Alimemazin Evolan

Evolan Pharma


Antihistamin. Hypnotikum. Sedativum.

R06A D01 (Alimemazin)KAPSLER, harde 20 mg: Hver kapsel inneh.: Alimemazinhemitartrat tilsv. alimemazin 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Angst ved alkoholisme og narkomani. Premedisinering. Søvnforstyrrelser hos voksne.

Dosering

Tilpasses individuelt. Anbefalt dose skal ikke overskrides.
Alkoholisme og eufomani: Voksne: Mild og moderat angst: Initialt 40-60 mg 2-3 ganger daglig. Deretter 5-10 mg 2-3 ganger daglig (annet alimemazinpreparat bør da brukes siden denne dosen ikke er mulig med Alimemazin Evolan).
Premedisinering: Voksne og barn >12 år: 2-4 mg pr. kg kroppsvekt, men maks. 50 mg, minst 2 timer før undersøkelse eller anestesi. En mindre dose med alimemazin kan fortrinnsvis gis kvelden før. Atropin eller tilsvarende legemiddel bør gis på vanlig måte for å redusere bronkial sekresjon.
Søvnforstyrrelser: Voksne: 10-30 mg 1-2 timer før sengetid. Ved andre doser enn 20 mg bør et annet alimemazinpreparat brukes.
Administrering: Skal svelges hele sammen med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Overdosering av barbiturater, opioider eller alkohol. Leukopeni, også tidligere agranulocytose. Myasthenia gravis. Barn <2 år.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet utvises ved lever- og nyreskade, spastisitet, epilepsi og krampeanfall. Alvorlige tilfeller av ekstrapyramidale bivirkninger bør behandles med et antiparkinsonmiddel. Brukes med forsiktighet hos eldre, som kan være mer følsomme for bivirkninger, f.eks. ekstrapyramidale reaksjoner, svimmelhet, tretthet, blodtrykksfall, urinretensjon og konstipasjon. Atypiske antipsykotika hos pasienter med demens, har vist 3 × økt risiko for cerebrovaskulære hendelser. Økt risiko kan ikke utelukkes for andre antipsykotika og andre pasientpopulasjoner. Det bør derfor utvises forsiktighet ved bruk hos pasienter med risikofaktorer for slag. QT-intervall: QT-intervallet kan forlenges, og det anbefales å utvise forsiktighet ved behandling av pasienter med uttalt bradykardi, kardiovaskulær sykdom og arvelig form for forlenget QT-intervall. Samtidig behandling med andre antipsykotika bør unngås. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): MNS er sett i forbindelse med overdosering av alimemazin eller ved kombinert behandling med alimemazin og et antipsykotikum. Kan være dødelig. Symptomer inkluderer en kombinasjon av hypertermi, muskelstivhet, endret mentaltilstand og tegn på autonom ustabilitet. Ved MNS skal alimemazin seponeres umiddelbart, og intensiv klinisk oppfølging og symptomatisk behandling startes. Streng overholdelse av anbefalt dose skal vurderes. Pasienten skal sterkt anbefales å ikke innta alkohol gjennom hele behandlingen. Barn <2 år: Kontraindisert pga. risiko for uttalt sedasjon og respirasjonsdepresjon. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Reaksjonsevnen kan bli nedsatt, og dette bør tas hensyn til når det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Sedativ effekt kan potenseres av alkohol. Forsiktighet anbefales ved samtidig behandling med andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet, som antipsykotika, antiarytmika klasse IA og III, moksifloksacin, erytromycin, metadon, meflokin, TCA, litium og cisaprid. Samtidig bruk av legemidler som kan gi elektrolyttforstyrrelser, som tiaziddiuretika (hypokalemi), bør unngås, da risiko for maligne arytmier øker. Samtidig bruk av levodopa kan redusere effekten av levodopa og dosejustering kan kreves.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Farmakologiske effekter (dopaminantagonistiske) på mennesker indikerer at fentiazinderivater (alimemazin) brukt sent i graviditeten kan gi nevrologiske forstyrrelser hos barnet. Bør bare gis ved streng indikasjon i 3. timester, og etter at morens behov er nøye veid opp mot risikoene for fosteret.
Amming: Utskilles i morsmelk, men det er usannsynlig at barn som ammes påvirkes ved bruk av terapeutiske doser.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Agranulocytose, leukopeni
Gastrointestinale
Vanlige Munntørrhet
Mindre vanlige Forstoppelse
Generelle
Vanlige Hodepine, lett svimmelhet, tretthet
Sjeldne Malignt nevroleptikasyndrom
Hjerte
Sjeldne Forlenget QT-tid, hjertestans, redusert blodtrykk, takykardi, torsades de pointes, ventrikkelarytmi, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi
Ukjent frekvens Plutselig død, muligens av hjerteårsaker, er sett ved bruk av fentiaziner
Lever/galle
Sjeldne Hepatitt med ikterus med stase
Luftveier
Vanlige Tett nese
Ukjent frekvens Luftveisforstyrrelser er sett hos spedbarn under behandling med fentiaziner
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvens Kramper
Nevrologiske
Sjeldne Akatisi, akutt dystoni, parkinsonisme, tardiv dyskinesi
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Urinretensjon
Øye
Mindre vanlige Akkommodasjonsforstyrrelse
Sjeldne Linse- og korneauklarhet (høy dose/langtidsbehandling)
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Munntørrhet
Generelle Hodepine, lett svimmelhet, tretthet
Luftveier Tett nese
Mindre vanlige
Gastrointestinale Forstoppelse
Nyre/urinveier Urinretensjon
Øye Akkommodasjonsforstyrrelse
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, leukopeni
Generelle Malignt nevroleptikasyndrom
Hjerte Forlenget QT-tid, hjertestans, redusert blodtrykk, takykardi, torsades de pointes, ventrikkelarytmi, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi
Lever/galle Hepatitt med ikterus med stase
Nevrologiske Akatisi, akutt dystoni, parkinsonisme, tardiv dyskinesi
Øye Linse- og korneauklarhet (høy dose/langtidsbehandling)
Ukjent frekvens
Hjerte Plutselig død, muligens av hjerteårsaker, er sett ved bruk av fentiaziner
Luftveier Luftveisforstyrrelser er sett hos spedbarn under behandling med fentiaziner
Muskel-skjelettsystemet Kramper

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fentiazinderivat med sedative og antihistaminerge egenskaper samt antikolinerg effekt. Funksjonene i det autonome nervesystemet, sirkulasjon og respirasjon påvirkes bare i liten grad.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Alimemazin Evolan, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg 100 stk. (boks)
550180
Blå resept
-
584,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.01.2019