Alimemazin Evolan

Evolan Pharma


Antihistamin. Hypnotikum. Sedativum.

R06A D01 (Alimemazin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KAPSLER, harde 20 mg: Hver kapsel inneh.: Alimemazinhemitartrat tilsv. alimemazin 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

  • Premedisinering.
  • Korttidsbehandling av søvnforstyrrelser hos voksne.

Dosering

Tilpasses individuelt. Bør brukes ved laveste effektive dose og i kortest mulig behandlingstid. Anbefalt dose skal ikke overskrides.
Premedisinering
Voksne og barn >12 år: 2-4 mg pr. kg kroppsvekt, men maks. 50 mg, minst 2 timer før undersøkelse eller anestesi. En mindre dose med alimemazin kan fortrinnsvis gis kvelden før. Atropin eller tilsvarende legemiddel bør gis på vanlig måte for å redusere bronkial sekresjon. Barn 3-12 år: Alimemazin orale dråper er tilgjengelig for disse. Barn <3 år: Kontraindisert.
Korttidsbehandling av søvnforstyrrelser
Voksne: 10-30 mg 1-2 timer før sengetid. Ved andre doser enn 20 mg bør et annet alimemazinpreparat brukes.
Administrering Skal svelges hele sammen med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Leukopeni, også tidligere agranulocytose. Myasthenia gravis. Barn <3 år.

Forsiktighetsregler

Inntak av alkoholholdig drikke og/eller narkotikabruk under behandlingen anbefales på det sterkeste å avstås fra. Dødsfall er rapportert. Samtidig sykdom: Skal brukes med forsiktighet ved lever- og nyreskader, spastisitet, epilepsi og kramper og Parkinsons sykdom. Ved mer alvorlige tilfeller av ekstrapyramidale bivirkninger bør det vurderes å seponere alimemazin. Ekstrapyramidale bivirkninger behandles med antiparkinsonmidler. Eldre: Skal brukes med forsiktighet hos eldre, som kan være mer følsomme for bivirkninger, f.eks. ekstrapyramidale reaksjoner, svimmelhet, tretthet, blodtrykksfall, urinretensjon og konstipasjon. Alimemazin har antikolinerge effekter som kan gi urinretensjon, og skal derfor brukes med forsiktighet hos eldre med mistenkt prostatahypertrofi. Trangvinkelglaukom: Skal brukes med forsiktighet ved trangvinkelglaukom. Cerebrovaskulære hendelser: Atypiske antipsykotika økte risikoen for cerebrovaskulære hendelser med 3 ganger hos pasienter med demens i kliniske studier, og økt risiko kan ikke utelukkes for andre antipsykotika og pasientgrupper. Forsiktighet bør derfor utvises ved risikofaktorer for slag. Paradoksale bivirkninger (som rastløshet, søvnproblemer og eufori): Er rapportert for fentiazinderivat og andre antihistaminer. Hud: Eksponering for sollys bør unngås under behandling. Økt følsomhet for berøring og hudutslett forbindes også med bruk av fentiaziner. QT-intervall: Kan forlenge QT-intervallet og gi hjertearytmier. Plutselig død, som kan ha kardiell årsak, er sett. Det anbefales å utvise forsiktighet ved behandling av pasienter med uttalt bradykardi, hjerte- og karsykdom og arvelig form for forlenget QT-intervall, samt ved samtidig behandling med andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet. Samtidig behandling med andre antipsykotika bør unngås. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): Er sett ved overdosering av alimemazin eller ved kombinert behandling med alimemazin og et antipsykotikum. Symptomer på MNS inkluderer en kombinasjon av hypertermi, muskelstivhet, endret mentaltilstand og tegn på autonom ustabilitet. MNS kan være dødelig, og alimemazin må seponeres umiddelbart, og intensiv klinisk oppfølging og symptomatisk behandling må startes. Streng overholdelse av anbefalt dose må vurderes. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Reaksjonsevnen kan bli nedsatt, og dette bør tas hensyn til når det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av enkelte andre legemidler, da alvorlige bivirkninger og dødsfall er sett. Sederende effekt kan øke med alkohol, angstdempende legemidler, hypnotika, barbiturater, opioider og andre sedativer. Antikolinerg effekt kan forsterkes av andre legemidler med antikolinerg effekt. Forsiktighet utvises ved samtidig behandling med andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet, f.eks. andre antipsykotika, antiarytmika klasse IA og III, moksifloksacin, erytromycin, metadon, meflokin, TCA, litium og cisaprid. Samtidig bruk av legemidler som kan gi elektrolyttforstyrrelser, f.eks. tiaziddiuretika, bør unngås, da det øker risikoen for maligne arytmier. Følgende kombinasjoner med alimemazin kan kreve justering av dosen: Levodopa: Fentiazinderivater motvirker effekten av L-dopa gjennom blokkering av dopaminreseptorene i hjernen. Litium: Reversibelt nevrotoksisk syndrom er sett når litium er kombinert med antipsykotika (spesielt haloperidol og tioridazin), med symptomer som forvirring, desorientering, bevisstløshet, feber og ekstrapyramidale bivirkninger. I flere av disse tilfellene hadde pasienten fått svært høye doser av haloperidol samtidig som litiumnivået i plasma var unødvendig høyt. Dette skyldes sannsynligvis tilleggseffekter av litium og antipsykotika.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetFarmakologiske humane effekter (dopaminantagonistiske) indikerer at høye doser fentiazinderivater (alimemazin) brukt i 3. trimester kan gi langvarige, men forbigående nevrologiske forstyrrelser av ekstrapyramidal natur hos barnet. Alimemazin bør derfor bare gis ved streng indikasjon i 3. trimester, og etter at morens behov er nøye veid opp mot risikoene for fosteret.
AmmingGår over i morsmelk. Mors behov for behandling med alimemazin og fordelene ved amming må veies opp mot de potensielle risikoene for barnet.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeFentiazinderivat med sedative og antihistaminerge egenskaper samt antikolinerg effekt. Funksjonene i det autonome nervesystemet, sirkulasjon og respirasjon påvirkes bare i liten grad.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

 

Pakninger, priser og refusjon

Alimemazin Evolan, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
20 mg 100 stk. (boks)
550180

Blå resept

584,00 C

Individuell refusjon

Alimemazin
Legemidler: Alimemazin dråper og kapsler
Indikasjon: Søvnforstyrrelser


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Alimemazin Evolan KAPSLER, harde 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.03.2023


Sist endret: 31.05.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)