Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Airomir 0,1 mg/dose inhalasjonsaerosol

salbutamol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Airomir er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Airomir
 3. Hvordan du bruker Airomir
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Airomir
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Airomir er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og /eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Salbutamol, som er virkestoffet i Airomir, er en selektiv adrenerg beta2-stimulator som virker ved å utvide bronkiene, og derved gjør at du puster lettere.
Airomir brukes mot bronkospasme ved bronkialastma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor.
 
2. Hva du må vite før du bruker Airomir
Bruk ikke Airomir
 • dersom du er allergisk overfor salbutamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Airomir.
 • Hvis du har en stoffskiftesykdom, høyt blodtrykk, diabetes eller hjerte/kar sykdom, skal du nevne dette for din lege.
 • Ved hjerte/kar sykdom: Oppsøk medisinsk hjelp dersom du opplever brystsmerter eller andre symptomer på forverring av hjertesykdommen.
 • Hvis du på noe tidspunkt føler at dine vanlige legemidler ikke virker, eller du bruker mer enn avtalt med legen, bør du umiddelbart ta kontakt med din lege. Et økende behov for legemiddel kan tyde på at din sykdom forverres.
 • Hvis effekten varer mindre enn 3 timer, kontakt din lege.
 • Hvis du kontakter en annen lege enn den som har forskrevet Airomir, nevn at du bruker Airomir.
 • Informer legen din før du begynner med dette legemidlet:
 • Dersom du har eller har hatt hjertesykdom, uregelmessig hjerterytme eller angina.
Andre legemidler og Airomir
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er viktig at din lege vet hvilke andre legemidler du bruker. Spesielt skal du nevne om du bruker vanndrivende midler (diuretika), aminofyllin eller teofyllin, digoksin (hjertemedisin), steroider, avføringsmidler eller betablokkere (hjerte og/eller blodtrykksmedisin), disulfiram (for å unngå alkoholinntak) eller metronidazol (antibiotika). Din lege vil gi deg råd om hvordan du skal forholde deg.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis du må bruke Airomir under graviditet, må dette bare gjøres slik din lege har bestemt. Det er begrenset erfaring med bruken av Airomir under graviditet.
Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes og bli urolige. Bruk av Airomir under amming skal bare gjøres slik legen har bestemt.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Airomir
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Hvis dosen som vanligvis brukes ikke virker tilfredsstillende og du/barnet ditt føler at dosen må økes for å få effekt, skal du ta kontakt med din lege. Det er viktig at dosen ikke økes på egen hånd.
Dersom du eller barnet ditt synes det er vanskelig å bruke inhalasjonsaerosolen, kan et inhalasjonskammer gjøre behandlingen med Airomir enklere. Rådfør deg med legen din, helsepersonell eller de ansatte på apoteket.
Den vanlige dosen er:
Voksne: En til to inhalasjoner ved behov, opp til 3-4 ganger daglig. I alvorlige tilfeller kan dosen økes ytterligere etter avtale med lege.
Barn fra 12 år: Dosering som for voksne.
Barn 4-11 år: En inhalasjon ved behov, inntil 4 ganger daglig. I samråd med legen, kan dosen økes til to inhalasjoner hvis det er nødvendig.
Til barn under 5 år anbefales bruk av inhalasjonskammer med ansiktsmaske.
Barn under 4 år: Dosering blir bestemt av legen. Det anbefales å bruke inhalasjonskammer med ansiktsmaske.
Bruksanvisning
Før du bruker Airomir første gang, trykk fire “puffer” ut i luften. Hvis du ikke har brukt legemidlet på 2 uker, gjør det samme før du tar en dose.
 1. Fjern beskyttelseshetten fra munnstykket og rist inhalatoren.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 2. Hold inhalatoren som vist, pust rolig ut. Ta munnstykket i munnen slik at leppene slutter tett om dette.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Pust inn gjennom munnen. Rett etter at du starter å puste inn, trykker du på toppen av beholderen for å frigjøre en dose legemiddel. Gjør dette mens du samtidig puster dypt og rolig inn.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 4. Hold pusten mens du langsomt teller til 5. Pust så rolig ut.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Husk! Hold din Airomir inhalator ren.
Vask det blå hylsteret – minst en gang ukentlig. Dette er meget viktig, da åpningen, hvor legemidlet kommer ut, ellers kan bli tiltettet av legemiddelrester. Sprayen vil da ikke fungere korrekt.
Slik rengjøres inhalatoren:
 • Fjern metallbeholderen fra det blå hylsteret. Metallbeholderen skal ikke legges i vann.
 • Fjern hetten fra munnstykket. Skyll hetten.
 • Skyll det blå hylsteret i rennende varmt vann i minst 30 sekunder. La vannet renne gjennom hylsteret som vist på bilde A.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Snu plastikkhylsteret og la det varme vannet renne gjennom hylstret som vist på bilde B. Dette er meget viktig, da åpningen hvor legemidlet kommer ut, ellers kan bli tett.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Rist hylsteret for å fjerne vann og la det tørke ordentlig (helst over natten), som vist på bilde C.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Når hylstret er fullstendig tørt settes metallbeholderen tilbake i hylsteret og hetten settes på igjen.
Hvis du skal bruke astmasprayen innen den er ordentlig tørr, så rist det våte hylsteret godt og sett metallbeholderen tilbake i hylsteret. Trykk 2 doser ut i luften før du tar din vanlige dose. Vask så plastikkhylstret igjen og la det denne gang tørke fullstendig som vist på bildene A, B og C. MERK: Tilstopping på grunn av legemiddelrester skjer oftere hvis munnstykket ikke blir tørket skikkelig.
HVIS INHALASJONSSPRAYEN IKKE FUNGERER KORREKT:
Hvis sprayen er tilstoppet av legemiddelrester, eller det kun kommer litt eller intet legemiddel, når du trykker på metallbeholderen (se bilde D), kan dette skyldes:
 • Et skittent og tilstoppet munnstykke. Vask og tørk munnstykket som vist på bildene A, B og C.
 • Sprayen kan være tom, undersøk dette ved å ryste beholderen.
 • Inhalatoren kan være galt satt sammen. Se bilde E og F.
Bilde E viser det indre av inhalatoren, hvor beholderen er satt korrekt i. Merk at den lille metalltappen sitter korrekt i holderen i bunnen.
Bilde F viser det indre av inhalatoren, hvor beholderen er satt galt i. Når dette skjer, vil sprayen ikke kunne utløses når du trykker på metallbeholderen. Dette skyldes at den lille metalltappen ikke sitter i holderen i bunnen.
Mangler tekstalternativ for bilde
HUSK Å VASKE INHALATOREN HVER UKE FOR Å UNNGÅ TILSTOPPING.
Dersom du tar for mye av Airomir
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på for høy dose kan være uttalt hjertebank, skjelving i armer og ben, svimmelhet, hodepine og hyperglykemi.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkninger kan forekomme med følgende hyppighet:

Svært vanlige:

kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere

Vanlige:

kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere

Mindre vanlige:

kan forekomme hos opptil 1 til 10 av 100 brukere

Sjeldne:

kan forekomme hos opptil 1 til 10 av 1000 brukere

Svært sjeldne:

kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 brukere

Ikke kjent:

hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data

Vanlige:
 • Hjertebank
 • Rask hjerterytme (takykardi)
 • Skjelving i muskulatur (tremor)
 • Hodepine
 • Svimmelhet
Sjeldne:
 • Reduserte nivåer av kalium i blodet (hypokalemi)
 • Endret adferdsmønster
 • Irritasjon i munn og svelg
 • Muskelkramper
Svært sjeldne:
 • Forstyrrelse av hjerterytmen (arrytmi)
 • Overfølsomhetsreaksjoner som hevelse i ansikt og svelg (angioødem), elveblest, pusteproblemer (sammentrekninger i bronkiene, bronkospasme), lavt blodtrykk og kollaps
Ikke kjent:
 • Hyperaktivitet hos barn
 • Problemer med å sovne
Selv om det ikke er kjent nøyaktig hvor ofte det inntreffer, kan noen personer av og til oppleve å få brystsmerter (på grunn av hjerteproblemer som angina). Informer legen din dersom du får slike symptomer under behandling med Airomir, men avbryt ikke behandlingen uten at du har fått beskjed om å gjøre det.
Hvis du umiddelbart etter en inhalasjon blir verre av din astma, skal du ikke ta flere inhalasjoner, men ta kontakt med din lege omgående.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Airomir
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Airomir skal oppbevares ved høyst 25ºC. Unngå å legge aerosolen direkte i solen eller i nærheten av sterk varme.
Airomir påvirkes ikke av moderat kulde.
Beholderen er under trykk. Stikk ikke hull på den eller brenn den, selv om den er tom.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
Klor-fluor-karboner (KFK) gasser har vist seg å påvirke ozonlaget i atmosfæren. Din Airomir inhalasjonsaerosol inneholder ikke KFK-gasser, men hydro-fluor-alkan (HFA-134a) som drivgass.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Airomir
 • Virkestoff er salbutamolsulfat tilsvarende salbutamol 0,1 mg. Hver dose inneholder 0,1 mg salbutamol.
 • Andre innholdsstoffer er oljesyre, etanol og drivgass (HFA-134a, freonfri).
Hvordan Airomir ser ut og innholdet i pakningen
Pakningen inneholder 200 doser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse
Teva Sweden AB, Box 1070, SE - 251 10 Helsingborg, Sverige
Tilvirker
3M Health Care Limited, Loughborough, Leicestershire, Storbritannia
Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland Unit 27/35 IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Irland
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

aerosol: Finfordelte faste eller flytende stoffer som er blandet med gass, vanligvis luft. Eksempler på aerosoler er røyk, tåke og spray. Visse legemidler gis som aerosoler, f.eks. nesesprayer og inhalasjonslegemiddel.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

Inhalasjonsaerosol

AeroChamber/AeroChamber Plus

AeroChamber Flow-Vu

AeroChamber Flow-Vu med maske til barn

AeroChamber Flow-Vu med maske til voksne

Babyhaler

Optichamber Diamond uten maske

Optichamber Diamond med maske til voksne

Optichamber Diamond med maske til barn