomatisk. Blodbildet må overvåkes nøye i minst 4 uker inntil bedring.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Dannelse av reaktive karboniumioner fra hver av de 2 kloretylgruppene muliggjør alkylering gjennom kovalent binding med guaninbaser i DNA, slik at kryssbinding mellom DNA-tråder oppstår og cellereplikasjonen opphører.
Absorpsjon: Variabel biotilgjengelighet 56-85%. Cmax nås innen 0,5-2 timer og forsinkes av samtidig matinntak.
Proteinbinding: 69-78%.
Halveringstid: 1,12 ± 0,15 timer.
Utskillelse: Ved renal ekskresjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Alkeran, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 mg 25 stk. (boks)
125125
H-resept
-
336,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.01.2018