Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

adrenalin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Adrenalin Martindale Pharma er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Adrenalin Martindale Pharma
 3. Hvordan Adrenalin Martindale Pharma gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Adrenalin Martindale Pharma
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Adrenalin Martindale Pharma er og hva det brukes mot
Adrenalin Martindale Pharma brukes ved hjerte-lungeredning og til behandling av plutselige livstruende allergiske reaksjoner (akutt anafylaksi).
 
2. Hva du må vite før du får Adrenalin Martindale Pharma
Bruk ikke Adrenalin Martindale Pharma:
 • dersom du er allergisk overfor natriummetabisulfitt (et konserveringsmiddel) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du får Adrenalin Martindale Pharma.
Adrenalin Martindale Pharma skal brukes med forsiktighet hos følgende pasienter på grunn av økt risiko for bivirkninger:
 • Hjerte- og karsykdom (som angina pectoris, hjertemuskelsykdom, unormal hjerterytme, hjerte- og lungesykdom, åreforkalkning og høyt blodtrykk.
 • Høyt stoffskifte
 • Svulst i binyrene
 • Trangvinklet glaukom (grønn stær – økt trykk i øyet)
 • Alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • Forstørret prostata som gjør at urinblæren ikke tømmes
 • Økt mengde kalsium i blodet
 • Nedsatt mengde kalium i blodet
 • Diabetes
Skal brukes med forsiktighet hos eldre og gravide pasienter.
Andre legemidler og Adrenalin Martindale Pharma
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
Dette er spesielt viktig dersom du bruker noe av det følgende:
 • Betablokkere (f.eks. pindolol og propanolol), da disse kan gi økt blodtrykk og langsommere hjerterytme.
 • Legemidler som brukes til narkose, da samtidig bruk av enkelte slike legemidler kan gi økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser.
 • Legemidler som kan øke risikoen for hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. digitalis og kinidin).
 • Enkelte legemidler mot depresjon (f.eks. protriptylin og maprotilin), da effektene av adrenalin kan øke.
 • Insulin eller legemidler mot diabetes som tas via munnen, da adrenalin øker blodsukkeret.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Erfaring fra behandling av gravide kvinner er begrenset.
Adrenalin går over i morsmelk. Mødre som får adrenalin bør unngå å amme. Det finnes ingen dyrestudier med hensyn til fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Adrenalin Martindale Pharma inneholder natriummetabisulfitt og natrium
Natriummetabisulfitt kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasmer. Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver ml injeksjonsvæske, oppløsning, og er så godt som «natriumfritt».
 
3. Hvordan Adrenalin Martindale Pharma gis
Adrenalin Martindale Pharma gis til deg av en lege eller sykepleier.
Dose og hvordan legemidlet gis
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den til deg.
Hjertestans (hjerte-lungeredning)
Voksne og barn over 12 år: 1 mg som en intravenøs bolusdose (dvs. gitt raskt inn i en blodåre) hvert 3.-5. minutt.
Barn under 12 år: 0,01 mg/kg som en intravenøs bolusdose. Maksimal enkeltdose er 1 mg.
Spedbarn: 0,01-0,03 mg/kg som en intravenøs bolusdose.
Livstruende allergiske reaksjoner
Intramuskulær administrering (dvs. injeksjon inn i en muskel) av 1 mg/ml adrenalinoppløsning anbefales til behandling av anafylaktisk sjokk.
Dersom du får for mye av Adrenalin Martindale Pharma
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) umiddelbart hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er usannsynlig at du vil få for mye av dette legemidlet da det gis til deg av lege eller sykepleier. Overdosering av adrenalin kan føre til uro, angst, skjelvinger, hodepine, økt hjerterytme, hjertebank, blekhet, kaldsvette, kvalme og oppkast. Forstørrede pupiller, økt blodtrykk, ansamling av væske i lungene, uregelmessig hjerterytme, hjertesvikt kan ses ved høye doser.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste bivirkningene for adrenalin er effekter på sirkulasjonssystemet (hjertet og blodårer) og sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen). Omtrent en tredjedel av pasientene får bivirkninger.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos inntil 1 av 10 personer):
 • Hodepine, svimmelhet
 • Økt hjerterytme, økt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser
 • Angst, skjelvinger
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Adrenalin Martindale Pharma
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevar ampullene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Kun til engangsbruk.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Adrenalin Martindale Pharma
 • Virkestoff er adrenalin. 1 ml injeksjonsvæske inneholder 0,1 mg adrenalin (som adrenalintartrat)
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, natriummetabisulfitt (E 223), saltsyre (til pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Adrenalin Martindale Pharma ser ut og innholdet i pakningen
Adrenalin Martindale Pharma er en klar og fargeløs oppløsning. Pakningsstørrelse: 10 × 10 ml glassampuller (type I glass).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Ethypharm
194, Bureaux de Ia Colline,
Bâtiment D 92213,
Saint-Cloud Cedex
Frankrike
For informasjon om dette legemidlet, kontakt den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Unimedic Pharma AB Box 6216
102 34 Stockholm Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.05.2020
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Kardiopulmonal gjenopplivning:
Adrenalin skal doseres og administreres i henhold til gjeldende retningslinjer for behandling. Følgende dosering av adrenalin er basert på anbefalinger fra ERC (European Resuscitation Council) fra 2015.
Voksne og barn ˃12 år
1 mg ved bruk av intravenøse bolusdoser hvert 3.-5. minutt.
Hvis legemidlet injiseres via et perifert venekateter, må legemidlet skylles ut med minst 20 ml natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske (for å lette tilgangen til den sentrale sirkulasjonen).
Hvis venøs tilgang ikke er mulig, anbefales intraossøs administrering.
Barn ˂12 år
0,01 mg/kg ved bruk av intravenøse bolusdoser. Maksimal enkeltdose er 1 mg.
Spedbarn
0,01-0,03 mg/kg ved bruk av intravenøse bolusdoser. Administrering via et umbilikalt venekateter anbefales.
Akutt anafylaksi
Ved behandling av anafylaksi skal det alltid kontrolleres at riktig styrke av adrenalinoppløsningen brukes.
Utstyret som brukes til behandling av anafylaktisk sjokk må skille klart mellom 0,1 mg/ml og 1 mg/ml med adrenalinoppløsning.
Intramuskulær administrering av 1 mg/ml adrenalinoppløsning foretrekkes til behandling av anafylaktisk sjokk. Det er også viktig at det ikke kastes bort tid i forsøk på å finne en intravenøs tilgang dersom intramuskulær injeksjon likevel kan være mulig.
Ved behandling av anafylaksi skal adrenalin for intravenøs administrering kun gis av helsepersonell med erfaring og under overvåking av hjerterytme og blodtrykk. Adrenalinoppløsningen på 0,1 mg/ml gis til voksne som 0,05 mg intravenøs bolusdose og titreres trinnvis med økninger i bolusdoser på 0,05 mg i henhold til respons.
Uforlikeligheter
Adrenalin denatureres raskt av oksiderende stoffer og baser, inkludert natriumbikarbonat, halogener, nitrater, nitritter og salter av jern, kobber og sink.
Adrenalin kan blandes med natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske, men er uforlikelig med natriumklorid 50 mg/ml injeksjonsvæske. Stabiliteten av adrenalin i glukose 50 mg/ml injeksjonsoppløsning reduseres når pH blir høyere enn 5,5.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerte-lungeredning (hlr): Førstehjelp ved hjertestans eller resirasjonssvikt.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

åreforkalkning (aterosklerose): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.