Airomir

Airomir Autohaler

Teva


Adrenergikum.

R03A C02 (Salbutamol)INHALASJONSAEROSOL, suspensjon 0,1 mg/dose: Airomir: Hver dose inneh.: Salbutamol 0,1 mg, oljesyre, etanol og drivgass (norfluran (HFA-134a, freonfri)).


INHALASJONSAEROSOL, suspensjon 0,1 mg/dose: Airomir Autohaler: Hver dose inneh.: Salbutamol 0,1 mg, oljesyre, etanol og drivgass (norfluran (HFA-134a, freonfri)).


Indikasjoner

Bronkospasme ved bronkialastma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor hos voksne og barn fra 4 år.

Dosering

Akutt bronkospasme: Voksne og barn ≥12 år: 0,1-0,2 mg opptil 3-4 ganger daglig. Ved alvorlig obstruksjon inntil 0,6 mg opptil 4 ganger daglig. Barn 4-11 år: Vanligvis 0,1 mg. Dosen kan økes til 0,2 mg hvis nødvendig. Bør ikke brukes >4 ganger daglig som behovsmedikasjon.
Forebygging av allergi- eller anstrengelsesutløst astma: Voksne og barn ≥12 år: 0,1-0,2 mg 10-15 minutter før anstrengelse eller eksponering for det aktuelle allergen. Barn 4-11 år: Vanligvis 0,1 mg før anstrengelse eller eksponering. Dosen kan økes til 0,2 mg hvis nødvendig.
Kronisk behandling: Voksne og barn ≥4 år: Opptil 0,2 mg 4 ganger daglig.
Administrering: Se bruksanvisning i pakningsvedlegget. Pasienter skal instrueres om riktig bruk av inhalatoren, og bruksteknikken deres skal sjekkes, for å sikre at aktiv substans når målområdene i lungene. Preparatene gir ca. 1/2 mengde drivgass pr. dose sammenlignet med eldre aerosoler. Dette, sammen med endret konstruksjon av adapteret, påvirker formen på aerosolskyen. Pasienter som har benyttet eldre aerosoler bør derfor informeres om at den nye aerosolen kan føles annerledes. Pasienten bør informeres om å rengjøre adapteret regelmessig. Airomir Autohaler: Utløser dosen automatisk ved inhalasjon, og stiller derfor ikke krav til pasientens koordinasjonsevne. Autohaler kan vanligvis brukes av barn fra 4 år. Inhalasjonsaerosolen bør brukes sammen med et inhalasjonskammer hos barn og andre pasienter med koordinasjonsproblemer.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, takyarytmier, diabetes mellitus, tyreotoksikose, hypertensjon, hjerteinsuffisiens og hypokalemi. Dose og doseringshyppighet bør bare økes i samråd med lege, da overdosering vil kunne være assosiert med bivirkninger. Samtidig behandling med xantinderivater, steroider, diuretika og hypoksi kan forverre en ev. hypokalemi. I slike tilfeller bør serum-kaliumnivået følges. β2-agonister kan indusere reversibel metabolsk forandring, f.eks. økning i blodsukkernivå. Diabetikere kan være ute av stand til å kompensere for endringen, og utvikling av ketoacidose er rapportert. Samtidig administrering av kortikosteroider kan forverre denne effekten. Det foreligger mulighet for paradoksal bronkospasme. Dersom pasienten må øke forbruket av β2-agonister med kort virketid for å kontrollere astmasymptomene, tyder dette på en forverring av sykdommen. Plutselig og tiltagende forverring av astmasymptomene er potensielt livstruende, og en bør vurdere å starte eller øke kortikosteroidterapi. Hvis effekten varer <3 timer, kontaktes lege. Pasienter med underliggende alvorlig hjertesykdom (f.eks. iskemisk hjertesykdom, arytmier eller alvorlig hjertesvikt) og som behandles med salbutamol, bør instrueres om å søke medisinsk hjelp ved brystsmerter eller andre symptomer på forverring av hjertesykdom.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ikke-kardioselektive betablokkere vil redusere eller blokkere effekten av salbutamol. Det er rapportert tilfeller av glaukom etter samtidig inhalasjon av ipratropiumbromid og salbutamol inhalasjonsvæske. Kombinasjon med alkohol gir økt risiko for alkoholabstinens. Med teofyllinderivater sees økt betaadrenerg effekt. Med digoksin kan en se nedsatt digoksinkonsentrasjon og hypokalemi. Hypokalemi kan oppstå ved β2-agonistterapi, og kan potenseres ved samtidig bruk av xantinderivater, steroider, diuretika og langvarig bruk av stimulerende laksativer.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Inhalasjonsbehandling med anbefalte doser forventes ikke å indusere følgende bivirkninger i siste del av graviditet: Forbigående hypoglykemi (rapportert hos nyfødte premature etter β2-agonistbehandling av moren), økning av fosterets hjertefrekvens (påvist ved i.v. administrering av β2-stimulatorer i behandling av premature rier), salbutamol i store doser kan hemme uteruskontraksjonen hos fødende. Dyrestudier med høye doser har vist at β2-agonister har gitt skader på dyrefosteret. Lang klinisk erfaring ved bruk av β2-agonister har ikke gitt holdepunkter for at dette har klinisk betydning ved terapeutiske doser. Preparatet skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Salbutamol kan utskilles i morsmelk. Det er ukjent om salbutamol kan påvirke barn som ammes.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Hjerte
VanligePalpitasjoner, takykardi
Svært sjeldneArytmi (inkl. atrieflimmer, supraventrikulær takykardi og ekstrasystoler)
Ukjent frekvensHjerteiskemi
Immunsystemet
Svært sjeldneOverfølsomhet (inkl. angioødem, urticaria, bronkospasme, hypotensjon og kollaps)
Kar
SjeldnePerifer vasodilatasjon
Luftveier
SjeldneMunn- og halsirritasjon
Svært sjeldneParadoksal bronkospasme
Muskel-skjelettsystemet
VanligeTremor
SjeldneMuskelkramper
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
Psykiske
SjeldneAtferdsforstyrrelse
Ukjent frekvensInsomni
Stoffskifte/ernæring
SjeldneHypokalemi
Hyperaktivitet hos barn er sett i sjeldne tilfeller. Arytmi (inkl. atrieflimmer, supraventrikulær takykardi og ekstrasystoler) er sett hos utsatte pasienter.
FrekvensBivirkning
Vanlige
HjertePalpitasjoner, takykardi
Muskel-skjelettsystemetTremor
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Sjeldne
KarPerifer vasodilatasjon
LuftveierMunn- og halsirritasjon
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper
PsykiskeAtferdsforstyrrelse
Stoffskifte/ernæringHypokalemi
Svært sjeldne
HjerteArytmi (inkl. atrieflimmer, supraventrikulær takykardi og ekstrasystoler)
ImmunsystemetOverfølsomhet (inkl. angioødem, urticaria, bronkospasme, hypotensjon og kollaps)
LuftveierParadoksal bronkospasme
Ukjent frekvens
HjerteHjerteiskemi
PsykiskeInsomni
Hyperaktivitet hos barn er sett i sjeldne tilfeller. Arytmi (inkl. atrieflimmer, supraventrikulær takykardi og ekstrasystoler) er sett hos utsatte pasienter.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan resultere i tremor, takykardi, hodepine, perifer vasodilatasjon, hyperglykemi og agitasjon.
Behandling: EKG-overvåkning. Overdosering hos astmapasienter bør behandles ved å normalisere biokjemiske uregelmessigheter, særlig hypokalemi som bør behandles med kaliumtilskudd hvor dette er nødvendig. En ikke-selektiv betablokker (f.eks. propranolol) vil kunne normalisere både hypokalemi og takykardi. Intoksikasjon hos ikke-astmatiske pasienter bør behandles ved å kontrollere biokjemiske uregelmessigheter, særlig hypokalemi. Foretrukket behandling ved kardiale symptomer ved salbutamoloverdosering er en kardioselektiv betablokker. Betablokkere er potensielt livstruende og må brukes med stor forsiktighet hos pasienter med tidligere bronkospasme og kun ved nødvendighet.

Egenskaper

Klassifisering: Selektiv β2-stimulator.
Virkningsmekanisme: Virker i terapeutiske doser hovedsakelig på β2-reseptorene i bronkialmuskulaturen. Øker nedsatt mukociliær clearance. Virketid: Bronkodilaterende effekt etter få minutter. Virkningens varighet minst 4 timer.
Proteinbinding: Lav proteinbindingsgrad.
Halveringstid: 3-5 timer.
Metabolisme: Omdannes delvis til en inaktiv polar metabolitt.
Utskillelse: Gjennom nyrene som omdannet og uomdannet salbutamol.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Unngå direkte sollys eller sterk varme da beholderen er under trykk. Moderat kulde vil ikke påvirke funksjonen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Airomir, INHALASJONSAEROSOL, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,1 mg/dose200 doser (inhalator)
069682
Blå resept
-
93,60C

Airomir Autohaler, INHALASJONSAEROSOL, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,1 mg/dose200 doser (inhalator)
529269
Blå resept
-
148,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.07.2016