Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Alimemazin Evolan 20 mg kapsler, harde

alimemazin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Alimemazin Evolan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Alimemazin Evolan
 3. Hvordan du bruker Alimemazin Evolan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Alimemazin Evolan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Alimemazin Evolan er og hva det brukes mot
Alimemazin Evolan har beroligende egenskaper og hjelper deg til å sove bedre.
Alimemazin Evolan brukes
 • ved angst og søvnforstyrrelser hos voksne.
 • som beroligende middel før anestesi hos voksne og barn over 12 år.
 • ved angst og andre symptomer grunnet avhengighet av alkohol og narkotika.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Alimemazin Evolan
Bruk ikke Alimemazin Evolan
 • dersom du er allergisk overfor alimemazin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Alimemazin Evolan må ikke brukes i kombinasjon med store mengder alkohol eller beroligende midler.
 • Personer med leukopeni eller personer som tidligere har hatt agranulocytose (blodforandringer med unormalt lavt antall hvite blodceller), samt de som lider av myasthenia gravis (en sykdom som forårsaker muskelsvakhet), bør ikke behandles med Alimemazin Evolan.
 • Alimemazin Evolan kapsler skal ikke gis til barn, se avsnitt 2.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Alimemazin Evolan.
Hvis du har noen av følgende sykdommer, bør du spørre legen din om råd før du begynner behandling med Alimemazin Evolan: Lever- eller nyreskader. Sykdommer med anfall (f.eks. epilepsi).
Eldre pasienter med demens kan ha økt risiko for å få hjerneblødning (slag).
Vær forsiktig ved langsom hjerterytme (bradykardi), hjerte-karsykdommer og en arvelig form for EKG-endringer (forlenget QT-tid).
Kontakt legen umiddelbart hvis du får en tilstand som kalles malignt nevroleptikasyndrom, som forårsaker en kombinasjon av blant annet feber, stivhet i musklene, bevissthetsforstyrrelse og endringer i blodtrykket. Du trenger kanskje øyeblikkelig medisinsk behandling.
Kontakt legen din hvis du får behandling for andre sykdommer enn de som er forskrevet for Alimemazin Evolan.
Med økende alder øker generelt følsomheten for legemidler. Alimemazin Evolan bør derfor brukes med forsiktighet hos eldre, da de kan være mer følsomme overfor virkningene av alimemazin, for eksempel muskulære virkninger, angst, rastløshet, svimmelhet, tretthet, fall i blodtrykket, manglende evne til å tømme urinblæren og forstoppelse.
Barn
Alimemazin Evolan må ikke brukes hos barn under 2 år, på grunn av risiko for unormal tretthet og nedsatt pusteevne.
Alimemazin Evolan kapsler skal ikke gis til barn i alderen 2-12 år. Alimemazin i form av dråper, oppløsning er anbefalt hos barn i alderen 2-12 år.
Andre legemidler og Alimemazin Evolan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler. Dersom visse andre legemidler tas samtidig, kan behandlingseffekten bli påvirket. Dosen av Alimemazin Evolan eller det andre legemidlet må kanskje endres, eller det kan være nødvendig med andre forsiktighetsregler.
Det er viktig at du gir legen beskjed dersom du bruker noen av de følgende legemidlene:
 • visse nevroleptika (legemidler til behandling av psykiske sykdommer)
 • visse legemidler for uregelmessig hjerterytme (for eksempel kinidin)
 • erytromycin, moksifloksacin (antibiotika)
 • metadon (legemiddel til behandling av avhengighet)
 • meflokin (legemiddel til behandling av malaria)
 • visse antidepressiva (trisykliske)
 • levodopa (legemiddel til behandling av Parkinsons sykdom)
 • litium (legemiddel til behandling av tilstander av mani og depresjon)
 • cisaprid (legemiddel til behandling av forstyrrelser i mage-tarm-kanalen)
 • noen typer diuretika (vanndrivende midler)
Inntak av Alimemazin Evolan sammen med alkohol
Ikke drikk alkohol eller ta legemidler som inneholder alkohol mens du tar alimemazin-tabletter. Dette er fordi alkohol kan øke risikoen for bivirkninger. Det kan også forårsake alvorlig pustebesvær.
Graviditet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen legemidler. Det foreligger risiko for skader på fosteret. Derfor må du alltid rådføre deg med lege før du bruker Alimemazin Evolan under graviditet.
Amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen legemidler. Alimemazin Evolan går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn midlertidig bruk av Alimemazin Evolan under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Alimemazin Evolan kan nedsette reaksjonsevnen din. Dette bør en ta hensyn til i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Alimemazin Evolan inneholder laktose
Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar Alimemazin Evolan.
 
3. Hvordan du bruker Alimemazin Evolan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Ved behandling av angst og andre symptomer grunnet avhengighet av alkohol og narkotika hos voksne:
Når du starter behandlingen, 40-60 mg 2-3 ganger daglig. Etter noen dager kan dette vanligvis reduseres til 5-10 mg 2-3 ganger daglig.
Siden den lavere dosen ikke er mulig med Alimemazin Evolan-kapsler, bør andre alimemazinholdige legemidler velges.
Ved søvnforstyrrelser hos voksne:
10-30 mg 1-2 timer før sengetid. Ved andre doser enn 20 mg bør andre alimemazinholdige legemidler velges.
Bruk av Alimemazin Evolan hos barn og ungdom
Alimemazin skal ikke gis til barn under 2 år.
For barn i alderen 2-12 år anbefales alimemazin i form av dråper, oppløsning.
Dersom du tar for mye av Alimemazin Evolan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Vis dem esken med Alimemazin Evolan hvis mulig.
Dersom du har glemt å ta Alimemazin Evolan
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger varierer avhengig av dose, varigheten av behandlingen og sykdommen som behandles. Mange av de mulige bivirkningene oppstår vanligvis bare ved starten av behandlingen og forsvinner så etter en stund.
Slutt å ta Alimemazin Evolan og kontakt lege øyeblikkelig eller oppsøk nærmeste legevakt dersom du opplever følgende symptomer:
 • feber med muskelstivhet og ubehag (sjelden bivirkning som kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • svært rask, ujevn eller kraftig hjerterytme (hjertebank). Du kan også få pusteproblemer som hvesing, kortpustethet, tetthet i brystet og brystsmerter (sjelden bivirkning som kan oppstå hos opptil 1 av 1000 personer)
 • i sjeldne tilfeller kan Alimemazin Evolan påvirke hvite blodceller slik at det er skadelig for immunsystemet. Dersom du utvikler en infeksjon med symptomer som feber kombinert med en alvorlig forverret generell helsetilstand, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som sår hals/munn eller problemer med urinering, må du umiddelbart kontakte lege. Legen vil ta blodprøver for å utelukke mangel på hvite blodceller (agranulocytose). Det er viktig at du i forbindelse med dette informerer helsepersonell om andre legemidler du tar.
Vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 100 personer): Tretthet, særlig ved starten av behandling. Forbigående hodepine. Tett nese. Lett svimmelhet. Munntørrhet. Langtidsbehandling kan føre til økt risiko for skade på tenner og slimhinnene i munnen. Du bør derfor pusse tennene og være ekstra nøye med munnhygienen under behandling med Alimemazin Evolan.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): Forstoppelse. Vansker med å late vannet (særlig hos eldre menn). Forbigående uklart syn.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Lett skjelving, stivhet, risting i f.eks. hender og fingre, særlig ved høye doser. Ved langtidsbehandling kan disse virkningene utvikle seg til ansiktsrykninger, grimaser og underlige tungebevegelser. En spesiell form for nervøsitet, f.eks. problemer med å sitte stille. Blodtrykksfall og svimmelhet. Gulsott uten leverskade. Linse- og hornhinneuklarhet i øyet ved høy dose og langtidsbehandling. Kramper.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Alimemazin Evolan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Alimemazin Evolan
 • Virkestoffet er alimemazin (som alimemazinhemitartrat).
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, titandioksid (E171), gelatin.
Hvordan Alimemazin Evolan ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, sylinderformet gelatinkapsel, lengde 14,3 ± 0,3 mm
En hvit plastboks med 100 eller 200 kapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Evolan Pharma AB
Postboks 120
SE-182 12 Danderyd
Sverige
Tilvirker
Balkanpharma-Razgrad AD
68 Aprilsko vastanie Blvd.
BGR-7200 Razgrad
Bulgaria
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.