Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Afinitor 2,5 mg tabletter

Afinitor 5 mg tabletter

Afinitor 10 mg tabletter

everolimus

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Afinitor er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Afinitor
 3. Hvordan du bruker Afinitor
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Afinitor
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Afinitor er og hva det brukes mot
Afinitor er et legemiddel som brukes til behandling av kreft, og inneholder virkestoffet everolimus. Everolimus reduserer blodtilførselen til svulsten og reduserer veksten og spredningen av kreftceller.
Afinitor brukes til å behandle voksne pasienter med:
 • langtkommet hormonreseptorpositiv brystkreft hos kvinner som har passert overgangsalder, der annen behandling (såkalt ”ikke-steroide aromatasehemmere”) ikke lenger holder sykdommen under kontroll. Det gis sammen med et legemiddel kalt eksemestan, en steroidal aromatasehemmer, som brukes til hormonell behandling av kreft.
 • langtkomne svulster som kalles nevroendokrine svulster som oppstår i mage, tarmer, lunge eller bukspyttkjertelen. Det gis når svulsten ikke kan fjernes ved operasjon og ikke produserer for mye av spesifikke hormoner eller andre naturlige stoffer.
 • langtkommet nyrekreft (nyrecellekarsinom) når andre behandlinger (såkalt ”VEGF-rettet behandling”) ikke har hjulpet for å stoppe sykdommen din.
 
2. Hva du må vite før du bruker Afinitor
Afinitor vil bare bli forskrevet til deg av en lege med erfaring i behandling av kreft. Følg alle legens instruksjoner nøye, siden den kan være forskjellig fra den generelle informasjonen i dette pakningsvedlegget. Hvis du har noen spørsmål om Afinitor eller hvorfor det er skrevet ut til deg, spør legen din.
Bruk ikke Afinitor
 • dersom du er allergisk overfor everolimus, lignende virkestoff som sirolimus eller temsirolimus, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Dersom du tror du kan være allergisk, spør legen din om råd.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege før du bruker Afinitor:
 • hvis du har leverproblemer eller hvis du har hatt en sykdom som kan ha påvirket leveren din. I så fall kan det hende at legen din forskriver en annen dose Afinitor.
 • hvis du har diabetes (høyt sukkernivå i blodet). Afinitor kan øke blodsukkernivået og forverre diabetes mellitus. Dette kan medføre at du trenger behandling med insulin og/eller tabletter som reduserer blodsukkeret. Si ifra til legen din dersom du er veldig tørst eller må late vannet hyppigere.
 • hvis du må ta en vaksine mens du tar Afinitor.
 • hvis du har høyt kolesterol. Afinitor kan øke mengden kolesterol og/eller andre fettstoffer i blodet.
 • hvis du nylig har hatt en stor operasjon, eller hvis du fremdeles har et sår som ikke har grodd etter en operasjon. Afinitor kan øke risikoen for at såret ikke vil gro.
 • hvis du har en infeksjon. Det kan være nødvendig å behandle infeksjonen før du starter behandling med Afinitor.
 • Hvis du tidligere har hatt hepatitt B, fordi hepatitt B kan komme tilbake igjen under behandling med Afinitor (se avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger”).
Afinitor kan også:
 • svekke immunsystemet ditt. Det kan derfor være risiko for at du får en infeksjon mens du tar Afinitor. Rådfør deg med legen din dersom du har feber eller andre tegn på infeksjon. Noen infeksjoner kan være alvorlige og kan ha livstruende konsekvenser.
 • påvirke nyrefunksjonen din. Legen din vil derfor følge med på nyrefunksjonen din mens du bruker Afinitor.
 • forårsake kortpustethet, hoste og feber.
 • forårsake munnsår og munnskåld. Legen din må kanskje avbryte behandlingen for en kort periode eller du må slutte helt med Afinitor. Du kan trenge behandling med munnskyll, gel eller andre midler. Noen munnskyll og geléer kan gjøre sår verre, så ikke prøv midler uten å sjekke med legen din først. Legen din vil starte Afinitor-behandlingen igjen med samme dose eller med en lavere dose.
Si ifra til legen din dersom du får noen av disse symptomene.
Du må ta regelmessige blodprøver under behandlingen for å kontrollere antallet blodceller (hvite blodceller, røde blodceller og blodplater) i kroppen din. Dette gjøres for å sjekke om Afinitor har en uønsket effekt på disse cellene. Du må også ta blodprøver for å kontrollere nyrefunksjonen din (kreatininnivå), leverfunksjonen din (transaminasenivå) og nivået av blodsukker og kolesterol, siden dette også kan bli påvirket av Afinitor.
Barn og ungdom
Afinitor skal ikke brukes av barn og ungdom (under 18 år).
Andre legemidler og Afinitor
Afinitor kan påvirke virkningen av andre legemidler. Dersom du tar andre legemidler samtidig som du tar Afinitor, kan det hende at legen din vil endre dosen av Afinitor eller de andre legemidlene.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Disse kan øke risikoen for bivirkninger med Afinitor:
 • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol eller flukonazol og andre legemidler brukt til behandling av soppinfeksjoner.
 • klaritromycin, telitromycin eller erytromycin, antibiotika brukt til behandling av bakterieinfeksjoner.
 • ritonavir og andre legemidler brukt til behandling av hiv-infeksjon/aids.
 • verapamil eller diltiazem, brukt til behandling av hjertesykdom eller høyt blodtrykk.
 • dronedaron, et legemiddel brukt for å regulere hjerterytmen din.
 • ciklosporin, et legemiddel brukt for å forhindre at kroppen avstøter transplanterte organer.
 • imatinib, brukt for å hemme veksten av unormale celler.
 • angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hemmere (slik som ramipril), brukt til å behandle høyt blodtrykk eller andre hjerte-karproblemer.
 • nefazodon, brukt til behandling av depresjon.
Disse kan redusere effekten av Afinitor:
 • rifampicin, brukt til behandling av tuberkulose (TB).
 • efavirenz eller nevirapin, brukt til behandling av hiv-infeksjon/aids.
 • johannesurt (Hypericum perforatum), et naturlegemiddel brukt til behandling av depresjon og andre tilstander.
 • deksametason, et kortikosteroid brukt til å behandle en rekke ulike tilstander, inkludert betennelsesreaksjoner eller ved immunsykdommer.
 • fenytoin, karbamazepin eller fenobarbital og andre legemidler mot epilepsi, brukt for å hindre anfall.
Disse legemidlene bør unngås mens du behandles med Afinitor. Hvis du bruker noen av disse, kan legen din bytte til et annet legemiddel eller endre Afinitor-dosen.
Inntak av Afinitor sammen med mat og drikke
Unngå grapefrukt og grapefruktjuice mens du behandles med Afinitor.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Afinitor kan skade ditt ufødte barn og er ikke anbefalt under graviditet. Si ifra til legen din hvis du er gravid eller tror at du kan være gravid. Legen din vil diskutere med deg om du skal ta dette legemidlet under graviditeten.
Kvinner som kan bli gravide, skal bruke sikker prevensjon under behandlingen, samt i inntil 8 uker etter avsluttet behandling. Hvis du, til tross for disse tiltakene, tror at du kan ha blitt gravid, spør legen din om råd før du tar mer Afinitor.
Amming
Afinitor kan skade ditt barn som ammes. Du bør ikke amme under behandling og 2 uker etter siste dose med Afinitor. Si ifra til legen din dersom du ammer.
Kvinnelig fertilitet
Fravær av menstruasjonsperioder (amenoré) har blitt observert hos noen kvinnelige pasienter som fikk Afinitor.
Afinitor kan påvirke kvinnelig fertilitet. Snakk med legen din dersom du ønsker å få barn. Mannlig fertilitet
Afinitor kan påvirke mannlig fertilitet. Snakk med legen din dersom du senere ønsker å gjøre en
kvinne gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Dersom du føler deg kronisk trett (fatigue er en svært vanlig bivirkning), vær spesielt forsiktig ved bilkjøring og bruk av maskiner.
Afinitor inneholder laktose
Afinitor inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Afinitor
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 10 mg én gang daglig. Legen din vil fortelle deg hvor mange tabletter med Afinitor du skal ta.
Hvis du har leverproblemer, kan legen din starte behandlingen med en lavere dose Afinitor (2,5, 5 eller 7,5 mg per dag).
Hvis du opplever visse bivirkninger mens du bruker Afinitor (se avsnitt 4), kan legen din redusere dosen eller stoppe behandlingen enten for en kort periode eller permanent.
Ta Afinitor én gang daglig til omtrent samme tid hver dag, konsekvent enten med eller uten mat. Svelg tabletten(e) hele med et glass vann. Ikke tygg eller knus tablettene.
Dersom du tar for mye av Afinitor
 • Hvis du har tatt for mye Afinitor, eller hvis noen andre ved et uhell har tatt tablettene dine, kontakt lege eller sykehus umiddelbart. Øyeblikkelig behandling kan være nødvendig.
 • Ta med pakningen og dette pakningsvedlegget så legen vet hva som har blitt tatt.
Dersom du har glemt å ta Afinitor
Hvis du glemmer en dose, ta neste dose som planlagt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for de glemte tablettene.
Dersom du avbryter behandling med Afinitor
Ikke avbryt behandlingen med Afinitor med mindre legen din forteller deg det. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
STOPP å ta Afinitor og søk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du eller barnet ditt opplever noen av følgende tegn på en allergisk reaksjon:
 • vanskeligheter med å puste eller svelge
 • opphovning av ansikt, lepper, tunge eller svelg
 • kraftig kløe i huden med et rødt utslett eller vabler
Alvorlige bivirkninger av Afinitor inkluderer:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Feber, frysninger (tegn på infeksjon)
 • Feber, hoste, pustevansker, tungpustethet (tegn på infeksjon i lungene, også kjent som lungebetennelse)
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Kraftig tørste, høy urinproduksjon, økt appetitt med vekttap, tretthet (symptomer på diabetes)
 • Blødning, for eksempel i tarmveggen
 • Svært redusert urinmengde (symptom på nyresvikt)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Feber, hudutslett, smerter og betennelse i ledd, i tillegg til tretthet, nedsatt appetitt, kvalme, gulsott (gulhet i huden), smerter i øvre høyre del av magen, blek avføring, mørk urin (kan være tegn på hepatitt B-reaktivering)
 • Kortpustethet, pustevansker når du ligger, hevelse i føtter og legger (symptomer på hjertesvikt)
 • Hevelse og/eller smerter i ett av beina, vanligvis i leggen, rødlig eller varm hud i det berørte området (tegn på blokade av en blodåre (vene) i beina forårsaket av blodpropp)
 • Plutselige pustevansker, brystsmerter eller opphosting av blod (mulige symptomer på lungeemboli, en tilstand som oppstår når en eller flere arterier i lungene blir blokkert)
 • Svært redusert urinmengde, hevelse i beina, forvirring, smerter i ryggen (tegn på plutselig nyresvikt)
 • Utslett, kløe, elveblest, puste- eller svelgevansker, svimmelhet (symptomer på alvorlig allergisk reaksjon, også kjent som hypersensitivitet)
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Kortpustethet eller rask pust (tegn på akutt lungesviktsyndrom)
Dersom du får noen av disse bivirkningene, si ifra til legen din umiddelbart da disse kan ha livstruende konsekvenser.Andre mulige bivirkninger av Afinitor inkluderer:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Høyt nivå av sukker i bloder (hyperglykemi)
 • Nedsatt appetitt
 • Smaksforstyrrelser (dysgeusi)
 • Hodepine
 • Neseblødning (epistakse)
 • Hoste
 • Munnsår
 • Mageproblemer inkludert kvalme eller diaré
 • Hudutslett
 • Kløe (pruritus)
 • Følelse av svakhet eller tretthet
 • Tretthet (fatigue), kortpustethet, svimmelhet, blek hud, lavt nivå av røde blodceller (anemi)
 • Hevelse i armer, hender, føtter, ankler eller andre deler av kroppen (tegn på ødem)
 • Vekttap
 • Høyt nivå av lipider (fettstoffer) i blodet (hyperkolesterolemi)
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Spontane blødninger eller blåmerker, tegn på lave nivåer av blodplater (trombocytopeni)
 • Kortpustethet (dyspné)
 • Tørste, redusert urinmengde, mørk urin, tørr rød hud, irritabilitet (tegn på dehydrering)
 • Søvnvansker (søvnløshet)
 • Hodepine, svimmelhet (symptomer på høyt blodtrykk, også kjent som hypertensjon)
 • Feber, sår hals, munnsår på grunn av infeksjoner (symptomer på lavt nivå av hvite blodceller, leukopeni, lymfopeni og/eller nøytropeni)
 • Feber
 • Betennelse i den indre slimhinnen i munnen, magen, tarmen
 • Munntørrhet
 • Halsbrann (dyspepsi)
 • Brekninger (oppkast)
 • Svelgevansker (dysfagi)
 • Magesmerter
 • Akne
 • Utslett og smerter på håndflatene eller fotsålene (hånd-fot-syndrom)
 • Rødme i huden (erytem)
 • Leddsmerter
 • Smerter i munnen
 • Menstruasjonsforstyrrelser, som uregelmessig menstruasjon
 • Høyt nivå av lipider (fettstoffer) i blodet (hyperlipidemi, økte triglyserider)
 • Lavt nivå av kalium i blodet (hypokalemi)
 • Lavt nivå av fosfat i blodet (hypofosfatemi)
 • Lavt nivå av kalsium i blodet (hypokalsemi)
 • Tørr hud, hudavskalling, hudlesjoner
 • Neglsykdommer, brukne negler
 • Mildt hårtap
 • Unormale resultater av leverblodprøver (økt alanin og aspartat aminotransferase)
 • Unormale resultater av nyreblodprøver (økt kreatinin)
 • Hevelse i øyelokket
 • Protein i urinen
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Svakhet, spontane blødninger eller blåmerker og hyppige infeksjoner med symptomer som feber, frysninger, sår hals eller munnsår (symptomer på lavt nivå av blodceller, også kjent som pancytopeni)
 • Tap av smakssans (ageusi)
 • Opphosting av blod (hemoptyse)
 • Menstruasjonsforstyrrelser, som manglende menstruasjonsperioder (amenoré)
 • Hyppig vannlating spesielt på dagtid
 • Brystsmerter
 • Unormal sårtilheling
 • Hetetokter
 • Rennende øyne med kløe og rødhet, rosa øyne eller røde øyne (konjunktivitt)
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Tretthet, kortpustethet, svimmelhet, blek hud (symptomer på lavt nivå av røde blodceller, trolig på grunn av en type anemi kalt erytroaplasi)
 • Hevelse i ansiktet, rundt øynene, munnen og inne i munnen og/eller halsen, samt tungen og vanskeligheter med å puste eller svelge (angioødem), kan være tegn på en allergisk reaksjon
Dersom disse bivirkningene blir alvorlige, fortell det til legen din og/eller apoteket. De fleste bivirkningene er milde til moderate og vil vanligvis forsvinne hvis behandlingen avbrytes i et par dager.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Afinitor
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC.
 • Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
 • Blisteret åpnes rett før tabletten tas.
 • Bruk ikke dette legemidlet dersom pakningen er ødelagt eller det ser ut som om den kan ha vært åpnet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Afinitor
 • Virkestoff er everolimus.
  • Hver Afinitor 2,5 mg tablett innholder 2,5 mg everolimus.
  • Hver Afinitor 5 mg tablett innholder 5 mg everolimus.
  • Hver Afinitor 10 mg tablett innholder 10 mg everolimus.
 • Andre innholdsstoffer er butylhydroksytoluen, magnesiumstearat, laktosemonohydrat, hypromellose, krysspovidon (type A), vannfri laktose.
Hvordan Afinitor ser ut og innholdet i pakningen
Afinitor 2,5 mg tabletter er hvite til svakt gule, avlange tabletter. De er merket med ”LCL” på den ene siden og ”NVR” på den andre.
Afinitor 5 mg tabletter er hvite til svakt gule, avlange tabletter. De er merket med ”5” på den ene siden og ”NVR” på den andre.
Afinitor 10 mg tabletter er hvite til svakt gule, avlange tabletter. De er merket med ”UHE” på den ene siden og ”NVR” på den andre.
Afinitor 2,5 mg er tilgjengelig i blisterpakninger som inneholder 30 eller 90 tabletter. Afinitor 5 mg og Afnintor 10 mg er tilgjengelig i blisterpakninger som inneholder 10, 30 eller 90 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser eller styrker vil nødvendigvis bli markedsført i ditt land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Europharm Limited Vista Building
Elm Park, Merrion Road Dublin 4
Irland
Tilvirker
Novartis Farmacéutica SA Ronda de Santa Maria 158
08210 Barberà del Vallès, Barcelona Spania
Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25
D-90429 Nürnberg Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.02.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

aids (acquired immune deficiency syndrome): Aids skyldes humant immunsviktvirus (hiv). Kroppens immunforsvar blir alvorlig svekket slik at risikoen for infeksjoner øker betydelig. Mikroorganismer som kroppen normalt kan håndtere og uskadeliggjøre utgjør en alvorlig helserisiko, og infeksjonene kan være vanskelige å behandle og livstruende.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hyperlipidemi (hyperlipemi): Hyperlipidemi betyr et kontinuerlig høyt fettinnhold i blodet. Forhøyede nivåer av fettstoffer i blodet øker risikoen for hjerte-karsykdommer.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hånd-fot-syndrom (palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, ppes): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

overgangsalder (menopause, klimakterie): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.